1

2

3

4

5

6

17

8322.2

Водій автотранспорт

При виконанні робіт на аеродромі:

них засобів

Костюм із світловід-

бивальними смугами

Ми,Нм

12

Сорочка

З

12

Плащ непромокаль

Вн

черго

ний

вий

Берет або

З

24

кепі

12

Рукавиці комбіновані

Ми,Нм

3

Черевики шкіряні

Ми,Нм

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена із

світловідбивальними

Тнв

36

смугами

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

Шапка-вушанка

Тн

36

або трикотажна

12

Рукавиці на хутрі

Тн

24

18

7241.1

Електромеханік з об-

При обслуговуванні радіолокаційних і

слуговування світлоте-

радіонавігаційних об’єктів,

хнічного устаткування

наземного обладнання електрозв’язку

систем забезпечення

та електросвітлотехнічного

польотів; електромон

забезпечення польотів:

тер з ремонту та об

слуговування електро

Костюм

Ми, З

12

устаткування; електро

Плащ непромокаль

Вн

черго

монтер з ремонту та

ний

вий

обслуговування апара

Головний убір літній

З

12

тури та пристроїв

Чоботи кирзові

Ми,Мп

24

зв’язку

Чоботи гумові

Эп

12

3113

Електромеханік радіо

Боти діелектричні

Эн

чергові

навігаційної системи

Калоші діелектричні

Эн

чергові

2144.2

Інженер електрозв’яз

Рукавички діелект

ку; інженер з радіонаві

ричні

Эн

чергові

гації та радіолокації

Рукавиці комбіновані

Ми

6

2143.2

Інженер із світлотехні

Рукавиці брезентові

Ми

чергові

чного та електротехні

Окуляри захисні

відкриті

до зносу

чного забезпечення

польотів

1

2

3

4

5

6

1226.2

Начальник об’єктів ра

При роботі в терміналах з

діотехнічного забезпе

обслуговування оглядової, інформаційної

чення та зв’язку; на

техніки, технічних засобів охорони і

чальник служби

протипожежної автоматики додатково:

3114

Технік електрозв’язку;

технік з радіолокації

Спецкомбінезон

3141

Технік з радіонавігації

(уніформа)

3115

Технік з експлуатації

та ремонту устаткуван

При роботі в апаратних залах АТС,

ня

на кросах додатково:

3145

Технік із світлотехніч

ного та електротехніч

Халат замість костю

ного забезпечення

ма

Ми

12

польотів

Капці на прогумова

ній підошві

У

12

При роботі на відкритому повітрі

взимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

Рукавиці на хутрі

Тн

36

Шапка

Тн

48

19

2149.2

Інженер з автоматизо

Костюм

Ми

12

ваних систем управлін

Рукавички

Ми

1

ня повітряним рухом;

інженер, зайнятий на

тренажерах

3119

Технік тренажера

5111

Черговий із забезпе

чення харчування па

сажирів

20

2142.2

Інженер з експлуатації

При роботі на аеродромі

аеродромів

(відкритому повітрі):

2149.2

Інженер

1226.1

Головний інженер

Костюм із світловід-

1226.2

Майстер служби;

бивальними смугами

Ми,З

18

начальник служби

Сорочка

З

12

3115

Технік

Чоботи кирзові

Ми

24

3119

Технік з обліку

Берет або кепі

24 (12)

3145

Технік аеродромної

служби

1

2

3

4

5

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена із

світловідбивальними

смугами

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

48

Чоботи утеплені

Тн20

36

Рукавиці утеплені

Тн

24

21

2146.2

Інженер з паливно-ма

Костюм

Нл,Нм

18

стильних матеріалів

Чоботи кирзові

Нм

24

1235

Начальник складу

Рукавиці брезентові

Нм

24

(паливно-мастильних

матеріалів, матеріаль

На відкритому повітрі взимку

но-технічного та ін.)

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Шапка

Тнв

48

22

3152

Інженер-інспектор з

Плащ непромокаль

Вн

черго

безпеки польотів бор-

ний

вий

товий

Куртка утеплена із

1226.2

Керівник польотів

світловідбивальними

смугами

Тнв

48

Чоботи утеплені

Тн20

36

23

3151

Інструктор з протипо

Костюм

Ми, З

12

жежної профілактики

Костюм брезентовий

1222.2

Командир відділення

або із спеціально

1239

Начальник команди

просоченої тканини

пожежної охорони

(вогнестійкий)

То,Вн

48

1226.2

Начальник служби,

Чоботи кирзові

Ми,См

24

зміни

Рукавиці брезентові

Ми,Мп

1

5161

Пожежний

Куртка утеплена

Тнв

36

Рукавиці утеплені з

крагами

Тн,Ти

24

Підшоломник трико

тажний

36

Пояс пожежний ряту

вальний

до зносу

Каска пожежна

до зносу