ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України 22 серпня 2006 року № 549

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції У країни 6 грудня 2006 року за № 1273/13147

НПАОП 27.4-1.11-06

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ВИРОБНИЦТВІ СВИНЦЮ ТА ЦИНКУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи з проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання (устаткування) при виробництві свинцю та цинку.

Вимоги Правил є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які використовують найману працю, що пов’язана з виробництвом свинцю та цинку.

Порядок і термін приведення діючих цехів (відділень) з виробництва свинцю та цинку у відповідність до вимог цих Правил визначаються роботодавцем за узгодженням з територіальними органами державного нагляду за охороною праці.

 1. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

НПАОП -нормативно-правовий акт з охорони праці;

ПЛАС - план ліквідації аварійних ситуацій;

СНиП - санітарні норми і правила;

ГРС - газорятувальна служба;

ГДК - граничнодопустима концентрація;

ВТК - відділ технічного контролю.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  1. Для працівників, які виконують роботи при виробництві свинцю та цинку, крім цих Правил, є обов’язковими також вимоги Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про об’єкти підвищеної небезпеки", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", Загальних правил безпеки для підприємств та організацій металургійної промисловості, затверджених наказом Держгіртехнагляду СРСР від 13.05.87 (далі - НПАОП 27.0-1.01.87), та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Виробництво свинцю та цинку пов’язане з багатьма небезпечними та шкідливими факторами, а також з використанням та одержанням шкідливих речовин і повинно бути ідентифіковано щодо визначення об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку декларування безпеки об’ єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 ”Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки” (НПАОП 0.00-6.22-02).

Характеристика небезпечних та шкідливих факторів при виробництві свинцю та цинку наведена в додатку 1. Характеристика шкідливих речовин у повітрі робочих зон при виробництві свинцю та цинку, наведена в додатку 2.

 1. Проектування, будівництво і реконструкція цехів, відділень та дільниць з виробництва свинцю та цинку, їх устаткування повинні проводитися відповідно до чинних санітарних і будівельних норм та правил, норм технологічного проектування, вимог цих Правил.

Експертиза проектів, прийняття в експлуатацію об’єктів виробництва повинні здійснюватися відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці",

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’ єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431 (зі змінами) (НПАОП 0.00-4.20-94) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243.

 1. Уносити зміни в конструкцію діючого основного устаткування, змінювати технологічні схеми без узгодження з проектною організацією - автором проекту, установою-розробником технології або заводом-виробником, а також з територіальними органами державного нагляду за охороною праці не дозволяється. Проектні організації повинні здійснювати авторський контроль за впровадженням проектних рішень з питань охорони праці при будівництві та експлуатації запроектованих ними підприємств і об’єктів.
  1. Усі діючі цехи, відділення та дільниці з виробництва свинцю та цинку повинні мати:

паспорти (сертифікати) на основні види технологічного обладнання;

план захисту персоналу і населення у разі аварій на металургійних та ін- тттих об’єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків (ПЛАС) згідно з вимогами Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Мін’юсті України 30.06.99 за № 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99);

робочі інструкції з ведення технологічних процесів та ремонту і чищення обладнання;

інструкції з охорони праці для працівників кожної професії та на окремі види робіт;

інструкції з пожежної безпеки.

Усі перелічені інструкції та плани ліквідації аварій повинні бути затверджені роботодавцем і вводитися в дію наказом роботодавця згідно з вимогами

Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-8.24-05).

Інструкції з охорони праці повинні бути складені відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці", Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132, зареєстрованому в Мін’юсті України 07.02.94 за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93); Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Мін’юсті України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 1. Плани ліквідації аварій повинні переглядатися і затверджуватися за місяць до початку наступного року відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.33-99. Плани повинні бути вивішені на основних технологічних дільницях. Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не ознайомлені з планом ліквідації аварій і не знають його в частині, що стосується місця їх роботи.
  1. Усі працівники повинні бути ознайомлені з інструкціями з охорони праці за професією з підписом у відповідних документах. Крім того, інструкції повинні зберігатися на робочих або спеціально призначених місцях.
  2. Інструкції з охорони праці та технологічні інструкції повинні переглядатися не рідше одного разу на 5 років, а також при внесенні змін у технологічний процес (умови праці), застосуванні нових видів устаткування, у разі виникнення аварійної ситуації або травмування працівників через недосконалість самої інструкції. Інструкції з охорони праці на вибухопожежонебезпечних виробництвах повинні переглядатися один раз на 3 роки.
  3. Допуск до роботи працівників, які в установленому порядку не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони праці і медичний огляд, не дозволяється.
  4. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та інших роботах, передбачених вимогами НПАОП 0.00-8.24-05, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.
  5. Не дозволяється допуск працівників, які не досягли вісімнадцяти років, до робіт, передбачених вимогами Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом МОЗ України від 31.03.94 № 46, зареєстрованого в Мін’юсті України 28.07.94 за № 176/385 (НПАОП 0.03-8.07-94).
  6. До виконання газонебезпечних робіт повинні допускатися працівники відповідно до Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85 (далі - НПАОП
 2. 00-5.11-85), а також Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 № 254, зареєстрованих в Мін’юсті України 15.05.98 за № 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.2098).
  1. На підприємстві повинен бути складений з урахуванням вимог НПАОП 0.00-8.24-05 конкретний перелік робіт з підвищеною небезпекою (га- зо-, вибухо-, пожежонебезпечні роботи, роботи на висоті тощо), затверджений роботодавцем. Цей перелік повинен переглядатися не рідше одного разу на 3 роки.
  2. Роботи з підвищеною небезпекою повинні виконуватися за нарядом- допуском. Призначення працівників, відповідальних за видачу наряду-допуску і проведення робіт підвищеної небезпеки, повинно здійснюватися згідно з вимогами НПАОП 0.00-8.24-05.
  3. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце при експлуатації обладнання, установок, трубопроводів та комунікацій, слід проводити відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).
  4. Усі промислові споруди, обладнання та технологічні процеси повинні відповідати вимогам Санітарних правил для підприємств кольорової металургії

№ 2528-82, затверджених Мінохорони здоров’я СРСР 1982 (далі - НПАОП 0.03

1.24-82).

 1. Усі працівники, які задіяні на виробництві свинцю та цинку, повинні підлягати обов’язковому страхуванню від нещасних випадків і професійних захворювань, а зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці повинні бути забезпечені лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до вимог Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженого Держкомпраці СРСР 07.01.77 (НПАОП 0.05-8.01-77); молоком або рівноцінними харчовими продуктами згідно з вимогами НПАОП Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР від 16.12.87 № 731/П-13 (НПАОП 0.05-4.02-87), газованою водою.
  1. Для працівників усіх виробничих дільниць повинні бути обладнані кімнати приймання їжі згідно з вимогами НПАОП 0.03-1.24-82.
  2. Експлуатація і технічне обслуговування устаткування повинні здійснюватися відповідно до вимог інструкцій, опрацьованих згідно з експлуатаційною документацією виробника, з урахуванням місцевих виробничих умов і вимог цих Правил. Експлуатація несправного устаткування не дозволяється.
  3. Проектування та розміщення виробництв та об’єктів, на які розповсюджується дія цих Правил, повинні здійснюватися з урахуванням сейсмічності району, а також з урахуванням можливого впливу інших несприятливих природних факторів.
  4. Обладнання, яке працює в умовах підвищеної небезпеки, уводиться в експлуатацію тільки після дозволу територіальних органів державного нагляду за охороною праці.
  5. Номенклатура засобів пожежогасіння в цехах повинна відповідати вимогам Закону України "Про пожежну безпеку" та визначатися Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МНС України від
 2. № 126, зареєстрованими в Мін’юсті України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001.2004), виходячи з категорії виробництв щодо пожежо- та вибухонебезпеки.
  1. Первинні засоби пожежогасіння, що розміщуються на захищеному об’єкті, повинні відповідати вимогам ГОСТ "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" (ГОСТ 12.4.00983).
  2. У вибухо- та пожежонебезпечних приміщеннях не дозволяється палити, а також застосовувати відкритий вогонь. На зовнішніх дверях зазначених приміщень та всередині їх на видних місцях повинні бути вивішені знаки безпеки, що відповідають вимогам ГОСТ "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76).
  3. Не дозволяється застосування горючих (вибухонебезпечних) газів як палива без виконання спеціальних заходів з вибухопожежобезпеки, які затверджені роботодавцем.
  4. Вентиляційне устаткування, яке відсмоктує горючі та вибухонебезпечні речовини, повинно мати заземлення усіх металевих повітропроводів, фільтрів та іншого обладнання.
  5. Застосовувати відкритий вогонь та палити в приміщеннях витратних ємностей, насосних та компресорних станцій не дозволяється.
  6. У приміщеннях пультів та постів управління повинні застосовуватися вуглекислотні та порошкові вогнегасники.
  7. Споруди і приміщення підприємств повинні бути класифіковані за категоріями щодо вибухопожежної і пожежної безпеки в залежності від розміщених у них технологічних процесів та властивостей речовин і матеріалів, що застосовуються у технологічному процесі.
  8. Протипожежні розриви між спорудами не дозволяється використовувати під складування матеріалів, обладнання, тари та для стоянки автотранспорту.
  9. Використання засобів пожежогасіння для господарських, виробничих та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням, не дозволяється.
  10. Засоби пожежогасіння повинні передаватися по змінах.
  11. Автомобілі й інші засоби, що обслуговують відділення вилуговування та електролізу, повинні мати на вихлопних трубах іскрогасник.
  12. Усі працівники і службовці повинні проходити спеціальну протипожежну підготовку. Порядок і строки проходження протипожежного інструктажу та занять з пожежотехнічного мінімуму встановлюються наказом Роботодавця.
  13. Не дозволяються будівництво, реконструкція, перепланування та перебудова споруд і приміщень без проведення пожежотехнічної експертизи проектно-конструкторської документації.
  14. При складанні технологічних інструкцій і відповідних розділів з безпечного ведення робіт необхідно враховувати, що:

порошки металевого натрію, суміші порошків алюмінію і заліза, відновники легко окислюються у повітрі та можуть загорітися від нагрівання, удару та іскор різноманітного походження;

металевий натрій енергійно реагує з водою, реакція має характер вибуху;

цинк схильний до хімічного самоспалаху в подрібненому і вологому стані.

 1. Електрозварювальні роботи в пожежонебезпечних приміщеннях повинні виконуватися за "Нарядом-допуском на проведення вогневих робіт" згідно з діючою інструкцією, розробленою відповідно до вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Мінпраці України від 05.06.2001 № 255, зареєстрованої в Мін’юсті України 23.06.2001 за № 541/5732 (далі - НПАОП 0.00-5.12-01).
  1. Усі засоби гасіння пожежі повинні бути сухими та зберігатися у спеціальній тарі для запобігання їх зволоженню. На тарі повинні бути відповідні написи.
  2. Не дозволяється виконувати роботи з використанням відкритого вогню за наявності в повітрі, на конструкціях і обладнанні натрію, алюмінію, відновника, цинку та інших пожежонебезпечних речовин.
  3. При загорянні пожежонебезпечних речовин на технологічному обладнанні (у бункерах, живильниках, грохотах, трубопроводах та іншому обладнанні), загорянні пилу в повітропроводах відсмоктувальної вентиляції слід діяти відповідно до плану ліквідації аварії, затвердженому роботодавцем.
  4. У цехах, відділеннях та на дільницях виробництва свинцю та цинку, зокрема вилуговування, електролізу, рафінування свинцю та цинку, не дозволяється палити, крім місць, спеціально відведених для цього та позначених написом "Місце для паління".
  5. На підприємстві повинні бути розроблені, затверджені роботодавцем та щорічно переглядатися переліки вибухо-, пожежонебезпечних місць та робіт, де вогневі роботи повинні проводитися за нарядом-допуском.
  6. Справність засобів гасіння необхідно перевіряти в терміни, установлені НАПБ А.01.001.2004.
  7. На території підприємства повинна бути мережа внутрішньозаводських доріг, що забезпечує зручний зв’язок між об’єктами підприємства і пожежним депо.
  8. Дороги на території підприємства повинні утримуватись у належному стані, своєчасно очищатися від снігових заметів і посипатись піском чи гравієм під час ожеледі, не захаращуватися предметами чи транспортними засобами, що перешкоджають вільному проїзду пожежних машин.
 2. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  1. Загальні вимоги до виробництва свинцю та цинку
   1. Усі матеріали повинні зберігатися у приміщеннях або закритих спорудах.
   2. Вантажно-розвантажувальні роботи та переміщення матеріалів на складах повинні бути механізовані.
   3. Для обігріву працівників у холодні періоди року на складі матеріалів повинно бути передбачено спеціальне приміщення.
   4. Зона роботи грейферних та магнітних кранів повинна бути обладнана знаками "Небезпечна зона".
   5. Завантажувальні отвори дробарок з дисковими та клиновими ножами повинні мати знімні ґратчасті огорожі, які забезпечують захист персоналу при обслуговуванні дробарок.
   6. Регулювання ширини щілини, підтягування пружин, болтів, а також проштовхування та шурування матеріалу повинні виконуватися при відключеній дробарці. Крім цього, повинні бути вжиті запобіжні заходи проти її пуску.
   7. Молоткові, валкові та щокові дробарки повинні мати герметичні кожухи, обладнані оглядовими вікнами, що щільно закриваються.
   8. Робоча площадка кульового млина із зовнішнього боку повинна мати огорожу.
   9. Грохоти для сухих матеріалів повинні мати кожухи, приєднані до ас- піраційного обладнання.
   10. Прибирання пилу в приміщеннях, у яких провадиться подрібнення шихтових матеріалів, та на складах повинно бути механізовано.
  2. Виробництво свинцю
   1. Улаштування та експлуатація дробарно-розмельного обладнання та згущувачів повинні відповідати вимогам Єдиних правил безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і оґрудкуванні руд та концентратів, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 09.08.77 (НПАОП 1.2.90-1.03-77).
   2. Вузли з'єднань обертових сушильних барабанів з камерами змішування повітря і топочних газів та розвантажувальними камерами повинні бути герметизовані.
   3. Завантажувальні та розвантажувальні камери сушильних барабанів повинні бути обладнані вікнами для спостереження і герметичними лазами.
   4. Паливо, яке спалюється в сушильних барабанах, визначається проектом.
   5. Управління шихтозавантажувальною машиною повинно бути централізоване та виведене в операторське відділення або кабіну машиніста, конструкція якої повинна забезпечувати візуальний нагляд за основними вузлами машини та зоною її руху.
   6. Схема управління шихтозавантажувальною машиною повинна забезпечувати автоматичне, дистанційне, а також місцеве з кабіни машиніста управління електродвигунами всіх механізмів.
   7. Шихтозавантажувальна машина повинна бути обладнана обмежувачами руху машини і підйому-спуску спушувача.
  3. Випал свинцевих концентратів
   1. Приміщення агломераційних машин повинні бути обладнані пристроями для гідроприбирання.
   2. Агломераційна машина повинна бути обладнана кнопками для аварійного відключення машини, розташованими у її розвантажувальній частини.
   3. Агломераційна машина повинна бути обладнана автоматизованою системою централізованої подачі мастил з пристроєм контролю за їх надходженням.
   4. Прорізи з боку завантажувальної частини агломераційної машини повинні бути закриті металевими листами.