ба, охолоджують у ванні з водою |сут, охлаждают в ванне с водой

при температурі (20+-2) град.С |при температуре (20+-2) град.С в

протягом 1 год 30 хв. |течение 1 ч 30 мин.

|

Зразки з цементу, для яких | Образцы из цемента, для

нормативним документом встанов- |которых нормативным документом

лено термін випробувань - 2 до- |установлен срок испытаний - 2

би, після розформування знов |сут, после расформовки снова по-

розміщують у термостаті і |мещают в термостат и хранят в

зберігають у ньому до проведення |нем до проведения испытаний. Пе-

випробувань. Перед випробуванням |ред испытанием образцы извлекают

зразки виймають з термостата і |из термостата и охлаждают в ван-

охолоджують у ванні з водою при |не с водой при температуре

температурі (20+-2) град.С про- |(20+-2) град.С в течение 1 ч 30

тягом 1 год 30 хв. |мин.

|

9.2.5 Після закінчення | 9.2.5 По истечении срока

терміну зберігання за 9.2.3 або |хранения по 9.2.3 или охлаждения

охолодження за 9.2.4 зразки вий- |по 9.2.4 образцы вынимают из во-

мають з води і не пізніше ніж |ды и не позднее чем через 30 мин

через 30 хв випробовують за 9.4 |испытывают по 9.4 и 9.6.

і 9.6. |

|

Безпосередньо перед випро- | Непосредственно перед испы-

буваниям з поверхні зразків вида-|танием с поверхности образцов

ляють краплі води. |удаляют капли воды.

|

9.3 Підготовка і проведен- | 9.3 Подготовка и проведение

ня випробування при підвищеному |испытания при повышенном давле-

тиску |нии

|

9.3.1 Для виготовлення | 9.3.1 Для изготовления об-

зразків з цементу для підвищених |разцов из цемента для повышенных

температур використовують дві |температур используют две формы

форми розміром 20 мм х 20 мм х |размером 20 мм х 20 мм х 100 мм.

100 мм. Перед наповненням цемен- |Перед наполнением цементным тес-

тним тістом внутрішні поверхні |том внутренние поверхности форм

форм змазують машинним мастилом, |смазывают машинным маслом, а за-

а потім перевіряють |тем проверяют герметичность

герметичність форм, заповнюючи |форм, заполняя их водой. После

їх водою. Після перевірки |проверки герметичности воду вы-

герметичності воду виливають. |ливают.

|

9.3.2 Форми наповнюють це- | 9.3.2 Формы наполняют це-

ментним тістом, яке приготовлене |ментным тестом, приготовленным

за 3.13.2, надлишок тіста |по 3.13.2, избыток теста среза-

зрізають ножем і не пізніше ніж |ют ножом и не позднее чем через

через 30 хв. від початку |30 мин от начала затворения це-

замішування цементу форми із |мента формы с образцами помещают

зразками розмішують у |в автоклав.

автоклаві. |

Температура попереднього | Температура предваритель-

прогріву автоклава, а також |ного прогрева автоклава, а так-

режимні температура, тиск і час |же режимные температура, давле-

їх досягнення повинні |ние и время их достижения должны

відповідати нормативам таблиці |соответствовать нормативам таб-

2. |лицы 2.

|

ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) C.17

Час витримки при робочому | Время выдержки при рабочем

режимі встановлюють за норматив- |режиме устанавливают по нормати-

ним документом на цементі і |вному документу на цемент и от-

відраховують від моменту досяг- |считывают от момента достижения

нення режиму тверднення до моме- |режима твердения до момента от-

нту відключення автоклава. |ключения автоклава.

|

9.3.3 Перед вийманням форм | 9.3.3 Перед извлечением

із зразками з автоклава його |форм с образцами из автоклава

слід охолодити до температури 75 |его следует охладить до темпера-

град.С і знизити тиск до атмос- |туры 75 град.С и снизить давле-

ферного. |ние до атмосферного.

|

9.3.4 Видалені з автоклава | 9.3.4 Извлеченные из ав-

форми із зразками охолоджують |токлава формы с образцами охлаж-

(30+-5) хв на повітрі при |дают (30+-5) мин на воздухе при

температурі (20+-2) град.С, роз- |температуре (20+-2) град.С, рас-

формовують, зразки протирають |формовывают, образцы протирают

віхтем, маркують і розмішують у |ветошью, маркируют и помещают в

ванні з водою. |ванну с водой.

|

Зразки випробовують за 9.4 | Образцы испытывают по 9.4 и

і 9.6 не пізніше ніж через 2 год |9.6 не позднее чем через 2 ч

30 хв після видалення з автокла- |30 мин после извлечения из авто-

ва. Безпосердньо перед випробу- |клава. Непосредственно перед ис-

ванням з поверхні зразків вида- |пытанием с поверхности образ-

ляють краплі води. |цов удаляют капли воды.

|

9.4 Визначення міцності при | 9.4 Определение прочности

вигині |при изгибе

|

9.4.1 Міцність при вигині | 9.4.1 Прочность при изгибе

зразків-балочок розм1ром 40 мм х |образцов-балочек размером 40 мм

40 мм х 160 мм визначають за |х 40 мм х 160 мм определяют но

ГОСТ 310.4. |ГОСТ 310.4.

|

9.4.2 Міцність при вигині | 9.4.2 Прочность при изгибе

зразків-балочок розміром 20 мм х |образцов-балочек размером 20 мм

20 мм х 100 мм визначають у |х 20 мм х 100 мм определяют в

відповідності з інструкцією до |соответствии с инструкцией к

приладу. Для випробування вико- |прибору. Для испытания использу-

ристовують чотири зразки-балоч- |ют четыре образца-балочки.

ки. |

|

9.5 Обробка результатів | 9.5 Обработка результатов

|

9.5.1 Міцність при вигині | 9.5.1 Прочность при изгибе

R , МПа, окремого зразка-ба- |R , МПа, отдельного образ-

виг | изг

лочки обчислюють за формулою |ца-балочки вычисляют по формуле

|

1,5 FL | 1,5 FL

R = ---------- , ( 2 ) | R = ---------- , ( 2 )

виг 3 | изг 3

b | b

|

|

де F - руйнівне навантаження, Н; |где F - разрушающая нагрузка, Н;

ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) C.18

L - відстань між осями | L - расстояние между осями

опор, мм; | опор, мм;

|

Ь - сторона квадратного | Ь - сторона квадратного

перерізу зразка-балочки, мм. | сечения образца-балочки,

| мм.

|

За міцність при вигині прий-| За прочность при изгибе

мають середньоарифметичне значе- |принимают среднеарифметическое

ния результатов випробувань |значение результатов испытаний

усіх зразків. |всех образцов.

|

Результат обчислення округ- | Результат вычисления округ-

люють до 0,1 МПа. |ляют до 0,1 МПа.

|

9.5.2 Якщо один з резуль- | 9.5.2 Если один из резуль-

тата випробувань відрізняється |татов испытаний отличается более

більше ніж на 10 % від середньо- |чем на 10 % от среднеарифметиче-

арифметичного значения, цей ре- |ского значения, этот результат

зультат слід виключити і розра- |следует исключить и рассчитывать

ховувати середньоарифметичне |среднеарифметическое значение

значения для результатів, які |для оставшихся результатов.

залишились. |

|

Якщо два результати випро- | Если два результата испы-

буваннь відрізняються більше ніж |таний отличаются более чем на

на 10 % від середньоарифметично- |10 % от среднеарифметического

го значения, випробування вважа- |значения, испытания считают вы-

ють виконаними незадовільно. У |полненными неудовлетворительно.

цьому випадку усі результати |В этом случае все результаты

признають недійсними і випробу- |признают недействительными и ис-

вання слід повторити. |пытания следует повторить.

|

9.6 Визначення міцності на | 9.6 Определение прочности

стискання. |на сжатие.

|

9.6.1 Одержані після випро-| 9.6.1 Полученные после ис-

бування на вигин за 9.4 половин- |пытания на изгиб по 9.4 половин-

ки зразків-балочок випробовують |ки образцов-балочек испытывают

на стискання за ГОСТ 310.4. Для |на сжатие по ГОСТ 310.4. Для пе-

передавання навантаження на по- |редачи нагрузки на половинки об-

ловинки зразків-балочок розміром |разцов-балочек размером 20 мм х

20 мм х 20 мм х 100 мм викорис- |20 мм х 100 мм используют плас-

товують пластини розміром 20 мм |тины размером 20 мм х 25 мм.

х 25 мм. |

|

9.6.2 Міцність на стискання| 9.6.2 Прочность на сжатие

R , МПа, окремої половинки |R , МПа, отдельной половинки

ст | сж

зразка-балочки обчислюють за |образца-балочки вычисляют по

формулою |формуле

|

F | F

ст | сж

R = -----, ( 3 ) | R = -----, ( 3 )

ст S | cж S

|

ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) C.19

де F - руйнівне навантаження, Н;|где F - разрушающая нагрузка, Н;

ст | cж

|

S - площа робочої поверхні | S - площадь рабочей поверх-

пластини, мм2. | ности пластины, мм2.

|

9.6.3 За міцність на стис- | 9.6.3 За прочность на сжа-

кання приймають середньоарифме- |тие принимают среднеарифметичес-

тичне значения результатів вип- |кое значение результатов испыта-

робувань усіх половинок |ний всех половинок образцов-ба-

зразків-балочок. |лочек.

|

Результат обчислення округ- | Результат вычисления округ-

люють ло 0,1 МПа. |ляют до 0,1 МПа.

ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) C.20

Додаток А | Приложение А

(обов'язковий) | (обязательное)

|

Вивір випробувального | Поверка испытательного

обладнання та засобів | оборудования и средств

вимірювань | измерений

|

Вивіру підлягають випробу- | Поверке подлежат испытате-

вальне обладнання і засоби |льное оборудование и средства

вимірювань згідно з таблицею |измерений согласно таблице

А.1. Вивір проводять не рідше |А.1. Поверку проводят не реже

одного разу на рік за методика- |одного раза в год по методикам,

ми, затвердженими за встановле- |утвержденным в установленном по-

ним порядком. |рядке.

Таблиця

А.1

Таблица

--------------------------------------------------------------------

| Об'єкт вивіру | Вузли або деталі, | Параметри, які виві-|

| ОбЪект поверки | які вивіряються | ряються |

| | Поверяемые узлы | Поверяемые параметры|

| | или детали | |

|------------------------------------------------------------------|

|Форма-конус |Форма у цілому |Внутрішні розміри |

| |Форма в целом |Внутренние размеры |

|------------------------------------------------------------------|

|Пікнометр |Прилад у зборі |Місткість |

|Пикнометр |Прибор в сборе |Вместимость |

|------------------------------------------------------------------|

|Консистометр |Засоби вимірювання |Показники засобів |

| |температури і тиску |вимірювання |

| |Средства измерения |Показания средств |

| |температуры и давления|измерения |

| | | |

| |Привод стакана, |Швидкість обертання, |

| |прилад у цілому |показання в одиницях |

| | |Бердена |

| |Привод стакана, |Скорость вращения, |

| |прибор в целом |показания в единицах |

| | |Бердена |

|------------------------------------------------------------------|

|Автоклав |Засоби вимірювання |Показники засобів |

| |температури і тиску |вимірювання |

| |Средства измерения |Показания средств |

| |температуры и давления|измерения |

|------------------------------------------------------------------|

|Термостат |Засоби вимірювання |Те саме |

| |температури | |

| |Средства измерения |То же |

| |температуры | |

|------------------------------------------------------------------|

|Змішувач для перемі- |Механізм у зборі |Швидкість обертання, |

|шування цементного | |тривалість перемішу- |

|тіста | |вання |

|Смеситель для переме-|Механизм в сборе |Скорость вращения, |

|шивания цементного | |продолжительность |

|теста | |перемешивания |

--------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) C.21

Продовження табл. А.1

Продолжение табл. А.1

--------------------------------------------------------------------

| Об'єкт вивіру | Вузли або деталі, | Параметри, які виві-|

| ОбЪект поверки | які вивіряються | ряються |

| | Поверяемые узлы | Поверяемые параметры|

| | или детали | |

|------------------------------------------------------------------|

|Форми для виготовлен-|Форми у зборі |Внутрішні розміри, |

|ня зразків-балочок | |паралельність і |

| | |перпендикулярність |

| | |стінок форми |

|Формы для изготовле- |Формы в сборе |Внутренние размеры, |

|ния образцов-балочек | |паралельность и |

| | |перпендикулярность |

| | |стенок формы |

|------------------------------------------------------------------|

|Прилад для визначення|Опори і елемент, що |Розміри елементів на |

|міцності на розтяган-|передає навантаження |їх взаємне розташу- |

|ня при вигині | |вання |

|Прибор для определе- |Опоры и элемент, |Размеры элементов и |

|ния прочности на |передающий нагрузк |их взаимное располо- |

|растяжение при изгибе| |жение |

| | | |

| |Прилад у цілому |Точність відтворення |

| | |навантаження, середня|

| | |швидкість зростання |

| | |навантаження |

| |Прибор в целом |Точность воспроизве- |

| | |дения нагрузок, |

| | |средняя скорость |

| | |нарастания нагрузки |

|------------------------------------------------------------------|

|Машина для визначення| Машина у цілому |Точність відтворення |

|міцності на стискання| |навантаження, середня|

| | |швидкість зростання |

| | |навантаження |

|Машина для определе- | Машина в целом |Точность воспроизве- |

|ния прочности на | |дения нагрузок, |

|сжатие | |средняя скорость на- |

| | |растания нагрузки |

| | | |

| | Пластины для пере- |Стан робочої поверх- |

| | давання навантаження |ні, геометричні |

| | |роміри |

| | Пластины для переда- |Состояние рабочей |

| | чи нагрузки |поверхности, |

| | |геометрические разме-|

| | |ры |

--------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96) C.22

УДК КЦД 91.100.10 Ж19 ОКСТУ

Ключові слова: цементи тампо- |Ключевые слова: цементы тампо-

нажні, методи випробувань, тон- |нажные, методы испытаний, то-

кість помелу, розтічність, гус- |нкость помола, растекаемость,

тина цементного тіста, час за- |плотности, цементного теста,

гуснення, водовідділення, міц- |время загустевания, водоотделе-

ність на розтягання при вигині, |ние, прочность на растяжение при

міцність на стискання. |изгибе, прочность на сжатие.