НПАОП 24.1-1.01-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

19.08.2010             м. Київ                 № 156

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 вересня 2010 року за № 807/18102

Про затвердження Правил охорони праці під час

виробництва синтетичного етилового спирту

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту (далі — Правила), що додаються.

2. З набранням чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта», затверджені протоколом Держгіртехнагляду СРСР від 13.11.81 № 36.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

Голова Держгірпромнагляду                                               С. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра промислової політики України                                      В. В. КРАВЧЕНКО

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                      В. РОМАНЧЕНКО

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України                                                    Г. С. РОЖКОВ

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України                                                                Ю. МЕЛЬНИКОВ

Голова Державного комітету ядерного регулювання України              О. А. МИКОЛАЙЧУК

В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва                                             Г. ЯЦИШИНА

Перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України                                                                                             А. В. БЕРКУТА

Перший заступник Керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань                                        Г. ОСОВИЙ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                         Р. ІЛЛІЧОВ

Президент Спілки орендарів і підприємців України                        Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України                                                  В. БИКОВЕЦЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду

19.08.2010 № 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2010 року за № 807/18102

ПРАВИЛА охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту і поширюються на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності (далі — підприємства), діяльність яких пов’язана з експлуатацією, ремонтом та реконструкцією підприємств, які виробляють синтетичний етиловий спирт.

1.2. Ці Правила застосовуються на підприємствах з виробництва синтетичного етилового спирту методами:

гідратації етилену сірчаною кислотою — приєднанням елементів води до етиленових вуглеводнів у присутності каталізаторів;

прямої гідратації етилену — безпосерднього приєднання води до етилену в присутності фосфатних каталізаторів (Н3РО4) на алюмокислотному носії (трегері).

1.3. Ці Правила є обов’язковими для підприємств з виробництва синтетичного етилового спирту, а також для працівників підприємств з виробництва синтетичного етилового спирту.

ІІ. Визначення термінів

У цих Правилах терміни мають таке значення:

дихальні лінії — запобіжні системи, призначені для випускання накопичених повітря і пари, що унеможливлює створення вакууму в ємностях під час подавання чи відбирання рідини або внаслідок температурних коливань в ємностях;

свічі — запобіжні системи, які використовують для підтримання тиску в ємностях та які виконують функції дихальної і запобіжної арматури за допомогою випускання продувального та скидального газу в атмосферу.

ІІІ. Позначення та скорочення

У цих Правилах вжито такі позначення та скорочення:

ГДК         —      граничнодопустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

ГОСТ      —       міждержавний стандарт;

ГР            —        горючі речовини;

ДБН        —         державні будівельні норми;

ДСанПіН     —    державні санітарні правила і норми України;

ДСН        —        державні санітарні норми України;

ДСП        —        державні санітарні правила України;

ДСТУ     —        державний (національний) стандарт України;

ЗІЗ           —       засоби індивідуального захисту;

КВПіА    —       контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

ЛЗР         —       легкозаймисті рідини;

НАПБ     —       нормативний акт з пожежної безпеки;

НД           —       нормативний документ;

НПАОП —       нормативно-правовий акт з охорони праці;

ПАЗ        —      протиаварійний автоматичний захист;

ПВСК     —       підлужений водно-спиртовий конденсат;

ПЛАС     —      план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

СН           —      строительные нормы (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано);

СНиП      — строительные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано);

СП           —      санітарні правила;

ССБТ      —       система стандартов безопасности труда.

ІV. Загальні вимоги

4.1. Усі будівлі, споруди, транспортні, енергетичні та інші інженерні комунікації, розміщені на території підприємства, згідно із Законом України «Про охорону праці» повинні відповідати затвердженій проектній документації.

4.2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 534).

4.3. На підприємствах розробляють ПЛАС відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (далі — НПАОП 0.00-4.33-99).

4.4. Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці».

4.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (далі — НПАОП 0.00-8.24-05), роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких працівникам необхідно пройти спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці.

4.6. Небезпечні фактори (речовини, матеріали), що використовуються на підприємстві, повинні бути зареєстрованими відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 420.

4.7. Використання у складі виробничого обладнання та/або КВПіА джерел іонізуючого випромінювання має здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266.

4.8. Усі види виробничого обладнання та/або КВПіА, які містять джерела іонізуючого випромінювання, мають відповідати вимогам постанови головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02).

4.9. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

4.10. Під час залучення до робіт неповнолітніх та жінок необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зокрема Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385, Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208, Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

4.11. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві повинні здійснюватися згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

4.12. На підприємстві створюється служба охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

4.13. До роботи з виготовлення синтетичного етилового спирту допускаються працівники, які пройшли медичний огляд згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

4.14. Працівників виробництв з виготовлення синтетичного етилового спирту на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, треба забезпечувати спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07.09.2004 № 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26.10.2004 за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13.12.2007 № 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.2008 за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07), у порядку, передбаченому Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

4.15. Працівники підприємств з виготовлення синтетичного етилового спирту мають бути забезпечені ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

V. Загальні вимоги безпеки під час технологічного процесу виготовлення синтетичного етилового спирту