МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста конвеєра дробильної фабрики

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Лист № 5.2 – 06/8109

« 17 » 12 2008 р.

Національний НДІОП

« 07 » грудня 2008 р.

Лист № 795

ЦК профспілки гірників і металургів

Лист № 04/429

« 09 » 07 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політика України

Наказ № 708

« 24 » 12 2008 р.

ПІ 1.1.70 – 402 – 2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста конвеєра дробильної фабрики

м. КИЇВ

Вступ

 1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 р., з урахуванням змін в грудні 2002 р., визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя І здоров'я в процесі трудової діяльності.
 2. Це право закріплюється державною політикою у області охорони праці, яка:
  1. Визнає пріоритет здоров'я і життя працівника.
  2. Встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці.
  3. Встановлює єдині нормативи по охороні праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності.
  4. Здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
 3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен інформувати робітника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі наслідки їх дії.
 4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо склалася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я або для працюючих з ним людей, оточуючої середовища.
 5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці:
  1. Безкоштовне лікувально-профілактичне харчування;
  2. Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
  3. Скорочення тривалості робочого часу;
  4. Додаткові оплачувані відпустки, пільгові пенсії;
  5. Оплата праці в підвищеному розмірі.
 6. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або з несприятливими температурними умовами, працівникам повинні видаватися безкоштовно, по встановлених нормах, спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі і знешкоджугочі засоби.
 7. Відшкодування збитку, заподіяного працівнику унаслідок пошкодження його здоров'я, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
 8. У свою чергу працівник зобов'язаний:
  1. Піклуватися про власну безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я навколишніх людей в процесі виконання роботи, або під час перебування на території підприємства.
  2. Знати i виконувати вимоги нормативно-правових актів по охороні праці, правил поведінки з машинами, механізмами і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуальною захисту.
  3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.
 9. Загальні положення
  1. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі Правил безпеки при розробці родовищ корисної копалини відкритим способом (ДНАОП І.2.90.-1.01-94) і Єдиних Правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копали и і окускуванні руди і концентратів (Д11ЛОП 1.2.90-1.03-77); визначає загальні права і обов'язки машиністів конвеєрів дробильних фабрик, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт.
  2. Машиніст конвеєра повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги цієї інструкції.
  3. Машиніст конвеєра під розписку повинен одержати інструкцію з охорони праці за фахом. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.
  4. Машиніст конвеєра повинен знати і виконувати: загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника і «Положення про СУОП»; правила пересування до місця роботи і по території цеху; інструкцію з експлуатації устаткування (у т.ч. будову і принцип роботи дробарок, схему блокування устаткування, розташування пускових кнопок механізмів і аварійних вимикачів); вимоги нарядної системи, діючої на підприємстві; положення про биркову систему; правила пожежної безпеки і план ліквідації аварій в цеху; порядок передачі інформації про аварії і нещасні випадки і порядок надання першої медичної допомоги.
  5. В обов'язки машиніста конвеєра входить; перевірка стану конвеєрної установки і галерей; керування роботою конвеєрів, живильників, розвантажувальних візків; контроль за роботою привідних, натяжних і відхилюючих барабанів; контроль за наявністю огорож, за правильним завантаженням матеріалу, за станом стрічки і стикових з'єднань, за чистотою підконвеєрного простору (прибирання гірничої маси, що просипалася); перевірка стану гальмівних пристроїв, рівня масла в редукторах і гідросистемах; контроль за роботою і справністю вентиляційних установок, укриттів, очисних пристроїв.
  6. До роботи машиністом конвеєра допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання з професією навчання і перевірку знань з охорони праці, що мають II кваліфікаційну групу з електробезпеки і що одержали по всіх видах навчання відповідні посвідчення.
  7. Після проходження машиністом навчання, вступного і первинного інструктажів, стажування на робочому місці, допуск до самостійної роботи оформлюється розпорядженням по цеху.
  8. Машиніст конвеєра повинен проходити періодичні (впродовж трудової діяльності) медичні огляди.
  9. Періодичну перевірку знань з охорони праці і на трупу з електробезпеки машиніст конвеєра проходить 1 раз на рік. Посвідчення за професією і на групу з електробезпеки необхідно завжди мати при собі.
  10. Пересування по території підприємства, фабрики і на робочих місцях дозволяється тільки згідно затвердженому маршруту, з дотриманням вимог покажчиків, знаків безпеки, звукової і світлової сигналізації. Через конвеєри, хвостоканави, теплотраси необхідно переходити тільки по перехідних містках. Не допускається ходіння по залізничним шляхам, захід за огорожі, знаходження в зоні дії конвеєрів, дробарок, механізмів. Що обертаються, вантажопідйомних кранів.
  11. Машиніст конвеєра повинен: виконувати тільки доручену за наряду роботу (за винятком аварійних ситуацій); не допускається виконання робіт, не пов'язаних з основною професією, а також виконання вказівок сторонніх (в т.ч. посадовців) без узгодження з майстром зміни і оформлення наряду; приступати до огляду робочого місця тільки після отримання наряду; підтримувати чистоту на робочому місці.
  12. При виявленні порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, утрудняє виконання робіт, машиніст конвеєра повинен усунути його, а якщо це неможливо, повідомити про нього безпосередньому керівникові.
  13. При отриманні травми слід негайно звернутися в медпункт і повідомити про це особу нагляду.
  14. Машиніст конвеєра повинен вміти користуватися засобами пожежегасіння.
  15. Не допускається куріння безпосередньо на робочих місцях.
  16. Основними небезпечними виробничими факторами для машиністів конвеєрів є: рухомі частини механізмів, що обертаються, поразка електрострумом.
  17. Основними шкідливими виробничими факторами є: постійна запиленість повітря робочої зони, вологість, підвищені рівні шумів і вібрації.
  18. Машиніст конвеєра забезпечується і повинен працювати тільки у встановленому за нормою спецодязі і спецвзутті: костюмі бавовняному, черевиках шкіряних або чоботях гумових, куртці і брюках бавовняних на утепленій підкладці.

Необхідно також використовувати засоби індивідуального захисту: каску захисну (носіння каски на роботі обов'язкове), рукавиці, респіратор противопиловий, окуляри захисні, противошумні вкладиші «Беруши», жилет сигнальний.

За умов роботи в підземних виробках машиніст конвеєра забезпечується також акумуляторним ліхтарем «Україна» і саморятівником.

 1. Спецодяг повинен відповідати розміру і зросту машиніста конвеєра, бути в справному стані, застебнутим, не перешкоджати рухам і виконанню робіт.
  1. Машиніст конвеєра повинен дотримуватися правил особистої гігієни, приймати їжу тільки у відведених місцях, користуватися лазнею або душем.
  2. Особи, винні в порушенні вимог безпеки, викладених у цій Інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.
 2. Вимоги безпеки перед початком робіт
  1. Перед початком роботи машиніст конвеєра зобов'язаний прибути на змінно-зустрічні збори (наряд) і одержати завдання на виконання робіт, розписатися за наряд і інструктаж з охорони праці в книжці нарядів.
  2. При прийомі зміни машиніст конвеєра зобов'язаний:
   1. На підставі особистої бесіди з машиністом, що здає зміну. одержати відомості про роботу устаткування в, перебігу зміни; про наявність. несправностей і заходи, прийняті для їх усунення.

Підтвердження прийому-здачі зміни здійснюється розписами здаючого і приймаючого зміну в книзі здачі-прийому змін.

У разі нез'явлення змінника машиніст зобов'язаний повідомити про це особі нагляду. У аварійних ситуаціях здаючий зміну залишається на робочому місці до прийняття рішення керівником.

 1. Перед початком роботи оглянути робоче місце, привести в порядок одяг, підготувати інструмент і засоби індивідуального захисту.
  1. Приймаючи зміну, машиніст конвеєра зобов'язаний перевірити:
   1. Чистоту робочого місця, захаращеність проходів, освітленість робочих майданчиків, справність світильників.
    1. Наявність устаткування аварійного пожежогасіння і протипожежного інвентарю.
    2. Справність звукової, світлової, пускової сигналізації і телефонного зв'язку з оператором.
    3. Наявність і справність огорожі робочих майданчиків, драбин, конвеєрів, приводів натяжних і приводних барабанів.
    4. Стан кінцевих і аварійних тросикових вимикачів, блокувальних пристроїв і апаратури від забивання жолобів.
    5. Натягнення стрічки, справність барабанів, направляючих роликів, жолобів, наявність пристроїв, що вимикають привід конвеєра під час зривання або пробуксування стрічки.
    6. Справність гальмівних пристроїв.
    7. Стан перевантажувальних жолобів, відсутність в них сторонніх предметів.
    8. Роботу вентиляційного устаткування і системи зрошування, стан пилозахисних фартухів і укриттів.
    9. Роботу маслостанций конвеєрів і подачу мастила в редуктори.
    10. Справність захисного заземлення електроустаткування і електроапаратури.
    11. Наявність інструменту і придатність його до роботи.
 2. Вимоги безпеки під час роботи
  1. Перед пуском конвеєра необхідно переконатися у відсутності людей і сторонніх предметів на конвеєрі і навколо устаткування, що запускається.
  2. Пуск конвеєра виконується за узгодженням з оператором фабрики дистанційно з операторського пульта або ключем місцевого керування.
  3. Перед пуском конвеєра машиніст повинен перевірити подачу сигналів на пульт керування.
  4. При запуску конвеєра дистанційно машиніст повинен відповісти оператору з поста керування конвеєра. Після цього за гучномовним зв’язком оператор сповіщає про запуск конвеєра. Під час запуску машиніст конвеєра зобов'язаний знаходитися біля пульта керування і стежити за запуском.
  5. Перед початком роботи (запуском конвеєра) повинен бути поданий попереджувальний звуковий і світловий сигнал тривалістю не менше 10 сек., потім витримка паузи не менше 30 сек. і подача повторного сигналу тривалістю 30 сек.
  6. Після запуску конвеєра машиніст повинен перевірити стан стрічок, стикувальних з’єднань, наявність поривів, порізів, задирів. Про виявлені несправності доповісти оператору й майстру зміни.
  7. За необхідності зупинки конвеєра вона виконується ключем місцевого керування або ключем «Аварійне відключення конвеєра».
  8. Стрічка конвеєра при русі не повинна мати бічних зсувів, що виходять за краї барабанів і роликів.
  9. Прибирання просипу з-під конвеєра виконується гідрозмивом, не заходячи за огорожу.
  10. Прибирання просипу вручну за допомогою скребка і лопати виконується під час планово-попереджувальних ремонтів фабрики при розібраній електросхемі на привід конвеєра.
  11. При гідрозмиві не допускається попадання води на електроустаткування.
  12. Перехід на іншу сторону конвеєра необхідно здійснювати тільки по перехідних містках або навколо приводних і хвостових станцій.
  13. Для безпечного ведення технологічного процесу і роботи устаткування машиніст конвеєра зобов'язаний:
   1. Стежити за безперервним і рівномірним надходженням гірничої маси на стрічку конвеєра.
   2. Контролювати стан стрічки, роликів, роликоопор, ущільнень.
   3. Стежити за роботою розвантажувальних жолобів, лотків прямого навантаження, правильним складуванням гірничої маси.
   4. Стежити за забутовкою жолобів пластинчастих живильників і конвеєрів. Разбутовка жолобів виконується тільки після зняття навантаження з конвеєра, після узгодження з оператором спеціальним інструментом (шуровка, лом) або гідрозмивом. При цьому необхідно знаходитися збоку вікна. Пробивка жолобів знизу, знаходячись на стрічці конвеєра, не дозволяється.
   5. Стежити за запресовуванням стрічки. барабанів, натяжних станцій.
   6. Контролювати роботу маслосистеми, маслостанцій.
   7. Стежити за роботою установок аварійного пожежогасіння.
   8. Стежити за недопущенням попадання сторонніх предметів на конвеєр, знаходженням сторонніх осіб біля працюючого устаткування.
   9. Виконувати слюсарні операції і проводити поточний ремонт устаткування тільки справним інструментом із застосуванням засобів індивідуального захисту.
  14. Після проведення ремонтних робіт машиніст конвеєра повинен особисто переконатися в закінченні робіт, перевірити наявність і надійність огорож, кріплення устаткування, відсутність металевих предметів на стрічні
  15. Під час роботи машиністу конвеєра не дозволяється:
   1. Відлучатися з робочого місця при працюючому конвеєрі;
   2. Працювати на конвеєрі, що не має огорожі.
   3. Чистити барабани, ролики, знімати і встановлювати огорожі при працюючому конвеєрі, а також заходити за огорожі.
   4. Їздити і переміщати вантажі на транспортних стрічках конвеєрів.
   5. Знімати метал і сторонні предмета зі стрічки без розбирання електросхеми приводу.
   6. Працювати на конвеєрі з несправною сигналізацією.
   7. Запускати в роботу конвеєр із запресованими просипом барабанами и роликами.
   8. Опускатися в люки живильників для очищення жолобів.
   9. Знаходитися на розвантажувальному візку під час роботи конвеєра.
   10. Мастити стрічку каніфоллю, бітумом й іншими матеріалами для збільшення зчеплення стрічки.
   11. Допускати до сигналів і кнопок сторонніх осіб.
   12. Зберігати на робочому місці горючі і легкозаймисті речовини.
   13. Знаходитися під вантажем, що транспортується, під час роботи крана.
   14. Захаращувати робоче місце змінним устаткуванням.
 3. Вимоги безпеки по закінченню роботи