НПАОП 0.00-5.18-96

Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 березня 1996 року N 45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 1996 р. за N 143/1168

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232

Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 328, та Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня 1993 р. N 128,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову інструкцію з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), що додається.

2. Зазначену Типову інструкцію ввести в дію з 1 травня 1996 року.

3. З метою поліпшення роботи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям при експлуатації, ремонті та монтажі вантажопідіймальних кранів підприємствам та організаціям, які є власниками кранів та які їх експлуатують, розробити з урахуванням специфіки виробництва на основі Типової інструкції і затвердити в установленому порядку виробничі інструкції для кранівників мостових, козлових та напівкозлових кранів й видати їх цим робітникам під розписку та встановити контроль за їх виконанням.

4. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію для кранівників електричних кранів мостового типу, затверджену Держгіртехнаглядом УРСР 9 серпня 1961 року (ДНАОП 0.00-5.18-61).

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П. Т. 

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук 

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 березня 1996 р. N 45  

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 1996 р. за N 143/1168  

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ КРАНІВНИКІВ (МАШИНІСТІВ) КРАНІВ МОСТОВОГО ТИПУ (МОСТОВИХ, КОЗЛОВИХ, НАПІВКОЗЛОВИХ)

(У Типовій інструкції  слова "власник" і "адміністрація підприємства" замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках, слово "робітники" замінено словом "працівники" у відповідних відмінках, слова "особою, відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінено словами "працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках, слова "особі, відповідальній за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані" замінити словами "працівнику, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані" у відповідних відмінках згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - Правила).

(пункт 1.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.2. Для керування та обслуговування указаних кранів суб'єкт господарювання зобов'язаний призначити кранівників, які мають посвідчення на право керування краном даного типу.

1.3. Якщо кран знаходиться у приватній власності, обов'язки кранівника може виконувати суб'єкт господарювання за умови, що він пройшов навчання та атестацію як кранівник у порядку, встановленому Правилами.

1.4. Для стропування або підвішування вантажу на гак крана призначаються стропальники. Як стропальники можуть допускатися й інші працівники (такелажники, монтажники тощо), якщо вони пройшли навчання за професією, кваліфікаційною характеристикою якої передбачено виконання робіт зі стропування вантажу.

При знаходженні крана у приватній власності, обов'язки стропальника може виконувати суб'єкт господарювання за умови, що він пройшов навчання та атестацію як стропальник у порядку, встановленому Правилами.

1.5. При роботі двох і більше стропальників один із них призначається старшим.

1.6. У випадках, коли зона, що обслуговується краном, не повністю оглядається з кабіни кранівника і відсутній радіо- або телефонний зв'язок між кранівником і стропальником для передавання сигналів стропальника кранівникові, працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, призначається сигнальник.

1.7. Для виконання обов'язків кранівника можуть бути призначені працівники, які досягли 18 років. Перед призначенням на роботу вони повинні пройти медичний огляд з метою визначення відповідності їх фізичного стану вимогам, що ставляться до цих професій.

1.8. Під час роботи кранівник повинен мати при собі посвідчення на право керування краном.

1.9. Допуск до роботи кранівників оформляється наказом по цеху (дільниці) або підприємству. Допуск кранівників до обслуговування і ремонту електроустаткування крана може здійснюватися лише з дозволу головного енергетика підприємства в порядку, встановленому Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.

(абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

При знаходженні крана у приватній власності та його обслуговуванні за договором організацією або підприємством, яка має відповідний дозвіл органів держнаглядохоронпраці, порядок допуску до роботи кранівників визначається договором між суб'єктом господарювання крана і підприємством, що обслуговує кран (крани).

1.10. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил, інструкцій для стропальників, інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.

(пункт 1.10 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.11. Пункт 1.11 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.12. Пункт 1.12 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232,у зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.15 вважати відповідно пунктами 1.11 - 1.13)

1.11. Навчений та атестований кранівник повинен:

1.11.1. Знати виробничу інструкцію, а також інструкцію заводу-виготівника з монтажу та експлуатації крана.

1.11.2. Знати будову крана, будову і призначення його механізмів та приладів безпеки.

1.11.3. Володіти навичками, необхідними для керування механізмами крана та догляду за ним.

1.11.4. Уміти визначати вагу вантажу, що підіймається.

1.11.5. Знати асортимент і призначення мастильних матеріалів, що застосовуються для змащування частин, що труться.

1.11.6. Знати встановлений Правилами порядок обміну сигналами зі стропальниками.

1.11.7. Знати безпечні способи стропування і зачіплювання вантажів.

1.11.8. Уміти визначати придатність до роботи канатів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв (стропів, траверс, захватів тощо) і тари.

1.11.9. Знати правила безпечного переміщення вантажів кранами.

1.11.10. Знати вимоги щодо кранових колій і їх утримання.

1.11.11. Знати прийоми звільнення від дії струму осіб, які потрапили під напругу, і способи надання їм першої допомоги.

1.13. Кранівник контролює роботу стропальника (зачіплювача) і відповідає за дії учня, який проходить у нього стажування, а також за порушення ним вимог, викладених у даній Типовій інструкції.

1.15. Суб'єкт господарювання або цеху зобов'язаний виділити час, необхідний для огляду крана до початку його роботи.

2. Обов'язки кранівника перед пуском крана в роботу

2.1. Перед початком роботи кранівник повинен:

2.1.1. Ознайомитися зі станом крана за записами у вахтовому журналі, а при прийманні крана, що перебував до цього в роботі, з'ясувати стан крана у кранівника, який здає зміну.

2.1.2. Оглянути механізми крана, гальма, ходову частину, буферні пристрої і їх кріплення.

2.1.3. Перевірити наявність та справність огорож механізмів, перехідних майданчиків та галерей.

2.1.4. Перевірити змащування передач, підшипників та канатів, стан пристроїв для змащування та сальників.

2.1.5. Перевірити стан канатів і їх кріплення на барабані, а також укладання канатів у рівчаках блоків і барабанів.

2.1.6. Оглянути гак і його кріплення в обоймі, ланцюги і кільця підвіски вантажопідіймального магніту (на магнітних кранах) та інші змінні вантажозахоплювальні органи.

2.1.7. Провести зовнішній огляд (не знімаючи кожухи й не розбираючи) електричних апаратів (рубильників, контакторів, контролерів, пускових опорів, гальмових електромагнітів, кінцевих вимикачів, командоконтролерів, магнітних контролерів і кабелів, якщо кран живиться від мережі з допомогою кабеля).

2.1.8. Перевірити наявність та справність робочого та ремонтного освітлення шляхом вмикання світильників, а також звукового сигнального пристрою.

2.1.9. Перевірити наявність діелектричних килимків та рукавичок і переконатися у придатності їх (відсутність проколів, поривів тощо).

2.1.10. Переконатися у відсутності на крані сторонніх предметів, що можуть впасти вниз під час руху крана.

2.1.11. Переконатися у відсутності на крані і на кранових коліях ремонтного персоналу або сторонніх осіб.

2.2. Кранівник зобов'язаний разом зі стропальником (зачіплювачем) перевірити справність знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари та наявність на них бірок або клейм.

2.3. Огляд крана, що працював у попередній зміні, здійснюється разом з кранівником, який здає зміну.

2.4. Кран оглядається лише при непрацюючих механізмах і вимкненому рубильнику в кабіні кранівника, гнучкий кабель - при вимкненому рубильнику, що подає напругу на кабель.

2.5. Оглядаючи кран у випадку недостатньої освітленості, необхідно користуватися переносною лампою напругою не вище за 42 В.

2.6. Після огляду, перед пуском крана в роботу, необхідно всі його механізми випробувати на холостому ходу й зробити про це запис у вахтовому журналі.

При виявленні несправностей, що заважають безпечній роботі крана, кранівник, не стаючи до роботи, повинен зробити відповідний запис у вахтовому журналі і доповісти про це працівнику, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані і працівнику, відповідальному за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

2.7. Робота крана забороняється за наявності таких несправностей:

2.7.1. Тріщин і деформацій металоконструкцій крана.

2.7.2. Тріщин в елементах змінних вантажозахоплювальних органів (гаці, траверсі тощо), якщо відсутні шплінти, затискувачі або послаблені елементи кріплень канатів.

2.7.3. Гак не обертається в обоймі: гайка, що кріпить гак, не має пристрою, що запобігає її самовідгвинчуванню.

2.7.4. Вантажний канат має обірвану сталку, місцеве пошкодження або спрацювання, що перевищує встановлену норму (дані про бракування канатів наведені в додатку 10 до Правил).

2.7.5. Деталі гальм механізмів підіймання вантажу мають пошкодження.

2.7.6. Відсутні огорожі механізмів і голих струмоведучих частин електроустаткування.

2.7.7. Ненадійно закріплені редуктори, гальмові шківи, підшипники, електродвигуни та інше устаткування крана.

2.7.8. Корпуси контролерів та іншого електрообладнання, а також металоконструкції крана перебувають під напругою.

2.7.9. Тролеї, що знаходяться на мосту крана, стикаються між собою або з металоконструкціями крана; струмознімники торкаються суміжних тролеїв; гнучкі тролеї сильно звисають; ізоляція електропровідників пошкоджена; заземлюючі провідники обірвані.

2.7.10. Відсутній діелектричний килимок в кабіні кранівника.

2.7.11. Не діють кінцеві вимикачі або їх ричаги не повертаються в початкове положення; не діють блокувальні контакти люка, дверей входу в кабіну тощо, не працює нульове блокування контролерів; не діють автоматичні протиугонні пристрої.

2.7.12. Несправний звуковий сигнальний пристрій.

2.8. Вимоги пункту 2.7 повинні також дотримуватися кранівником при виявленні ним під час огляду крана несправностей, за наявності яких у відповідності з вимогами інструкції заводу*виготівника з експлуатації крана до усунення цих несправностей (дефектів) робота крана не повинна допускатися.

3. Обов'язки кранівника під час роботи крана

3.1. Кранівник повинен підійматися на кран і спускатися з нього лише через посадочний майданчик.

Входити на крани, у яких передбачений безпосередній вхід до кабіни, або на настил галереї без посадочного майданчика (козлові крани), а також спускатися з них дозволяється лише в спеціально відведених для цього місцях.