них деталей, їх антикорозійний захист;

місця спирання ферм, прогонів, балок, плит на стіни, стовпи,

пілястри та закладання їх в кладці;

закріплення в кладці конструктивних елементів балконів,

еркерів, карнизів, підвіконних плит;

влаштування в кам'яних стінах вентиляційних каналів та газо-

ходів.

6 Металеві конструкції

Приймання площ спирання сталевих конструкцій на фундаменти,

стіни та опори, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фа-

ктичного положення проектному (в плані й по висоті) зі складанням

виконавчої схеми;

вибірковий контроль швів зварних з'єднань.

7 Дерев'яні конструкції

Приймання фундаментів та інших опорних елементів до початку

монтажу дерев'яних конструкцій, включаючи геодезичну перевірку

відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по

висоті) зі складанням виконавчої схеми;

антисептування дерев'яних конструкцій та захист їх гідроізо-

ляційними матеріалами;

вогнезахист дерев'яних конструкцій;

ізоляція від кладки зовнішніх стін термоізоляційними

матеріалами;

приймання віконних та дверних блоків.

8 Покрівлі, гідроізоляція

Приймання поверхні основ під ізоляцію;

приймання рулонного килима;

приймання шарів ізоляції перед укладанням наступних шарів;

приймання ізоляції на ділянках, що підлягають закриттю

кам'яною кладкою, захисними огорожами, водою або грунтом;

гідроізоляція деформаційних швів.

9 Підлоги

Основи під підлоги на грунті;

перевірка виконання конструктивних елементів підлог перед

влаштуванням наступних їх шарів;

гідроізоляція перекриттів санвузлів, балконів та лоджій перед

укладанням наступних конструкцій.

- 60 -

ДБН А.3.1-5-96

10 Промислові печі та цегляні труби

Приймання фундаментів під піч або трубу, каркасів та кожухів

печі;

влаштування температурних швів у кладці - місця розташування

та конструкції;

перевірка вертикальності осі труби;

влаштування захисту труб від блискавки.

11 Внутрішні санітарно-технічні роботи

Готовність ніш, каналів та борозден для прокладання в них

трубопроводів та встановлення санітарно-технічних приладів;

правильність уклонів, гнуття труб, встановлення санітарно-тех-

нічних пристроїв;

правильність встановлення та справна дія арматури, запобіжних

пристроїв, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів.

- 61 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 11

АКТ

ПРОМІЖНОГО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

------------------------------------------------------------------

(найменування конструкцій)

виконаних в

------------------------------------------------------

(найменування і місце розташування об'єкта)

"____" ________ 19__р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації

---------------------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника

-------------------------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації

--------------------------------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд конструкцій і перевірку якості робіт, виконаних

------

-------------------------------------------------------------------

(нийменування будівельно-монтажної оранізації)

і склала даний акт про наступне:

1. До прийняття пред'явлені такі конструкції:

----------------

-------------------------------------------------------------------

(перелік і коротка хариктеристика конструкцій)

2. Роботи виконані за проектною документацією

----------------

-------------------------------------------------------------------

(найменування проектної оргинізації,N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від

проектної документації

--------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

-------------------------------------------------------------------

N креслень і дата погодження)

4. Дати: початку робіт

-----------------------------------

закінчення робіт

-----------------------------------

- 62 -

ДБН А.3.1-5-96

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією,

стандартами, будівельними нормами і правилами і технічними умовами.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт

по улаштуванню (монтажу)

----------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

(нийменування робіт і конструкцій)

Представник

будівельно-монтажної організації

------------------

(підпис)

Представник

технічноо нагляду замовника

------------------

(підпис)

Представник проектної організації

------------------

(підпис)

- 63 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 12

АКТ

ЗАКІНЧЕННЯ ПОЗАМАЙДАНЧИКОВИХ ТА

ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВИХ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ І

ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА

-------------------------------------------------------------------

(підприємства, будівлі, споруди, комплексу)

ДО ПОЧАТКУ БУДІВНИЦТВА

"_____"__________ 19__ р.

Комісія у складі:

керівника дирекції підприємства, що будується (технічного нагляду

замовника-забудовника)

--------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

керівника генеральної підрядної будівельної організації,

----------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

керівника субпідрядної спеціалізованої організації, яка виконувала

роботи в підготовчий період

--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

голови профспілкового комітету генеральної підрядної будівельної

організації

-------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

представника територіального органу Державного нагляду за охороною

праці

-------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

здійснила огляд позамайданчикових і внутрішньомайданчикових

підготовчих робіт, в тому числі по забезпеченню санітарно-побуто-

вого обслуговування працюючих, виконаних за станом на

" ____ " ____________ 19__ р. і склала даний акт про наступне:

1. Для обстеження представлені роботи

------------------------

-------------------------------------------------------------------

(найменування позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготов-

-------------------------------------------------------------------

чих робіт, в тому числі по забезпеченню санітарно-побутового

-------------------------------------------------------------------

обслуговування працюючих)

- 64 -

ДБН А.3.1-5-96

2. Роботи виконані в обсягах, встановлених проектом організа-

ції будівництва і передбачених проектом виконання робіт

-----------

-------------------------------------------------------------------

(найменування організицій, які розробляли ПОБ, ПВР, N креслень і

-------------------------------------------------------------------

дата їх складання)

3. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від

проекту організації будівництва і проектів виконання робіт

--------

-------------------------------------------------------------------

(при наявності відхилень вказується, ким погоджені, N креслень і

-------------------------------------------------------------------

дата погодження)

Рішення комісії

Роботи виконані в обсягах і терміни у відповідності з

проектом організації будівництва і проектами виконання робіт.

На підставі викладеного дозволяється виконання основних

будівельних, монтажних і спеціальних робіт по будівництву об'єкта

-----------------------------------------------------------------

(підприємства, будівлі, споруди, їх комплексу)

Керівник дирекції підприємства, що будується

(технічного нагляду замовника-забудовника)

-------------

(підпис)

Керівник генеральної підрядної

будівельної організації -------------

(підпис)

Керівник субпідрядної

спеціалізованої організації

-------------

(підпис)

Голова профспілкового комітету генеральної

підрядної будівельної організації

-------------

(підпис)

Представник територіального органу

Держнаглядохоронпраці

-------------

(підпис)

Примітка

При необхідності до участі в роботі комісії залучаються пред-

ставники органів державного нагляду Держміськтехнагляду, Держпожна-

гляду, Держсаннагляду тощо).

- 65 -

ДБН А.3.1-5-96

ЗМІСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................................... 1

2 ПІДГОТОВКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ......................... 6

3 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ........................................... 9

4 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ .......13

5 РОБОЧА СИЛА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ............................ 14

6 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .......................... 15

7 МЕХАНІЗАЦІЯ І ТРАНСПОРТ .................................... 16

8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ................... 17

9 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ

ТА ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕОЗБРОЄННІ ПІДПРИЄМСТВ .................... 19

10 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА ..................................... 20

11 ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

І СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ...................... 22

ДОДАТОК 1

ЗАГАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ РОБІТ........................................ 23

ДОДАТОК2

СПЕЦІАЛЬНІ ЖУРНАЛИ 3 ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ...................... 27

ДОДАТОК 3

СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ............... 40

ДОДАТОК 4

ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СКЛАДІ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

БУДІВНИЦТВА................................................... 44

ДОДАТОК 5

СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ........................ 47

ДОДАТОК 6

ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СКЛАДІ ПРОЕКТУ ВИКОНАННЯ РОБІТ ... 50

ДОДАТОК 7

СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА НА ПРОГРАМУ

РОБІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ................................ 52

ДОДАТОК 8

ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

НА ПРОГРАМУ РОБІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ .................... 54

ДОДАТОК9

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ .................................. 56

ДОДАТОК 10

ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ, НА ЯКІ ПОВИННІ СКЛАДАТИСЯ АКТИ

ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ....................................... 58

ДОДАТОК 11

АКТ ПРОМІЖНОГО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ .......... 61

ДОДАТОК 12

АКТ ЗАКІНЧЕННЯ ПОЗАМАЙДАНЧИКОВИХ ТА ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВИХ

ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ І ГОТОВНІСТЬ ОБ'ЄКТА ДО ПОЧАТКУ

БУДІВНИЦТВА .................................................. 63

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

ДБН А.3.1-5-96

Издание официальное

Государственный комитет Украины

по делам градостроительства и архитектуры

Киев 1996

РАЗРАБОТАНЫ: АП НИИСП Госкомградостроительства

Украины

(докт. техн. наук, проф. В.С.Балицкий,

докт. техн. наук, проф. А.В.Долотов,

канд. техн. наук В.И.Садовский,

инженеры О.Л.Сокол, Н.И.Кравец)

при участии инженера А.И.Бичуча

(НИИМЕХМОНТАЖ Украинской государствен-

ной корпорации "Укрмонтажспецстрой").

ВНЕСЕНЫ: АП НИИСП Госкомградостроительства

Украины

ПОДГОТОВЛЕНЫ Управлением экономического анализа,

К УТВЕРЖДЕНИЮ: смены форм собственности и рыночной

инфраструктуры в строительстве

Госкомградостроительства Украины

(М.Ф.Дорошенко, С.Г.Гроховский,

В.Ф.Коваленко)

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госкомградостроительства

Украины от 3.04.96 N 49 и введены в

действие 1.09.96 г.

С введением в действие Государственных строительных норм Украины

"Организация строительного производства" (шифр ДБН А.3.1-5-96) в