Державний Комітет промислової політики України Асоціація

"Укрвогнетрив"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ УКЛАДАЛЬНИКА-ПАКУВАЛЬНИКА ГОТОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

м.Київ

УЗГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

Національним НДЮП Асоціацією "Укрвогнетрив"

Лист №110 від 15.05.2001 р. Наказ №31 від 16.11.2001р.

ПІ 1.2.10-183-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ УКЛАДАЛЬНИКА-ПАКУВАЛЬНИКА ГОТОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

м.Київ

Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка :

 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

 • безплатне лікувально-профілактичне харчування;
 • оплачувані перерви санітарно - оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків:

 • в повному розмірі втраченого заробітку;
 • сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8.. В свою чергу працівник зобов'язанний:

-знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

 • додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;
 • особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природньому середовищу;
 • повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1. Ця примірна Інструкція з охорони праці для пакувальника-укладальника готової продукції вогнетривких підприємств (далі Інструкція) розроблена з урахуванням вимог "Правил безпеки у вогнетривкому виробництві" (ДНАОП 1.2.10-1.08-97), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 30 від 19.11.1997 р. і розповсюджується на всі підприємства і організації вогнетривкого виробництва та вогнетривкі цехи металургійних підприємств незалежно від форм власності.

Інструкція встановлює загальні правила та порядок безпечного виконання робіт укладальником-пакувальником готової продукції ( далі укладальник-пакувальник).

1.2. Укладальник-пакувальник повинен знати і виконувати вимоги і положення "Інструкції з охорони праці для укладальника-пакувальника готової продукції" у повному обсязі. Працівник під розписку повинен отримати інструкцію з охорони праці за його професію. Ця інструкція також повинна бути на робочому або іншому спеціально відведеному місці.

1.3. Робоче місце укладальника-пакувальника є постійним і розташоване на одній із дільниць складу готової продукції.

1.4. Для виконання робіт щодо укладання та пакування різної складності, в залежності від розряду укладальник-пакувальник повинен знати: номенклатуру, сорт, склад комплекту, розміри та масу виробу; правила і способи комплектування та пакування; порядок оформлення пакувальної документації та облік виробів; правила піднімання та переміщення вантажів і складування при використанні підіймально-транспортних засобів; призначення та правила використання інструментів та пристроїв.

1.5. Укладальник-пакувальник повинен знати вимоги, які пред' являються до готової продукції вогнетривкого виробництва, особливості його транспортування, пакування, укладання та відвантаження.

1.6. Укладальник-пакувальник повинен вміти виконувати укладання виробів у тару; пакування у різні види обгорток; укладання з комплектуванням за відомостю або специфікацією; наклеювання етикеток; маркування обгорточного матеріалу та елементів його кріплення; розкрій та розрізку пакувального матеріалу; оббивку пакувальної тари; переміщення тари; пакування матеріалу та виробів всередині склада.

1.7. До обов'язків укладальника-пакувальника належить обслуговування пристроїв, обладнання та верстатів для підготовки елементів кріплення і їх установка на тарі.

1.8. Експлуатація і технічне обслуговування обладнання повинно виконуватися у відповідності до вимог інструкцій, які розроблені згідно з експлуатаційною документа-цією розробника і з урахуванням місцевих виробничих умов.

Робота на несправному обладнанні, а також несправним інструментом та пристроями не припустима.

Вони повинні знати і виконувати вимоги положень про наряд-допуск; інструкції щодо застосування биркової системи; правил пожежної безпеки та правил електробезпеки в частині, що відноситься до їх професії.

1.9. До роботи у якості укладальником-пакувальником допускаються особи чолові-чої та жіночої статі віком не менше 18 років, які пройшли медичний огляд і признані при-датними до роботи на вогнетривких підприємствах. Вони повинні пройти спеціальний курс професійного навчання, навчання з питань охорони праці, бути атестованими квалі-фікаційною комісією і мати посвідчення на виконання робіт укладальника-пакувальника. Вони повинні отримати вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, бути навче-ними на І групу з електробезпеки і мати посвідчення на право роботи з електрооблад-нанням та на виконання робіт точковим електрозварюванням, а також бути навченими з професії стропальника.

1.10. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт.

1.11. Після проведення первинного інструктажу на робочому місці вперше прийнятий укладальник-пакувальник закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим працівником для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи.

1.12. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника з участю громадського інспектора з охорони праці (уповноваженого з питань охорони праці).

При виявленні достатніх знань технології, обладнання і безпечних прийомів роботи рішенням комісії укладальник-пакувальник може бути допущений до роботи за фахом.

1.13. Працівник, переведений з іншої дільниці цеху, який не має кваліфікації (свідоцтва) укладальника-пакувальника, повинен бути навченим згідно з затвердженим на підприємстві тематичним планом; працівник, що має кваліфікацію з даної професії при перерві в роботі більш ніж один рік проходить стажування згідно із встановленим на підприємстві порядком.

1.14. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися не рідше одного разу на квартал, а чергова перевірка знань - періодично один раз на 12 місяців цеховою комісією з записом у журналі реєстрації інструктажів.

Укладальник-пакувальник, який не підтвердив знання безпечного виконання робіт до роботи не допускається, поки не пройде додаткового інструктажу і повторної перевірки знань.

1.15. Позаплановий інструктаж проводиться згідно встановленому порядку, а цільовий - при виконанні окремих робіт, які не передбачені трудовим договором і при ліквідації аварій або нещасного випадку; при виконанні робіт з оформленням наряд-допуска, розпорядження або іншого документа.

1.16. При влаштуванні на роботу укладальник-пакувальник повинен пройти попередній медичний огляд, а той що працює - періодичні огляди у відповідності з порядком і термінами, які встановлені Мінздравом України.

1.17. Укладальник-пакувальник повинен виконувати вимоги розділів безпеки праці технологічних інструкцій, а також розділів інструкцій з охорони праці при використанні верстатів для розрізання стрічок (паперу), підготовки упаковок із паперу і плівок та електрозварювання металевих стрічок; при експлуатації шнеків, тельферів і обслугову-ванні бункерів.

1.18. При сумісництві роботи сортувальника він повинен знати і виконувати вимоги інструкції з охорони праці для сортувальників вогнетривких підприємств.

1.19. Укладальник-пакувальник повинен знати план ліквідації аварій у частині, яка відноситься до місця його роботи і професійної підготовки.

1.20. Він повинен знати перелік робіт підвищеної небезпеки за його професією (пожежонебезпечні і токсичні матеріали; піднімання вантажів, електрострум тощо).

1.21. Для виконання робіт підвищеної небезпеки укладальник-пакувальник повинен пройти попереднє навчання, цільовий інструктаж і перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці.

1.22. Роботи підвищеної небезпеки повинні виконуватися за нарядом-допуском.

1.23. Укладальник-пакувальник повинен знати перелік механізмів та обладнання, які входять до його функціональних обов'язків, експлуатація і ремонт яких повинні прово-дитися з використанням бирочної системи, наряд-допусків, з оформленням ПОР ( проекта організації робіт).

1.24. Працівник повинен виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку цеху, вказівки і розпорядження безпосереднього керівника або іншого керівника цеху, якщо останні не суперечать вимогам цієї інструкції і не можуть привести до аварії або нещасного випадку.

1.25. Знаходження на робочих місцях сторонніх осіб, робота яких не пов'язана з вогнетривким виробництвом, не допускається, за винятком випадків, коли вони супроводжуються керівництвом заводу або цеху.

1.26. По території заводу і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного пересування з урахуванням знаків безпеки. Під час пересування необхідно дотримуватися правил дорожного руху, як на території заводу, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.

1.27. Основними небезпечними виробничими чинниками на дільниці виконання робіт з укладання і упакування є: рухомі механізми; переміщення вантажів; електрострум.

1.28. Основним шкідливим виробничим чинником на робочому місці укладальника-пакувальника є: підвищена запиленість повітря робочої зони, що з'являється при навантаженні сипучих матеріалів і може визвати професійне захворювання.

1.29. Укладальник-пакувальник повинен бути забезпечений спецодягом, спец-взуттям, засобами індивідуального захисту згідно з встановленими нормативами і з урахуванням вимог колективного договору:

костюмом бавовняним із пилонепроникної тканини згідно з ГОСТ 29057-91;

фартухом бавовняним згідно ГОСТ 12.4.029-76;

черевиками шкіряними з металевими носками за ГОСТ 28.507-90;

рукавицями комбінованими згідно з ГОСТ 12.4.010-75;

каскою захисною згідно з ГОСТ 12.4.087-80 (за необхідністю);

респіратором противопиловим згідно з ГОСТ 12.4.028-70.

1.30. Спецодяг повинен відповідати розміру і зросту укладальника-пакувальника, вільно облягати тіло, не перешкоджувати руху і виконанню робіт, куртка робоча і штани повинні бути застебнуті на усі ґудзики. Волосся повинно бути забране під головний убір.

Особи без спецодягу та засобів індивідуального захисту до роботи не допус-каються.

1.31. Укладальник-пакувальник повинен дотримуватися правил особистої гігієни: після забруднення мити руки милом, приймати їжу у їдальні, буфеті або в спеціально відведеному місці; після роботи користуватися лазнею, душем; стежити за чистотою і охайністю спецодягу, тощо.

1.32. Працівник повинен утримувати своє робоче місце, інструмент і обладнання в чистоті і порядку.