14.5.5. В головній частині охолоджуваного подового електрода на двох рівнях повинні бути встановлені датчики, що сигналізують про початок руйнування подового електрода. При руйнуванні подового електрода на допустиму величину один з датчиків повинен видавати сигнал на автоматичне вимикання печі, світловий і звуковий сигнали повинні подаватися одночасно.

Вмикати піч при несправності одного з двох датчиків захисту подового електрода забороняється.

14.5.6. В системі охолодження подових електродів повинні бути передбачені не менше трьох насосів (газоповітродувок): робочий, резервний і аварійний.

При зниженні витрати води чи газу, що надходять до подового електрода для його охолодження, нижче величин, передбачених проектом, повинні автоматично вимикатися піч і робочий насос (газоповітродувка) з одночасним вимиканням резервного насоса і подачею звукового і світлового сигналів.

14.5.7. Для охолодження плазмотронів і подового електрода повинна застосовуватися хімічно очищена вода, що відповідає вимогам проекту.

14.5.8. В схемі вмикання джерела живлення печі повинні бути передбачені блокування, що виключають можливість вмикання печі в таких випадках: при зниженні витрати (протоку) води або охолодного газу через подовий електрод нижче мінімально допустимого проектом; при несправності резервного насоса (газоповітродувки) в системі охолодження подового електрода; при несправності або спрацюванні одного з датчиків захисту головної частини подового електрода.

14.5.9. В схемі вмикання джерела живлення печі повинні бути передбачені блокування, що забезпечують автоматичне вимикання печі при обезструмленні електродвигунів насосів (газоповітродувок) в системі охолодження подового електрода.

14.5.10. Механізм пересування плазмотронів повинен бути обладнаний кінцевими вимикачами.

14.6. Плазмені печі з водоохолоджуванимкристалізатором

14.6.1. На плазмені печі з водоохолоджуваним кристалізатором розповсюджуються вимоги п.п. 13.4.1.1 — 13.4.1.7; 13.4.1.9-13.4.1.11; 14.1.2; 14.1.13; 14.3.4; 14.4.7; 14.4.9; 14.4.11; 14.5.1; 14.5.3; 14.5.5; 14.5.8; 14.11.2 — 14.11.4; 14.11.7-14.11.10; 14.11.12 цих Правил.

14.6.2. Пускозвукова арматура системи газоочищення і рециркуляції повинна бути обладнана системою блокувань, що вимикають джерело живлення плазмотронів при досягненні допустимих проектом максимальних і мінімальних тисків плазмоутворюючих газів з одночасною подачею світлового і звукового сигналів.

14.6.3. Плазмена піч з водоохолоджуваним кристалізатором повинна бути вимкнута: при перерві в подачі електроенергії, води, газу; при тимчасовій перерві в роботі печі при ремонті, очищенні, технічному огляді та підготовці печі до плавки.

14.6.4. Конструкція печі повинна забезпечувати герметичність плавильної камери під час її роботи. Компоновка устаткування печі повинна забезпечувати зручне і безпечне її обслуговування.

14.6.5. Плавильна камера плазменої печі з водоохолоджуваним плазменим кристалізатором повинна бути обладнана запобіжним клапаном, що спрацьовує при збільшенні тиску, величина якого складає: для вакуумних печей — 0,01-0,03 МПа (0,1-0,3 кгс/кв.см); для печей нормального тиску — 0,02-0,07 МПа (0,2-0,7 кгс/кв.см); для компресорних печей — у відповідності до Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Вмикати піч з несправним і невідрегульованим клапаном забороняється.

14.6.6. Конструкція кристалізатора повинна виключати можливість утворення повітряних або парових порожнин.

14.6.7. Кристалізатори не повинні мати механічних пошкоджень або проплавлень, що порушують його міцність і (або) утруднюють витягання зливка.

14.6.8. Оглядові вікна для захисту від забруднень парами металів повинні бути обладнані захисними пристроями.

14.6.9. Порядок напуску повітря в плавильну камеру за технологічною необхідністю в процесі плавки і під час міжплавильного простою, а також порядок розгерметизації плавильної камери повинні встановлюватися інструкціями підприємства.

14.6.10. В усіх зливних ланцюгах охолодження повинні встановлюватися датчики контролю потоку, а в ланцюгах найбільш відповідальних вузлів (плазмотрони, кристалізатор, піддон, камера печі) — датчики контролю потоку і температури води.

Датчики контролю потоку і температури води плазмотронів, кристалізаторів і піддонів повинні бути ввімкнені в схему блокувань, вимикаючих джерело живлення печі при зникненні потоку або при температурі води, що витікає, вище допустимої проектом.

14.6.11. Вимикання системи охолодження кристалізатора до вивантаження зливка з камери не допускається.

14.6.12. Під час плавки рівень рідкої ванни повинен підтримуватися нижче нижньої кромки внутрішньої фаски кристалізатора.

14.6.13. Вивантаження зливка повинне здійснюватися за допомогою спеціально призначених пристроїв, що забезпечують безпеку роботи.

14.6.14. Конструкція пристрою, що застосовується для від'єднання зливка від піддону, повинна виключати можливість падіння зливка.

14.6.15. Спосіб збирання конденсату повинен бути безпечним і визначатися інструкцією підприємства.

14.7. Електронно-променеві печі

14.7.1. На електронно-променеві печі поширюються вимоги п.п. 13.4.1.1-13.4.1.7; 13.4.1.9-13.4.1.12; 14.1.2; 14.1.13; 14.3.3-14.3.5; 14.3.8; 14.3.9; 14.4.3; 14.4.6; 14.4.8; 14.4.11; 14.5.1; 14.5.3; 14.6.7-14.6.10; 14.6.13; 14.11.2-14.11.4; 14.11.7-14.11.10; 14.11.12 цих Правил.

14.7.2. При експлуатації електронно-променевих печей радіаційна безпека повинна забезпечуватися згідно з Санітарними правилами роботи з джерелами низькоенергетичного рентгенівського випромінювання, затвердженого заступником Головного державного лікаря України.

14.7.3. Внутрішня поверхня плавильної камери повинна бути гладкою і не повинна мати важкодоступних місць для її очищення.

14.7.4. Порядок вмикання електронних гармат і виводу їх на робочий режим повинен встановлюватися інструкцією підприємства.

14.7.5. Керування електронно-променевою піччю і візуальне спостереження за плавкою повинні здійснюватися з пульту керування. При втраті візуального контролю за положенням променів електронні гармати повинні бути негайно вимкнуті.

14.7.6. Підлога пульту керування електронно-променевою піччю повинна бути покрита електроізолюючим матеріалом, на якому повинно бути нанесене клеймо випробування.

14.7.7. В усіх зливних ланцюгах охолодження повинні встановлюватися датчики контролю потоку, а в ланцюгах найбільш відповідальних вузлів (електронні гармати, піддон, кристалізатор, частини конструкції, що виступають в плавильний простір печі) — датчики контролю потоку і температури.

Датчики контролю потоку і температури повинні бути обладнані системою блокувань, що вимикають джерело живлення електронних гармат у випадку зникнення потоку і при температурі води, що відходить, вище допустимої проектом.

14.7.8. Для охолодження кристалізатора, піддону, електронних гармат, частин конструкції, що виступають в плавильний простір, повинне застосовуватися хімічно очищена вода у відповідності до вимог, що указані в проекті печі.

14.7.9. Під час роботи печі ходіння людей в зоні руху кришок забороняється. Зона руху відкидних і відкотних кришок повинна бути огородженою.

14.7.10. На вакуумопроводах перед форвакуумними насосами повинні бути встановлені аварійні клапани з електромагнітною защіпкою.

14.7.11. Робота електронних гармат при несправному блокуванні крайніх положень променів забороняється.

14.8. Електрошлаковий переплав

14.8.1. Всі роботи щодо підготовки плавки повинні проводитися тільки при вимкненій печі (установці).

14.8.2. При наявності течі води з піддону чи кристалізатора вмикання печі забороняється.

14.8.3. Піддон і шайба-заправка повинні мати рівну і гладку контактну поверхню, що забезпечує щільне їх прилягання.

Застосування вологих шайб-заправок забороняється.

14.8.4. Транспортування і встановлення електродів, зняття недогарка після закінчення плавки, видалення шлакового "коржика" зі зливка, прибирання зливка з піддону повинні бути механізовані.

14.8.5. Установка електрошлакового переплаву і флюсоплавильної печі повинні бути обладнані витяжною вентиляцією.

14.8.6. Електрошлакоплавильні і флюсоплавильні печі повинні бути обладнані пристроєм для автоматичного вимикання печі у випадку припинення подачі охолодної води, падіння тиску або перегріву води.

14.8.7. Під час роботи установки електрошлакового переплаву знаходитися поблизу струмоведучих частин і здійснювати будь-які ремонтні роботи забороняється.

14.8.8. Витягувати зливки до повного застигання шлаку і металу в кристалізаторі забороняється.

14.9. Печі для плавлення синтетичних шлаків

14.9.1. Конструкція склепінного майданчика і майданчика випускного жолоба, верстат для нарощування електродів, а також порядок виконання операцій щодо заміни і нарощування електродів, самі електроди, ніпелі та водоохолоджувальні елемени повинні відповідати вимогам п.п. 14.1.8; 14.1.10; 14.1.11; 14.1.13; 14.1.14; 14.1.16-14.1.20; 14.1.22 цих Правил.

14.9.2. Кожний сектор шлакових холодильників повинен бути обладнаний апаратурою, що показує і реєструє температуру води, що витікає і тиск її в колекторі.

14.9.3. При досягненні значень температури відходячої води вище верхнього допустимого рівня або під час падіння тиску води в колекторі на пост керування піччю повинен автоматично подаватися світлозкуковий сигнал. У випадку необхідності піч повинна бути вимкнута.

14.9.4. Завантаження шихти в піч повинне здійснюватися за допомогою спеціальної завантажувальної машини. Завантаження шихти в бункер завантажувальної машини повинне проводитися саморозвантажувальними баддями або за допомогою віброживильників.

14.9.5. Матеріали, що завантажуються в піч, повинні бути сухими, завантажне вікно печі повинне бути обладнане місцевим відсмоктуванням для віддалення газів, що виходять з печі під час завантаження шихти.

14.9.6. ВІдкриття і закриття фурми для випуску шлаку повинне бути механізоване. Стопорна пробка машини повинна щільно закривати отвір фурми.

14.9.7. Перед випуском шлаку з печі повинен подаватися звуковий сигнал.

14.9.8. Для запобігання прогару шлакового холодильника накопичення металу в печі до рівня холодильника не допускається. Рівень металу в печі повинен систематично контролюватися.

14.9.9. При переливі шлаку з проміжного ковша в сталерозливний працюючі повинні знаходитися не безпечній від ковша відстані.

14.10. Подача кисню в електросталеплавильні печі

14.10.1. Опускання і підйом фурми для подачі кисню в піч через склепіння повинні бути механізовані.

14.10.2. Привод фурми, що подає кисень в ванну печі, повинен мати блокування, які забезпечують вивід фурми з робочого простору у відповідності до п.13.10.2 цих Правил. Під час підйому фурми подача кисню повинна автоматично припинятися.

14.10.3. При подачі кисню в піч через завалочне вікно за допомогою металевої трубки, перед завалочним вікном повинен бути встановлений запобіжний щит з прорізом для пропуску трубки.

14.11. Влаштування і обслуговування електричної частини печей

14.11.1. Влаштування та експлуатація електричної частини електросталеплавильних печей повинні відповідати Правилам влаштування електроустановок, Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилам техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів і міждержавним стандартам ГОСТ 12.2.007.0-75 і 12.2.007.9-88.

14.11.2. При високому розташуванні кабелів "короткої мережі", що підводять струм від пічного трансформатора до електродів печі, під ними повинен бути влаштований огороджений прохід, а при низькому розміщенні кабелів огородження їх повинне бути виконане у вигляді грат з дверцятами, що закриваються на замок.

14.11.3. Корпус і конструкції електропечі повинні бути надійно заземлені.

14.11.4. Пульти керування електропечами повинні бути розташовані так, щоб була виключена можливість засліплюючого впливу електричної дуги на операторів пульта. В цехах, де пульти керування розташовані в зоні опромінювання електродугою повинні застосовуватися захисні екрани.

14.11.5. Скління пультів керування повинне бути виконане з теплозахисного скла.

14.11.6. Приміщення пультів керування повинні мати припливну вентиляцію, що забезпечує нормальні умови праці.

В холодний і перехідний періоди року приміщення пультів повинні опалюватися.

Пульт керування повинен мати прямий зв'язок з живильною підстанцією і бути забезпечений необхідними засобами сигналізації.

14.11.7. Перед вмиканням печі в плавку сталевар і відповідальні особи механічної та електричної служб цеху зобов'язані перевірити справність устаткування, футеровки і склепіння печі.

Вмикання печі оператором пульту дозволяється проводити тільки після одержання ним від сталевара ключа-бирки на право вмикання печі.

Перед вмиканням печі всі люди повинні бути відведені від неї на безпечну відстань.

Знаходження біля працюючої печі осіб, що не зв'язані з її обслуговуванням, забороняється.

14.11.8. Для короткочасного вимикання печі (перепуск, заміна і нарощування електродів, виймання уламків електродів, тощо) вона повинна мати блокування, що забезпечує вимикання високовольтного вимикача при знятому ключі-бирці.

14.11.9. Порядок вмикання і вимикання печі високовольтним вимикачем повинен регламентуватися інструкцією підприємства.

14.11.10. Для запобігання можливого короткого замикання кабелів "короткої мережі" електропечі або пошкодження (перепалу) канатів мостового розливного крана повинне бути блокування, що виключає можливість нахилу печі при знятій з електрода напруги. Вмикання блокування повинне здійснюватися при нахилі вимкненої печі в бік розливного прольоту більше, ніж на 15 градусів.

14.11.11. Для запобігання ураження електричним струмом інструменти, що вводяться у ввімкнену електропіч, повинні стикатися із залізним роликом, що укладений на зубці гребінця завалочного вікна печі.

При введенні в піч інструмента доторкатися ним до електродів, що знаходяться під напругою, забороняється.