КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2012 р. № 1135 Київ

Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, що додаються.

2. Установити, що погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктів, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення строку їх дії.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1135

ТИПОВІ ПРАВИЛА розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

1. Ці Типові правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

2. У цих Типових правилах терміни вживаються у такому значенні:

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів (далі - дозвіл) - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі розпорядження голови облдержадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яким надається право на розміщення зовнішньої реклами протягом визначеного строку у певному місці;

інформаційний банк даних - автоматизована інформаційно-довідкова система, призначена для накопичення відомостей про місця розташування рекламних засобів та планів їх розміщення;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні споруди, спеціальні тимчасові і стаціонарні конструкції на відкритій місцевості, у межах смуги відведення автомобільних доріг, над проїжджою частиною таких доріг, площа відведеної території на відкритій місцевості, які розташовані поза межами населеного пункту і надаються розповсюджувачеві зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

рекламний засіб - тимчасова чи стаціонарна спеціальна конструкція (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), яка використовується для доведення реклами до споживача.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України “Про рекламу”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про автомобільні дороги”.

3. Дозвіл видається на строк дії договору про право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу, якщо менший строк дії дозволу не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.

4. У процесі видачі дозволів забороняється проведення конкурсів.

5. Справляння плати за видачу дозволів забороняється.

6. Розміщення зовнішньої реклами здійснюється за погодженням з:

Державтоінспекцією та Укравтодором або його територіальними органами - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування;

Мінкультури або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії і архітектури та в межах зон охорони пам’яток національного або місцевого значення;

власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою).

Відмова у погодженні може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7. Розміщення зовнішньої реклами на територіях і спорудах здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників і типології елементів місцевого середовища.

8. Під час видачі дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

9. Роботу щодо організації діяльності з видачі дозволів проводять відповідний структурний підрозділ облдержадміністрації і відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим (далі - робочий орган).

10. У процесі роботи, пов’язаної з розміщенням зовнішньої реклами, робочий орган залучає на громадських засадах представників галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у відповідній сфері.

11. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про видачу дозволу, видачу дубліката та анулювання дозволів;

підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації, проекту розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про видачу дозволу, відмову у його видачі, анулювання дозволу;

оформлення на підставі відповідного розпорядження дозволу за зразком згідно з додатком;

створення та поповнення інформаційного банку даних.

Робочий орган може здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає державному адміністраторові або надсилає на адресу відповідного дозвільного центру рекомендованим листом з описом вкладення заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 “Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3074; 2008 р., № 68, ст. 2267), до якої додаються:

погодження на розміщення зовнішньої реклами, зазначені у пункті 6 цих Типових правил;

копія договору про право на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, завірена власником такого місця або уповноваженим ним органом (особою).

Перелік документів, необхідних для видачі дозволу, є вичерпним.

13. Розміщення рекламних засобів здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про рекламу” і “Про автомобільні дороги”.

14. Відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути менша ніж 100 метрів.

15. Підключення рекламних засобів до мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

16. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, додержання вимог техніки безпеки під час їх розміщення та експлуатації покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами згідно із законом.

17. Рекламні засоби маркуються шляхом нанесення на каркас найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

18. Контроль за додержанням цих Типових правил здійснюють органи виконавчої влади відповідно до повноважень.

19. Рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог цих Типових правил, підлягають демонтажу.

Демонтаж таких засобів у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється за рішенням Укравтодору за поданням, зокрема відповідної облдержадміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Додатокдо Типових правил

Зразок

ДОЗВІЛна розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Виданий ______ _____________ 20__ р. на підставі розпорядження _______________ (дата видачі,

_____________________________________________________________________________найменування органу виконавчої влади, дата прийняття і номер рішення)

_____________________________________________________________________________(найменування розповсюджувача зовнішньої реклами — юридичної особи абопрізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

_____________________________________________________________________________(місцезнаходження (місце проживання), банківські реквізити, податковий номер (у разі наявності)

Адреса місця розташування рекламного засобу ________________________________

Характеристика, зокрема технічна, рекламного засобу __________________________ (вид, розміри,

_____________________________________________________________________________площа місця розташування)

Керівник робочого органу

_______________(підпис)

__________________________(ініціали та прізвище)

М.П.