ДБН Б.1-3-97. Склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських населених пунктiв


пунктов" ВСН ГО 38-83.

3.7 Основнi пропозицiї генерального плану, якi подаються на

затвердження, оформляються у виглядi брошури зi стислим викладенням

таких питань:

а) територiальний розвиток населеного пункту для розселення

прогнозованої чисельностi населення;

ДБН Б.1-3-97 С.11

б) змiна меж населеного пункту;

в) майданчики розмiщення будiвництва на примiських територi-

ях;

г) територiї спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних

громад, у т.ч. резервнi територiї для розвитку населеного

пункту;

д) планувальна структура, функцiональне зонування;

е) територiї прiоритетного розвитку на першу чергу реалiзацiї

генерального плану;

ж) основнi органiзацiйнi, економiчнi, iнженерно-технiчнi, а

також природоохороннi, санiтарнi та протиепiдемiчнi

планувальнi заходи щодо забезпечення запланованого

територiального розвитку населеного пункту.

3.8 Графiчнi матерiали генерального плану виконуються у скла-

дi, наведеному у таблицi 1.

Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

| | Масштаб зображення залежно від |

| Найменування графічних | чисельності населеного пункту, |

| матеріалів | прогнозованої генпланом |

| | ( тис.чол.) |

| |--------------------------------------|

| | 250 і |від 50 до | 50 і |

| | більше | 250 | менше |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. План існуючого населе- | 1:10000 | 1:10000 | 1:5000 |

| ного пункту | | | |

| (опорний план ) | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Схема планувальних | 1:10000 | 1:10000 | 1:5000 |

| обмежень | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Схема розташування | | | |

| населеного пункту в | | | |

| системі розселення | 1:100000 | 1:50000 | 1:25000 |

| ( з приміською і | | | |

| зеленою зонами) | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Основне креслення | | | |

| генерального плану | 1:10000 | 1:10000 | 1:5000 |

-------------------------------------------------------------------

Примiтка 1. В залежностi вiд особливостей населених пунктiв

(природних, iсторико-культурних, iнженерно-геологiчних, плануваль-

них тощо) в складi генерального плану виконуються додатковi мате-

рiали, а саме: iсторико-архiтектурний та iсторико-мiстобудiвний

плани; схеми магiстралей мiського та зовнiшнього транспорту, iн-

женерного обладнання, заходiв з iнженерної пiдготовки територiй;

схема планувальної структури та економiко-мiстобудiвного районува-

ння населеного пункту тощо.

ДБН Б.1-3-97 С.12

Примiтка 2. Для населених пунктiв з чисельнiстю населення до

50 тис. чоловiк генеральний план виконується в масштабi i з

деталiзацiєю, якi вiдповiдають потребам планування окремих районiв

i зон, а саме: план червоних лiнiй, ескiз забудови тощо.

Примiтка 3. Додатковi графiчнi матерiали, якi не входять до

складу вказаних в табл. I, виконуються за обгрунтованою

пропозицiєю проектувальника та бажанням замовника за окремим фi-

нансуванням.

3.9 План iснуючого населеного пункту (опорний план) не

пiдлягає затвердженню. Документ виконується на топографiчнiй осно-

вi. На кресленнi вiдображається сучасна планувальна структура, ви-

користання територiй та окремих функцiональних зон населеного пун-

кту, у тому числi:

а) територiї житлової забудови (садибної, малоповерхової,

середньоповерхової, багатоповерхової);

б) громадськi центри та основнi об'єкти загальномiського i

районного значення;

в) магiстральнi та жилi вулицi i площi (з назвами);

г) затвердженi червонi лiнiї;

д) озелененi територiї загального користування та спецiально-

го призначення (озеленення санiтарно-захисних зон, роз-

садники та квiтковооранжерейнi господарства тощо);

е) промисловi, комунальнi та складськi територiї;

ж) територiї мiського i зовнiшнього транспорту;

з) територiї спецiального призначення;

й) природоохороннi, оздоровчi, рекреацiйнi,

iсторико-культурнi територiї;

к) курортнi територiї;

л) територiї садiвничих товариств та дачної забудови;

м) лiси, лiсопарки, лугопарки, водойми, водотоки;

н) територiї сiльськогосподарських пiдприємств;

о) сiльськогосподарськi територiї;

п) споруди iнженерного захисту територiї;

р) головнi споруди iнженерної iнфраструктури;

с) пам'ятки iсторiї та культури нацiонального та мiсцевого

значення;

т) межа населеного пункту.

у) основнi запроектованi об'єкти, земельнi вiдводи.

ДБН Б.1-3-97 С.13

3.10 Схема планувальних обмежень виконується на топографiчнiй

основi. На кресленнi вiдображаються територiї, до яких законодав-

ством та державними нормами встановленi вiдповiднi обмеження на їх

використання:

а) сейсмiчнi зони та зони руйнування земної поверхнi, зсувiв,

затоплення та пiдтоплення, тектонiчних розломiв та iнших

небезпечних природних i антропогенних процесiв;

б) зони загазованостi, запиленостi, понаднормативного шуму,

електромагнiтних випромiнювань, радiацiйного забруднення;

в) площi залягання корисних копалин;

г) санiтарно-захиснi зони промислових пiдприємств, цвинтарiв

та iнших комунальних об'єктiв;

д) зони обмеження забудови в районах аеропортiв з умов безпе-

ки польотiв;

е) округи i зони санiтарної охорони курорту;

ж) зони санiтарної охорони джерел водопостачання, водоочисних

споруд;

з) захиснi зони кар'єрiв, вiдвалiв, трубопроводiв та iнших

об'єктiв;

й) водоохороннi зони та прибережнi захиснi смуги водойм i во-

дотокiв;

к) охороннi зони природних заповiдникiв, пам'яток природи,

архiтектури, iсторiї i культури та зони регулювання

забудови, ландшафтiв, якi охороняються;

л) особливо цiннi продуктивнi землi (згiдно зi статею 33 Зе-

мельного кодексу України).

При наявностi складних iнженерно-геологiчних умов схема

доповнюється iнженерно-геологiчними та гiдрогеологiчними картами,

розробленими спецiалiзованими установами, а при сейсмiчностi 7 i

бiльше балiв - картою сейсмiчного мiкрорайонування.

3.11 Схема розташування населеного пункту в системi розселен-

ня (з примiською i зеленою зонами) вiдображає iснуючий стан та

проектнi пропозицiї щодо територiй спiльних iнтересiв вiдповiдних

територiальних громад (примiських територiй, використання яких

пов'язано з розвитком населеного пункту, що проектується).

На кресленнi вказують:

а) адмiнiстративно-територiальний подiл територiй;

б) використання територiй за межами населеного пункту (сiль-

ськогосподарських, промислових, комунально-складських,

рекреацiйних, житлової та дачної забудови, садiвничих

товариств, заповiдникiв, заказникiв, лiсiв, водойм з

прибережними водоохоронними смугами) та їх належнiсть до

ДБН Б.1-3-97 С.14

основних землевласникiв (землекористувачiв) у вiдповiднос-

тi з планом земельно-господарського устрою або планами

внутрiшньогосподарського устрою, iншими землевпорядними

документами та матерiалами;

в) розташування за межею населеного пункту основних споруд

транспорту, водопроводу, каналiзацiї, енергопостачання,

зв'язку та iнших значних об'єктiв комунального господар-

ства, що обслуговують цей населений пункт;

г) iснуючi та перспективнi зовнiшнi автомобiльнi дороги, тра-

нспортнi розв'язки в одному та рiзних рiвнях;

д) територiї охоронних, санiтарно-захисних зон i iнших плану-

вальних обмежень, викладених у 3.9;

е) розташування пам'яток iсторiї та культури;

ж) резервнi територiї для розвитку населеного пункту.

3.12 На основному кресленнi генерального плану вказують iсну-

ючий стан та пропозицiї щодо архiтектурно-планувальної органiзацiї

i функцiонального зонування, використання та забудови територiй

населеного пункту, а саме:

а) межа населеного пункту (мiська межа);

б) магiстральнi, жилi вулицi i площi у червоних лiнiях (з на-

звами) та транспортнi розв'язки в одному та рiзних рiвнях;

в) територiї житлової забудови (садибної, малоповерхової,

середньоповерхової, багатоповерхової);

г) територiї цивiльної забудови та громадськi центри загаль-

номiського i районного значення;

д) озелененi територiї загального користування та спецiально-

го призначення;

е) промисловi, комунальнi i складськi територiї та їх розпо-

дiл у вiдповiдностi з санiтарною класифiкацiєю

пiдприємств;

ж) територiї мiського та зовнiшнього транспорту;

з) територiї спецiального призначення;

й) природоохороннi, оздоровчi, рекреацiйнi, iсторико-культур-

нi територiї;

к) курортнi територiї;

л) територiї садiвничих товариств та дачної забудови;

м) територiї сiльськогосподарських пiдприємств;

н) лiси, лiсопарки, лугопарки, водойми, водотоки;

ДБН Б.1-3-97 С.15

о) територiї, на яких заплановано здiйснення загальних та

спецiальних заходiв з iнженерної пiдготовки i захисту

територiй, природозахисних заходiв та розмiщення

вiдповiдних споруд i пристроїв;

п) територiї, передбаченi для розмiщення головних споруд

iнженерної iнфраструктури;

р) територiї прiоритетного розвитку на першу чергу

реалiзацiї;

с) резервнi територiї для розвитку населеного пункту за його

межами.

3.13 Окремi схеми iнженерної пiдготовки та полiпшення еколо-

гiчного стану територiй, розвитку магiстралей, мiського та зовнiш-

нього транспорту, схеми розвитку рекреацiйних зон та озеленення,

iнженерного обладнання, визначення територiї для тимчасового вiд-

селення на випадок надзвичайних ситуацiй, аварiй або стихiйного

лиха, прогнозування можливих надзвичайних ситуацiй природного чи

антропогенного характеру на територiях забудови тощо виконуються

на топографiчнiй основi. Виконання цих схем рекомендується для

значних та найзначнiших мiст, а також для мiських населених пун-

ктiв з вiдповiдними складними проблемами мiстобудiвного розвитку.

3.13.1 На схемi iнженерної пiдготовки та полiпшення екологiч-

ного стану територiй подаються iнженерно-технiчнi заходи щодо за-

хисту територiї населеного пункту вiд небезпечних природних i ан-

тропогенних процесiв,зонування промислових та комунальних терито-

рiй за санiтарною класифiкацiєю виробництв, запланованi санiтар-

но-захиснi та охороннi зони, дiлянки територiї, якi вимагають зна-

чного обсягу пiдсипання або зрiзання грунтiв, дренування, виторфу-

вання, мiськi гiдротехнiчнi споруди, дiлянки русел рiчок та iнших

водоймищ, якi пiдлягають регулюванню, очищенню, днозаглибленню,

заключению у труби, водоохороннi зони та прибережнi захиснi смуги

водоймищ; заходи з рекультивацiї порушених територiй.

3.13.2 На схемi магiстралей мiського та зовнiшнього транспор-

ту наводять: класифiкацiю вулично-дорожньої мережi, основнi

об'єкти i лiнiї мiського та зовнiшнього транспорту, траси та спо-

руди позавуличного рейкового громадського транспорту; розмiщення

депо метро, трамвайних, автобусних i тролейбусних паркiв, терито-

рiй гаражiв i стоянок легкових та вантажних автомобiлiв. Наводять

заходи щодо вдосконалення вулично-дорожньої мережi та системи па-

сажирського транспорту, основнi запроектованi об'єкти. Для вели-

ких, значних та найзначнiших мiст до схеми додаються дiаграми ма-

шино- i пасажиропотокiв мiж окремими районами мiста.

3.13.3 На схемах iнженерного обладнання вiдображаються iсную-

чi та запланованi головнi iнженернi споруди та джерела, магiстра-

льнi мережi водо-, тепло-, електро-, газопостачання, зливова кана-

лiзацiя та очиснi споруди каналiзацiї i мiсця випуску очищених

стiчних вод, високовольтнi лiнiї електропередачi, основнi об'єкти

зв'язку, електроннi та слабкострумовi пристрої.

3.13.4 На планi червоних лiнiй показують довжину лiнiй, коор-

динати вузлiв та кути повороту червоних лiнiй та прив'язки їх до

закрiплених на мiсцевостi геодезичних знакiв, опорних будинкiв i

споруд.

ДБН Б.1-3-97 С.16

3.14 Аналiтичнi графiчнi матерiали (за необхiдностi - додат-

ковi iнженернi креслення) виконують на топографiчнiй основi або

копiї опорного плану. Пропозицiї генерального плану вiдображають

на топографiчнiй основi, яка не мiстить спецiальної iнформацiї,

передбаченої у Зводi вiдомостей, що становлять державну таємницю

України (ЗВДТ) згiдно з чинним законодавством та нормативними ви-

могами щодо картографiчних i топогеодезичних матерiалiв.

4 ПРОЕКТ РОЗМIЩЕННЯ ПЕРШОЇ

ЧЕРГИ БУДIВНИЦТВА

4.1 Проект розмiщення першої черги будiвництва (надалi - про-

ект) є видом планувальної мiстобудiвної документацiї, призначеної

для узгодження iнвестицiйної дiяльностi з генеральним планом. Про-

ект може виконуватись у складi генерального плану або як окремий

документ, узгоджений з ним.

Розроблення проекту як окремого документа рекомендується для

мiст з чисельнiстю населення понад 100 тис.чол., а також для iнших

мiст з активною iнвестицiйною дiяльнiстю.

Проект розробляється на перiод, тривалiсть якого встановлю-

ється у завданнi на проектування виходячи з iнвестицiйних умов у

мiстi, особливостей будiвельного циклу, досвiду реалiзацiї попе-

реднього аналогiчного проекту та генерального плану

(орiєнтовно п'ять рокiв).

4.2 У проектi встановлюються:

а) дiлянки розмiщення будiвництва i реконструкцiї за функцiо-

нальним призначенням з вiдповiдними характеристиками

(тип забудови, поверховiсть, вiдомостi про замовника,

основнi данi про iнженерну пiдготовку та iнженерне облад-

нання, орiєнтовна вартiсть будiвництва тощо);

б) дiлянки будiвництва (реконструкцiї) вулично-дорожньої мере-

жi, перетинiв в одному та рiзних рiвнях, об'єктiв, що за-