Про затвердження Правил безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 17 червня 2008 року N 143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2008 р. за N 598/15289

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности в электродном производстве", частина 1 "Углеграфитовое производство", затверджені ВО "Союзвуглець" 15.04.86 N 48-09-6/17.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Держгірпромнагляду 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. Ващенко  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 17 червня 2008 р. N 143

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 липня 2008 р. за N 598/15289 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВУГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Сфера застосування

Ці Правила поширюються на всі підприємства з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів, що проектуються, будуються, реконструюються та експлуатуються, юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, технічним діагностуванням і експлуатацією устаткування цих підприємств і виробничих цехів незалежно від форм власності та видів діяльності.

2. Позначення та скорочення

АСКТП 

- автоматична система керування технологічним процесом; 

БШП 

- боковий шинний пакет; 

ВБН 

- відомчі будівельні норми; 

ГДВК 

- граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація; 

ГДК 

- граничнодопустима концентрація; 

ГДР 

- граничнодопустимий рівень; 

ГОСТ 

- міждержавний стандарт; 

ДБН 

- державні будівельні норми; 

ДСН 

- державні санітарні норми; 

ДСП 

- державні санітарні правила; 

ЕСЗКС 

- "Единая система защиты от коррозии и старения"; 

ЕСКД 

- "Единая система конструкторской документации"; 

ЕСТД 

- "Единая система технологической документации"; 

ЗІЗ 

- засоби індивідуального захисту; 

ЗІЗОД 

- засоби індивідуального захисту органів дихання; 

КВПіА 

- контрольно-вимірювальні прилади і апарати; 

НПАОП 

- нормативно-правовий акт з охорони праці; 

НАПБ 

- нормативний акт пожежної безпеки; 

ОНТП 

- "Общесоюзные нормы технологического проектирования"; 

ППА 

- протипожежна автоматика; 

ПОР 

- проект організації робіт; 

РД 

- "руководящий документ"; 

СН 

- "Санитарные нормы"; 

СНиП 

- "Строительные нормы и правила"; 

ССБТ 

- "Система стандартов безопасности труда". 3. Загальні вимоги

3.1. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів підприємств з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів, їх устаткування, розробка нових технологій, засобів виробництва та засобів колективного та індивідуального захисту працівників необхідно проводити відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці, санітарних і будівельних норм, а також норм технологічного проектування та вимог цих Правил.

3.2. Уведення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці, державного пожежного нагляду та органів державної санітарно-епідеміологічної служби не дозволяється.

3.3. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби та технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, на які є стандарти з вимогами щодо забезпечення безпеки праці, життя та здоров'я працівників, повинні мати паспорти або сертифікати, що погоджені з державною санепідемслужбою та видаються в установленому порядку заводом-виробником і які засвідчують безпеку їх застосування.

3.4. Технологічне устаткування, машини, механізми, транспортні засоби та технології, що виготовлені за кордоном, повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

3.5. Ураховуючи вимоги цих Правил, повинні бути складені або переглянуті відповідно до чинних нормативно-правових актів інструкції, що затверджуються роботодавцем:

з охорони праці для працівників кожної професії;

на всі види робіт;

посадові для посадових осіб та для спеціалістів;

з пожежної безпеки;

з безпечної експлуатації та ремонту об'єктів газового господарства з обов'язковою схемою міжцехових газопроводів і розподілом їх між цехами.

У кожному структурному підрозділі підприємства повинен бути затверджений роботодавцем перелік чинних інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

3.6. Інструкції з охорони праці, пожежної безпеки і на види робіт повинні переглядатися не рідше одного разу на п'ять років, а у вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах і роботах з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на три роки, а також переглядатися, якщо сталися зміни в технологічних процесах або схемах комунікацій і при застосуванні нових видів сировини та устаткування, у разі виявлення в інструкції вимог, що суперечать цим Правилам.

3.7. Інструкції на види робіт повинні містити вимоги, що забезпечують безпечне ведення технологічних процесів і відповідати ГОСТ 3.1120-83 "ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации".

3.8. Під час застосування нових технологічних процесів, агрегатів, машин та іншого устаткування (у тому числі розроблених самим підприємством за погодженням з відповідними спеціалізованими організаціями) необхідно розробляти та затверджувати роботодавцем у встановленому порядку інструкції, що забезпечують безпечне ведення технологічних процесів і безпечну експлуатацію устаткування.

3.9. Інструкції з охорони праці повинні видаватися працівникам кожної професії під особистий підпис безпосереднім керівником структурного підрозділу (керівником робіт) і вивішуватися на робочих місцях.

Комплект інструкцій з охорони праці за видами робіт необхідно постійно зберігати у відповідальної посадової особи структурного підрозділу.

За рішенням керівника структурного підрозділу, крім інструкцій з охорони праці за професіями, працівники повинні ознайомлюватися з іншими інструкціями, що перелічені в пункті 3.5.

3.10. Усі працівники під час улаштування на роботу та періодично протягом трудової діяльності повинні проходити медичні огляди згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

3.11. Одночасно всі працівники повинні бути проінформовані роботодавцем під особистий підпис про умови праці на підприємстві, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що ще не усунені, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про їх права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

3.12. Порядок проведення навчання, інструктажів, перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки, а також допуск персоналу до самостійної роботи визначаються Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та Положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, опрацьованими з урахуванням специфіки підприємства та затвердженими в установленому порядку роботодавцем згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), та Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

3.13. Працівники віком до вісімнадцяти років до робіт з підвищеною небезпекою, а також до інших робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385, не допускаються.

3.14. На кожному підприємстві повинен бути складений і затверджений роботодавцем перелік:

газонебезпечних місць і газонебезпечних робіт з поділом їх на групи та визначенням робіт, що проводяться за інструкціями, що складені для умов нормальної експлуатації;

робіт підвищеної небезпеки згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-8.24-05);

механізмів і устаткування, експлуатація яких повинна проводитися із застосуванням биркової (жетонної) системи;

працівників, які підлягають навчанню правилам користування засобами індивідуального захисту, апаратурою ЗІЗОД і надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

3.15. На кожному підприємстві повинні бути складені плани ліквідації аварій згідно з Положенням щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 N 112, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99).

3.16. На підприємствах незалежно від форм власності необхідно організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (далі - НПАОП 0.00-6.02-04).

3.17. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають умовам їх праці відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

Не дозволяється допускати до роботи працівників без відповідного спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ.

3.18. Працівників підрозділів підприємства необхідно забезпечувати безкоштовним спеціальним харчуванням, захисними протиопіковими мазями, туалетним милом.

4. Вимоги щодо створення безпечних умов праці

4.1. Устаткування та споруди під час виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів повинні утримуватися у справному стані, що забезпечується проведенням робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, що виконуються з періодичністю та у обсязі відповідно до чинних нормативно-правових актів за затвердженим графіком.

4.2. Технологічне устаткування повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

4.3. Технологічне устаткування, що виготовляється для підприємств з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів, повинно мати механізоване або автоматизоване керування, а також забезпечувати безаварійну та безпечну роботу, контроль і регулювання технологічного процесу.

4.4. Експлуатація та технічне обслуговування устаткування повинні здійснюватися відповідно до вимог експлуатаційної документації розробника з урахуванням специфіки підприємства.