________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для працівників малих підприємств та фірм

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці"

1.3. Дана інструкція розроблена для адміністративно-управлінського персоналу, фахівців, інженерно-технічного персоналу, інженерно-технічних працівників і молодшого обслуговуючого персоналу малих підприємств і фірм (далі працівник Фірми).

1.4. Працівник Фірми допускається до самостійної роботи після проходження:

- медичного огляду;

- вступного інструктажу, проведеного інженером з охорони праці або особою, яка призначена відповідальною за стан охорони праці наказом директора (керівника) Фірми за затвердженою інструкцією вступного інструктажу;

- первинного інструктажу на робочому місці, проведеного керівником структурного підрозділу, служби або дільниці, виконавцем робіт або майстром;

- навчання та перевірки знань з питань охорони праці (для працівників, що приймаються на роботи з підвищеною небезпекою, або на роботи, де є потреба в професійному доборі);

- стажування протягом 2-15 днів (або змін).

1.5. Працівники, що приймаються на роботи з підвищеною небезпекою або на роботи, де є потреба в професійному доборі, проходять попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці щодо конкретних робіт, які вони будуть виконувати, перед початком самостійної роботи, а також у випадку перерви в роботі більше одного року.

Періодичні перевірки знань з питань охорони праці цієї категорії працівників проводяться не рідше одного разу на рік.

Повторний інструктаж з питань охорони праці для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, проводиться 1 раз на 3 місяці, а для інших працівників – 1 раз на 6 місяців.

Посадові особи і фахівці проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці перед початком виконання своїх обов'язків, а також періодично один раз на три роки.

1.6. Працівник Фірми зобов'язаний виконувати посадові обов'язки, працювати за завданням свого керівника, додержуватися дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, вимоги охорони праці, дбайливо відноситися до майна Фірми.

1.7. При експлуатації персонального комп'ютера (ПК) на працівника Фірми можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- підвищені рівні електромагнітного випромінювання;

- знижена або підвищена вологість повітря робочої зони;

- знижена або підвищена рухливість повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму;

- підвищений або знижений рівень освітленості;

- підвищена яскравість світлового зображення;

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- напруга зору, уваги, тривалі статичні навантаження.

1.8. Працівник Фірми, який експлуатує електроустаткування, при виконанні трудових обов'язків повинен:

- знати правила експлуатації електроустановки (інструкцію з експлуатації, місце підключення електроустановки в розподільному пристрої, місце знаходження вхідного рубильника, блокувального рубильника, принципову електричну схему траси підключення, кнопки керування, корпус, ручки керування; основні елементи електроустановки - трансформатор, випрямляч і генератор постійного струму, електродвигун, панель керування, заземлення, занулення тощо.);

- знати основні вимоги охорони праці, дотримуватися організаційно-технічних заходів при виконанні робіт (знання даної інструкції, справність живильної лінії підключення - перегини, оголені ділянки, місця згинів; застосування основних і додаткових засобів захисту; використання інструмента з ізольованими ручками, перевірка підключення заземлення та занулення);

- мати чітке уявлення про небезпеку ураження електричним струмом та про небезпеку наближення до струмоведучих частин (небезпечна напруга, небезпечна сила струму, класифікація приміщення за електробезпекою, величина опору заземлення);

- мати практичні навики надання першої долікарняної допомоги потерпілим від електроструму.

1.9. При експлуатації електроустаткування небезпечним виробничим фактором є електричний струм. Найбільша величина змінного струму промислової частоти, при якій людина може самостійно відірватися від електропроводу, дорівнює в середньому 15 – 20 мА (для постійного струму – 60 – 79 мА). Безпечним вважається змінний струм (частота 50 Гц) силою до 0,01 – 0,02 А та постійний струм – до 0,05 – 0,06 А. Струм силою 0,1 А и вище є смертельним для людини.

Факторами, які визначають ступінь ураження електрострумом є: сила струму, тривалість впливу електроструму на людину, місце зіткнення та шлях проходження струму, стан шкіри, електричний опір тіла, фізіологічний стан організму.

Види ураження електрострумом:

- електричний удар (параліч серця та подиху);

- термічний опік (електроопік);

- електрометалізація шкіри;

- механічні пошкодження (розриви тканин);

- хімічні пошкодження (електроліз).

1.10. Засобами індивідуального захисту користувача персонального комп'ютера є індивідуальний екран або вбудований захисний екран монітора.

1.11. Для захисту від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів при перебуванні на місці проведення будівельно-монтажних робіт (на об'єкті, базі та гаражі) працівник Фірми повинен бути в касці, спецодязі, спецвзутті та інших засобах індивідуального захисту (в умовах автомобільного руху - сигнальному жилеті).

1.12. Працівник зобов'язаний дотримуватися вимог по забезпеченню пожежної безпеки, знати місце знаходження засобів пожежегасіння, вміти користатися первинними засобами пожежегасіння, в тому числі вогнегасниками вуглекислотними марки ОУ-5, ОУ-10 або порошковими марки ОП-5, ОП-10.

Вуглекислотний (ОУ-5, ОУ-10) та порошковий (ОП-5, ОП-10) вогнегасники дозволяють гасити вогонь на електроустаткуванні до 380 В без зняття напруги.

1.13. Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції з охорони праці, можуть притягатися до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Працівник Фірми при роботі з персональним комп'ютером зобов'язаний:

- оглянути та упорядкувати робоче місце;

- відрегулювати освітленість на робочому місці, переконатися в достатній освітленості, відсутності відображень на екрані;

- перевірити правильність підключення устаткування до електромережі;

- перевірити справність струмоведучих проводів і відсутність оголених ділянок проводів;

- переконатися в наявності захисного заземлення;

- протерти серветкою поверхню екрана та захисного фільтра;

- переконатися у відсутності дискет у дисководах процесора персонального комп'ютера;

- перевірити правильність установки столу, стільця, підставки для ніг, пюпітра, положення обладнання, кута нахилу екрана, положення клавіатури, положення «миші» на спеціальному килимку, при необхідності виконати регулювання робочого столу і крісла, а також розташування елементів комп'ютера відповідно до вимог ергономіки та з метою виключення незручних поз і тривалих напруг тіла.

2.2. Працівнику Фірми при роботі з персональним комп'ютером забороняється приступати до роботи:

- при відсутності захисного екранного фільтра класу «повний захист»;

- при відсутності спеціальної вилки з підключенням заземлення;

- при виявленні несправності обладнання;

- при розміщенні персональних комп'ютерів у ряд на відстані менше , при розташуванні робочих місць з комп'ютерами в стовпчик на відстані менше , при рядному розташуванні дисплеїв екранами один до одного.

2.3. Працівнику забороняється виконувати протирання вологою або мокрою серветкою електроустаткування, що знаходиться під напругою (вилка вставлена в розетку). Вологе або будь-яке інше прибирання робити при відключеному обладнанні.

2.4. Працівник зобов'язаний повідомити керівнику підрозділу, служби або дільниці про виявлену несправність обладнання.

Не користатися несправним обладнанням!

Приступати до роботи тільки після усунення порушень у роботі або несправностей устаткування.

2.5. Монтаж мереж 36, 220 і 380 В для підключення електроустаткування повинен виконувати електротехнічний персонал (електрослюсар, електротехнік).

2.6. Працівник виконує включення електроустаткування в мережу шляхом вставки справної вилки в справну спеціальну розетку для ПК.

2.7. Працівник повинен переконатися, що включення обладнання нікому не загрожує небезпекою.

2.8. Працівник не повинен дозволяти працювати особам, які не мають допуску до роботи з небезпечним обладнанням або персональним комп'ютером.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працівник Фірми під час роботи зобов'язаний:

3.1.1. Виконувати ту роботу, яка визначена його посадовою інструкцією, яка йому була доручена та по якій він був проінструктований.

3.1.2. Протягом усього робочого часу тримати в порядку та чистоті робоче місце.

3.1.3. Тримати відкритими вентиляційні отвори, якими обладнані прилади та персональні комп'ютери.

3.1.4. Не захаращувати устаткування сторонніми предметами, які знижують тепловіддачу.

3.1.5. При необхідності припинення роботи на якийсь час коректно закрити всі активні задачі.

3.1.6. Виконувати санітарні норми і дотримуватися режимів праці та відпочинку.

3.1.7. Дотримуватися правил експлуатації електроустаткування та іншого обладнання у відповідності з інструкціями по експлуатації.

3.1.8. При роботі з текстовою інформацією вибирати найбільш фізіологічний режим представлення чорних символів на білому фоні.

3.1.9. Дотримуватися встановленого режиму робочого часу, регламентованих перерв в роботі і виконувати у фізкультпаузах рекомендовані вправи для очей, шиї, рук, тулуба, ніг.

3.1.10. Дотримуватися відстані від очей до екрана в межах 60 - , але не ближче з урахуванням розмірів алфавітно-цифрових знаків і символів.

4. Вимоги безпеки під час роботи з ПК

4.1. Працівнику при роботі на ПК забороняється:

4.1.1. Торкатися одночасно екрана монітора і клавіатури.

4.1.2. Доторкатися до задньої панелі системного блоку (процесора) при включеному живленні.

4.1.3. Переключати рознімання інтерфейсних кабелів периферійних пристроїв при включеному живленні.

4.1.4. Допускати попадання вологи на поверхню системного блоку (процесора), монітора, робочу поверхню клавіатури, дисководів, принтерів та інших пристроїв.

4.1.5. Виконувати самостійне розкриття та ремонт обладнання.

4.2. Працівник зобов'язаний дотримуватися послідовності включення ПК:

- включити блок живлення;

- включити периферійні пристрої (принтер, монітор, сканер тощо);

- включити системний блок (процесор).

4.3. Працівник зобов'язаний відключити ПК від електромережі:

- при виявленні несправності,

- при раптовому зникненні напруги електромережі,

- під час чищення та прибирання обладнання.

4.4. Працівник зобов'язаний обладнати робоче місце:

4.4.1. Висоту робочої поверхні столу відрегулювати в межах 680 - , при відсутності регулювання висота робочої поверхні столу повинна складати .

4.4.2. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше , шириною – не менше , глибиною на рівні колін – не менше і для витягнутих ніг – не менше .

4.4.3. Встановити підставку для ніг, що має ширину не менше , глибину – не менше , регулювання по висоті - у межах , по куту нахилу опорної поверхні підставки – до 20 градусів.

4.4.4. Клавіатуру розташувати на поверхні столу на відстані 100 – від краю, зверненого до користувача, або на спеціальній регульованій по висоті робочій, відділеної від основної, стільниці.

4.4.5. Рівень очей при вертикально розташованому екрані повинен приходиться на центр або 2/3 висоти екрана, лінія погляду повинна бути перпендикулярна центру екрана й оптимальне її відхилення від перпендикуляра, що проходить через центр екрана у вертикальній площині, не повинно перевищувати ± 5°, допустиме - ± 10°.

4.5. Для зменшення негативного виливу на здоров'я працівників виробничих факторів необхідно застосовувати регламентовані перерви. Тривалість регламентованих перерв наведена в табл. 1, де прийняті такі позначення:

група А - читання інформації з попереднім запитом (діалоговий режим роботи);

група Б - введення інформації;

група В - творча робота в режимі діалогу ПЕОМ (налагодження програм, переклад, редагування текстів тощо).

4.6. Навантаження за робочу зміну будь-якої тривалості не повинно перевищувати для групи робіт А - 60000 знаків, для групи робіт Б - 45000 знаків, для групи робіт В - 6 годин.

4.7. Тривалість безперервної роботи за ВДТ без регламентованої перерви не повинна перевищувати 2 години.

4.8. Тривалість обідньої перерви визначається діючим законодавством про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

4.9. При 8-годинній робочій зміні регламентовані перерви доцільно установити:

4.9.1. Для І категорії робіт за ВДТ - через 2 години від початку зміни та через 2 години після обідньої перерви (кожна тривалістю 10 хв.).