С. 54 ДБН А.2.1-1:2008

ДОДАТОК К

(рекомендований)

ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСІ ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання досліджень

Комплекс геофізичних методів

основні

допоміжні

Інженерно-геологічні вишукування

1 Рельєф покрівлі скельних грунтів

електророзвідка методами: ГП3*; ЕП; ВЕ3 УО; сейсморозвідка МПХ

електророзвідка методами: ВЕЗ МДС; ЧЕМЗ; ДЕМП; сейсморозвідка МВХ; гравірозвідка

2 Розчленовування геологічного розрізу (встановлення меж між шарами різного літологічного складу й стану в скельних і дисперсних породах)

ВЕЗ; МПХ; ГПЗ; різні види каротажу: - акустичний;

- електричний;

- радіоізотопний;

- геополяритонний

ВЕЗ МДС; ВЕЗ ВП; ЧЕМЗ; ВСП; безперервне сейсмоакустичне профілювання на акваторіях

3 Місце розташування, глибина залягання і форми локальних неоднорідностей:

- зона тріщинуватості та тектонічних порушень;

- карстові порожнини і підземні виробки;

- поховані останці та локальні перезаглиблення в скельній основі;

- льоди і сильнольодисті ґрунти;

- міжмерзлотні води і талики

ГПЗ, ВЕЗ УО; ВЕЗ МДС; КВЗ; ПП; МПХ; ВСП; сейсмопросвічування міжсвердловинного простору, витратометрія, різні види каротажу; еманаційно-газова зйомка

ГПЗ; ЕП; ВЕЗ; КВЗ; ВСП; расходометрия, резистивіметрія

ГПЗ; ВЕЗ УО; ВЕЗ МДС; ЕП; гравірозвідка, магніторозвідка

ГПЗ; ЕП; ВЕЗ МДС; МПХ; різні види каротажу

ГПЗ; ЕП; ВЕЗ МДС; МПХ; термометрія

ВЕЗ ВП; ВЕЗ МДС; радіохвильове просвічування; радіокип; ДЕМП; магніторозвідка; термометрична зйомка

сейсмоакустичне просвічування; радіохвильове просвічування, гравірозвідка

ДЕМП; сейсмічне просвічування

ВЕЗ ВП; ДЕМП; ЧЕМЗ; мікромагнітна зйомка; гравірозвідка

ПП; ВЕЗ ВП

4 Вивчення геологічних процесів і їх змін:

4.1 Напружений стан ґрунтового масиву

4.2 Зсуви:

- визначення складу і стану порід у зсувному тілі й цілику;

- виявлення ослаблених зон і тріщин;

- виявлення зон стиску і розтягання у зсувному язиці та у прибровковій частині схилу;

- визначення геометрії зсувного ложа;

ГПЗ; РПІЕМПЗ; МПХ; ВСП; різні види каротажу; резистивіметрія; гравіметрія

СВРЗ ПХ; ГПЗ; РПІЕМПЗ; МПХ; ЕП; ВЕЗ УО; СППБ, різні види каротажу - ГГК, НГК, ГК, ТК; термометрія, резистивіметрія поверхневих і підземних вод

ПП

ПП; режимні спостереження акустичної емісії, магнітні марки; еманаційно-газова зйомка; ВЕЗ МДС; ВЕЗ ВП; МЗТ

* Перелік скорочень (абревіатур) дивись у кінці додатку

ДБН А.2.1-1-2008 С. 55

Продовження таблиці

Завдання досліджень

Комплекс геофізичних методів

основні

допоміжні

4.3 Карст

- розчленовування розрізу

за складом, вологістю, пористістю,

тріщинуватістю, кавернозністю

порід, вивчення рельєфу

карстівних порід;

- визначення потужності карстівної

товщі;

- виявлення і картування тріщин-

них зон, пустот, порожнин

у карстівній товщі;

- вивчення тріщино-карстових вод

і стан водотривів;

- контроль за розвитком карстових

процесів

ГПЗ; ВЕЗ МДС; ЕП; ЕП МДС; ПП;

МЗХ; СТЗ; різні види каротажу;

резистивіметрія; гравіметрія

ВЕЗ УО; ЕП УО; СП МПХ

5 Сейсмічне мікрорайонування

територій:

- визначення геологічної будови

і обводненості порід верхньої

частини розрізу;

- вивчення глибинної будови

розрізу;

- виявлення і картування

диз'юнктивних порушень

та тріщинуватих зон;

- вивчення сейсмоакустичних

властивостей ґрунтів і гірських

порід у природному заляганні;

- режимні спостереження

за змінами інтенсивності

геофізичних полів у внутрішніх

точках гірського масиву

СТЗ; СТЗ МЗХ; сейсморозвідка

МЗГТ; ВЕЗ МДС; ЕП; ГГК; ННК; ГК;

ТК; ГПЗ; МПХ;

реєстрація слабких землетрусів,

вибухів;

метод сейсмічних жорсткостей

(сейсмозондування й радіоізотопний

каротаж);

метод реєстрації мікросейсм,

метод реєстрації вибухів

реєстрація сильних землетрусів;

реєстрація мікросейсм;

високоточна гравіметрія;

магніторозвідка,

виміри еманацій гелію

у свердловинах; ВЕЗ УО

Гідрогеологічні вишукування

6 Глибина залягання рівня

підземних вод

МПХ; ВЕЗ

ВЕЗВП

7 Глибина залягання, потужність

лінз солоних і прісних вод

ЕП; ЕП МДС; ВЕЗ; резистивіметрія

ВЕЗ МДС; ВЕЗ ВП; ЧЕМЗ;

витратометрія

8 Динаміка рівня підземних вод

стаціонарні спостереження ВЕЗ; ННК

9 Напрямок, швидкість руху, місця

розвантаження підземних вод,

зміна їхнього складу

резистивіметрія; витратометрія;

МЗТ; ПП; ВЕЗ

термометрія; спектрометрія

10 Виявлення шляхів міграції

підземних вод тріщинного типу

ГПЗ

Геотехнічні вишукування

11 Вивчення складу, стану

і властивостей ґрунтів

С. 56 ДБН А.2.1-1:2008

Закінчення таблиці

Завдання досліджень

Комплекс геофізичних методів

основні

допоміжні

11а Скельні:

пористість і тріщинуватість, статичний модуль пружності, модуль деформації, тимчасовий опір одноосьовому стиску, коефіцієнт спротиву, напружений стан

різні види каротажу: МЗТ; сейсмоакустичне просвічування; ВСП; лабораторні вимірювання ПЕО і швидкостей пружних хвиль; ГПЗ; РПІЕМПЗ; сейсмопросвічування міжсвердловинного простору

ВЕЗ

116 Піщані, глинисті та пилуваті, великоуламкові:

- вологість, щільність і пористість;

- - зчеплення, кут внутрішнього тертя, модуль деформації

різні види каротажу;

акустичний і пенетраційний каротаж; лабораторні виміри швидкостей пружних хвиль

МЗХ; лабораторні виміри ПЕО і швидкостей пружних хвиль МЗХ

11 в Піщані та глинисті мерзлі:

вологість, льодистість, пористість, щільність, тимчасовий опір одноосьовому стиску

різні види каротажу; ВСП; лабораторні виміри ПЕО і швидкостей пружних хвиль

ВЕЗ УО; ВЕЗ МДС

112 Корозійна активність ґрунтів і блукаючих струмів

БЕЗ; ЕП; ПП; лабораторні вимірювання щільності поляризуючого струму; реєстрація блукаючих струмів

113 Виявлення шляхів фільтрації в тілі дамб і гребель

ГПЗ; РПІЕМПЗ

114 Виявлення зон деформацій лінійних конструкцій: тунелів, дренажних штолень, напірних трубопроводів і нафтопродукто-проводів

ГПЗ; РПІЕМПЗ

георадарні методи

115 Оцінка напружено-деформова-ного стану конструкцій будівель і споруд

ГПЗ; РПІЕМПЗ

116 Діагностика стійкості древніх пам'яток культурної спадщини і пошук підземних ходів та камер поховань

ГПЗ; РПІЕМПЗ

георадарні методи

117 Виявлення ділянок підвищених водопритіків і гірських ударів у гірничих виробках

ГПЗ; РПІЕМПЗ

Вишукування для раціонального використання й охорони навколишнього середовища

18 Забруднення підземних вод

ВЕЗ; резистивіметрія

ПП

119 Радіаційне забруднення ґрунтів і підземних вод

радіаційна та еманаційно-газова зйомки

термометрична зйомка

220 Виявлення зон негативного впливу електромагнітних полів на живі організми і оцінка патогенності територій

ГПЗ, РПІЕМПЗ; радіаційна та еманаційно-газова зйомки

ДБН А.2.1-1-2008 С. 57

*Перелік скорочень (абревіатур), наведених у додатку К

ВЕЗ- вертикальне електричне зондування

ВЕЗ ВП - вертикальне електричне зондування за методом викликаних потенціалів

ВЕЗ УО - вертикальне електричне зондування за методом уявних опорів

ВЕЗ МДС - вертикальне електричне зондування за методом двох складових

ВСП - вертикальне сейсмічне профілювання

ГГК- гама-гама каротаж

ГК- гама-каротаж

ГПЗ - геополяритонне зондування

ДЕМП - дипольне електромагнітне профілювання

ЕП- електропрофілювання

ЕП УО - електропрофілювання уявних опорів

ЕП МДС - електропрофілювання за методом двох складових

КВЗ - кругове вертикальне зондування

МВХ - метод відбитих хвиль

МЗГТ - метод загальної глибинної точки

МЗТ - метод зарядженого тіла

МПХ - метод переломлених хвиль

НГК - нейтрон-гама каротаж

ННК - нейтрон-нейтрон каротаж

ПЕО - питомі електричні опори

ПП- метод природного поля

РПІЕМПЗ - реєстрація природного імпульсного електромагнітного поля Землі

СВРЗ ПХ - сейсморозвідка високої розділювальної здатності поперечними хвилями

СППБ - сейсмічне профілювання на постійній базі

СП МПХ - сейсмічне профілювання методом переломлених хвиль

СТЗ - сейсмічне точкове зондування

СТЗ МЗХ - сейсмічне точкове зондування методом заломлених хвиль

ТК- термокаротаж

ЧЕМЗ - частотне електромагнітне зондування

С. 58 ДБН А.2.1-1:2008

ДОДАТОК Л

(рекомендований)

РОЗМІЩЕННЯ ТА ГЛИБИНИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ПО ТРАСАХ ЛІНІЙНИХ СПОРУД

Лінійна споруда типового та індивідуального проектування

Розміщення гірничої виробки

Глибина гірничої виробки, м

по осі траси, м

на поперечниках, м

відстані між поперечниками, м

Лінійна споруда типового проектування

Залізниця

250

-

-

до 5

Автошлях

250

-

-

до 3

Магістральний трубопровід

250

-

-

на 1 м нижче проектованої глибини закладення трубопроводу

Естакада для надземних комунікацій

100-200

-

-

3-7

Повітряна лінія електропередачі та зв'язку напругою, кВ:

до 35

більше ніж 35

500 

300

-

-

-

-

3-5

5-7

Кабельна лінія зв'язку та електропередачі

1000

-

-

2

Водопровід, каналізація, тепломережа та газопровід

300

-

-

на 1 м нижче проектованої глибини закладення трубопроводу (шпунта, вістря палі)

Канал іригаційнний (колектор)

250

-

-

до водоупору, але не більше 15-30м

Підземний колектор -водостічний та комунікаційний

50-100

-

-

на 2 м нижче проектованої глибини закладення трубопроводу (шпунта, вістря палі)

Лінійна споруда індивідуального проектування

Насип та виїмка з висотою (глибиною):

до 12 м

більше 12 м

100-300 і в місцях переходу виїмок у насипи

50-100 і в місцях переходу виїмок у насипи

до 25

25-50

100-300 (для виїмок)

50-100

для насипів: 3-5 - на слабостискуваних грунтах; 10-15 - на сильно стискуваних грунтах; для виїмок:: на 1-3 м нижче глибини сезонного промерзання від проектної відмітки дна виїмки

для насипів: 5-8 м на слабостискуваних грунтах або на повну потужність сильностискуваних грунтів із заглибленням у скельні або слабостискувані грунти на 1-3 м, а за більшої їх потужності - не менше полуторної висоти насипу для виїмок: те ж, що й для виїмок глибиною до 12 м