НОРМАТИВ™ PRO пользователь:Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство “ПРОТЕК” sn:00999480 20.02.2009

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

31.03.2003 N 87

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2003 р.

за N 321/7642

Про затвердження Інструкції зі складання

планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів)

та збагачувальних (брикетних) фабрик

На підставі статті 16 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", з метою визначення порядку виконання першочергових заходів щодо рятування людей і ліквідації можливих аварій в разі їх виникнення на кар'єрах (розрізах) та

збагачувальних (брикетних) фабриках, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити погоджену з Міністерством палива та енергетики України, Міністерством промислової політики України, Державним комітетом України з нагляду за охороною праці Інструкцію зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та

збагачувальних (брикетних) фабрик, що додається.

2. Головному штабу ДВГРС (Радашев В.І.) та юридичному управлінню (Новіков А.С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Адміністративному департаменту після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його розсилання заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря - командувача сил МНС України Марченка Г.Б.

Міністр Г.В.Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови

Державного комітету України з

нагляду за охороною праці С.Г.Луньов

Державний секретар

Міністерства промислової

політики України В.Г.Падалко

Державний секретар

з питань вугільної промисловості

Мінпаливенерго України Ю.П.Ященко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України з

питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту

населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

31.03.2003 N 87

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2003 р.

за N 321/7642

Інструкція

зі складання планів ліквідації аварій для

кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик

1. Загальні положення

1.1. Цей нормативний акт поширюється на такі гірничі

підприємства: брикетні і збагачувальні фабрики (далі - фабрики),

вугільні розрізи та кар'єри з видобутку залізної, марганцевої і

сірчаної руд, солі калійних добрив, флюсо-доломітів, нерудних

будівельних матеріалів потужністю понад 50 тис. куб. метрів

гірничої маси на рік, хвостосховища і шламонакопичувачі, а також

ті, на яких проводяться підривні роботи.

1.2. Нормативний акт встановлює порядок розробки планів

ліквідації аварій (далі - ПЛА), вимоги до їх складання, змісту,

форми, порядку погодження, затвердження і перегляду.

1.3. Вимоги цього нормативного акта поширюються на всі

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,

підприємства, організації, незалежно від їхньої галузевої або

відомчої належності та форми власності, юридичних і фізичних осіб.

1.4. Для гірничого підприємства, що діє, реконструюється,

будується або ліквідується, повинен бути складений ПЛА.

Забороняється робота підприємства без ПЛА.

1.5. ПЛА - це заздалегідь розроблена система узгоджених дій,

які виконуються негайно працівниками підприємств (об'єктів),

аварійно-рятувальних та інших спеціальних служб при виявленні

аварій. ПЛА вміщує перелік першочергових заходів, спрямованих на

рятування людей, ліквідацію аварії та попередження її розвитку,

дії аварійно-рятувальних служб на початковій стадії виникнення

аварії та порядок їх взаємодії з пожежними частинами.

1.6. ПЛА розробляється головним інженером (технічним

керівником) підприємства, погоджується командиром

аварійно-рятувального загону (окремого взводу) та пожежної

частини, що обслуговують це підприємство, і затверджується

керівником (власником) підприємства або технічним керівником

об'єднання за 15 днів до введення його в дію. У розробці ПЛА бере

участь командир аварійно-рятувального підрозділу загону, який

безпосередньо обслуговує підприємство.

1.7. ПЛА для кар'єрів та розрізів розробляється один раз на

рік, фабрик - один раз на 5 років зі щорічним погодженням з

аварійно-рятувальним підрозділом. Крім того, ПЛА для фабрик

погоджується з відповідними територіальними органами Міністерства

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи і Держнаглядохоронпраці.

1.8. У ПЛА повинні передбачатися заходи, які здійснюються

негайно у разі виявлення аварії і забезпечують:

рятування працівників підприємства, застигнутих аварією;

ліквідацію аварії і попередження її розвитку.

1.9. З метою розроблення заходів щодо рятування людей,

ліквідації та попередження розвитку аварій перед погодженням ПЛА

перевіряється:

забезпечення кар'єрів та цехів (дільниць) фабрик запасними

виходами, придатними для пересування людей та рятувальників у

респіраторах і транспортування потерпілих;

стан вентиляційних пристроїв і вентиляції;

наявність і стан засобів повідомлення про аварію;

наявність протипожежного водопостачання, справність

протипожежних трубопроводів, гідрантів, водяних завіс, первинних

засобів гасіння пожеж тощо;

забезпеченість працівників підприємства засобами

індивідуального і колективного захисту та їх стан;

розрахунки можливої зони ураження при прориві дамб

хвостосховищ, вибуху чи загазуванні природним газом, максимальному

масовому підриванню вибухових речовин в кар'єрі тощо;

підготовленість працівників до застосування протиаварійного

оснащення та знання ними правил особистої поведінки при виникненні

аварій.

Перед погодженням ПЛА повинні бути представлені проект

протипожежного захисту підприємства та план взаємодії

аварійно-рятувального загону і пожежної частини при виникненні

аварій.

Матеріали перевірок оформляються актом (актами) і

розглядаються на нараді у присутності головного інженера

(технічного керівника) підприємства за участю командира

аварійно-рятувального підрозділу. У разі необхідності

розробляються заходи щодо усунення виявлених під час перевірок

порушень протиаварійного захисту.

За результатами наради у присутності головного інженера

(технічного керівника) складається протокол, у якому зазначаються

питання готовності підприємства до ліквідації аварій, що

підписується головним інженером (технічним керівником)

підприємства та командиром аварійно-рятувального підрозділу.

Виявлені порушення повинні бути усунені до введення в дію

ПЛА.

1.10. ПЛА розробляється відповідно до очікуваної ситуації на

підприємстві на момент введення його в дію і повинен охоплювати

всі види можливих аварій. Крім того, при складанні ПЛА необхідно

враховувати можливі порушення виробничих процесів (відключення

електроенергії, припинення подачі газу тощо).

Передбачені ПЛА технічні засоби і матеріали для здійснення

заходів з рятування людей та ліквідації аварій повинні бути в

належному стані і необхідній кількості та розташовані у визначених

місцях, які відображені в додатку до ПЛА.

1.11. Головний інженер (технічний керівник) підприємства та

командир аварійно-рятувального загону, з яким погоджено ПЛА, є

відповідальними за правильне складання ПЛА. Відповідальним за

відповідність ПЛА дійсному стану на підприємстві є головний

інженер (технічний керівник).

1.12. При введенні нових дільниць або зміні технологічних

процесів та запасних виходів головний інженер (технічний керівник)

підприємства зобов'язаний протягом доби внести до ПЛА і погодити з

командиром аварійно-рятувального підрозділу відповідні зміни і

доповнення. У разі невнесення необхідних змін чи виявлення

невідповідності плану дійсному стану на підприємстві командування

аварійно-рятувального підрозділу має право скасовувати власні

погодження ПЛА або окремі його позиції.

Про скасування погодження ПЛА або окремих його позицій

командування аварійно-рятувального підрозділу обов'язково

повідомляє керівника підприємства, відповідні органи державного

нагляду за охороною праці, Державної інспекції цивільного захисту

та техногенної безпеки та у разі необхідності вносить пропозиції

щодо притягнення до адміністративної відповідальності власників

підприємств та посадових осіб за порушення законодавства у сфері

захисту підприємств, населення і територій від надзвичайних

ситуацій.

Якщо фабрика пов'язана з поверхневим комплексом шахти

(кар'єра, розрізу), то окремий ПЛА фабрики не складається, а в ПЛА

шахти (кар'єра, розрізу) повинні бути включені окремі позиції по

фабриці.

2. Вимоги до складання ПЛА

2.1. ПЛА повинен мати титульний лист з підписами осіб, які

його розробляють, погоджують і затверджують (додаток 1), та

містити:

зміст;

оперативну частину, складену за формою (додаток 2);

наказ (розпорядження) по підприємству про місце розташування

командного пункту, призначення посадових осіб уповноваженими

керівниками з ліквідації аварій та систему оповіщення про аварії;

перелік місць розташування засобів колективного та

індивідуального захисту, інструментів і матеріалів, що можуть бути

використані при ліквідації аварій;

порядок взаємодії аварійно-рятувального загону з пожежною

частиною;

список посадових осіб і установ, які повинні бути негайно

повідомлені про виникнення аварії (додаток 3).

2.2. Головний інженер (технічний керівник) гірничого

підприємства організовує проведення аварійно-рятувальних робіт при

виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру і є уповноваженим керівником з ліквідації аварій.

2.3. До оперативної частини ПЛА повинні бути додані:

ситуаційний план кар'єру (розрізу), фабрики з указівкою

будинків, споруд, під'їзних шляхів і залізничних колій, водоймищ,

резервуарів, насосів, водопроводів, пожежних гідрантів, складів

аварійних матеріалів, паропроводів, повітропроводів, ємностей

легкозаймистих матеріалів тощо;

план кар'єру (розрізу), поверхові плани будинків фабрики,

небезпечних щодо вибухів, пожеж та затоплення, з нанесенням схеми

оповіщення про аварії, шляхів евакуації працівників у разі аварій,

запасних виходів та напрямку струменя вентиляції;

схеми електро-, газо- та пневмопостачання (при необхідності,

якщо буде ускладнено їх прочитання при нанесенні на вищеназвані

схеми);

протокол технічної наради у присутності головного інженера

підприємства відповідно до вимог пункту 1.9. цієї Інструкції.

3. Основні вимоги щодо складання

оперативної частини ПЛА

3.1. Загальні вимоги:

оперативна частина ПЛА складається з окремих позицій;

позиції ПЛА повинні охоплювати всі техногенно-небезпечні

об'єкти (дільниці) підприємства та всі можливі види аварій;

кожна позиція ПЛА повинна визначати: найменування можливого

виду аварії, місце виникнення аварії, заходи щодо рятування людей

і ліквідації аварій, відповідальних за виконання заходів

(виконавців), шляхи виходу (евакуації) людей, завдання

аварійно-рятувальним підрозділам.

Згідно з наведеною нижче таблицею окремими позиціями в

оперативній частині ПЛА передбачаються заходи з ліквідації аварій.

Таблиця

------------------------------------------------------------------

| Вид аварії | Збагачувальні | Кар'єри |

| | (брикетні) фабрики | (розрізи) |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| Пожежа будівель, споруд, | | |

| обладнання, технічних засобів | Х | Х |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| Зсув та руйнування будівельних| | |

| конструкцій | Х | - |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| Загазування приміщень та | | |

| вибоїв (виділення отруйних | Х | Х |

| газів) | | |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| Вибух вугільного пилу (при | | |

| необхідності, для підприємств | Х | - |

| вугільної промисловості) | | |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| Затоплення, прорив охоронного | | |

| цілика, зруйнування цілісності| - | Х |

| дамб | | |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| Руйнування бортів кар'єру | - | Х |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| Провали земної поверхні | - | Х |

|-------------------------------+--------------------+-----------|

| Зсув технологічного транспорту| | |

| з уступів | - | Х |

------------------------------------------------------------------

Види аварій, що зазначені в таблиці, на які складаються

позиції ПЛА, можуть бути доповнені іншими видами аварій.

3.2. Для зручності користування оперативною частиною ПЛА