ДБН Б.1.1-9:2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів


(підпис)(ім'я, прізвище)

Керівник організації-розробника генерального плану

(підпис)(ім'я, прізвище)

Головний архітектор (інженер) проекту

(підпис)(ім'я, прізвище)

ДБН Б.1.1-9:2009 С. 15

ДОДАТОК В (довідковий)

СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ*

 1. Коротка історична довідка про сільський населений пункт, характеристика послідовних змінйого формування, адміністративний статус.
 2. Матеріали містобудівного та земельного кадастрів.
 3. Динаміка (за останніх п'ять років) функціонального використання земель, демографічного татериторіального розвитку, розвитку господарського комплексу, інженерно-транспортноїінфраструктури сільського населеного пункту.
 4. Матеріали інженерних, геологічних і гідрогеологічних вишукувань та відомості про наявністькорисних копалин і підземних вод.
 5. Матеріали спеціальних відомчих схем, зокрема, схеми інженерного захисту та підготовкитериторії, меліорації земель, лісоустаткування, інженерного обладнання тощо.
 6. Перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт, які слідвраховувати при проектуванні.
 7. Матеріали оцінки сучасного та прогнозного екологічного й санітарно-гігієнічного стануземель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційногозабруднення.
 8. Матеріали спостережень за режимом і несприятливими гідрометеорологічними явищами:лавинами, селями, рівнем поверхневих вод.
 9. Характеристика небезпечних зон відвалів породи гірничо-видобувних підприємств, вугільнихшахт, зон катастрофічного затоплення, затоплення паводковими водами, районів, де очіку-ється утворення провалів і зсувів.
 10. Дані про існуючу та прогнозовану галузеву структуру господарського комплексу за чисель-ністю зайнятих в абсолютному та відносному виразі.
 11. Дані про існуючу кількість, структуру, природний та механічний рух, сальдо міграції, зайня-тість населення; чисельність, рівень освіти та професійної кваліфікації економічно активногонаселення; кількість людей, що перебувають на квартирному обліку та подали заяви на отри-мання земельних ділянок під садибне житлове будівництво.
 12. Дані про обсяги та напрями сталих виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреацій-них зв'язків з суміжними адміністративно-територіальними утвореннями.
 13. Дані про природно-ресурсний потенціал, рівень та умови його використання (земельні, водні,мінерально-сировинні ресурси, природно-кліматичні умови проживання та господарськоїдіяльності).
 14. Дані про оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал (наявність історико-культурноїспадщини, своєрідність природних ландшафтів, лісів, бальнеологічних та інших відповіднихресурсів, рівень та умови їх використання).
 15. Дані про стан та місткість житлового фонду, закладів соціально-культурного обслуговуваннянаселення (у т.ч. міжселенного значення).
 16. Характеристика об'єктів виробничої сфери, комунального господарства, зовнішнього та внут-рішнього транспорту, доріг, що проходять по території сільського населеного пункту, вуличноїмережі, інженерної інфраструктури (водо- та енергозабезпечення, водовідведення, зв'язку),санітарного очищення території.
 17. Характеристика інвестиційної привабливості сільського населеного пункту (обсяги зовнішніх івнутрішніх інвестицій, рівень забезпечення інвестиційних потреб, стан ринку нерухомості).

* Дані збираються на 1 січня року початку розроблення генерального плану сільського населеного пункту.

С. 16 ДБН Б.1.1-9:2009

 1. Дані про санітарно-епідемічний та екологічний стан території, у т.ч. перелік об'єктів, якінегативно впливають на стан забруднення навколишнього середовища.
 2. Дані про рівень природної та техногенної безпеки (структура та розміщення потенційнонебезпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх розподіл загрупами ризику, площа території та кількість населення в зонах можливого ураження, вклю-чаючи вплив аналогічних об'єктів, розташованих на території суміжних адміністративно-територіальних утворень).
 3. Дані про наявність пожежних депо на території сільського населеного пункту та суміжнихадміністративно-територіальних утворень.
 4. Графічні матеріали*:

а)схема району в масштабі 1:100000 - 1:300000, схема сільради в масштабі 1:10000;

б)матеріали топогеодезичної зйомки, виконаної в масштабі 1:5000 або 1:2000 (в залежності відплощі населеного пункту), актуальність якої підтверджена обласним управлінням місто-будування і архітектури;

в)схема інвентаризації земель;

г)план земельно-господарського устрою;

д)інші графічні матеріали в масштабі топогеодезичної зйомки з відображеними:

 • межами сільського населеного пункту, основних землекористувачів і власників землі;
 • сільськогосподарськими угіддями (у тому числі особливо цінними, деградованими, меліо-рованими тощо);
 • територіями існуючої забудови різного функціонального призначення (житлової та громад-ської забудови, виробничими, комунальними, складськими територіями та об'єктами, гро-мадськими центрами тощо);
 • територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного таоздоровчого використання, лісами, лісопарками, землями садівничих товариств, дачноїзабудови, іншими природними територіями, важливими для збереження біологічного таландшафтного різномаїття;
 • територіями та об'єктами історико-культурного призначення;
 • об'єктами соціально-культурного обслуговування населення міжселенного значення;
 • об'єктами комунального господарства (кладовищами, сміттєзвалищами, ділянками іншихпідприємств із санітарного очищення та утилізації відходів, скотомогильниками);
 • комунікаціями та спорудами загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-тран-спортної інфраструктури (зовнішнього транспорту, зв'язку, водо- й енергозабезпечення,водовідведення);
 • спорудами інженерного захисту території;
 • охоронними, санітарно-захисними зонами, округами (зонами) санітарної охорони навколовідповідних територій та об'єктів, прибережними захисними смугами (у т.ч. навколо об'єктів,розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);
 • радіусами обслуговування території сільського населеного пункту пожежними депо ;
 • зонами радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайнихситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів (у т.ч.навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальнихутворень);
 • зонами особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів;
 • територіями зі складними інженерно-будівельними умовами забудови (зі складним рельєфом,затопленими, підтопленими, сейсмо-, зсуво-, карето-, селенебезпечними, порушеними тощо);
 • місцями залягання розвіданих запасів корисних копалин.

* Графічні вихідні дані подаються, як правило, в електронному вигляді.

ДБН Б.1.1-9:2009 С. 17

ДОДАТОК Г (довідковий)

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ Таблиця Г.1 - Баланс території

Показники

Одиниця

виміру

Вихідний рік

2______р.

Розрахунковий період

2_______р.

А. Територія житлової та громадської забудови, всього

га

1. Територія житлової забудови

га

У розрахунку на 1 чол.

кв.м/чол

2. Територія громадської забудови

га

Б. Виробнича зона, всього

га

3. Виробнича територія

га

4. Територія під очисними спорудами, кладовищами, сміттєзвалищами, скотомогильниками

га

В. Інші території в межах сільського

населеного пункту

га

5. Територія зелених насаджень

загального користування

га

У розрахунку на 1 чол.

кв.м/чол

6. Водойми

га

7. Інші території (вулиці, дороги, відкриті території)

га

Баланс території (п.п. А, Б, В)

га

С.18 ДБН Б. 1.1-9:2009

Таблиця Г.2 - Основні показники генерального плану

Показники

Одиниця виміру

Вихідний рік

2 ______р.

Розрахунковий період

2______р.

1. Населення

тис.чол.

2. Територія

га

3. Житловий фонд, всього

тис.кв.м/квартир

розподіл житлового фонду за видами забудови:

садибна

»

блокована

»

секційна малоповерхова

»

секційна середньоповерхова

»

секційна багатоповерхова

»

середня житлова забезпеченість населення

кв.м/чол.

4. Об'єкти соціальної сфери, у т.ч.:

дитячі дошкільні заклади, всього

місць

на 1 тис. населення

»

загальноосвітні школи, всього

»

на 1 тис. населення

»

медичні заклади, всього

відвідувань за зміну

на 1 тис. населення

відвідувань за зміну

5. Довжина вулиць із твердим покриттям

км

6. Благоустрій (озеленені території)

кв.м

7. Інженерне обладнання

Водопровід:

сумарний відпуск води

тис.куб.м/добу

потужність головних споруд

»

Каналізація:

загальний об'єм стічних вод

»

сумарна потужність очисних споруд

»

Газопостачання:

споживання газу, всього

млн.куб.м/рік

Теплопостачання:

споживання тепла, всього

мВт (Гкал/добу)

Електропостачання:

сумарне споживання електроенергії

млн.кВт/год на рік

потужність джерел покриття електронавантажень

млн.кВт

ДБН Б.1.1-9:2009 С.19

Кінець таблиці Г.2

Показники

Одиниця виміру

Вихідний рік

2 ______р.

Розрахунковий період

2______р.

8. Санітарне очищення території:

об'єми побутового сміття, всього

тис.куб.м/рік

9. Інженерна підготовка території:

вертикальне планування території

га

влаштування дренажної мережі

га

ліквідація заболоченості

га

розчищення водойм

га

Берегоукріплення:

км

протизсувні заходи

га

протиерозійні заходи

га

10. Охорона навколишнього

середовища:

площа територій, що попадає в

санітарно-захисні зони

га

рекультивація порушених територій

га