в чотири пояси: два вздовж пакета та два по його ширинi.

Крiплення повинно забезпечувати стiйкiсть пачок на пiддонах

пiд час транспортування.

Забороняється кидати пачки плиток пiд час завантаження та

розвантаження.

11.3 Плитки повиннi зберiгатись в закритих складах на пiддо-

нах упакованими в пачки i складеними окремо за сортом, типом,

кольором.

Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання

стiн

11.4 Плитки упаковуються в дерев'янi ящики або картоннi ко-

робки. Вага ящика або коробки не повинна перевищувати 20 кг.

Плитки дозволяється вiдвантажувати в металевих контейнерах

або пiддонах-ящиках.

При цьому плитки повиннi бути покладенi на гранi щiльно одна

до одної.

Вага (брутто) контейнера або ящикового пiддону не повинна пе-

ревищувати 1,5 т.

Мiж декоративними плитками слiд прокладати папiр.

В кожен ящик або контейнер упаковуються плитки одного типу,

кольору, виду декорування i сорту.

11.5 Перевозити плитки залiзничним транспортом потрiбно в

критих вагонах, контейнерах або пiддонах-ящиках.

Дозволяється перевозити плитки iншими засобами, якi забезпе-

чують їх захист вiд механiчних пошкоджень та зволоження.

Плитки повиннi зберiгатись в закритих примiщеннях окремо за

типами, сортами, кольорами i видом декорування.

Упаковка i спосiб завантаження плиток повиннi забезпечувати

їх зберiгання.

Вогнетривкi вироби

11.6 Вогнетривкi вироби потрiбно зберiгати в критих складах

на спецiально обладнаних вiдкритих майданчиках за умов, що не до-

пускають зволоження.

Вироби, покладенi в закритi контейнери, можна зберiгати на

вiдкритих майданчиках.

С.29 ДБН Г.1-4-95

11.7 Перевозити вогнетривкi вироби, в тому числi в пакетах,

потрiбно в критих вагонах, а вироби, що складенi в закритих кон-

тейнерах, - у вiдкритому рухомому складi.

В окремих випадках, за домовленiстю сторiн, допускається вiд-

вантаження шамотних i напiвкислих виробiв нормальних розмiрiв у

вiдкритому рухомому складi (за умови горизонтального розмiщення

виробiв i вивантаження їх без перевертання або "розсипання").

Кидати вироби при завантаженнi i розвантаженнi категорично

забороняється.

11.8 В залiзничнi вагони вироби потрiбно складати суцiльними

рядами по всьому вагону. Ряди виробiв перекладаються соломою або

дерев'яною стружкою, щiльно укладаються i заклинюються дерев'яни-

ми клинами.

Допускається перестилання виробiв тирсою. Фасоннi вироби пот-

рiбно перестилати з усiх бокiв.

12 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ СКЛА

I ВИРОБIВ З НЬОГО

Скло i вироби з нього

12.1 Кожна поставлена партiя скла повинна супроводжуватись

документом, який засвiдчує його якiсть вiдповiдно до технiчних

умов.

12.2 При перевезеннi, завантаженнi, розвантаженнi i зберiган-

нi ящикiв зi склом недопустимо їх кантувати, а також класти ящики

плазом або в нахилене положення.

12.3 У транспортнi засоби ящики з листовим склом необхiдно

ставити щiльно один до одного торцями в напрямку руху транспорту.

Якщо не повне завантаження вагону або автомашини, ящики необхiдно

закрiпити, щоб вони не мали можливостi пересуватись вiд дiї iнер-

цiйних сил.

12.4 Для перевезення в залiзничному вагонi ящики з склом пот-

рiбно ставити вертикально на крiпильнi планки, щiльно один до од-

ного. При цьому ящики розмiщуються рядами, вузьким боком в нап-

рямку руху вагона.

12.5 Якщо гратчастi ящики розмiщенi в унiверсальних контейне-

рах, їх потрiбно встановлювати вертикально на крiпильнi планки,

маркiрувальним боком вгору. Першi ящики укладають вiд задньої

стiнки контейнера, кожен останнiй - до наступного по всiй площинi

прилягання.

12.6 Для перевезення листiв вiконного скла автомашинами ящики

розмiщують вздовж кузова i встановлюють щiльно один до одного.

Якщо ящики розмiщенi вузьким боком в напрямку руху автомашини,

бiля бортiв потрiбно ставити захиснi стояки. Пiсля закiнчення за-

вантаження кузова стояки попарно закрiплюються.

12.7 Скло i вироби з нього потрiбно зберiгати незалежно вiд

пори року в закритих сухих примiщеннях окремо за видами, марками

i сортом.

Ящики з упакованим листовим склом слiд укладати на дерев'яних

прокладках на ребро в один ряд по висотi кришками вгору.

С.30 ДБН Г.1-4-95

Скло вiконне

12.8 Листи скла повинi бути упакованими в спецiальнi контей-

нери або ящики з дощок.

Контейнери або ящики з листами скла дозволяється перевозити

будь-яким видом транспорту.

При перевезеннi, завантаженнi i розвантаженнi скла повиннi

бути вжитi заходи, що забезпечують його зберiгання вiд ме-

ханiчних пошкоджень. Ящики з листовим склом потрiбно захищати вiд

атмосферних опадiв.

12.9 При перевезеннi контейнери або ящики з листовим склом

встановлюють торцями в напрямку руху транспорту i закрiплюють

так, щоб була виключена можливiсть їх перемiщення i розгойдуван-

ня.

12.10 Ящики з листами скла i розпакованими листами повиннi

зберiгатись в сухих закритих примiщеннях. Для зберiгання листи

скла складають у пiрамiди або стелажi на гумовi, повстянi або де-

рев'янi пiдкладки в нахиленому положеннi, з кутом нахилу до вер-

тикалi 10-15 град.

Скло будiвельне профiльне

12.11 Для перевезення швелерне i коробчасте скло потрiбно ук-

ладати на бiчну поверхню, а ребристе - плазом або торцями в нап-

рямку руху з розкрiпленням дерев'яними планками i заповненням

вiльного простору дерев'яною стружкою або iншими ущiльнювальними

матерiалами.

При перевезеннi в залiзничних вагонах висота завантаження

швелерного i коробчастого скла не повинна перевищувати чотирьох

рядiв, а ребристого - 10 рядiв.

12.12 Скло потрiбно зберiгати в закритих примiщеннях або пiд

навiсом стосами.

Кiлькiсть рядiв у стосi не повинна перевищувати чотирьох для

коробчастого i швелерного скла i десяти - для ребристого.

Коробчасте i швелерне скло повинно зберiгатись покладеним на

бiчну поверхню, а ребристе - плазом з перекладанням кожного ряду

дерев'яними планками, якi розмiщують на вiдстанi 1/4 довжини скла

вiд торцiв i додатково однiєю планкою посерединi, якщо довжина

скла бiльша 1200 мм.

Блоки склянi порожниннi

12.13 Для перевезення склянi блоки потрiбно упаковувати в па-

кети-пiддони або контейнери. Упаковують блоки на торець рядами.

При упакуваннi в пакети-пiддони кожен горизонтальний ряд, а при

упакуваннi в контейнери - також кожен вертикальний ряд повиннi

бути перекладенi упакувальним матерiалом (гофрованим картоном,

твердим папером та iн.).

12.14 Пакети-пiддони або контейнери з блоками дозволяється

перевозити будь-яким видом транспорту. При перевезеннi, наванта-

женнi i розвантаженнi блокiв потрiбно вживати заходи, що захища-

ють вiд механiчних пошкоджень.

Склянi блоки рекомендується зберiгати в закритих примiщеннях

або пiд навiсом в розпакованому виглядi.

Для зберiгання блоки кладуть на торець рядами, при цьому пря-

мокутнi блоки укладаються на бiльший торець.

Висота стосу блокiв не повинна перевищувати 1,5 м.

С.31 ДБН Г.1-4-95

13 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ I ВИРОБIВ, МАТЕРIАЛIВ

I ВИРОБIВ НА ОСНОВI ПОЛIМЕРIВ

Матерiали лакофарбовi

13.1 Лаки, емалi, грунтовки, фарби водорозчиннi, олiфи синте-

тичнi, затверджувачi (крiм кислотних) для поставки споживачам

потрiбно упаковувати в полiетиленову споживчу i транспортну тару,

виготовлену з полiетилену високої щiльностi. Пiгменти упаковувати

в паперовi пакети.

13.2 Фарби маслянi, готовi до використання, слiд упаковувати

в заливнi дерев'янi дiжки. Ємкiсть дерев'яних дiжок для густотер-

тих фарб повинна бути не бiльшою 50 л.

13.3 Сипкi опоряджувальнi матерiали упаковують в барабани,

виготовленi з дикту з полiетиленовою або паперовою обклейкою все-

рединi.

13.4 Замазки на основi рослинних масел допускається упакову-

вати в полiетиленовi пакети масою нетто до 1 кг.

13.5 Для упаковки лакофарбових матерiалiв рекомендується зас-

тосовувати таку транспортну тару: ящики дерев'янi, ящики з гофро-

ваного картону, з суцiльного клеєного картону, ящики металевi ба-

гатообертовi, обрешiтки з дерева.

Допускається за домовленiстю з споживачем використання iнших

видiв тари, але за якiстю вона не повинна поступатися вищевказа-

нiй тарi.

13.6 Лакофарбовi матерiали потрiбно зберiгати в закритих

складських примiщеннях.

Для зберiгання тару з лаками або фарбами встановлюють пробка-

ми i кришками догори. Дiжки з невеликим заливним отвором допус-

кається складувати на обручi, при цьому положення отвору повинно

бути зверху.

13.7 Особливу увагу слiд придiляти щiльному закриттю тари з

лаками, емалями i нiтрофарбами, тому що цi матерiали мають їдкi

летючi речовини, якi негативно впливають на здоров'я людей i

здатнi вибухати вiд iскри.

Всi цi матерiали потрiбно зберiгати за умов, що захищають вiд

дiї сонячних променiв, а також слiд виконувати протипожежнi пра-

вила, що визначенi для зберiгання легкозаймистих рiдин.

Не допускається зберiгання фарб разом з кислотами i лугами.

13.8 Крейду потрiбно упаковувати в пакети з полiетилену або

iнших водонепроникних матерiалiв i складати в паперовi мiшки.

Зберiгатись крейда повинна в закритих складських примiщеннях

в упакованому виглядi.

При завантаженнi, розвантаженнi, перевезеннi i зберiганнi

крейду потрiбно захищати вiд атмосферних опадiв.

13.9 Силiкатнi фарби потрiбно зберiгати таким чином: суху

пiгментну частину фарб i рiдке калiйне скло зберiгати в сухих

закритих примiщеннях в щiльнiй упаковцi.

Рiдке калiйне скло потрiбно зберiгати при температурi не ниж-

че мiнус 5 град. С.

С.32 ДБН Г.1-4-95

13.10 Алюмiнiєву пудру, як небезпечний матерiал в пожежному

вiдношеннi (в сумiшi з повiтрям вибухонебезпечний) потрiбно збе-

рiгати згiдно з вимогами, що вказанi в паспортi.

Шпалери

13.11 Кожен рулон шпалер, що поступає на об'єкт, повинен бути

заклеєним паперовою стрiчкою завширшки 50-80 мм, на якiй повиннi

бути вказанi такi вiдомостi:

- коротка iнструкцiя щодо наклеєння шпалер;

- пiдприємство-виготовлювач i його адреса;

- найменування виробу;

- артикул;

- довжина i ширина рулону;

- роздрiбна цiна;

- номер катальника;

- позначення стандарту.

13.12 Рулони шпалер упаковують в пачки або в ящики з гофрова-

ного картону розмiром 520х360х285; 570х380х317; 620х360х237 мм.

В пачки упаковують по 25-ЗО рулонiв. Допускається упакування

шпалер завдовжки 6 м до 60 рулонiв у пачцi.

13.13 Шпалери в рулонах завдовжки 500-700 м упаковують в два

шари обгортувального паперу з загином на торцi i перев'язують у

двох мiсцях шпагатом.

13.14 Шпалери потрiбно перевозити в критих транспортних засо-

бах, вiдповiдно до правил перевезення, встановлених для даного

виду транспорту.

Зберiгати шпалери рекомендується в закритих складських примi-

щеннях, захищених вiд атмосферних опадiв i грунтової вологи.

Листи гiпсокартонш

13.15 Листи транспортують всiма видами критих транспортних

засобiв.

Листи гiпсокартоннi рекомендується перевозити з заводiв на

будiвельнi майданчики в спецiальних контейнерах.

13.16 Для перевезення гiпсокартонних листiв без контейнерiв

їх необхiдно класти в незабрудненi кузови автомобiлiв у стоси

плазом попарно лицевими боками всередину.

Стос листiв прив'язують шнурами або в'язальним дротом до ку-

зова машини. Пiд обв'язку кладуть дошки, якi виступають за межi

стосу на 5 см, захищаючи таким чином крайки листiв вiд пошкоджен-

ня.

При перевезеннi листи потрiбно накривати брезентом.

При завантаженнi i розвантаженнi не допускаються удари по

листах i їх скидання.

13.17 Гiпсокартоннi листи рекомендується зберiгати в примi-

щеннi, що має сухий i нормальний вологий режим.

Листи укладаються в стоси по висотi до двох метрiв.

Матерiали i вироби на основi полiмерiв

13.18 У будiвництвi використовують рiзнi матерiали i вироби,

виготовленi на основi полiмерiв. В залежностi вiд призначення во-

ни дiляться на такi групи:

С.33 ДБН Г.1-4-95

- матерiали i вироби для покриття пiдлог;

- матерiали i вироби для внутрiшнiх опоряджувальних робiт:

стiн, стель, а також для оздоблення вмонтованих меблiв;

- матерiали для будiвельних конструкцiй;

- погонажнi будiвельнi матерiали i конструкцiї;

- мастики, клеї i смоли;

- матерiали для санiтарно-технiчних виробiв.

13.19 Матерiали i вироби на основi полiмерiв потрiбно постав-

ляти будiвельним органiзацiям в комплектi з допомiжними матерiа-

лами: рулони i плитковi матерiали для пiдлог - з необхiдною кiль-

кiстю плiнтусiв i клеючих мастик.

Матерiали i вироби для покриття пiдлог

13.20 Для перевезення лiнолеум потрiбно згортати в рулони ли-

цевим беком всередину i захищати вiд пошкоджень i забруднення. На

транспортнi засоби рулони лiнолеуму потрiбно ставити в вертикаль-

не положення в один ряд по висотi. При розвантаженнi кидати руло-

ни забороняється.

13.21 Рулони лiнолеуму повиннi зберiгатись в опалюваному при-

мiщеннi з температурою не менше нiж +10 град. С у вертикальному

положеннi в один ряд по висотi; релiн повинен зберiгатись в зак-

ритому примiщеннi з температурою не нижче 10 град. С, захищеному

вiд дiї сонячних променiв, на вiдстанi не менше нiж 1 м вiд теп-

лових приладiв. Укладають рулони релiну у вертикальному положеннi