Зміна № 1

ДСТУ Б А.2.4-4:2009

Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ТЕКСТ ЗМІН

Зміст.

Вилучити:

«Додаток Н Форма 14 – обкладинка ....................................... 42»

Доповнити абзацом:

«Додаток. У

Шифри розділів проектної документації.................... хх » (див. стор. 15).

Розділ 2. Доповнити абзацами:

«ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT)»

«ДСТУ 33.201:2004 Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об’єкти будівництва. Порядок створення».

Пункт 3.6. Викласти в новій редакції:

«3.6 марка основного комплекту

Окреме позначення кожного основного комплекту креслень за видами будівельних та монтажних робіт або розділу проекту, які наведено у додатку А»

Розділ 3. Доповнити пунктами:

«3.10 основний напис

Сукупність зведень про проектний документ, що містяться в графах таблиці встановленої форми, поміщеної на аркушах проектної і робочої документації»

«3.11 робоча документація

Сукупність комплектів робочих креслень за видами будівельних і монтажних робіт, доповнених прикладеними документами, на які є посилання, а також які додаються, передбачені відповідними стандартами СПДБ, які необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт»

«3.12 координаційні осі

Умовні лінії, які визначають у плані розташування будівлі та призначені для розміщення основних несучих конструкцій будівлі або членування їх на модульні кроки»

«3.13 шифр проекту

Буквений або буквено-цифровий індекс, який входить у позначення проектної документації або її розділу об’єкта будівництва, які наведені в додатку У»

«3.14 загальна пояснювальна записка

Зброшурований текстовий документ – перший том багатотомної комплексної проектної документації, який включає загальні відомості про об’єкт в обсязі розділу «Загальні положення», згідно з додатками Ж чи И ДБН А.2.2-3, надає коротку характеристику об’єкта будівництва та його склад для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта, визначення кошторисної вартості будівництва і техніко-економічних показників»

«3.15 пояснювальна записка

Текстова частина зброшурованого документа, що складається для кожного розділу комплексної проектної документації відповідної марки та назви згідно із складом проекту, яка дає стислу характеристику об’єкта будівництва та його склад, наводить конструктивні, технічні, технологічні та інженерні рішення об’єкта згідно з вимогами додатка Ж чи И ДБН А.2.2-3»

Пункт 5.1.2. Перелік матеріалів викласти у такому порядку:

«- титульний аркуш;

- зміст;

- склад проекту;

  • підтвердження ГАП (ГІП) про відповідність чинним нормам, правилам та стандартам;
  • відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту;
  • основний текст документа;
  • вихідні дані для проектування (додатки);
  • основні креслення, передбачені будівельними нормами і правилами.

Правила оформлення титульного аркуша, складу проекту, змісту, підтвердження ГАП і відомості про учасників проектування наведені у розділі 10 та у додатку Т.»

Пункт 5.1.2. Доповнити абзацом:

«Кількість окремих документів визначається керівником проекту в залежності від обсягів проектної документації»

Пункт 5.1.5. У другому реченні цифру «11» замінити на «10», далі по тексту.

Пункт 5.2.3. Доповнити абзацом:

«Для лінійних споруд, генерального плану та зовнішніх комунікацій:

Приклад: 2345-00-КЗ; 2345-00-ГП; 2345-00-ЗВК;

де КЗ; ГП; ЗВК – марки основних комплектів робочих креслень, наведених у додатку А».

Виноска (*) на сторінці 10. Викласти в новій редакції:

«* Для розділів проекту, які відносяться до об’єкта будівництва у цілому (пояснювальна записка, генеральний план і транспорт тощо), а також для робочих креслень лінійних споруд, генерального плану, зовнішніх комунікацій цю частину базового позначення замінюють нулями (00) або виключають».

Виноска (**) на сторінці 10. Вилучити.

Пункт 5.2.9. Доповнити абзац та викласти в новій редакції:

«е) відомості про те, кому належить дана інтелектуальна власність (за необхідності) та авторське право згідно з законодавством України (охоронний знак захисту авторського права © з вказівкою організації (розробника) інтелектуальної власності та рік її розроблення розміщують на звороті сторінки «титульного аркуша» текстової документації в нижньому правому куті аркуша та біля прізвища автора див. 10.8);

ж) запис щодо необхідності створення страхового фонду документації, якщо такий об’єкт будівництва входить до переліку об’єктів і споруд за яким проектна документація обов’язково закладається до страхового фонду документації згідно з ДСТУ 33.201;

з) інші необхідні вказівки».

Пункт 6.1. У другому абзаці після слова «тиражування» доповнити слова «та мікрофільмування» далі по тексту.

Пункт 6.1. Доповнити абзацом:

«Креслення лінійних споруд, генеральних планів та зовнішніх комунікацій, розташовують довгою стороною умовної межі території вздовж довгої сторони аркуша, при цьому орієнтування креслень, якщо є така можливість, повинно бути спрямоване північною частиною нагору. Можливе відхилення орієнтації на північ у межах 90о ліворуч або праворуч. Плани будинків і споруд на кресленнях різних марок, розташовані на різних аркушах повинні мати однакову орієнтацію, що збігається з їх орієнтацією на генеральному плані або з поворотом стосовно цього положення».

Пункт 6.2. Доповнити абзацами:

«Розмір масштабу планів та видів, якщо це передбачено відповідним ДСТУ, відтворюють у місцях, передбачених цим ДСТУ. Наприклад, на аркушах планів автомобільних доріг, залізниць, генеральних планів, ділянок – у правому нижньому куті графи 4 основного напису форми 3 після найменування зображення.

При відтворенні на аркуші двох і більше зображень, виконаних у масштабах, що відрізняються від наведених у основному написі, масштаб зазначають на полі креслення після найменуванням кожного зображення.

Приклад:

А –А (1:1) ; Б – Б (5:1)».

Пункт 6.11. У першому реченні замінити слово «насічками» на «засічками» далі по тексту.

Пункт 6.27. Доповнити абзацом:

«На кресленнях (за винятком форматів А4) над основним написом та ліворуч від нього повинні бути залишені резервні поля (місце) не менше ніж для внесення, за необхідності в таблицю змін та інших написів і штампів».

Пункт 6.28. Доповнити останній абзац словами: «у такому випадку графа 5 заповнюється як графа 4.»

Пункт 8.5.20. Викласти в новій редакції:

«При внесенні будь-яких змін у відомість креслень основного комплекту і документи, які додаються в “Загальні дані”, цей аркуш повинен бути замінений з фіксацією наведених змін у таблиці змін із прочерком у графі “Кільк.”».

Пункт 8.5.24. Викласти в новій редакції:

«Внесення змін в креслення, створені за допомогою комп’ютерних технологій виконуються лише заміною креслень, випуском додаткових креслень або анулюванням.

Допускається вносити зміни в такі документи рукописним способом згідно з вимогами 8.5.4 –8.5.19».

Пункт 10.1. Викласти в наступній редакції:

«Кожний зброшурований документ оформляють фірмовою або прозорою пластиковою обкладинкою. Обкладинку не нумерують і не включають у загальну кількість сторінок.»

Пункт 10.3.1. Викласти в наступній редакції:

«10.3.1 Загальні положення (загальна пояснювальна записка):

а) керівник або головний інженер проектної організації;

б) головний архітектор організації (за наявності в штатному розкладі);

в) головний архітектор (інженер) проекту.

На титульному аркуші загальної пояснювальної записки підпис керівника (головного інженера) проектної організації повинен бути завірений печаткою організації, а підпис ГАПа - персональною печаткою (де наведено дані про № кваліфікаційного сертифіката архітектора та ким він видан).»

Пункт 10.4. Другий абзац викласти у редакції:

«Номер сторінки на аркушах текстових і графічних документів зазначають у правому верхньому кутку робочого поля аркуша під час одностороннього друкування, а для двостороннього друкування також на зворотному боці сторінки у верхньому лівому кутку».

Пункт 10.5. Викласти в наступній редакції:

«У кожному томі, книзі, альбомі або випуску після титульного аркуша наводять “Зміст”, який виконують за формою 2 додатка Б перший аркуш оформляють основним написом за формою 5, наступні за формою 6 додатка Д. Приклади оформлення аркуша “Зміст наведено на Т.2 чи Т.6 у додатку Т .»

Пункт 10.6. Викласти в наступній редакції:

«Склад проекту наводять у відомості, яку виконують за формою 16 додатка Р. У відомості наводять послідовний перелік томів (книг, альбомів, випусків) проектної документації. Перший аркуш складу проекту оформляють основним написом за формою 5, наступні за формою 6 додатка Д. Приклад оформлення «Склад проекту» наведено на Т.3 у додатку Т.»

Пункт 10.7. Викласти в наступній редакції:

«Запис про те, що проект (робочий проект) розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів, наводять у першому томі загальної пояснювальної записки, який підписує головний архітектор проекту завіряючи його своєю печаткою (де наведено дані про № кваліфікаційного сертифіката архітектора та ким він видан), та головний інженер проекту (за наявності) на аркуші з основним написом за формою 5 додатка Д. Приклад оформлення підтвердження ГАП (ГІП) наведено на Т.4 у додатку Т.»

Пункт 10.8. Викласти в наступній редакції:

«Відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту виконують за формою 17 додатка С, після “Підтвердження ГАПа (ГІПа)”. Біля прізвищ авторів архітектурного рішення проекту можуть бути проставлені знаки охорони авторських прав ??. Перший аркуш оформляють з основним написом за формою 5, наступні за формою 6 додатка Д. Приклад оформлення відомості про учасників проектування наведено на Т.5 у додатку Т.»

Пункт 10.9. Викласти в наступній редакції:

«Першим томом проекту (робочого проекту) є том “Загальні положення”, якщо пояснювальна записка об’єднує всі розділи проекту (в невеликих за обсягами документації проектах), вона іменується «Загальна пояснювальна записка». Першим розділом загальної пояснювальної записки проекту повинен бути розділ із назвою «Загальні положення». Кожний перший аркуш розділу проекту (робочого проекту), який включений в том (книгу, альбом, випуск) пояснювальної записки, оформляють основним написом за формою 5, наступні аркуші – за формою 6 додатка Д. Кожному розділу проекту надають позначення, яке складається з базового позначення і через дефіс позначення розділу проекту відповідно до додатків «А» чи «У».

Приклад: 2345-ЗП; 2345-ГТ; 2345-ТХ; 2345-АР тощо.

На першому аркуші архітектурного розділу пояснювальної записки в основному написі за формою 5 додатка Д у графі 11 біля прізвищ авторів архітектурного рішення проекту можуть бути проставлені знаки охорони авторських прав ??.»

Додаток А. У таблиці А.1 рядок «Залізничні колії» з маркою «ЗК» замінити на «Колії залізничні» з маркою «КЗ».

У примітці до таблиці А.1 другий абзац викласти в новій редакції:

«При цьому для марок застосовують великі літри (не більше трьох) українського алфавіту, що відповідають, як правило, початковим літрам найменування основного комплекту робочих креслень. Якщо марка складається з однієї літери, вживання літер (визначених у пункті 6.4) недопустимо».

Додаток Д. В додаткових графах форми 3 – 6 в графі 20 «Інв. № об.» замінити на «Інв. № ор.»

Додаток Е. Над основним написом праворуч додати слова: «Приклад: “?? Іванов О.І., 2011" або “?? Іванов О.І., ?? КиївЗНДІЕП Україна, 2011”»

Додаток Н. Вилучити

Додаток П. У 13 рядку слово «Прізвища» замінити на слова «Ініціали, прізвище».

Додаток Р та додаток С. Розмірні лінії таблиць на перетині з виносними лініями в формах 16 та 17 виконані «стрілками» замінити на «засічки».

Додаток С. У формі 17 третій графі заголовка відомості замінити слово «Прізвище» на слова «Ініціали, прізвище».

Додаток Т Приклад оформлення титульного аркуша Т.1. Замінити та викласти в новій редакції (див. стор. 10).

Приклад оформлення аркуша змісту Т.2. У табличній формі в графі третій замінити слово: «Аркуш» на «Примітка» та замінити цифру «2» на «стор. 2», «стор. 4», далі по тексту.

Із графи 7 (аркуш) основного напису вилучити цифру «2», а в графі 8 поставити цифру «1».

Приклад оформлення аркуша склад проекту Т.3. У табличній формі том 1 у графі позначення замінити слова: «Загальна пояснювальна записка» на «Загальні положення», «2345-ПЗ. ГП. АР. ТХ» на «2345-ЗП; 345-ГП; 2345-АР; 2345-ТХ», а в томі 7 в графі позначення «2345-ОВНС» викласти в новій редакції «4235-ОВНС / ТОВ НВЦ» та вилучити з графи примітка слова «ТОВ НВЦ» та вилучити текст виноски (*).

Із графи 7 (аркуш) основного напису вилучити цифру «1».

Приклад оформлення аркуша підтвердження ГАП (ГІП) Т.4. Замінити та викласти в новій редакції (див. стор. 11).

Приклад оформлення аркуша відомості про учасників проектування Т.5. Замінити та викласти в новій редакції (див. стор. 12).

Приклади оформлення Т.2; Т.3. У графі 10 основного напису замінити слово “ГІП” на слова: “Розробив та “Перевірив“.

Додаток Т. Доповнити розділом: «Приклад оформлення аркуша змісту Т.6» (див. стор. 13).

Додаток Т

(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркуша Т.1

ISO 9001:2008

Сертифікат:

DE-470043 QM08

Державні ліцензії

Проектні роботи -

Серія АВ № 356072 від 25.06.2007 р. до 25.06.2012 р.

Топографо-геодезичні -

Серія АВ № 547504 від 17.08.2010 р. діє безстроково

Пожежна сигналізація та інші -

Серія АВ № 518632 від 26.02.2010 р. діє необмежено

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу

по вул. Мельникова, 46 в м. Києві

ПРОЕКТ

ТОМ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2345-ЗП

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

2345-ГП

Зам. інв. №

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ

2345-АР

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

2345-ТХ

Підпис і дата

Директор

підпис

Ініціали, прізвище

або (Головний інженер інституту)

Головний архітектор інституту

підпис

Ініціали, прізвище

Інв. №

(за наявності)

Головний архітектор (інженер) проекту

підпис

Ініціали, прізвище

2011

Формат А4