ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

N 257

від 06.10.97

м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 р. за N 11/2451

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)

На виконання вимог п.3.1 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16 березня 1994 р. N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за N 94/303

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок, що додаються.
 2. Зазначені Правила безпечної експлуатації набирають чинності з 01.03.98.
 3. З вступом у дію зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок (видання друге, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).
 4. Управлінню по нагляду в металургії, енергетиці, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду разом з Міненерго України:
  1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками установ, організацій, апарату Міненерго України у тримісячний термін від дня їх одержання.
  2. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил посадовими особами і працівниками.
 5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці подати замовлення на видання цих Правил.
 6. Начальнику управління по нагляду в металургії, енергетиці, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду Іванченко В.І. подати протягом двох тижнів управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.
 7. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І.Д.

Голова КомітетуС.П.Ткачук

Затверджено

наказом Державного комітету України

по нагляду за охороною праці від

6 жовтня 1997 р. N 257

Правила

безпечної експлуатації електроустановок

 1. Галузь застосування

Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України).

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.

Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

Під час виконання робіт в електроустановках поряд з цими Правилами слід керуватись також державними і галузевими нормативними актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.

Засоби захисту повинні відповідати вимогам державних стандартів, а також НАОП 1.1.10-1.07-82 "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках".

Ці Правила можуть бути змінені та доповнені тільки органом, що їх затвердив. Керівництво підприємства, залежно від місцевих умов, може вживати додаткових заходів, що підвищують безпеку робіт. Такі заходи не повинні суперечити цим Правилам.

Із набуттям чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок" (видання 2-е, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).

 1. Нормативні посилання

N п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін'юсті

1

2

3

4

1

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 N 128

2

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N 104

3

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123

4

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 45 Зареєстровано в Мін'юсті України 21 червня 1994 р. за N 136/345

5

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 46 Зареєстровано в Мін'юсті України 28 липня 1994 р. за N 176/385

6

НАОП 1.1.10-1.02-83

Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

Затверджено Міненерго СРСР 05.11.83 ЦК галузевої профспілки 26.10.83

7

НАОП 1.1.10-1.04-85

Правила безопасностипри работе с инструментом и приспособлениями

Затверджено Міненерго СРСР 30.04.85 ЦК галузевої профспілки 27.03.85

8

НАОП 1.1.10-1.07-82

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках (издание 8-е)

Затверджено Міненерго СРСР 26.07.82

9

ГОСТ 12.1.002-84

ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

10

ГОСТ 12.1.006-84*

ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

11

ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

12

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

13

ГОСТ 12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

14

ГОСТ 12.2.033-84

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

15

ГОСТ 12.3.032-84*

ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

16

ГОСТ 12.4.026-76*

ССБТ. Цвета сигнальныеи знаки безопасности

17

ГОСТ 8050-85*

Двуокись углерода газообразная и жидкая.Технические условия

18

ГОСТ 9293-74*

Азот газообразный и жидкий. Технические условия

19

СНиП III-4-80*

Техника безопасности встроительстве

Затверджено постановою Держбуду СРСР 9.06.80 N 82

20

Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное

М.: Энергоатомиздат, 1985

21

Правила охорони електричних мереж

Затверджено постановоюКабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 209

22

ГКД 34.12.102-95

Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання

Затверджено Міненерго України 08.09.95

23

Типовая инструкция потехнике безопасностидля персонала, обслуживающего кенотронные установки

Затверджено Міненерго СРСР 24.12.71

24

ГОСТ 12.1.051-90

ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В.

(Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)

 1. Терміни, позначення, скорочення, визначення

Терміни, позначення та скорочення

Визначення

1

2

АГП

Автоматичне гасіння поля

АСК

Автоматизована система керування

Базове заземлення

Заземлювальний пристрій на повітряній лінії електропередавання (контур заземлення опори, груповий заземлювач та ін.), що використовується для зниження наведеного потенціалу на проводах до безпечного значення

БМО

Будівельно-монтажна організація

Бригада (за нарядом або розпорядженням)

Бригада у складі двох працівників і більше, включно з керівником робіт або працівником, який спостерігає за безпечним виконанням робіт (наглядачем)

Відкрите розподільче устаткування; ВРУ

Електричне розподільче устаткування, обладнання якого розташоване просто неба

Вторинне (допоміжне) коло

Сукупність затискачів і електричних проводів, що з'єднують прилади і пристрої керування, автоматики, вимірювань, захисту ісигналізації

ВЧ-зв'язок

Високочастотний зв'язок

Груповий заземлювач

Два і більше з'єднаних між собою стрижневих заземлювачі, що встановлюються на відстані не менше 3 м один від одного

"Допускається", "може"

Означають, що зазначені вимоги застосовуються як виняток, у разі, якщо до цьогоспонукають місцеві умови

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або розпорядженням, що здійснюється вперше

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже про-водилась робота за цим нарядом

Електроустановка

Енергоустановка, призначена для виробляння, перетворювання, передавання, розподіляння чи споживання електричної енергії

Електроустановка без місцевих оперативних працівників

Електроустановки, ПЛ і КЛ, що їх обслуговують оперативно-виїзні бригади або оперативно-виробничі працівники

Електроустановка діюча

Електроустановка або її ділянка, які перебувають під напругою або на які напругаможе бути подана вмиканням комутаційнихапаратів, а також ПЛ, що розміщена в зонідії наведеної напруги або перетинається здіючою ПЛ

Електроустановка до і понад 1000 В

Електроустановка напругою до і понад1000 В (за діючим значенням напруги)

Електроустановка з простою та наочною схемою

РУ напругою понад 1000 В з одиночною секціонованою або несекціонованою системою шин, без обхідної системи шин, всі ПЛ та КЛ, всі електроустановки напругою до1000 В

Електромагнітне поле; ЕМП

Вид матерії, що визначається в усіх точках двома векторними величинами, які характеризують дві його сторони, що називаються відповідно "електричне поле" та "магнітнеполе", які чинять силовий вплив на заряджені частинки, що залежить від їх швидкості і величини їх заряду

ЕУ

Електролізна установка

Закрите розподільче устаткування; ЗРУ

Електричне розподільче устаткування, обладнання якого розташоване в приміщенні

ЗДТК

Засоби диспетчерського і технологічного керування в енергосистемах (кабельні і повітряні лінії зв'язку і телемеханіки, високочастотні канали, пристрої зв'язку і телемеханіки)

Зона впливу електричного поля

Простір, в якому напруженість електричногополя перевищує 5 кВ/м

Зона сильної дії наведеної напруги

ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою, наякій в разі заземлення в РУ і на місці ро-біт значення наведеної напруги більше 42 В

Зона слабкої дії наведеної напруги

ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою, наякій в разі заземлення в РУ і на місці ро-біт значення наведеної напруги менше 42 В

Кабельна лінія електропередавання;КЛ

Лінія електропередавання, виконана одним чи декількома кабелями, прокладеними безпосередньо в землі, кабельних каналах,трубах, на кабельних конструкціях, а такожу воді чи відкрито

Керівники, спеціалісти

Керівники підприємств, установ і організацій, їхні заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, інші посадові особи, які організовують виконання робіт в діючих електроустановках

КЛЗ

Кабельна лінія зв'язку

Комплектне розподільче устаткування; КРУ

Комплектне розподільче устаткування, виготовлене з шаф чи блоків із вмонтованим у них обладнанням, пристроями керування,контролю, захисту, автоматики і сигналізації та постачається в зібраному чи підготовленому для збирання вигляді Комплектне розподільче устаткування може виконуватись, наприклад, як комплектне розподільче устаткування для експлуатації на відкритому просторі (КРУВ); як комплектне розподільче устаткування з елегазовою ізоляцією (КРУЕ) і т.ін.

Комутаційний (електричний) апарат

Електричний апарат, призначений для комутації струму в одному чи кількох електричних колах

КСУ

Компресорно-сигнальна установка

Лінія електропередавання; ЛЕП

Елемент електропостачальної системи, призначений для пересилання та розподілу електричної енергії напругою понад 1000 В без зміни її параметрів

Машини вантажопідіймальні

Крани всіх типів, краниекскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, який підвішено на канаті), талі, лебідки (для піднімання вантажу і людей), на якіпоширюються вимоги ДНАОП 0.00-1.03-94 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"

Механізми

Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екскаватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним приводом та ін.

Механічний замок

Замок, що замикається ключем, знімною ручкою тощо

Напруженість неспотвореного електричного поля

Напруженість електричного поля, не спотвореного присутністю людини, що визначається в зоні, де слід перебувати людині під час роботи

Наряд-допуск (наряд)

Викладене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і працівників, відповідальних за безпечне виконання роботи

НПП

Необслуговуваний підсилювальний пункт

ОПП

Обслуговуваний підсилювальний пункт

Охоронна зона повітряних ліній електропередавання і повітряних ліній зв'язку

1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділянкою і повітряним простором, обмеженими вертикальними уявними площинами, що розташовані з обох боків лінії від крайніх проводів за невідхиленого їхнього положення на відстані, м: для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ .............. 2

для ПЛ 1, 3, 6, 10, 20 кВ .............10

для ПЛ 35 кВ ..........................15

для ПЛ 110 кВ .........................20

для ПЛ 154, 220 кВ ....................25

для ПЛ 330, 400, 500 кВ змінного струму і 800 кВ постійного струму ..................30

для ПЛ 750 кВ .........................40

2. Зона вздовж переходів ПЛ через водойми (річки, канали, озера тощо), що є повітряним простором над водною поверхнею водойм, обмеженим вертикальними уявними площинами, які розташовані з обох боків лінії від крайніх проводів за невідхиленого їхнього положення для судноплавних водойм на відстані 100 м, для несудноплавних - на відстані, передбаченій для встановлення охоронних зон уздовж ПЛ, що проходять по суші

Охоронна зона ка бельних ліній електропередавання і кабельних ліній зв'язку

1. Ділянка землі вздовж підземних КЛ, обмежена уявними вертикальними площинами, розташованими з обох боків лінії від крайніх кабелів на відстані 1 м для КЛ і 2 м для КЛЗ

2. Частина водного простору від водної поверхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ, обмеженого уявними вертикальними площинами, розташованими з обох боків лінії відкрайніх кабелів на відстані 100 м

Підготовка робочого місця

Виконання технічних заходів з метою створення безпечних умов проведення робіт наробочому місці

ПЛЗ

Повітряна лінія зв'язку

Повітряна лінія електропередавання;ПЛ

Лінія електропередавання, проводи якоїпідтримуються над землею за допомогою опорта ізоляторів Початком та кінцем ПЛ є лінійні порталиабо лінійні вводи РУ, а для відгалужень - відгалужувальна опора та лінійний порталабо лінійний ввід РУ. При цьому натяжні ізолювальні підвіски, встановлені на лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі затискачі, закріплені на проводах ПЛ, належать до ПЛ. Не належать до ПЛ лінійні портали з натяжними ізолювальними підвісками з боку підстанції, петлі на цих порталах, спуски з проводів ПЛ до різноманітного обладнання (комутаційних апаратів, розрядників, конденсаторів зв'язку та ін.), а також високочастотні загороджувачі

Повітряна лінія під наведеною напругою

ПЛ всіх класів напруг і ПЛЗ, що проходить по всій довжині або на окремих ділянках загальною довжиною не менше 2 км на відстані від осі іншої ПЛ напругою 110 кВ і вище змінного струму за напруги

110 кВ .............................100 м 154, 220 кВ ........................150 м 330, 500 кВ ........................200 м 750 кВ .............................250 м

"Повинно", "необхідно", "слід"

Означають обов'язковість виконання вимог цих Правил

ППР

Проект проведення робіт

Працівники виробничі

Працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, монтаж, налагоджування обладнання, транспортних засобів, споруд,будівель тощо) та з їх забезпеченням

Працівник з групою II, III і т.д.

Працівник, який має групу з електробезпеки не нижче II, III і т.д.

Працівники оперативні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуваннів зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних перемикань

Працівники оперативно-виробничі

Працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними електрообладнання

Приєднання

Електричне коло (обладнання та шини) одного призначення, найменування і напруги,приєднане до шин РУ, генератора, щита,збірки, розміщене в межах електростанції, підстанції тощо. Електричні кола різноїнапруги одного силового трансформатора (незалежно від кількості обмоток), одного двошвидкісного електродвигуна вважаються одним приєднанням. В схемах многокутників, в полуторних та інших схемах до приєднання лінії, трансформатора належать всі комутаційні апарати та шини, за допомогою яких цю лінію або трансформатор приєднано до РУ

Пробне вмикання

Короткочасне подавання напруги на електроустановку до повного закінчення робіт дляпроведення налагоджувальних робіт (балансування, перевірка технічних характеристик тощо)

Робота під напругою

Робота, що виконується з дотиком до струмовідних частин, що перебувають під робочою напругою або на відстанях до цих струмовідних частин, менших від допустимих

Роботи верхолазні

Роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин і механізмів,які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні грунту,перекриття або робочого настилу. При цьомуосновним засобом запобігання падінню працівника з висоти є запобіжний пояс

Роботи, що виконуються у порядку поточної експлуатації

Таке самостійне виконання працівниками робіт на закріпленій за ними ділянці протягом робочої зміни, яке не потребує оформлення наряду чи розпорядження

Робоче місце

Місце постійного або тимчасового перебування працівника на ділянці електроустановки у процесі трудової діяльності

Розподільче (електричне) устаткування; РУ

Електроустава, призначена для приймання ірозподіляння електричної енергії однієїнапруги, що містить комутаційні апарати таз'єднувальні їх збірні шини, секції шин,пристрої керування та захисту

Розподільчий (електричний) пункт; РП

Електричний розподільчий пристрій, який невходить до складу підстанції

Розпорядження

Усне завдання на безпечне виконання роботи, яке визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) таперелік працівників, яким доручено її виконання. Розпорядження може видаватись також у письмовій формі

Струмовідна частина

Частина електроустановки, яка за нормальних умов перебуває під напругою

ТАВ

Пристрої теплової автоматики, теплотехнічних вимірювань і захистів, засоби дистанційного керування, сигналізації і технічні засоби автоматизованих систем керу вання

Трансформаторна підстанція; ТП

Електрична підстанція, призначена для перетворення електричної енергії однієї напруги в енергію іншої напруги за допомогою трансформаторів