МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста і помічника машиніста бурової установки в кар'єрі

м. Київ

Узгоджено Затверджено

Державний комітет України Міністерство промислової

по нагляду за охороною праціполітики України

__________________________Наказ ___________________

«____»_____________200__ р.«____»____________200__ р.

Національний НДІОП

«____»_____________200__ р.

ЦК профспілки гірників і металургів

«____»_____________200__ р.

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста і помічника машиніста бурової установки в кар'єрі

м. Київ

Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 р., з урахуванням змін в грудні 2002 р., визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою у області охорони праці, яка:

2.1. Визнає пріоритет здоров'я і життя працівника.

2.2. Встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

2.3. Встановлює єдині нормативи по охороні праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

2.4. Здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен інформувати робітника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі наслідки їх дії.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо склалася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я або для працюючих з ним людей, оточуючої середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці:

  1. Безкоштовне лікувально-профілактичне харчування;
  2. Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
  3. Скорочення тривалості робочого часу;
  4. Додаткові оплачувані відпустки, пільгові пенсії;
  5. Оплата праці в підвищеному розмірі.

6. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або з несприятливими температурними умовами, працівникам повинні видаватися безкоштовно, по встановлених нормах, спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючи і знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування збитку, заподіяного працівнику унаслідок пошкодження його здоров'я, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

8. У свою чергу працівник зобов'язаний:

- піклуватися про власну безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я навколишніх людей в процесі виконання роботи, або під час перебування на території підприємства;

- знати i виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередні і медичні огляди.

1. Загальні положення

1.1. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі Правил безпеки, при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом (ДНАОП 12.91-1.01-94), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31.05.94 №54; визначає загальні права і обов'язки машиністів бурових установок і їх помічників, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт.

1.2. Машиніст бурової установки повинен вивчити, знати і виконувати в повному об'ємі вимоги цієї «Інструкції».

1.3. Робітники під розпис повинні одержати інструкцію по охороні праці за фахом. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.

1.4. Машиніст бурової установки повинен знати і виконувати: загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з «Положення про СУОП»; правила пересування до місця роботи; заводську інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту бурової установки; вимоги нарядної системи, діючої на підприємстві; правила технічної експлуатації і правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в обсязі, необхідному для машиніста бурової установки; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги, паспорт бурових робіт, карти безпеки, правила експлуатації компресорів і посудин працюючих під тиском.

1.5. В обов'язки машиніста бурової установки входить: перевірка і ведення необхідної технічної документації; перевірка інструментів, матеріалів і засобів захисту; огляд і перевірка устаткування, робочого майданчика, під'їзних шляхів, перекриттів устя свердловин, огорож блоку, надійності живлячих кабелів і механізмів бурової установки; буріння; здача блоку під зарядку; участь в ремонтних роботах на буровій установці.

1.6. Експлуатація і технічне обслуговування бурової установки повинні виконуватись відповідно до вимог інструкцій, розроблених згідно експлуатаційної документації розробника з урахуванням місцевих виробничих умов.

1.7. До роботи машиністом бурової установки опускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнанні годними до роботи. Вони повинні пройти спеціальне навчання за професією, навчання з питань охорони праці, водний і первинний інструктажі, виробниче стажування і пройти перевірку знань для отримання відповідного посвідчення і допуску до самостійної роботи.

1.8 Машиністи бурових установок, що не підтвердили знань інструкцій по охороні праці і прийомів безпечного виконання робіт, до самостійної роботи не допускаються до проведення додаткового інструктажу і повторної перевірки знань.

1.9. Повторні інструктажі по охороні праці проводяться не рідше одного разу на квартал, а чергова перевірка знань безпечних методів робіт - щорічно в комісії, призначеній наказом по рудоуправлінню з обов'язковим записом в журналі реєстрації інструктажів.

1.10. Позаплановий і цільовий інструктажі проводяться згідно вимогам Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99).

1.11. Машиністи бурових установок і їх помічники повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки, визначаючу право оперативного включення і відключення електроустановок. При роботі в електроустановках понад 1000 В у машиністів бурових установок кваліфікаційна група повинна бути не нижчою IV, а у помічників - не нижче III.

1.12. Машиніст бурової установки повинен знати план ліквідації аварій в частині, що відноситься до місця його роботи.

1.13. Машиніст бурової установки повинен проходити періодично (впродовж трудової діяльності) медичні огляди.

1.14. Машиніст бурової установки виконує правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вказівки і розпорядження осіб нагляду, якщо вони не суперечать вимогам цієї інструкції.

1.15. Пересування по території підприємства або цеху дозволяється тільки по пішохідних доріжках згідно затвердженому маршруту з дотриманням вимог написів, знаків безпеки. Під час проходження необхідно дотримуватись Правил дорожнього руху, не ходити по залізничній колії, користуватися тільки встановленими переходами.

1.16. Не дозволяється пересування в кар'єрі на технологічному транспорті, а також на необладнаних автомобілях.

  1. Пересування машиністів бурових установок до місця роботи в кар'єрі дозволяється тільки на спеціалізованому транспорті.
  2. Піше пересування по кар'єру дозволяється тільки по спеціально обладнаних доріжках. За відсутності таких доріжок переміщення по кар'єру дозволяється тільки по освітлених узбіччях автодоріг назустріч рухомому транспорту у сигнальній куртці.
  3. Пересування в кар'єрі з уступу на уступ дозволяється тільки по спеціальних з'їздах або драбинах, обладнаних двосторонніми поручнями, спускатися по укосах уступів забороняється. Пересування по висадженій гірничій масі допускається тільки у разі виробничої необхідності у кожному випадку за погодженням і з дозволу особи технічного нагляду.

1.20. Машиніст бурової установки зобов'язаний знати порядок подання сигналів і правила виробництва масових вибухів (в межах його компетенції). У місцях підготовки до масового вибуху необхідно звертати увагу на звукові сигнали, не заходити у вибухонебезпечну зону, захищену прапорцями, виконувати розпорядження сигнальників і постових по охороні небезпечної зони.

1.21. Машиніст бурової установки повинен виконувати тільки доручену роботу з дотриманням вимог інструкції по охороні праці; не приступати до роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції або іншому документу, що регламентує безпечне виробництво робіт, а також без інструктажа по охороні праці; не залишати працюючу установку без нагляду; не допускати на робоче місце сторонніх осіб, роботи яких не пов'язані з виробництвом; держати робоче місце і устаткування в чистоті і справному стані з метою забезпечення безпеки роботи; не приносите і розпивати на робочому місці і території підприємства спиртні напої.

1.22. Помічник машиніста бурової установки працює під керівництвом машиніста. Всі дії помічника виконуються по вказівці машиніста або з його дозволу.

1.23. Машиніст бурової установки зобов'язаний при виявленні порушення, яке може привести до аварії або нещасного випадку, усунути його, а якщо порушення усунути неможливо, повідомити про нього безпосереднього керівника.

1.24. При отриманні травми слід негайно звернутися в медпункт і повідомити про це особу нагляду.

1.25. Щоб уникнути травм не дозволяється:

- знаходитися ближче 5 м в небезпечній зоні і в радіусі дії бурової установки;

- працювати за відсутності освітлення в нічний час;

- за відсутності освітлення, у вітер, дощ, ожеледь підйом на щоглу;

- палити і користуватися вогнем ближче 100 м від ВР.

1.26. Кожен буровий верстат повинен мати ясно помітний попереджувальний аншлаг.

1.27. Щоб уникнути попадання людей в свердловини, блок, захищається знаками «Стій! Свердловини», які встановлюються уздовж бурового блоку.

1.28. Машиніст бурової установки повинен уміти користуватися засобами пожежогасіння.

1.29. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених для цьогомісцях.

1.30 Основними небезпечними виробничими чинниками для машиністів бурових установок є: рухомі транспортні засоби, електрострум, деталі машин і механізмів, що обертаються, можливість падіння з уступу, вибухи ВР, робота на висоті, падіння у відкриті свердловини.

1.31. Основними шкідливими виробничими чинниками є шум, вібрація, пил, вихлопні гази, масла.

1.32. Машиніст бурової установки повинен працювати тільки у встановленому за нормою спецодягу:

- костюмі брезентовому;

- черевиках шкіряних або чоботях гумових;

- онучатах суконних;

- рукавицях брезентових;

- курткі бавовняній на утепленій підкладці;

- брюках бавовняних на утепленій підкладці;

- валянках.

Необхідно також використовувати наступні засоби індивідуального захисту:

- каску з підшоломником;

- жилет сигнальний;

- респіратор протипиловий;

- захисні окуляри.

1.33. Спецодяг повинен відповідати розміру і зросту машиніста бурової установки, бути в справному стані, не перешкоджати рухам і виконанню робіт.

1.34. Машиніст бурової установки повинен дотримувати правила особистої гігієни: після забруднення ретельно мити руки милом; приймати їжу в спеціально відведеному місці; користуватися лазнею або душем; стежити за чистотою спецодягу.

1.35. Особи, винні в порушенні вимог безпеки, викладених в цієї інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи машиніст бурової установки повинен прибути у встановлений час на змінно-зустрічні збори (наряд) і одержати завдання на виробництво робіт, розписатися за наряд і інструктаж з охорони праці в книзі нарядів. Приступати до огляду робочого місця дозволяється тільки після отримання наряду.

2.2. При прийомі зміни бригада бурової установки зобов'язана:

2.2.1. Одержати відомості від бригади, що здає зміну, про загальний стан устаткування, проведені ремонти, особливості блоку.

2.2.2. Ознайомитися зі всіма записами в агрегатному журналі.

2.2.3. Перевірити і прийняти інструмент, матеріали, оперативну документацію і інструкції.

2.2.4. Перевірити і оглянути:

- правильність і надійність прокладки живлячого кабелю;

- робочий майданчик;

- огорожу блоку, що оббурюється, перекриття свердловин;

- під'їзні шляхи;

- справність комплектної трансформаторної підстанції (КТП), цілісність конструкції, справність огорож і замикаючих пристроїв;

- справність заземляючих пристроїв;

- наявність і справність протипожежних засобів;

- наявність і справність засобів індивідуального захисту, зокрема від поразки електрострумом;

- наявність аптечки і її оснащення;

- справність освітлення бурової установки і дію сигнальних пристроїв;