тощо.

6.3 Загальна потреба в будівельних матеріалах, деталях та

конструкціях на виконання будівельно-монтажних робіт і на виготовле-

ння конструкцій та деталей для будівництва об'єктів, а також

диференціація цієї потреби по об'єктах і їх частинах, видах і вико-

навцях робіт, комплектах, строках використання, постачальниках і

таке інше визначається в проектно-кошторисній і

організаційно-технологічній документації у відповідності з діючими

нормами і методичними вказівками.

6.4 Матеріально-технічне забезпечення будівництва об'єктів

рекомендується здійснювати на основі виробничо-технологічної

комплектації, що передбачає доставляння технологічних комплектів

будівельних конструкцій, деталей, матеріалів та інженерного облад-

нання в ув'язці з технологією та строками виконання будівельно-мон-

тажних робіт.

При організації комплектного постачання конструкцій, деталей,

матеріалів та інженерного обладнання слід передбачати:

- комплектацію видів робіт, що виконуються на організаційно-

технологічних модулях об'єкта (будівлях, спорудах, вузлах,

ділянках, секціях, поверхах, ярусах, приміщеннях тощо), всі-

ма видами матеріально-технічних ресурсів, незалежно від дже-

рел і порядку їх надходження;

- підвищення технологічної готовності виробів, матеріалів і

інженерного обладнання та поставку на споруджувані об'єкти

конструкцій, деталей, матеріалів та обладнання в комплекті з

необхідними інвентарними кріпильними виробами та іншими го-

товими до застосування супутніми допоміжними матеріалами і

виробами.

6.5 Організація транспортування, складування та зберігання

матеріалів, деталей, конструкцій, устаткування, будівельного

інвентаря і оснастки повинна відповідати вимогам стандартів і

технічних умов і виключати можливість їх пошкодження, псування та

втрат.

7 МЕХАНІЗАЦІЯ І ТРАНСПОРТ

7.1 Механізація будівельно-монтажних робіт на об'єктах покли-

кана підвищувати техніко-економічні показники будівельного виробни-

цтва за рахунок підвищення продуктивності праці, скорочення

тривалості будівництва та інших факторів, обумовлених ефективним

застосуванням будівельних машин, устаткування та засобів малої

механізації.

Ступінь і характер механізації робіт на об'єкті вибирається

виконавцем робіт або, за погодженням з ним, розробниками проекту

організації будівництва і проектів виконання робіт, виходячи з

технічної необхідності і техніко-економічної доцільності.

7.2 Ефективність механізації будівельних, монтажних і

спеціальних будівельних робіт забезпечується її комплексністю, яка

передбачає застосування технологічно ув'язаних і техніко-економічно

обгрунтованих комплектів будівельних машин, устаткування, засобів

малої механізації, технологічної оснастки, інвентаря, пристроїв та

- 17 -

ДБН А.3.1-5-96

інструменту.

Склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики,

кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад

технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування,

оснастки, інвентаря, пристроїв та інструменту визначається в

проекті організації будівництва і проектах виконання робіт у

відповідності з прийнятою технологією виконання робіт.

Розстановка на об'єкті вантажопідйомних машин визначається в

проекті організації будівництва, уточнюється і деталізується в

проекті виконання робіт з урахуванням їх спільної безпечної робо-

ти. Відхилення в розміщенні вантажопідйомних машин допускається

тільки за умови погодження з розробниками проекту виконання робіт

і організацією, яка експлуатує машини.

7.3 В стиснених умовах, особливо при реконструкції та

технічному переозброєнні діючих підприємств, повинні застосовува-

тись будівельні машини невеликих габаритів з високою маневреністю,

а, в закритих приміщеннях - з електричним приводом.

7.4 При достатніх обсягах будівельно-монтажних робіт, які об-

слуговуються засобами малої механізації, доцільно зосереджувати ці

засоби в спеціалізованих підрозділах будівельних організацій (ді-

лянках, управліннях малої механізації), в яких необхідно мати

інструментально-роздаточні пункти і пересувні механізовані

майстерні з необхідними технічними засобами механізованого виконан-

ня будівельно-монтажних робіт.

7.5 При значних обсягах транспортних перевезень доцільно про-

робляти організацію роботи транспорту в проекті організації

будівництва. При цьому вибираються транспортні схеми поставки

будівельних матеріалів, конструкцій, деталей і устаткування,

обгрунтовується потреба в транспортних засобах, розробляються

графіки їх роботи в технологічній ув'язці з графіками будівництва

об'єктів, діяльністю перевалочних баз, залізничних станцій,

річкових і морських портів і пристаней, повітряних портів.

7.6 Способи і терміни перевезення вантажів визначаються в про-

ектах виконання робіт, виходячи з необхідності забезпечення їх дос-

тавки на будови в терміни, обумовлені графіками робіт, з врахуван-

ням характеру навантажувально-розвантажувальних операцій, умов при-

об'єктного зберігання тощо. При значних обсягах перевезень може ро-

зроблятися окремий проект виконання транспортних робіт.

8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

8.1 Будівельно-монтажні організації повинні забезпечувати

потрібну якість і надійність будівель і споруд шляхом здійснення

комплексу технічних, економічних і організаційних заходів по ефек-

тивному управлінню якістю на всіх стадіях створення будівельної

продукції. Ці заходи повинні включати сукупність заходів, методів і

засобів, спрямованих на забезпечення відповідності якості

будівельно-монтажних робіт і закінчених будівництвом об'єктів вимо-

гам нормативних документів і проектної документації.

8.2 Контроль якості будівельно-монтажних робіт і закінченої

будівельної продукції повинні здійснювати атестовані служби контро-

лю якості, оснащені технічними засобами, що забезпечують необхідну

достовірність і повноту контролю, які входять до складу

- 18 -

ДБН А.3.1-5-96

будівельно-монтажних організацій або залучаються зі сторони.

Контроль якості будівельно-монтажних робіт здійснюється також

замовником у порядку технічного нагляду, проектними організаціями в

порядку авторського нагляду, органами державного архітектурно-буді-

вельного контролю, іншими органами державного нагляду та контролю,

що діють на основі спеціальних положень.

8.3 Виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт

включає вхідний контроль робочої документації, конструкцій,

виробів, матеріалів та устаткування, операційний контроль окремих

будівельних процесів або виробничих операцій і приймальний контроль

будівельно-монтажних робіт. Питання управління якістю будівельної

продукції повинні включатися в проекти виконання робіт (див. дода-

ток 5).

8.4 При вхідному контролі робочої документації проводиться

перевірка її комплектності і достатності технічної інформації, що

міститься в ній, для виконання робіт, а також технологічності прое-

ктних рішень.

При вхідному контролі конструкцій, виробів, матеріалів і уста-

ткування перевіряється зовнішнім оглядом їх відповідність вимогам

стандартів або інших нормативних документів і робочій документації,

а також наявність і зміст паспортів, сертифікатів та інших супрово-

джувальних документів.

8.5 Операційний контроль здійснюється в ході виконання

будівельних процесів або виробничих операцій і повинен забезпечува-

ти своєчасне виявлення дефектів і вжиття заходів щодо їх попередже-

ння.

При операційному контролі слід перевіряти дотримання

технології виконання будівельно-монтажних процесів, а також

відповідність виконуваних робіт робочим кресленням, будівельним но-

рмам, правилам і стандартам. Особливу увагу слід звертати на вико-

нання спеціальних заходів при будівництві на осідаючих грунтах, в

районах із зсувами і карстовими явищами, а також при будівництві

складних і унікальних об'єктів. Результати операційного контролю

повинні заноситися до журналу робіт.

При операційному контролі слід керуватися відповідними норма-

тивними документами по будівництву (ДБН), технологічними (типовими

технологічними) картами або схемами виконання робіт, схемами

операційного контролю якості.

Схеми операційного контролю якості, як правило, повинні

містити в собі ескізи конструкцій з зазначенням припустимих

відхилень в розмірах, переліки операдій або процесів, що контролюю-

ться виконавцем робіт (майстром), за участю, при необхідності,

будівельної лабораторії, геодезичної та інших служб спеціального ко-

нтролю, дані про склад, терміни та способи контролю.

8.6 При приймальному контролі необхідно проводити перевірку

якості виконаних будівельно-монтажних робіт, а також відповідальних

конструкцій.

8.7 Приховані роботи підлягають огляду зі складанням актів за

формою, наведеною в додатку 9. Акт огляду прихованих робіт повинен

складатися на завершений процес, виконаний самостійним підрозділом

виконавців. Перелік видів робіт та конструкцій, на які повинні

складатися акти огляду прихованих робіт, наведений у додатку 10.

Огляд прихованих робіт і складання акта у випадках, коли

- 19 -

ДБН А.3.1-5-96

наступні роботи повинні розпочинатись після перерви, слід

здійснювати безпосередньо перед виконанням наступних робіт.

В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт при

відсутності актів огляду попередніх прихованих робіт.

8.8 Відповідальні конструкції підлягають прийняттю в процесі

будівництва по мірі їх готовності (за участю представника проектної

організації або авторського нагляду) із складанням акта проміжного

прийняття цих конструкцій за формою, наведеною у додатку 11.

8.9 Огляд прихованих робіт і приймання відповідальних

конструкцій на складних і унікальних об'єктах повинні проводитись з

урахуванням особливих вказівок і технічних умов проекту (робочого

проекту), що повинно відображатись у відповідних актах.

8.10 На всіх стадіях будівництва з метою перевірки

ефективності виконаного раніше виробничого контролю будівельні

організації повинні вибірково здійснювати інспекційний контроль си-

лами спеціальних служб або створюваних з цією метою комісій.

8.11 По результатах виробничого та інспекційного контролю

якості будівельно-монтажних робіт, а також за розпорядженням щодо

усунення недоліків, виявлених органами технічного нагляду замовни-

ка, авторського нагляду проектних організацій, державного

архітектурно-будівельного контролю, іншими органами державного наг-

ляду, повинні бути вжиті заходи щодо усунення виявлених дефектів,

про що повинні бути зроблені записи в загальному журналі робіт.

9 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА

ТЕХНIЧНОМУ ПЕРЕОЗБРОЄННІ ПІДПРИЄМСТВ

9.1 Виконання будівельно-монтажних робіт в умовах

реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств повинно

бути ув'язано з виробничою діяльністю цих підприємств. Замовник і

підрядчик повинні визначити порядок погоджених дій і призначити

відповідального за оперативне керівництво роботами.

9.2 Необхідність і терміни зупинки основного виробництва (або

окремих його ділянок) визначаються проектом (робочим проектом)

реконструкції або технічного переозброєння і проектом виконання

робіт. Доцільно виконувати максимально можливий обсяг

будівельно-монтажних робіт у період до зупинки та під час планових

технологічних зупинок основного виробництва.

9.3 Проектом слід передбачити спільне використання

внутрішньозаводських транспортних комунікацій, інженерних мереж і

цехового вантажопідйомного устаткування будівельним і

експлуатаційним персоналом.

9.4 При реконструкції і технічному переозброєнні належить вра-

ховувати дані обстеження технічного стану конструкцій,

внутрішньоцехових і внутрішньозаводських транспортних засобів і

комунікацій, обладнання та інженерних мереж, умов виконання демон-

тажних і будівельно-монтажних робіт (загазованість, запиленість,

вибухо- і пожежонебезпека, підвищений шум, стисненість тощо).

9.5 Замовник і підрядчик із залученням генеральної проектної

організації повинні:

- 20 -

ДБН А.3.1-5-96

- погодити обсяги, технологічну послідовність і строки викона-

ння будівельно-монтажних робіт, а також умови їх суміщення з

роботою виробничих цехів і ділянок підприємства;

- визначити послідовність розбирання конструкцій, а також роз-

бирання і (або) переносу інженерних мереж, місця і умови пі-

дключення тимчасових мереж водопостачання, енергопостачання

та інше;

- визначити порядок оперативного керівництва, включаючи дії

будівельників і експлуатаційників при виникненні аварійних