інструктувати його безпосередньо на робочому місці щодо безпечних прийомів праці;

контролювати під час роботи дотримання ним вимог з охорони праці, пожежної безпеки, засвоєння безпечних прийомів праці;

стежити за справністю обладнання, інструментів, засобів індивідуального та колективного захисту, що використовуються в процесі роботи;

уживати відповідних заходів, а за необхідності припиняти роботу, якщо виникла небезпека здоров'ю або життю неповнолітнього чи оточуючих його працівників або неповнолітнім застосовуються небезпечні прийоми праці.

5.13. Неповнолітній практикант зобов'язаний:

дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці для працівників відповідних професій та видів робіт, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

виконувати під час практики або виробничого навчання роботи тільки за дорученням та під безпосереднім керівництвом або наглядом працівника-інструктора (майстра виробничого навчання), за яким він закріплений;

не заходити до цехів та виробничих приміщень, гірничих виробок та на інші об'єкти, які не пов'язані з проходженням практики або виробничого навчання, без дозволу працівника-інструктора (майстра виробничого навчання);

у разі виникнення виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого працівника-інструктора (майстра виробничого навчання) або іншу посадову особу і діяти відповідно до правил поведінки під час виникнення аварій;

дотримуватись правил особистої гігієни та гігієни праці.

5.14. Переведення неповнолітніх практикантів з одного об'єкта робіт на інший (з одного виду робіт на інший) повинно оформлятися наказом підприємства за погодженням із навчальним закладом і тільки після проведення інструктажу з охорони праці на новому робочому місці, а у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці, також після відповідного спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

5.15. При неодноразовому порушенні неповнолітнім вимог охорони праці питання про подальше проходження ним практики або виробничого навчання вирішується керівництвом підприємства та навчального закладу.

5.16. Неповнолітні практиканти, які пройшли стажування, але за результатами перевірки знань з питань охорони праці та навичок у застосуванні безпечних прийомів праці не отримали дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, продовжують проходити практику як дублери. Повторна перевірка їх знань проводиться не раніше як через два тижні.

6. Атестація і видача випускникам навчальних закладів посвідчень на право виконання робіт з підвищеною небезпекою

6.1. Випускникам навчальних закладів після складання екзаменів на право виконання робіт з підвищеною небезпекою разом з дипломом або свідоцтвом установленого зразка видається посвідчення про право виконання цих робіт згідно з додатком до цього Положення.

Це посвідчення за рішенням кваліфікаційної комісії видається також особам, які отримують право на виконання таких робіт за другою або суміщеною професією. Екзамен на право виконання робіт з підвищеною небезпекою проводиться за участю представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

6.2. Неповнолітні, що навчаються професіям з обслуговування і ремонту електроустаткування, повинні знати вимоги Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017, та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4 та зареєстрованих Міністерством юстиції 10.02.98 за № 93/2533, відповідно до робіт, які вони будуть виконувати.

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 16.11.2007 р. № 274)

Особам, які не досягли 18-річного віку, дозволяється перебування в діючих електроустановках під постійним наглядом особи з електротехнічного персоналу з групою з електробезпеки не нижче "III" - в установках напругою до 1000 В і не нижче "IV" - в установках напругою вище 1000 В.

Допускати неповнолітніх до самостійної роботи і присвоювати їм групу з електробезпеки "III" і вище забороняється.

 

Заступник начальника управління
 політики охорони праці 

 
Л. А. Нефедченко Додаток
до Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки (Перша сторінка обкладинки) 
Посвідчення

про право виконання робіт з підвищеною небезпекою

(Друга сторінка обкладинки) Посвідчення №
про право виконання робіт з підвищеною небезпекою

 

Фото

 

_____________________________________________
(особистий підпис власника посвідчення) М. П.
навчального
закладу 

Видано "___" ____________ 20__ р. (Перша сторінка)

Видано __________________________________________________________

                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що він (вона) "___" ____________ 20__ р. закінчи__

________________________________________________________________

(найменування, номер і місце розташування навчального закладу)

________________________________________________________________

за професією _____________________________________________________

________________________________________________________________

(Друга сторінка)

Рішенням кваліфікаційної комісії

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

присвоєно кваліфікацію ___________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Допускається до виконання робіт:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


(Третя сторінка)

Підстава:

протокол екзаменаційної комісії 

 

від "___" ____________ 20__ р. № _______ 

Голова екзаменаційної комісії 

_____________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали) Представник спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці 

  

_________________________________________________________________
                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

Директор
навчального закладу

 

_________________________________________________________________
                                         (підпис)                              (прізвище та ініціали)

    М. П.
навчального
закладу

 (Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята сторінки)

Відомості про періодичну перевірку знань

Посада (фах)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

показа___ необхідні знання

________________________________________________________________
(найменування нормативно-правових актів

________________________________________________________________

з охорони праці, за якими проводилася перевірка)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Дата чергової перевірки знань "___" ____________ 20__ р.

Підстава: протокол від "___" ____________ 20__ р. № _____

М. П. 

 

 

Голова комісії

 

_______________________________________________________________
                                       (підпис)                                         (прізвище) 


Пам'ятка.

1. Без печатки, відміток про результати перевірки знань, підпису голови комісії, а також після закінчення строку чергової перевірки знань з питань охорони праці посвідчення вважається недійсним.

2. У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про висновки психофізіологічної експертизи працівника, обов'язкові медичні огляди, право виконання ним спеціальних робіт, попереджальні талони та інше.

3. Питання щодо необхідності мати при собі посвідчення при виконанні працівником трудових обов'язків вирішується роботодавцем.

 

Заступник начальника управління
 політики охорони праці 

 
Л. А. Нефедченко