ЗАТВЕРДЖЕНО НаказДержнаглядохорон

праці України

 1. № 232 Зареєстровано в Мінюсті
 2. за № 1262/8583

НПАОП 00.0-1.36-04

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЙОМНИКІВ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, установлення, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації підйомників, призначених для переміщення працівників з інструментами та матеріалами в робочу позицію і проведення там робіт з робочої платформи.
 2. Дані Правила поширюються на такі типи підйомників:

самохідні (автомобільні, на спецшасі, пневмоколісні, гусеничні, залізничні тощо);

причіпні.

 1. Дані Правила не поширюються на:

пожежні підйомники;

засоби підмощування;

підйомники військового та спеціального призначення, що перебувають в експлуатації у Збройних Силах України.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
   1. Підйомник - вантажопідіймальна машина циклічної дії, що призначена для переміщення працівників з інструментами та матеріалами в робочу позицію і проведення там робіт з робочої платформи.
   2. Робочий майданчик - обмежена площа, на якій підйомник виконує вантажопідіймальні операції чи пересувається відповідно до свого призначення.
   3. Установлення - розташування підйомника, на робочому майданчику відповідно до проекту виконання робіт.

2.1.4. Підйомник самохідний - підйомник, обладнаний механізмом для пересування робочим майданчиком і дорогами.

 1. Підйомник автомобільний - підйомник, змонтований на автомобільному шасі.
 2. Підйомник на спецшасі - підйомник, змонтований на спеціальному шасі автомобільного типу.
 3. Підйомник пневмоколісний - підйомник, змонтований на пнев- моколісному шасі.
 4. Підйомник гусеничний - підйомник, змонтований на гусеничному шасі.
 5. Підйомник залізничний - підйомник, змонтований на шасі, що пересувається залізничною колією.
 6. Підйомник причіпний-підйомник, не обладнаний механізмом для пересування по дорогах і переміщується транспортним засобом (буксиром).
 7. Підйомник телескопічний - підйомник, обладнаний стрілою з висувними секціями.
 8. Підйомник пожежний - підйомник, обладнаний пожежним і пожежно - рятувальним обладнанням.
 9. Засоби підмощування - пристрої, призначені для організації робочих місць під час виконання будівельно-монтажних робіт на висоті або глибині більше 1,3 м від рівня ґрунту або перекриття.
 10. Робоча платформа - обгороджена по периметру площадка, призначена для розміщення працівників з інструментом і матеріалами та переміщення їх у робочу позицію для проведення робіт.
 11. Виносні опори - пристрої, призначені для збільшення опорного контуру підйомника під час роботи.
 12. Вимикач пружних підвісок - пристрій, призначений для вимкнення роботи пружних підвісок ходової частини шляхом жорсткого спирання рами підйомника на балку моста.
 13. Стабілізатор пружних підвісок - пристрій, призначений для зрівнювання деформацій пружних підвісок ходової частини підйомника під час руху на повороті.
 14. Пристрій безпеки - пристрій, призначений для забезпечення безпеки і безаварійної роботи підйомника.
 15. Обмежник граничного вантажу - прилад, призначений для контролю навантаження на робочу платформу підйомника, подачі попереджувального сигналу в разі наближення навантаження до граничнодопустимого значення і автоматичного вимкнення механізмів підйомника у разі збільшення навантаження понад допустиме.
 16. Система орієнтації підлоги робочої платформи в горизонтальному положенні - пристрій, призначений для забезпечення орієнтації підлоги робочої платформи в горизонтальному положенні під час зміни положень секцій стріли підйомника.
 17. Обмежник робочої зони - пристрій, призначений для запобігання переміщенню робочої платформи за межі робочої зони.
 18. Система блокування підіймання та повороту секцій стріли - пристрій, призначений для вимкнення механізмів підіймання та повертання секцій стріли, якщо підйомник не встановлений на опори.
 19. Система блокування підіймання опор - пристрій, призначений для вимкнення механізму підіймання опор, якщо стріла перебуває не в транспортній позиції.
 20. Система аварійного опускання робочої платформи - пристрій, призначений для аварійного опускання робочої платформи в позицію доступу в разі відмови приводу механізмів.
 21. Фіксатор виносних опор - пристрій, що запобігає мимовільному висуненню (повороту) виносних опор під час руху підйомника.
 22. Покажчик кута нахилу (креномір) - прилад, що показує кут нахилу опорної рами підйомника.
 23. Система аварійної зупинки двигуна - пристрій, призначений для аварійної зупинки двигуна з пультів керування.
 24. Привід - пристрій, що складається з двигуна, передавальних механізмів і системи керування для надання руху машинам і механізмам. Привід може бути електричний, гідравлічний, пневматичний, механічний, ручний тощо.
 25. Механізм підіймання - обладнання для підіймання та опускання стріли з робочою платформою (зміни кута нахилу секцій стріли).
 26. Механізм висування - обладнання для зміни довжини телескопічної стріли.
 27. Механізм повертання - обладнання для обертання поворотної частини підйомника в горизонтальній площині.
 28. Опорно-поворотний пристрій - обладнання підйомника, призначене для передавання навантажень (вантажного моменту, вертикальних і горизонтальних сил) від поворотної частини на неповоротну та для обертання поворотної частини.
 29. Платформа поворотна - конструкція для розміщення механізмів і стріли підйомника.
 30. Стріла - обладнання для переміщення робочої платформи в межах робочої зони. Стріла може бути фіксованої довжини, шарнірно- зчленованою, телескопічною, ножичного типу, комбінованою тощо.
 31. Рама опорна - основа підйомника, жорстко з’єднана з шасі.
 32. Ввідний пристрій - пристрій або сукупність пристроїв (рубильник, автоматичний вимикач тощо), що здійснюють подачу напруги на підйомник від зовнішньої мережі.
 33. Вантажопідіймальність - допустима маса вантажу (включаючи працівників, інструменти і матеріали), на підіймання якої розрахований підйомник.
 34. Висота підіймання - Н - найбільша відстань по вертикалі від робочого майданчика, на якому стоїть підйомник, до підлоги робочої платформи, що перебуває у верхній робочій позиції (Ні) плюс 1,5 м: Н = Ні + 1,5.
 35. Виліт - L - найбільша відстань по горизонталі від вертикальної осі обертання поворотної платформи підйомника до зовнішньої огорожі робочої платформи.
 36. Опорний контур - контур, утворюваний горизонтальними проекціями прямих ліній, що з’єднують вертикальні осі опорних елементів підйомника (коліс, гусениць або виносних опор).
 37. Вітрове навантаження - навантаження, створене тиском вітру і спрямоване горизонтально.
 38. Стійкість - здатність підйомника, протидіяти перекидним моментам від діючих сил.
 39. Коефіцієнт вантажної стійкості - відношення утримувального моменту, створюваного силою ваги всіх частин підйомника з урахуванням нахилу його встановлення, до перекидного моменту, створюваного силами інерції, вітровим навантаженням робочого стану, а також силою ваги вантажу на робочій платформі відносно ребра перекидання.
 40. Ребро перекидання - одна із сторін опорного контуру, у напрямку якої діє перекидний момент.
 41. Статичне випробування - випробування статичним навантаженням за нормами, що встановлені даними Правилами.
 42. Динамічне випробування - випробування динамічним навантаженням за нормами, що встановлені даними Правилами.
 43. Робочий цикл - сукупність дій: вхід на робочу платформу в позиції доступу; підіймання в робочу позицію; проведення робіт; опускання в позицію доступу; вихід з робочої платформи.
 44. Позиція доступу - положення робочої платформи, що забезпечує вхід і вихід з неї працівників.
 45. Транспортна позиція - установлене виробником положення робочої платформи, у якому підйомник доставляється до місця використання.
 46. Робоча позиція - положення робочої платформи, у якому з неї проводяться роботи.
 47. Робоча зона підйомника - простір, у якому призначена працювати робоча платформа в межах визначених навантажень за нормальних умов експлуатації.
 48. Реконструкція - зміни конструкції, виконані після введення підйомника в експлуатацію, що викликають підвищення або перерозподіл навантажень на складові частини підйомника, змінюють його стійкість і несучу спроможність складових частин, а також вимагають коректування паспорта підйомника (наприклад, зміна типу приводу, довжини стріли, вантажопідіймальності, швидкості механізмів, вильоту, висоти підіймання тощо).
 49. Ремонт металоконструкцій - комплекс робіт з відновлення пошкоджених або зношених несучих металоконструкцій підйомника, що виконуються із застосуванням зварювання.
 50. Обстеження експертне - комплекс робіт з технічного діагностування підйомника з метою визначення його технічного стану, установлення можливості, доцільності, умов і терміну подальшої безпечної експлуатації.
 51. Спеціалізована організація - підприємство чи організація, які одержали в установленому порядку дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.
 52. ВИМОГИ ДО БУДОВИ
  1. Загальні вимоги
   1. Підйомники мають відповідати вимогам цих Правил, інших нормативно-правових актів, стандартів, технічних умов (далі - нормативні документи - НД).
   2. Підйомники мають бути виготовлені для роботи в макроклімати- чних районах з помірним кліматом.
   3. Підйомники, призначені для роботи у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних середовищах, мають відповідати вимогам „Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
 53. №272(далі - ДНАОП 0.00-1.32-01). Клас вибухо- і

пожежонебезпечної зони, категорія та група вибухонебезпечної суміші зазначаються в настанові з експлуатації підйомника.

 1. Розрахунковий коефіцієнт вантажної стійкості з урахуванням дії сил ваги підйомника і вантажу, сил інерції, дії вітрового навантаження робочого стану (швидкість вітру не більше 10 м/с на висоті 10 м) має бути не менше 1,15, при цьому кут нахилу підйомника, не повинен перевищувати 3°, якщо в технічних умовах не передбачений більший кут нахилу.

Для підйомників, установлених на залізничних платформах, слід ураховувати максимальне допустиме перевищення на кривих відрізках колії однієї рейки над іншою. Дія рейкових захватів під час визначення стійкості не враховується.

 1. Конструкція підйомників має забезпечувати:

безпечність керування, технічного обслуговування та ремонту;

можливість буксирування;

плавність пуску та зупинки механізмів.

 1. Механізми підйомника, що приводяться в дію за допомогою механічних пристроїв, повинні мати таку конструкцію, щоб довільне їх увімкнення або роз’єднання було неможливим.
  1. У з’єднаннях елементів підйомників (болтових, шпонкових, шліцьових тощо) має бути виключене їх довільне розгвинчування або роз’єднування. Використання пружинних шайб для кріплення опорноповоротного пристрою не допускається.
   1. Нерухомі осі, які є опорою окремих складових частин підйомника, мають бути надійно закріплені від можливого їх переміщення.
   2. У телескопічних підйомників має бути передбачена фіксація висунутих секцій стріли в робочому положенні.
   3. Напрямні для канатів, ланцюгів і тяги системи орієнтації підлоги робочої платформи в горизонтальному положенні мають бути побудовані так, щоб унеможливлювалося довільне спадання канатів (ланцюгів) з блоків (зірочок), барабанів і заклинювання тяг.
   4. У металоконструкціях підйомників, що працюють просто неба, мають бути передбачені заходи проти накопичування в них вологи.
   5. До механізмів, приладів і пристроїв безпеки, електрообладнання підйомників, що потребують постійного технічного обслуговування, має бути забезпечений зручний і безпечний доступ.
   6. Легкодоступні частини механізмів, що рухаються і можуть бути причиною нещасного випадку, мають бути закриті закріпленими знімними огорожами, що допускають зручний огляд і змащення.
   7. Підйомники мають бути обладнані пристроєм для обліку на- працювання в мотогодинах.
   8. Ходові колеса підйомників, що транспортуються автомобільними дорогами, мають бути споряджені пневматичними шинами.
  2. Робочі платформи
   1. Для зручного доступу на опорну раму, поворотну платформу, а за необхідності і на робочу платформу підйомник має бути обладнаний підніжками або сходами з поручнями. Допускається використовувати як проміжні підніжки і поручні конструктивні елементи підйомника.

Висота від поверхні землі до підніжки (першого східця) не повинна перевищувати 400 мм. Підніжки, східці, підлога робочої платформи, настил опорної рами та поворотної платформи мають бути не слизькими.

 1. Робочі платформи підйомників мають споряджуватися огорожею висотою не менше 1000 мм з проміжною пов’яззю на висоті 500 мм та суцільним зашиттям понизу на висоту 100 мм. Поручень огорожі має бути зручним для обхвату рукою та облицьований малотеплопровідним матеріалом. Проріз для входу на робочу платформу має бути захищеним знімною огорожею або дверима, що унеможливлюють самовільне відчинення.

За неможливості виконання цих вимог (робоча платформа пластикова тощо) дозволяється вхід на робочу платформу зверху, у цьому разі необхідно передбачати пристрої, що полегшують вхід.

Розмір підлоги робочої платформи має бути не менше 600 х 600 мм, діаметр підлоги круглої робочої платформи - не менше 700 мм. Площа підлоги робочої платформи для двох і більше працівників має бути не менше 0,5 м2 на працівника; ширина входу на робочу платформу - не менше 500 мм.