довольняють потреби експлуатацiї, зберiгання та обслугову-

вання автомобiльного транспорту;

в) черговiсть всiх видiв будiвництва залежно вiд визначених

генеральним планом завдань комплексного пропорцiйного роз-

витку мiста, стану його iнженерно-транспортної та будi-

вельної iнфраструктури, пропозицiй i намiрiв iнвесторiв

тощо;

г) економiчнi, органiзацiйнi, проектнi та iншi заходи з

iнженерної пiдготовки, iнженерного обладнання територiй,

їх благоустрою, а також природоохороннi, санiтарно-гiгiє-

нiчнi планувальнi заходи тощо.

4.3 Проект є пiдставою для:

- складання i погодження завдань для планувальної i проек-

тно-кошторисної документацiї та iн.;

- обгрунтування пропозицiй щодо внесення змiн до генерального

плану у випадку розроблення проекту як окремого документа.

ДБН Б.1-3-97 С.17

- розроблення планiв та схем приватизацiї;

4.4 Проект складається з текстових i графiчних матерiалiв.

4.4.1 До графiчних матерiалiв вiдноситься схема розмiщення

будiвництва на територiї населеного пункту.

Для вiдображення значних обсягiв рiзних видiв будiвництва мо-

жуть виконуватись окремi креслення довiльного масштабу (за умов

окремого фiнансування).

4.4.2 До текстових матерiалiв вiдносяться:

- пояснювальна записка;

- основнi положення проекту розмiщення будiвництва (для зат-

вердження).

4.5 Схема розмiщення будiвництва на територiї населеного пун-

кту виконується на основному кресленнi генерального плану.

На кресленнi, що супроводжується експлiкацiєю, зазначають:

а) райони, мiкрорайони, квартали, окремi майданчики для роз-

мiщення житлово-цивiльного та iнших видiв будiвництва;

б) територiї, на яких законодавством та державними нормами

встановленi обмеження щодо їх використання;

в) типи житлової забудови;

г) магiстральнi iнженернi мережi та основнi споруди;

д) данi щодо обсягiв i термiнiв будiвництва.

4.6 Пояснювальна записка мiстить:

а) стислий аналiз фактичного розмiщення будiвництва у порiв-

няннi з передбаченим у генеральному планi мiста та проектi

розмiщення першої черги будiвництва в мiстi за попереднiй

перiод;

б) нормативнi показники планування розмiщення будiвництва,

встановленi генеральним планом або затвердженою концепцiєю;

в) прогноз розмiщення житлового та iнших видiв будiвництва;

г) прогноз вибуття комунального житлового фонду;

д) обгрунтування та пропозицiї щодо заходiв з пiдготовки май-

данчикiв будiвництва та їх вартiсть;

е) природоохороннi та санiтарно-гiгiєнiчнi планувальнi захо-

ди;

ж) обгрунтування та пропозицiї щодо заходiв з розвитку

загальномiської iнженерно-транспортної iнфраструктури;

з) обгрунтування та пропозицiї щодо координацiї проектних та

органiзацiйних заходiв;

ДБН Б.1-3-97 С.18

й) основнi технiко-економiчнi показники проекту.

4.7 Основнi положення проекту розмiщення будiвництва вносять-

ся для затвердження органу мiсцевого самоврядування i мiстять:

а) перелiк основних майданчикiв будiвництва з визначенням

орiєнтовних обсягiв, черговостi i типiв забудови;

б) перелiк заходiв з вивiльнення дiлянок пiд будiвництво, ро-

звитку вулично-дорожньої мережi, мiського транспорту,

забезпечення iнженерного захисту i пiдготовки територiй,

їх iнженерного обладнання та вартiсть цих заходiв;

в) перелiк проектних та органiзацiйних заходiв з визначенням

вiдповiдальних органiзацiй.

4.8 Для мiст з найбiльш активною iнвестицiйною дiяльнiстю в

складi проекту або як окремий проект складається i затверджується

"Програма будiвництва в мiстi на трирiчний перiод".

Програма включає:

а) орiєнтовнi обсяги житлово-цивiльного будiвництва;

б) адресне розмiщення об'єктiв будiвництва (для яких є заявки

замовникiв або iнвесторiв та таких, що необхiднi для

комплексної забудови мiкрорайонiв i житлових кварталiв)

з розподiлом по роках та за видами будiвництва, замовника-

ми, пiдрядними органiзацiями (за наявностi рiшень про їх

закрiплення) та обсягами;

в) перелiк заходiв, якi наведенi в 4.6, з визначенням вiдпо-

вiдальних органiзацiй та щорiчних обсягiв будiвництва;

г) щорiчнi капiталовкладення з визначенням джерел фiнансуван-

ня;

д) ситуацiйнi плани дiлянок будiвництва.

Програма будiвництва в мiстi на трирiчний перiод щорiчно

коригується з вiдповiдним продовженням проектного перiоду на один

рiк.

5 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, КОРИГУВАННЯ, ПОГОДЖЕННЯ

I ЗАТВЕРДЖЕННЯ МIСТОБУДIВНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ З

ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРIЙ МIСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ

ПУНКТIВ

5.1 Органiзацiя розробки, коригування, погодження та затвер-

дження мiстобудiвної документацiї з планування територiї мiського

населеного пункту здiйснюється виконавчими органами селищних i мi-

ських рад, Київською i Севастопольською мiськими державними адмi-

нiстрацiями.

5.2 Необхiднiсть розробки генерального плану або коригування

його окремих роздiлiв, iншої вказаної мiстобудiвної документацiї з

планування територiї населеного пункту обгрунтовується вiдповiдни-

ми органами мiстобудування i архiтектури, органами державного са-

нiтарно-епiдемiчного нагляду, iншими органами державного нагляду

згiдно з компетенцiєю.

ДБН Б.1-3-97 С.19

Рiшення про розроблення мiстобудiвної документацiї з планува-

ння територiї населеного пункту або коригування її окремих роздi-

лiв приймає вiдповiдна селищна, мiська рада.

Згiдно з цим рiшенням виконавчий орган вiдповiдної ради,

Київська i Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї у встано-

влений строк:

- визначають замовника та розробника документацiї (пiдрядни-

ка, генерального проектувальника), встановлюють строки її

розроблення та джерела фiнансування, вирiшують iншi дого-

вiрнi питання;

- звертаються до обласної державної адмiнiстрацiї, уряду

Автономної Республiки Крим (для мiст обласного значення),

Кабiнету Мiнiстрiв України (для мiст Києва i Севастополя)

стосовно одержання державних вимог щодо розроблення

генерального плану;

- сповiщають через мiсцевi органи масової iнформацiї (офiцiй-

ну газету, радiо, телебачення) про початок розроблення

генерального плану та визначають мiсце та строки подання

пропозицiй фiзичними i юридичними особами.

5.3 Виконавчий орган мiсцевих рад, Київська i Севастопольська

мiськi державнi адмiнiстрацiї забезпечують участь у розробленнi

генерального плану, iншої мiстобудiвної документацiї з планування

територiї населеного пункту своїх структурних пiдроздiлiв, а обла-

снi державнi адмiнiстрацiї забезпечують участь у розробленнi вiд-

повiдних органiв державного нагляду.

5.4 Замовником мiстобудiвної документацiї з планування тери-

торiй населеного пункту, як правило, є вiдповiдне управлiння (вiд-

дiл) мiстобудування i архiтектури.

Замовником здiйснюється:

- укладання договору на розроблення документацiї;

- складання та затвердження завдання на проектування, надання

вихiдних даних, в тому числi вимог щодо розмiщення об'єктiв

нацiонального та регiонального значення, якi передбаченi

вiдповiдними рiшеннями уряду, схемами планування територiй

областей i районiв (для мiст Києва i Севастополя - гене-

ральною схемою планування територiї України);

- фiнансування виконання робiт;

- контроль за виконанням робiт;

- встановлення перелiку погоджувальних органiзацiй (в завдан-

нi на проектування);

- органiзацiя експертизи, погодження, розгляду та затверджен-

ня завершеного проекту.

5.4.1 Документацiя, яка розроблена у повнiй вiдповiдностi з

вимогами дiючих норм та правил (що повинно бути пiдтверджено вiд-

повiдним записом головного iнженера чи головного архiтектора прое-

кту), погодженню з органами державного нагляду не пiдлягає.

ДБН Б.1-3-97 С.20

5.4.2 Документацiя, яка виконана з обгрунтованими вiдхилення-

ми вiд дiючих норм i правил, пiдлягає погодженню в частинi цих вi-

дхилень з органами державного нагляду i зацiкавленими органiзацiя-

ми, що їх затвердили.

5.5 Пiдрядником на розроблення мiстобудiвної документацiї з

планування територiй населеного пункту (генеральним проектувальни-

ком) виступає проектна органiзацiя, яка має лiцензiю на виконання

таких видiв робiт.

5.5.1 Пiдрядником здiйснюється:

- складання договору на проведення проектних робiт;

- участь у складаннi завдання на розроблення та отримання ви-

хiдних даних (за угодою з замовником) вiдповiдно до

п.п. 3.5 та 6.2 цього документа, а також дiючих норматив-

них та методичних документiв, якi регламентують проведення

цього виду робiт;

- затвердження головного архiтектора або головного iнженера

проекту, складу авторського колективу;

- розроблення, подання на розгляд мiстобудiвної документацiї

та її захист в узгоджувальних органiзацiях за участю з

замовника.

5.5.2 Пiдрядник може виступати замовником на проведення iнши-

ми науково-дослiдними i проектними органiзацiями необхiдних дослi-

джень та розроблення окремих роздiлiв мiстобудiвної документацiї.

5.5.3 Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за своєчасне розроблен-

ня документацiї, її комплектнiсть та вiдповiднiсть законодавству,

державним, регiональним i мiсцевим нормам, стандартам i правилам.

5.5.4 При вiдведеннi земельних дiлянок для поточного будiвни-

цтва на територiї населеного пункту вiдповiднi матерiали подаються

на оперативний розгляд пiдряднику для пiдготовки висновкiв замов-

нику та врахування у проектних пропозицiях.

5.5.5 Юридичнi вiдносини мiж замовником та пiдрядником регу-

люються договором на розроблення документацiї та завданням на про-

ектування.

5.6 В залежностi вiд умов фiнансування генеральний план може

виконуватися в один або декiлька етапiв, на яких здiйснюється:

- збирання вихiдних даних, складання завдання на розроблен-

ня;

- розроблення плану iснуючого населеного пункту (опорний

план), iсторико-архiтектурного та iсторико-мiстобудiвного

опорних планiв, схеми планувальних обмежень, пояснювальної

записки (характеристика сучасного стану), концепцiї гене-

рального плану (при розробленнi цього роздiлу у складi

генерального плану;

- розроблення основного креслення генерального плану,

пояснювальної записки (обгрунтувань та пропозицiй);

ДБН Б.1-3-97 С.21

- подання основних положень генерального плану для

публiкацiї, громадського обговорення, розгляду i

затвердження.

Загальний термiн виконання генерального плану встановлюється

у завданнi.

5.7 При внесеннi замовником змiн до ранiше виданого завдання

або вихiдних даних, внаслiдок чого виникає необхiднiсть здiйснення

додаткового обсягу проектних чи науково-дослiдних робiт, вже вико-

наних на час внесення змiн, їх фiнансування проводиться за окремим

договором.

5.8 Замовник та пiдрядник мають право зупинити виконання ро-

бiт з обов'язковим оформленням двостороннiх актiв та проведенням

вiдповiдних взаєморозрахункiв, якi здiйснюються згiдно з Цивiльним

кодексом України.

Розмiри неустойки та порядок її виплати при односторонньому

припиненнi робiт встановлюється договором.

5.9 Контрольний примiрник мiстобудiвної документацiї

зберiгається в архiвi розробника.

Примiрники текстових i графiчних матерiалiв цiєї документацiї

згiдно з перелiком, наведеним у завданнi на розроблення, в кiлько-

стi трьох примiрникiв передаються пiдрядником органам мiстобудува-

ння i архiтектури. Необхiднiсть виконання додаткових примiрникiв

встановлюється у договорi.

Документацiя зберiгається у порядку, встановленому спецiаль-

ними вимогами щодо оформлення i доступу до зазначених матерiалiв.

5.10 При здiйсненнi погодження, розгляду i затвердження

мiстобудiвної документацiї пiдрядник i замовник вживають заходи

щодо нерозголошення спецiальної iнформацiї, передбаченої Зводом

вiдомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згiдно

з чинним законодавством та нормативними вимогами щодо картографiч-

них i топогеодезичних матерiалiв та iнформацiї, яка має комерцiйну

цiннiсть для замовника, iнших iнвесторiв.

5.11 Замовник у строк до ЗО днiв пiсля завершення розроблен-

ня:

- направляє генеральнi плани для попереднього розгляду i пiд-

готовки висновкiв щодо їх затвердження обласним державним

адмiнiстрацiям, уряду Автономної Республiки Крим,

Кабiнету Мiнiстрiв України (мiст Києва i Севастополя) для

врахування державних та регiональних iнтересiв, мiсцевим

органам влади поза iснуючими межами населеного пункту в

частинi, що стосується розширення територiї цього насе-

леного пункту чи розмiщення на примiських територiях

об'єктiв мiжселенного значення;

- направляє окремi роздiли генерального плану для погодження

вiдповiдним управлiнням (вiддiлам) виконавчих органiв

мiсцевих рад або мiсцевих державних адмiнiстрацiй, а також

мiсцевим органам державного пожежного нагляду, ДАI МВС

України, штабам цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй

згiдно з компетенцiєю та завданням на проектування;

ДБН Б.1-3-97 С.22

генеральнi плани населених пунктiв, якi розташованi на пло-

щах залягання родовищ корисних копалин, для погодження з

органами державного гiрничого нагляду;

- подає для здiйснення державної експертизи концепцiї та ге-

неральнi плани мiст Києва i Севастополя, обласних центрiв,

iсторичних та курортних мiст загальнодержавного значення