8.4. Дільниця остигання і розвантаження контейне-

 рів:

вивантаження спечених пластин прокату, остигання їх   4 а

 8.5. Склади матеріалів:

зберігання вихідних порошків, реагентів, готових

матеріалів                                            6

9. Виготовлення композиційних матеріалів і виробів з них

 9.1. Розмельно-заготовче відділення:

зважування, дозування, завантаження і вивантаження

вихідних матеріалів з розмельно-змішувального ус-

таткування, забезпечення його роботи                  4 а

 9.2. Відділення підготовки сітки:

в'язання металевої сітки на в'язальних машинах        4 а

 9.3. Відділення підготовки вуглецевих стрічок:

нарізання стрічок, пакування в піддони, вивантажен-

ня їх, знепилення                                     4 а

 9.4. Термічне (спікання) відділення:

термічна обробка матричних стрічок, завантаження

контейнерів у шахтні чи інші електропечі              4 б

 9.5. Відділення просочування:

просочування матричних стрічок, регулювання процесу

просочування, сушіння тощо                            4 б

 9.6. Відділення намотки матричних стрічок:

намотування матричних стрічок на арматуру             4 а

 9.7. Відділення формування виробів і спікання:

формування виробів, завантаження в шахтні печі для

спікання та інше                                      4 б

 9.8. Відділення розбракування і пакування:

контроль якості виробів, розбракування, пакування     3 б

 9.9. Склади матеріалів:

зберігання вихідних матеріалів, реагентів, готових

виробів                                               6

20.2. У приміщеннях відділень контролю і бракування виробів, а також на дільницях зачистки і шліфовки освітленість на робочих місцях повинна бути при комбінованому освітленні не менше 1000 лк.

20.3. У приміщеннях без природного освітлення і при його недостатності (КПО 0,1) слід передбачати обладнання установок ультрафіолетового опромінення (при відсутності впливу канцерогенних речовин - кам'яновугільного пеку, сажі та інших).

20.4. Використані непридатні газорозрядні лампи повинні зберігатись в умовах, передбачених "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів".

21. Вимоги до захисту від шуму і вібрації

21.1. При будівництві, реконструкції і експлуатації цехів, відділень з підвищеними рівнями шуму (пресове, виробництво ультрадисперсних, нанопорошків, плазмового і детонаційного нанесення захисних покриттів, формування виробів вибуховим методом тощо) повинні бути передбачені засоби по захисту від шуму і вібрації відповідно до вимог ДГСТ "ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки", "Санітарних норм проектування промислових підприємств" і СНіП по проектуванню захисту від шуму.

21.2. У цехах з наявністю шуму повинні передбачатися кімнати відпочинку, в яких рівень шуму має відповідати вимогам санітарних норм і ДГСТ "ССБТ. Шум. Допустимі рівні в житлових і громадських будівлях".

21.3. Усунення дії на робітників вібрації повинно здійснюватися за рахунок віброізоляції стаціонарного обладнання, використання амортизаторів тощо у відповідності з розділом СНіП і ДГСТ "ССБТ. Методи і засоби вібраційного захисту ".

22. Вимоги до радіаційної безпеки

22.1. При проведенні робіт з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання слід керуватися вимогами "Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання" ГСП - 72/87, "Нормами радіоактивної безпеки" НРБ - 76/87 та інших документів, що регламентують умови праці з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання.

22.2. При використанні і монтажу радіоізотопних приладів, установок слід керуватися ДГСТ "ССБТ. Прилади ізотопні. Терміни і визначення", "Санітарними правилами будови і експлуатації радіоізотопних приладів", а також умовами установки і експлуатації їх, вказаними в додатку до технічної документації.

22.3. При роботі з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді на введення їх у вироби і порошкоподібні матеріали слід мати спеціальний дозвіл Міністерства охорони здоров'я України.

22.4. Використання технічних методів контролю за технологічним процесом і станом обладнання з введенням відкритих радіоактивних речовин забороняється.

22.5. Робота з радіоактивними речовинами, що містять уран, торій (руди, концентрати, промислові порошкоподібні матеріали, вироби), а також продукти їх розпаду, з питомою активністю понад 10 кюрі/г, повинна розглядатися як робота з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді і забезпечуватися відповідно до вимог "Санітарних правил роботи з природно радіоактивними речовинами на підприємствах промисловості рідких металів".

22.6. При питомій активності матеріалів і руд, що містять торій, уран і продукти їх розпаду менше 10 кюрі/г, є радіаційнобезпечними і робота з ними вимагає додержання допустимих рівнів запиленості згідно з ДГСТ "ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

23. Контроль за станом промислового середовища

23.1. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, затверджених Міністерством охорони здоров'я, і має відповідати держгалузевому стандарту "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

23.2. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони слід здійснювати за ДГСТ "ССБТ. Повітря робочої зони. Вимоги до методів визначення концентрацій шкідливих речовин".

23.3. Контроль за забрудненням шкіри у працюючих з порошками, мастилами і органічними розчинниками слід здійснювати відповідно до "Орієнтовних рівнів забруднення шкіри рук працюючих з шкідливими речовинами".

23.4. Контроль за станом повітряного середовища на робочих місцях у приміщеннях цехів, відділень, дільниць підприємств, а також в атмосферному повітрі повинен здійснюватися санітарними лабораторіями підприємств відповідно до ДГСТ "ССБТ. Санітарно-промислова лабораторія підприємства, організація, права і відповідальність" та органами санітарного нагляду, згідно з додатками до Санітарних правил для підприємств порошкової металургії № 1 і № 2.

23.5. Контроль за рівнем теплового випромінювання слід здійснювати відповідно до методичних вказівок "Мікроклімат виробничих приміщень. Вимоги до вимірювальних приладів, проведення вимірювання".

23.6. Визначення температурного режиму всередині печей слід здійснювати автоматично з використанням приладів дистанційного управління.

23.7. Оцінку рівня шуму на робочих місцях слід виконувати відповідно до "Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях" і ДГСТ "ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки" та "Методичних вказівок по проведенню вимірів і гігієнічної оцінки шумів на робочих місцях".

23.8. Механізми і устаткування, що генерують шум і вібрацію, повинні систематично контролюватися (не рідше одного разу на рік), а також при введенні їх в експлуатацію та після ремонтування і мати паспорти контрольних вимірів у робочому режимі.

23.9. Контроль вібрації на робочих місцях слід проводити відповідно до ДГСТ "ССБТ. Вібрація. Засоби виміру і контролю на робочих місцях. Технічні вимоги", "Методичних вказівок по проведенню вимірів і гігієнічної оцінки виробничих вібрацій", "Методичних вказівок по профілактиці несприятливої дії локальної вібрації".

23.10. Вимірювання рівнів звуку слід проводити відповідно до "Санітарних норм і правил при роботі на промислових ультразвукових установках", ДГСТ "ССБТ. Загальні вимоги безпеки" і ДГСТ "ССБТ. Ультразвук. Метод вимірювання звукового тиску на робочих місцях".

23.11. Контроль гранично допустимих рівнів електромагнітного випромінювання необхідно виконувати відповідно до "Санітарних норм і правил роботи з джерелами електромагнітних коливань радіочастотного діапазону" і "Методичних рекомендацій по проведенню лабораторного контролю за джерелами електромагнітних полів іонізуючої частини спектра при здійсненні Державного санітарного нагляду"

23.12. Контроль освітлення робочих місць слід здійснювати відповідно до вимог розділу СНіП-4-79, ДГСТ "ССБТ. Будівлі і споруди. Метод вимірювання освітленості".

23.13. Контроль за станом вентиляції слід проводити відповідно до ДГСТ "ССБТ. Системи вентиляційні. Методи аеродинамічних випробувань", "Інструкції по санітарно-гігієнічному контролю систем вентиляції виробничих приміщень".

24. Вимоги до засобів індивідуального захисту

24.1. Робітники підприємств порошкової металургії повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту, протипилевими респіраторами, протигазами, захисними окулярами, протишумами, спецвзуттям, а також спецодягом.

24.2. Усі робітники повинні бути забезпечені протипилевими респіраторами типу ШБ-1 "Лепесток" або іншими.

24.3. При роботі в контакті з кислотами, лугом, розчинниками робітники повинні забезпечуватися спецодягом, респіраторами чи протигазами, захисними окулярами, засобами індивідуального захисту рук і ніг.

24.4. Спецодяг робітників, що зазнають дії пилу, повинен знепилюватися. Увесь спецодяг та інші засоби індивідуального захисту повинні знешкоджуватися, підлягають хімчищенню і пранню не рідше трьох разів на місяць відповідно до ДГСТ "ССБТ. Загальні вимоги до процесу хімічної чистки засобів індивідуального захисту".

25. Вимоги до санітарно-побутового і медико-профілактичного забезпечення робітників

25.1. В основних цехах і відділеннях підприємств порошкової металургії повинні передбачатися санітарно-побутові приміщення (гардеробні, душові, умивальники з підводом гарячої і холодної води, буфети, їдальні для прийняття гарячої їжі робітниками в усі зміни) відповідно до СНіП "Допоміжні будівлі і приміщення промислових підприємств".

25.2. Робітники розмельно-заготівельних, пресових, термічних цехів і відділень, а також інших виробничих дільниць, які знаходяться під дією підвищених рівнів шуму, несприятливого мікроклімату, електромагнітних полів і пилу, повинні мати змогу короткочасного відпочинку в кімнатах соматичного розвантаження.

25.3. У цехах і відділеннях з підвищеним пилоутворенням повинні передбачатися приміщення знепилення спецодягу і зберігання респіраторів, обладнані місцевою і загальнообмінною вентиляцією.

25.4. Прання, ремонт і знешкодження спецодягу повинні виконуватися централізовано в пральнях і майстернях, обладнаних відповідно до "Санітарних правил для промислових і міських спеціалізованих пралень по дезактивації спецодягу і засобів індивідуального захисту".

25.5. Для працюючих жінок (не менше 15 у зміну) повинні бути обладнані кімнати особистої гігієни.

25.6. Прибирання виробничих приміщень повинно здійснюватися з використанням гідро- або вакуумних установок і пилососів.

25.7. В гідрометалургійних, реагентних, хлораторних, сірчанокислотних та інших відділеннях, в яких можливий непередбачений вплив на працюючих сильнодіючих хімічних речовин, на відстані не менше 25 м від робочих місць повинні передбачатися очні гідранти і аварійний душ з автоматичним включенням для змиву агресивних речовин, заблоковані з сиреною для виклику медперсоналу та інших засобів подання невідкладної допомоги.

25.8. У виробничих приміщеннях цехів і відділень повинні бути обладнані кімнати невідкладної долікарської допомоги.

25.9. Робітники підприємств порошкової металургії повинні проходити попередні і періодичні огляди відповідно до наказу Міністра охорони здоров'я, бути інструктовані по техніці безпеки із складанням іспиту і ознайомлені з основами гігієни праці і профпатології.

25.10. При роботі в контакті з радіоактивними матеріалами у виробництві порошків РЗМ санітарно-побутові і допоміжні приміщення повинні бути обладнані відповідно до вимог "Санітарних правил роботи з природно-радіоактивними речовинами на підприємствах промисловості рідких металів" і "Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами радіоактивних випромінювань".

25.11. Водопостачання і каналізація підприємств порошкової металургії повинні відповідати вимогам СНіП "Внутрішній водопровід і каналізація". Для змивання пилу, порошків, пролитих рідин повинна використовуватися госппитна вода, якщо це не суперечить вимогам технології, безпеці і дозволяє будівельне виконання опорядження приміщень.

26. Вимоги до захисту навколишнього природного середовища

26.1. Вміст шкідливих речовин у повітрі на межі санітарно-захисної зони не повинен перевищувати вимог ДГСТ "Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів".

26.2. При реконструкції і проектуванні нових підприємств повинні бути виконані розрахунки гранично допустимих викидів (ГДВ) шкідливих речовин в атмосферу відповідно до ДГСТ "Охорона природи. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промислових підприємств".

26.3. При одержанні порошків і виробів з РЗМ і їх сполук знешкодження викидів в атмосферу повинно відповідати вимогам "Санітарних правил роботи з природно-радіоактивними речовинами на підприємствах рідких металів" та "Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання".

26.4. Не допускається введення в експлуатацію виробничих об'єктів, пуск технологічного устаткування без надійного знешкодження повітря, що надходить в атмосферу.

26.5. При видаленні високотоксичних газоподібних та інших речовин (хлориди, ціанисті сполуки, фосген, пари ртуті, свинцю, канцерогенні речовини тощо) повинна бути передбачена резервна очистка викидів, що забезпечує видалення і знешкодження токсичних речовин з розрахунку на продуктивність об'єкта.

26.6. Робота очисних споруд повинна бути зблокована з роботою основного обладнання, що є джерелом викидів шкідливих речовин в атмосферу. У випадку аварійного відключення чи ремонту газопилоочисних споруд, очистка викидів повинна забезпечуватись за рахунок резервних очисних приладів або ж має бути вимкнено відповідне обладнання.

26.7. Видалення і відведення стічних вод у каналізацію і у водойму повинні здійснюватись відповідно до вимог "Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами" та "Медичних вказівок по розгляду проектів гранично допустимих викидів (ГДВ) речовин, що надходять у водні об'єкти зі стічними водами".