НПАОП 25.1-1.01-09

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

29.07.2009 № 116

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2009 року за № 791/16807

Про затвердження  Правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них, що додаються.

2. З набранням чинності цими Правилами вважати таким, що не застосовується на території України, «Отраслевой стандарт. Пропиточно-сушильное оборудование резиновой промышленности. Требования безопасности. ОСТ 26-09-2023-78», затверджений наказом Міністерства хімічного машинобудування СРСР від 18.12.78 № 11-10-4/2164.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дунаса С. В.

Голова Держгірпромнагляду С. О. Сторчак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

29.07.2009 № 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за № 791/16807

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІпри обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на суб’єкти господарювання з виробництва гумотехнічних виробів (далі — нафтохімічні підприємства) незалежно від підпорядкованості, форми власності, виду діяльності та господарювання.

1.2. Ці Правила регламентують вимоги щодо безпечного виконання робіт та технологічних процесів нафтохімічних підприємств.

1.3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців та працівників нафтохімічних підприємств у межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

1.4. На підприємствах створюються служби охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04), і служби пожежної безпеки згідно з вимогами Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за № 1121/8442 (далі — НАПБ Б.02.010-2003).

1.5. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98).

1.6. Не допускаються особи молодші 18 років до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

1.7. Піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми дозволяється тільки у межах Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208.

1.8. Не допускаються жінки до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.93 № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також до підіймання та переміщення вантажів відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

1.9. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюється відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (далі — НПАОП 0.00-6.02-04).

1.10. При обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них на працівників впливають відповідно до класифікації ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які за природою дії поділяються на фізичні, хімічні, психофізіологічні. Зокрема, сюди належать:

незахищені рухомі елементи машин і механізмів;

транспортні засоби, що рухаються;

деталі, заготовки, матеріали, що рухаються;

гострі краї, шорсткість поверхонь деталей, заготовок, обладнання;

несприятливий мікроклімат робочої зони;

підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

підвищена напруженість магнітних і електричних полів;

підвищений рівень інфрачервоного випромінювання;

підвищений або знижений рівень ультрафіолетового випромінювання;

підвищена температура поверхонь устаткування і матеріалів;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень ультразвуку та інфразвуку;

підвищений рівень статичної електрики;

відсутність або недостатність природного освітлення;

підвищений рівень вібрації (загальної і локальної);

знижена освітленість робочого місця;

пожежо- та вибухонебезпека;

хімічні фактори загальнотоксичного, дратівливого, канцерогенного впливу на організм працівника;

нервово-психічні перевантаження, що пов’язані з важкістю, напруженістю та монотонністю праці.

1.11. Джерелами небезпечних і шкідливих чинників також можуть бути нерегламентовані режими роботи технологічного устаткування, транспортні засоби, вантажопідіймальне обладнання, устаткування, що працює під тиском, електрифіковане устаткування та інструменти, інженерні комунікації.

1.12. Небезпечні хімічні речовини, що використовуються для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них і за певних умов можуть негативно впливати на здоров’я працівників, повинні підлягати гігієнічній регламентації відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 420.

1.13. Терміни та визначення, що вживаються у Правилах, визначені відповідно до Закону України «Про охорону праці», Державного стандарту ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять» (далі — ДСТУ 2293-99).

1.14. Позначення та скорочення:

ГДК — граничнодопустимі концентрації;

ГОСТ — міждержавний стандарт;

ГТВ — гумотехнічні вироби;

ДБН — державні будівельні норми України;

ДІВ — джерела іонізуючого випромінювання;

ДСанПіН — державні санітарні правила і норми;

ДСН — державні санітарні норми України;

ДСП — державні санітарні правила України;

ДСТУ — державний стандарт України;

ЗІЗ — засоби індивідуального захисту;

КВПіА — контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

НАПБ — нормативний акт з пожежної безпеки;

НПАОП — нормативно-правовий акт з охорони праці;

СНиП — «Строительные нормы и правила»;

ССБТ — «Система стандартов безопасности труда».

ІІ. Загальні положення

2.1. Об’ємно-планувальні, конструктивні рішення, а також санітарно-технічне обладнання виробничих будівель і споруд мають відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», затверджених постановою Держбуду СРСР від 27.09.88 № 196, СНиП 2.11.2001-85* «Складские здания», затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 280, СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», затверджених постановою Держкоммістобудування України від 28.12.94 № 106 (далі — СНиП 2.04.05-91), СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.4.021-75), ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 03.12.2002 № 88 (далі — ДБН В.1.1-7-2002), ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Держбуду України від 15.05.2006 № 168, та цих Правил.

2.2. Питання забезпечення пожежної безпеки на підприємствах з виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них під час експлуатації, проектування, нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення та капітального ремонту необхідно здійснювати відповідно до чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

2.3. Виробничі будівлі та споруди мають бути обладнані засобами пожежогасіння, автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98* «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд», затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247, та ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

Засоби зв’язку та сигналізації повинні утримуватися в справному стані та забезпечувати в будь-який час доби прийом і передачу сигналу про виникнення пожежі.

2.4. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечуються відповідними знаками безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» (далі — ГОСТ 12.4.026-76) та ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

2.5. Територію, будівлі та споруди необхідно забезпечувати вогнегасниками відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (далі — НАПБ Б.03.001-2004).

Вогнегасники, що знаходяться у виробничих приміщеннях підрозділів, та засоби виклику пожежної охорони передаються під відповідальність (збереження) керівників цих підрозділів або осіб, які їх заміщують.

2.6. Виробничі будівлі і споруди необхідно оглядати двічі на рік з метою визначення можливості їх подальшої експлуатації відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863.

2.7. Для виконання ремонтних або опоряджувальних робіт будівель та приміщень, очищення або ремонту дахів, ліхтарів, освітлювальної арматури, засклення вікон потрібно використовувати спеціальні механізми, устаткування і пересувні пристрої для робіт на висоті (вишки, майданчики), що забезпечують безпеку робіт.

2.8. Виробничі, допоміжні будівлі й приміщення мають бути обладнані природною і припливно-витяжною вентиляцією, а також системою опалення відповідно до СНиП 2.04.05-91.

2.9. Застосування вентиляції повинно забезпечувати повітрообмін, температуру та стан повітряного середовища відповідно до вимог Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42 (далі — ДСН 3.3.6.042-99), Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), та ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі — ГОСТ 12.1.005-88). Усі вентиляційні пристрої мають підлягати планово-попереджувальному огляду і ремонту, а також періодичному технічному випробуванню.

2.10. У виробничих, побутових приміщеннях повинна підтримуватися встановлена нормами температура відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99. Перед початком опалювального сезону всі системи і прилади опалення повинні бути перевірені і за потреби відремонтовані. У разі зниження температури зовнішнього повітря нижче +8 °С кожне відчинення воріт повинно бути зблоковане з автоматичним вмиканням повітряної теплової завіси.

2.11. Експлуатація водопровідних, каналізаційних споруд і мереж повинна здійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 12.3.006-75 «ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности».

2.12. Працівники повинні забезпечуватись питною водою, яка відповідає вимогам ДСанПіН «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.96 № 383, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.97 за № 136/1940 (далі — ДСанПіН № 383-96).