Міністерство промислової политики України

Державний департамент тракторного та сільскогосподарського машинобудування

Державне підприємство Спеціальний науково-дослідний і проектно-конструсторський інститут

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для слюсарів механоскладальних робіт

м. Одеса

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства інститут охорони праціполітики України

ПІ 1.4.40-208

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для слюсарів механоскладальних робіт

м. Одеса

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Ця примірна інструкція встановлює вимоги безпеки праці для слюсарів механоскладальних робіт, що працюють на конвеєрах і стендах по збиранню вузлів механізмів, верстатів і машин (складальннх одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв) із застосуванням механізованого та немеханізованого інструменту,гідравлічних скоб і пресів, пристосувань, приладів і інших засобів виміру, що користаються у своїй роботі вантажопідйомними машинами, керованими з підлоги.

1.2. Робоче місце слюсарів механоскладальних робіт повинне бути організоване та оснащено відповідно до затвердженого проекту, розробленими картами технологічного процесу та бути розташованим в складі ділянки або спеціалізованої лінії цеху (виробництва).

1.3. До самостійної роботи як слюсаря механоскладальних робіт допускаються особи, що досягли 18-літньоге віку (крім виконання робіт з підвищеною небезпекою), навчені по відповідній (спеціальній) програмі, які здали іспити кваліфікацйній комісії; пройшли медичний огляд, вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці з питань охоронм праці і методів безпечної роботи за спеціальністю.

Слюсар механоскладальних робіт повинен мати кваліфікаційний документ (посвідчення або свідоцтво) про одержання ним відповідної професійної підготовки.

1.4. До виконання механоскладальних робіт з підвищеною небезпекою допускаються слюсарі механоскладальних робіт, які досягли 18-літнього віку, мають кваліфікацію не нижче 4-го розряду і стаж роботи за професією не менше двох років, пройшли первинний інструктаж на новому робочому місці з питань охорони праці і методів безпечної роботи і отримали наряд-допуск.

1.5. Слюсар механоскладальних робіт допускається до керування вантажнопідйомною машиною з підлоги зі стаціонарного пульта керування і підвішуванню вантажу на гак, після відповідного навчання по розробленій програмі, перевірки навиків по керуванню машиною і зачіпці вантажів.

1.6. При роботі з електроінструментом слюсарі механоскладальних робіт повинні мати групу по електробезпечності не нижче другої.

1.7. Слюсарі механоскладальних робіт при прийомі на роботу і періодично в процесі роботи повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці. При призначенні в цех та перед допуском до роботи повинні бути ознайомлені:

- з особливостями підприємства (заводу), цеху, ділянки, спеціалізованої ліннії робочого місця;

- вимогами безпеки в скпаді карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу;

- технічними умовами, технічними вимогами в робочих кресленнях;

- вимогами безпеки в складі інструкцій з експлуатації стендів, устаткування (у тому числі - нестандартизованного), механізованих пристосувань, електричного, пневматичного інструменту, вантажнопідйомних машин;

- Правилами пожежної безпеки, Правилами внутрішнього трудового розпорядку робітників та службовців підприємства, вимогами інструкції з охорони праці.

1.8. Формою навчання є проведения інструктажу з питань охорони праці у встановлений термін.

Формою перевірки знань з питань охорони праці може бути усна бесіда в процесі роботи і періодичні іспити (1 раз на рік) кваліфікаційної комісії підприємства з оформленням протоколу установленої форми, номер і дата якого проставляться в посвідченні і підтверджується підписом голови комісії.

Видача посвідчень обов'язкова там особам, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Посвідчення повинне знаходитися у робітника і пред'являтися за вимогою керівника робіт (майстра, начальника ділянки, цеху), інженера Служби охорони праці підприємства, працівника пожарнотехнічної частини підприємства, інспектора Держнаглядохоронпраці.

1.9.Інструкція з охорони праці для слюсаря механоскладальних робіт розробляється на основі цієї Примірної інструкції і видається керівником робіт (майстром ділянки, начальником цеху) слюсарю під розпис у журналі реєстрації інструктажу для вивчення при первинномуінструктажі на робочому місці та для наступного самоконтролю при виконанні робіт і повинна зберігатися в доступному для працюючого місці, визначеному керівником.

1.10. Слюсар механоскладальних робіт зобов'язаний вивчати, знати і виконувати вимоги безпеки, та відвідувати заняття по проведенню інструктажів з питань охорони праці - вступного (у службі охорони праці, первинного, повторного, позапланового і цільового (на робочому місці).

1.11.Запис про проведения вступного інструктажу робиться при влаштуванні на роботу в журналі реєстрації вступного інетруктажу працівником службм охорони праці, з обов'язковим підписом особи, яку інструктують і того хто інструктує з оцінкою в документі про прийом нароботу (прнйомному листку).

Про проведения первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів і про допуск до роботи особою, яка проводить інструктаж, робиться запис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, з обов'язковим розписом особи, яку інструктують і того, хто інструктує.

У випадку виконання робіт, що вимагають оформления наряд-допуску, цільовий інструктаж реєструється в наряді-допуску.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі закінчуються перевіркою знань усним опитуванням, особою, яка проводила інструктаж (майстер або начальник ділянки, цеху).

1.12.Слюсар механоскладальних робіт повинний вживати заходи щодо обережності в дорозі, на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху в робочій зоні специалізованої лінії, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії конвеєра і стендів по збиранню механізмів і машин, механоскладальних пристосувань і інструменту, атакож застосовуваних вантажнопідйомних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, пo закінченні роботи, в аварійних ситуаціях і знати, що на нього можливе впливання небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних,хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

машин, що рухаються, і механізмів, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування, конвеєра, стендів;

виробів, що переміщаються, заготівок, матеріалів, вантажів;

падіння інструменту, пристосувань, оснащения, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів;

частин, що рухаються, пневмоінструменту, електроінструменту;

осколків і частин інструменту;

гострих кранок, заусенцев, шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (екладальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;

підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони;

підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

підвищеного рівня шуму, вібрашї на робочому місці;

підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;

підвищеної напруги в електричному ланцюзі;

підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

відсутності або недоліку природного світла, освітленості робочої зони;

розташування робочого міеця на значній висоті щодо поверхні підлоги;

розташування працюючого на площадці без огородження (на незначній висоті), де є небезпека падіння людини;

токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідпивих внробничих факторів;

хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи подиху, через шлунково-кишковий тракт, чи через шкірні покрови і слизові оболонки;

фізичних перевантажень (статичні, динамічні);

нервово-психічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.13. Слюсар механоскладальних робіт зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці {правила, стандарта, норми, положения, інструкції й інші документи, яким надається вага правових норм, обов'язкових для виконання), правила і фірмові (заводські) інструкції з технічної ексллуаташї машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва;

знати і вміти користуватися засобами колективного захисту (ЗКЗ) і засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), згідно Типовим нормам безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

дотримуватися вимог та обов'язків по охороні праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовмм договором) і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні і періодичні медичні огляди;

співробітничати з керівником робіт (майстром або начальником ділянки, цеху) у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів по усуненню будь-якої виробничої ситуацїі, що створює погрозу його життю або здоров'ю оточуючих його осіб і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника робіт, чи іншу особу;

виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена; за умови, що безпечні способи й виконання йому відомі;

бути уважним, не відволікатися на сторонні справи, розмови і не відволікати інших;

не допуекати на своє робоче місце сторонніх осіб без дозволу керівника робіт (майстра чи начальника ділянки, цеху);

знати і вміти користуватися засобами пожежегасіння;

вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від електричного струму, при пораненні, опіках, обмороженні, непритомності, тепловому і сонячному ударі, отруеннях;

при нещасному випадку негайно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про те, що трапилося, адміністрацію підприємства та лікаря і, якщо можливо, забезпечити збереження обстановки для розслідування;

при одержанні травми звернутися до здравпункту (медпункту) за наданням допомогм і довести до відома керівника робіт (майстра або начальника ділянки, цеху);

не доторкатися до електроустаткування: злектроосвітлювальних щитків, арматури загального освітлення, електропроводів (особливо обірваних), клем і інших струмоведучих частин, пристроїв електроживлення, не відкривати дверцята електророзподільних шаф і не знімати огородження і захисні кожухи струмоведучих частин устаткування і пристроїв електроживлення;

про всі нееправності електроустаткування негайно повідомляти керівника робіт (майстра або начальника ділянки, цеху), чергового електрика (електромонтера) і не приступати до роботи на цьому електроуетаткуванні до усунення несправностей;

палити на ділянці (у цеху) дозволяється тільки в спеціально відведених для паління місцях.

1.14. У своїй роботі слюсар механоскладальннх робіт повинний дотримуватись вимог:інструкцій з охорони праці;

карт {маршрутних, операшйних) технологічного процесу;

технологічних інструкцій на основні видм робгт, у тому числі на випробування фірмових (заводських) інструкцій з екеплуатації застосовуваємого устаткування (у тому числі. нестандартизованого, машин, пристосувань. інструменту);

правил пожежної безпеки;

правил внутрішнього трудового розпорядку робітників та службовців підприемства;

знаків безпеки і попереджувальних напнсів;

правил пішохідного руху на території підприємства, у цеху, на ділянці, у робочій зоні спеціалізованої лінії, при застосуванні вантажопідйомних машин, керованих з підлоги;

правил особистої гігієни.

1.15.Вимоги інструкції з Охорони праці слюсаря механо-складальних робіт є обов'язковими. Невиконання вимог Інструкції з охорони праці повинно розглядатися як порушення виробничої дисципліни.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

2.1.Дотримуватись запобіжних заходів в дорозі на роботу і при пересуванні по території підприемства (заводу), цеху, ділянки. Оглянути прохід до робочого місця у конвеєра і стенда; проконтролювати стан повітряного середовища, справність вентиляції на ділянці спеціалізованої лінії; переконатися в дотриманні загальних вимог безпеки, викладених урозділі 1 цієї Примірної інструкції (Інструкції з охорони праці для слюсаря механоскладальних робіт).

Докласти бригадиру або безпосередньому керівнику робіт (майстру або начальнику ділянки, цеху) про вихід на роботу (зміну), одержати виробниче завдання від свого безпосереднього керівника і цільовий інструктаж на робочому місці (у необхідних випадках: при роботі на висоті, при виконанні нових робіт, при виконанні робіт на новому робочому місцї).

2.2.Надягти й упорядкувати спецодяг, спецвзуття: застібнути всі гудзики, манжети, заправити спецодяг так, щоб не було кінців, що розвиваються, ретельно зашнурувати черевики, волосся підібрати під головний убір. Спецодяг повинен бути справним, чистим і не стискувати рухів у роботі.