14.11.12. При проведенні електрозварювальних робіт на електропечі обов'язкове встановлення захисних заземлень збоку подачі високої напруги і на пічному трансформаторі з високої і низької сторін.

15. ВЛАШТУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯКОНВЕРТОРІВ

15.1. Загальні вимоги

15.1.1. Балки і колони, що підпадають під вплив факелу або тепловипромінювання, повинні бути теплоізольовані.

15.1.2. Для захисту працюючих від променевого тепла і викидів продуктів плавки конвертор з обох боків цапф повинен бути огороджений екранами від нульової відмітки до робочого майданчика і від робочого майданчика до верху конвертора.

В цехах, що будуються знов, повинне передбачатися встановлення теплозахисних екранів з передньої і задньої сторін конверторів висотою не менше 2 м.

15.1.3. В цехах, що будуються знов, майданчики для обслуговування устаткування конверторів і східці сходин до цих майданчиків, повинні виконуватися гратчастими з сталевих штаб, що поставлені на ребро. Ширина відстані між штабами повинна бути не більше 50 мм.

15.1.4. Верхні майданчики навколо конверторів повинні мати розміри, достатні для безпечного обслуговування механізмів, що розташовані на цих майданчиках. Майданчики повинні мати не менше двох виходів.

15.1.5. У випадку застосуванни підшипників ковзання знос цапф конверторів в усіх вимірюваннях не повинен перевищувати 10% від їх початкових розмірів.

Перевірка цапф методом неруйнівного контролю повинна здійснюватися по закінченні монтажу і під час капітального ремонту конвертора.

Результати перевірки повинні оформлятися актом.

15.1.6. При встановленні конвертора в опорному кільці він повинен бути укріплений таким чином, щоб виключалася можливість зміщення його вертикальної осі у відношенні до вертикальної осі кільця.

15.1.7. Конструкція знімних днищ повинна забезпечувати надійність і щільність їх кріплення до конвертора.

Всі болтові, шпонкові і клинові з'єднання повинні бути забезпечені від самочинного розгвинчування і роз'єднання.

Стан клинів і болтів для кріплення днищ повинен періодично перевірятися.

15.1.8. Стик між днищем і стінками конвертора як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторони повинен виключати можливість прориву металу.

15.1.9. Будівельні конструкції та устаткування повинні періодично очищатися від пилу і охолоді.

15.1.10. Накопичення на кожусі, горловині і опорному кільці конвертора охолоді не допускаються.

Зняття охолоді з горловини конвертора як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторін повинне здійснюватися механізованим способом, що забезпечує безпеку працюючих. Використання конвертора для цього приводу забороняється.

15.1.11. Після зливу металу з конвертора, футеровка і днище повинні бути ретельно оглянуті з ціллю визначення їх стану.

15.1.12. Для зменшення розбризкування металу на підконверторний майданчик в отворі робочого майданчика повинні бути встановлені відбійні щити (листи).

15.1.13. При вимірюванні температури металу термопарою занурення для захисту від тепловипромінювання повинні застосовуватися спеціальні легкопідводжувані екрани.

15.1.14. Конверторний майданчик знизу вздовж всього шляху руху сталевоза і шлаковоза повинен бути закритий теплозахисними екранами.

15.1.15. Між робочим майданчиком навколо конвертора і пультом керування конвертором повинен бути встановлений двосторонній зв'язок. На пульті керування повинен бути встановлений покажчик вертикального положення конвертора.

15.1.16. В конверторних цехах (конверторах), що будуються знов, розташування пультів керування конверторами повинне забезпечувати безпечну роботу обслуговуючого персоналу і достатній огляд конвертора і його устаткування.

Розташовувати пульти керування навпроти горловини конвертора забороняється. В діючих цехах перед пультом керування повинні встановлюватися захисні екрани.

15.1.17. Під час продувки конвертора зверху обробка і замурування сталевипускного отвору, а також взяття проби повинні здійснюватися з пересувних або стаціонарних майданчиків, що обладнані теплозахисними екранами.

15.1.18. Взяття проби металу і доставка її в лабораторію повинні проводитися у відповідності до вимог п.п. 13.6.1; 13.6.3; 13.6.4 цих Правил.

15.2. Влаштування і обслуговування конверторів при продувці зверху

15.2.1. Для подачі кисню в конвертор повинні застосовуватися водоохолоджувані фурми.

15.2.2. Фурма повинна вводитися в конвертор тільки при його вертикальному положенні і за центром. Для цього повинне бути застосоване блокування, що виключає опускання фурми, якщо конвертор знаходиться в похилому положенні.

15.2.3. Положення фурми в конверторі повинне фіксуватися за допомогою показуючих і реєструючих приладів.

15.2.4. Механізм вертикального пересування фурми повинен бути обладнаний вимикачем і упорами, що виключають можливість падіння фурми в конвертор.

15.2.5. На посту керування конверторів повинна встановлюватися апаратура, що показує і реєструє витрату і тиск кисню та води, а також температуру води, що витікає для кожного конвертора.

Апаратура повинна встановлюватися в місцях, що дозволяють машиністу (оператору) здійснювати спостереження за її показниками при продувці плавки.

15.2.6. Привод фурми повинен мати автоматичне блокування, що забезпечує підйом фурми з конвертора і припинення подачі кисню при зниженні тиску кисню перед фурмою. Це блокування забезпечує також підйом фурми при зниженні витрат і тиску води на охолодження фурми або зростання температури води, що відходить, від величини, встановленої інструкцією підприємства.

15.2.7. В конверторних цехах, що будуються знов, кожний конвертор повинен бути обладнаний пристроєм, який забезпечує підйом фурми з конвертора у випадку раптового припинення подачі електроенергії.

15.2.8. Для безперебійної подачі води в фурму в насосній станції повинно бути не менше двох насосів, один з яких повинен бути резервним.

Живлення електродвигунів насосів повинне здійснюватися від двох незалежних джерел електроенергії.

15.2.9. Фурма повинна мати вільний доступ для огляду і ремонту. Очищення фурми повинне проводитися зверху вниз зі спеціального майданчика. Використання механізму підйому фурми для її примусового очищення забороняється.

15.2.10. Рукави для подачі кисню перед застосуванням повинні підлягати гідравлічному випробуванню на надійність і щільність під тиском 1,25 Р, де Р — величина робочого тиску.

15.2.11. Киснепроводи, арматура і клапани регулювального вузла повинні бути розраховані і випробувані на міцність і щільність, на максимальний тиск кисню з високої сторони.

В регулювальному вузлі повинні бути передбачені пристрої, що забезпечують постійний робочий тиск кисню на низькій стороні.

15.2.12. Пункти регулювання тиску та витрати кисню повинні розташовуватися в спеціальному приміщенні, що вентилюється.

15.2.13. На відводі кисню від цехового колектора до конвертора повинна встановлюватися електрифікована засувка з дистанційним керуванням.

На підводі кисню перед конвертором повинна встановлюватися засувка з ручним приводом, запірний та регулюючий клапани.

15.3. Механізм повороту конвертора

15.3.1. Для цехів (конверторів), що будуються знов і реконструюються, застосування механізмів повороту конвертора з гідравлічним приводом забороняється.

15.3.2. Привод конвертора повинен мати не менше двох електродвигунів.

Потужність електродвигунів повинна бути підібрана таким чином, щоб при виході з ладу одного з них, другий двигун міг забезпечити роботу конвертора до закінчення плавки.

Живлення електродвигунів повинне здійснюватися не менше, ніж від двох незалежних джерел.

15.3.3. Кожний електродвигун повинен бути обладнаний гальмом, що дозволяє у випадку вимикання електроенергії утримувати конвертор у нерухомому положенні.

Використання черв'ячної передачі механізму повороту конвертора як гальма не допускається.

15.3.4. Електродвигуни і гальма повинні бути надійно захищені від бризок металу і механічних пошкоджень.

15.3.5. Перевірка стану механізму повороту конвертора повинна провадитися щозмінно.

Робота конвертора з несправним механізмом повороту забороняється.

16. ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВІДВОДУ, ОХОЛОДЖЕННЯТА ОЧИЩЕННЯ КОНВЕРТОРНИХ ГАЗІВ

16.1. Загальні вимоги

16.1.1. В конверторних цехах повинен бути забезпечений повний відвід газів з конверторів з наступним їх очищенням від шкідливих домішок до гранично допустимих концентрацій.

16.1.2. Влаштування та експлуатація елементів газовідводячого тракту конверторних газів повинні відповідати вимогам "Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів".

16.1.3. Влаштування та експлуатація газоочистки димососів оборотного циклу водопостачання і допалюючого пристрою на димовій трубі повинні відповідати вимогам "Правил безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії".

16.1.4. Установки для відводу та очистки конверторних газів повинні бути автоматизовані, мати централізоване дистанційне керування і контрольно-вимірювальні прилади, що необхідні для безпечної експлуатації. На пульті керування газовідводячого тракту конвертора повинна бути вивішена схема охолодження газів, газоочистки, димососу та допалюючого пристрою.

Між машиністом дистрибутора і машиністом димососу повинен бути гучномовний і телефонний зв'язок.

16.1.5. Газовідвідний тракт і газоочисні пристрої повинні бути влаштовані під'ємно-транспортними засобами для механізації ремонтних робіт, а також механізмами для підйому людей (люльки, тощо).

16.1.6. Для огляду та ремонту елементів газовідводячого тракту і пилоулавлюючих пристроїв, вони повинні мати люки і лази, бути упорядковані пристроями, що забезпечують безпечне виконання цих робіт. Лази та люки повинні бути герметичними і до них повинен бути забезпечений вільний доступ.

Відкривання люків під час роботи газовідводячого тракту забороняється.

16.1.7. Щоб уникнути прогару елементів газоочистки повинні бути здійснені блокування, що виключають опускання фурми і подачу кисню до конвертора при відсутності охолоджуючої води.

У випадку припинення чи зменшення подачі води в котел або на газоочистку нижче мінімально допустимої величини, а також підвищення температури води, яка виходить з кесона, вище допустимого рівня, подача кисню повинна автоматично припинятися, а фурма виводитися з конвертора.

16.1.8. Під час зупинки конвертора на ремонт у зимовий період вся система водоохолодження і постачання газовідводячого тракту повинна бути звільнена від води або забезпечена обігрівом.

16.1.9. Проводити роботи під конвертором під час очищення і ремонту кесона, екранованого газоходу, відбійних листів, колон та інших металоконструкцій, а також під час продувки плавки забороняється. На строк продувки плавки повинне бути встановлене огородження і вивішені попереджувальні плакати.

16.1.10. Конструкція нижньої частини екранованого газоходу повинна забезпечувати мінімальне налипання охолодей і легке їх видалення. Отвори в кесоні та жолобі повинні регулярно очищатися від охолодей.

16.1.11. Вода, що подається у водоохолоджуючі кесони, повинна бути очищена від механічних домішок.

16.1.12. Розкривання люків, лазів, гідрозатворів, запобіжних клапанів газовідводячого тракту при працюючому конверторі забороняється.

16.1.13. Елементи газовідводячого тракту повинні мати захист від блискавки.

16.2. При продуванні зверху (з повним або частковим допалюванням окису вуглецю)

16.2.1. Відвід газів від конверторів може проводитися з повним, частковим допалюванням, або без допалювання окису вуглецю в охолоднику.

При відводі газу з повним допалюванням допускається, як індивідуальний газовідвідний тракт від кожного конвертора, так і колекторна схема відводу газів.

При колекторній схемі повинні бути передбачені відсікаючі пристрої.

16.2.2. При відводі газів без допалювання або с частковим допалюванням повинен застосовуватися мокрий засіб очищення газів.

Живлення водою системи газоочистки повинне здійснюватися від двох незалежних водоводів. Підводи води повинні бути обладнані фільтрами для очистки води від механічних домішок.

16.2.3. На газоходах від газоочистки мокрого типу до димової труби повинні бути встановлені водовідводники з гідрозатворами.

16.2.4. Живлення газовідводного тракту водою повинне здійснюватися від двох незалежних водоводів. Якість живильної води повинна відповідати діючим нормам.

16.2.5. На щитах керування газоочисток повинні бути встановленні сигналізатори падіння витрат води на газоочистку, а також сигналізатори досягнення верхнього та нижнього рівней води в апаратах газоочистки.

16.2.6. Видалення відкладень (охолодей, шламу, тощо), що утворюються в елементах газовідводного тракту, повинне проводитися своєчасно.

16.2.7. Тракт конвертора, що відводить газ, під час ремонту повинен бути надійно відключений від загальних колекторів лежаків і т.п. Система відводу стічних вод ремонтуємої газоочистки повинна бути відключена від загального колектора відводу стічних вод (за виключенням систем з допалюванням окису вуглецю).

16.2.8. На трактах, що відводять газ повинні бути встановлені підривні запобіжні клапани відповідно до вимог "Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів".

16.2.9. Контроль за вмістом окису вуглецю в повітрі приміщень газоочистки і димососної повинен здійснюватися згідно графіка, який затверджений головним інженером підприємства.

16.2.10. Всі газоходи повинні бути герметичними.

16.2.11. Приміщення чергових, що обслуговують димососи, повинне бути звукоізольованим.

16.2.12. Для установки утилізації шламу повинні бути збудовані окремі будинки, які обладнані припливно-витяжною вентиляцією.

16.2.13. Процеси збезводнювання шламу, одержання і видавання сухого продукту повинні бути механізовані і автоматизовані.