MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для дверевого

м. КИЇВ

Узгоджено Затверджено

Державний комітет України Міністерство промислової

по нагляду за охороною праці політики України Наказ

«___» ____________ 200_р. «___» ____________ 200_р.

Національний НДІОП

«___» ____________ 200_р.

ЦК профспілки гірників

і металургів

«___» ____________ 200_р.

MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для дверевого

м. КИЇВ

Вступ

 1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положения щодо реалізації конституційного права працівників на охорону ї'х життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.
 2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:
 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3 Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4 І це право підтверджується можливістю працівника відмовитися віддорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для йогожиття чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишньогосередовища.

5 Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкіта шкідливі умови праці:

 • безплатне лікувально-профілактичне харчування;
 • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.
 1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.
 2. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому .каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом социального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".
 3. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

-додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

-проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

 • співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;
 • особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;
 • при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1 Ця інструкція з охорони праці складена на основі вимог Правил безпекиу коксохімічному виробництві і визначає порядок, способи і умови безпечноговиконання дверевими покладених на них обов'язків, а також правил безпечноїповедінки на робочому місці і території підприємства.

1.2 Кожний дверевий повинен вивчити, знати і виконувати вимоги таположения цієї інструкції у повному обсязі, а також розпорядження і вказівкикерівників цеху (дільниці, відділення) і вимоги правил внутрішнього трудовогорозпорядку, що існують на підприємстві.

1.3 Кожний дверевий повинен також дотримуватися вимогзагальнозаводської інструкції з охорони праці, технологічних інструкцій зексплуатації устаткування, яке обслуговується, а також інструкції щодоприбирання колій гасильного вагона і виконувати вимоги;

 • положения про наряд -допуск;
 • інструкції щодо застосування биркової системи;
 • правил пожежної безпеки;
 • правил електробезпеки;

-промислової санітарії і гігієни праці.

 1. Робочим місцем дверевого коксового цеху є робоча площадка вздовж машинної або коксової сторони коксової батареї, на якій він перебуває протягом робочої зміни.
 2. Робоче місце дверевого розташовано на висоті понад 4 м від нульової відмітки і за умов експлуатації не мае огорож, що вимагає підвищеної уваги та обережності.
 3. Дверевий підіймається на робоче місце, використовуючи сходові марші на кінцевих коксових батарей, або на міжбатарейному просторі в районі вугільних башт.
 4. Праця дверевого під час обслуговування робочого місця пов'язана з роботою коксових машин: коксовиштовхувача - на машинній стороні батареї; дверезнімної машини та електровоза з загальним вагоном на коксовій стороні батареї.
 5. До роботи дверевим допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань, навчання за спеціальністю, стажування за затвердженою програмою, склали іспити кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за професією, пройшли вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, інструктаж на II групу з електробезпеки.
 6. Виробництво коксу належить до виробництв з підвищеною небезпекою, тому двереві повинні проходити за вставленим порядком періодичні обов'язкові медичні огляди, щоквартальні повторні інструктажі з охорони праці та щорічні повторні інструктажі з пожежної безпеки.

1.10 До обов'язків дверевого входить: брати участь у знятті та встановленнідверей під час видачі коксу з печі; закидання просипаного коксу в піч; зачищатипороги на всіх печах, з яких видають кокс; чистити двері і рами під час кожноївидачі коксу, змащувати ригельні гвинти; контролювати правильностьвстановлення дверезнімного пристрою, дверей і механізмів відгвинчуванняригельних болтів; контролювати спорожнення підпланірного бункеракоксовиштовхувача від вугільної шихти; ущільнювати двері; супроводжуватикоксову машину при переїздах на нову серію, на скіпову яму , а також пов'язанихіз заміною дверей; прибирати площадку, що обслуговується, і коліїї гасильноговагона.

1.11 Кожний дверевий повинен знати: основи процесу коксування, графіквидачі коксу, правила зняття і встановлення дверей, способи їх ущільнення;методи безпечного виконання всіх операцій за фахом і вміти додати першу(долікарняну) допомогу потерпілому при ураженні електричним струмом, приотруєннях, опіках, переломах.

1.12 Кожний дверевий, який знов став до роботи, зобов'язаний пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведения вступного інструктажу заноситься у спеціальний журнал і в документ про прийом працівника на роботу.

 1. Первинний інструктаж з охорони праці здійснюється на робочому місці безпосереднім керівником - старшим змінним майстром виробничої дільниці або майстром виробництва у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт.
 2. Після проведения первинного інструктажу дверевий прикріплюється за розпорядженням начальника цеху до кваліфікованого дверевого для практичного навчання безпечним прийомам і методам праці на робочому місці терміном, встановленим на підприємстві.

1.15 Після закінчення терміну навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Тільки при виявленні достатніх знань в технологи та безпечних прийомів праці працівник рішенням комісії може бути допущений до самостійної роботи за фахом.

 1. Працівник, переведений з інших дільниць цеху, який не мае кваліфікації дверевого (свідоцтва), навчається згідно з затвердженим на підприємстві тематичним планом; працівник, який має кваліфікацію з даної професії, під час перерви в роботі більш як один рік, проходить стажування згідно зі встановленим на підприємстві порядком.
 2. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться після кожного інструктажу періодично раз на рік цеховою комісією з записом в журналі реєстрації інструктажів.

1.18 Дверевий повинен виконувати лише ті роботи, що передбаченівиробничо-технічною інструкцією для нього, а також ті роботи, на виконанняяких дає вказівку (розпорядження) майстер виробничої дільниці, якщо останні незаперечують вимогам цієї інструкції і не можуть призвести до аварії абонещасного випадку.

 1. В разі отримання травми дверевий негайно мусить сповістити майстра, а за його відсутності - працівника на дільниці і звернутися до медпункту.
 2. Перебування на робочому місці дверевого осіб, які не пов'язані з виробництвом коксу, не допускається, за винятком, коли вони супроводжуються керівництвом заводу або цеху.
 3. По території заводу чи цеху дверевому слід прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного руху. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожнього руху як на території підприємства, так і за його межами. Залізничні колії та автомобільні шляхи слід переходити лише у встановлених місцях або через спеціальні переходи.
 4. Основні небезпечні виробничі фактори на дільниці виконання робіт:

-висота розміщення робочого місця і відсутність огорож на робочихплощадках з машинної і коксової сторони;

 • машини і механізми, що рухаються та обертаються (коксовиштовхувач, дверезнімна машина, електровоз з гасильним вагоном);
 • електричний струм високої напруги (380 В);

-відкрите полум'я, загоряння газу, розжарений кокс, гарячі частинитехнологічного обладнання і коксових машин.

1.23 Основні шкідливі виробничі фактори:

 • вплив довкілля на організм людини (температура, вологість повітря, швидкість вітру);
 • вплив теплових і світлових випромінювань;
 • коксовий пил у повітрі робочої зони;
 • шкідливі хімічні речовини в повітрі робочої зони:

Ціаністий водень - ГДК-0,Змг/м3 (I клас небезпеки)

Фенол - ГДК-0,3 мг/м3 (II клас небезпеки)

Оксид вуглецю - ГДК- 20,0мг/м3 (IV клас небезпеки)

Сірчистий ангідрит - ГДК - 10,0мг/м3 (III клас небезпеки)

Азоту оксиди- ГДК - 5,0мг/м (III клас небезпеки)

Пил коксу- ГДК - 6,0мг/м (IV клас небезпеки)

1.24 Двереві повинні працювати у встановленими за нормами спецодязі:

 • костюмі суконному за ГОСТ 12.4.045-87 або за ТУ України 00309335-023-95;
 • спецвзутті - черевиках шкіряних із захисним носком за ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.-032-95);
 • рукавицях суконних за ГОСТ 12.4.010-75;
 • капелюсі повстяному, куртці бавовняній на утеплювальній підкладці за ГОСТ 29335-92;
 • окулярах захисних за ГОСТ 12.4.013-85;
 • касці захисній за ГОСТ 12.4.087-80;
 • респіраторі протипиловому за ГОСТ 12.4.028-76.
 1. Необхідно, щоб спецодяг відповідав розміру і росту дверевого, вільно облягав тіло, не перешкоджав руху під час виконання робіт. Куртка і штани повинні бути застібнуті на всі гудзики. Волосся необхідно зібрати під головний убір.
 2. Особи без спецодягу та засобів індивідуального захисту до роботи не допускаються.

1.27 Дверевий повинен дотримуватися правил особистої гігієни. Він повинен утримувати свое робоче місце, інструмент і обладнання в чистоті і порядку.

1.28 Не дозволяється розпивати горілчані напої на території підприемства із'являтися на робоче місце в алкогольному чи наркотичному стані.

 1. Він повинен вміти використовувати засоби пожежегасіння (пісок, вогнегасники тощо). При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну охорону, а до її прибуття використати yci засоби щодо ліквідації пожежі власними силами.
 2. Про всі випадки порушення, які пов'язані з роботою, дверевий повинен сповістити безпосереднього керівника.

1.31 Особи, винні у порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції,несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком зміни дверевий, прийшовши на коксову батарею, повинен:

 • повідомити дверевого, якого він змінює;
 • перевірити разом з ним встановлення і надійність закріплення дверей на коксовій батареї і в гараж з ремонту дверей;
 • стан гачків, ущільнюючих рамок;
 • наявність дверей, через які виділяється газ;
 • справність інструменту;
 • чистоту площадки, що обслуговується;
 • стан верстака для заточування ;
 • роботу скіпового підйомника;
 • визначити всі недоліки, що були в процесі роботи попередньої зміни.
 1. Крім дверевого він повинен повідомити про свое прибуття на зміну також машиністів коксовиштовхувача або дверезнімної машини попередньої зміни.
 2. Робоче місце та обладнання необхідно оглядати, знаходячись поза зоною дії машин і механізмів.
 3. Огляд дверей, робочої площадки, спостереження за коксонапрямною необхідно проводити лише з відома машиністів.
 4. Після огляду дверевий зобов'язаний прибути на змінно-зустрічні збори, одержати від майстра (старшого майстра зміни) завдання на виконання робіт і повідомити майстру про всі зауваження, зроблені під час приймання зміни.
 5. По закінченні зборів з дозволу майстра виробничої дільниці дверевий прямує на свое робоче місце.