ли на складах або майданчиках розвантажувати не дозволяється.

Перед завантаженням здоровою деревиною транспортнi засоби, в

яких ранiше перевозилися лiсоматерiали, зараженi грибками, необ-

хiдно ретельно прочистити вiд трiсок i смiття i провести дезин-

фекцiю розчином антисептика.

5.3 Майданчики для зберiгання лiсоматерiалiв потрiбно розмi-

щати в сухому мiсцi, попередньо очистивши вiд трави, трiсок,

смiття, а взимку вiд снiгу, вирiвняти, ущiльнити i покрити тонким

шаром негашеного вапна.

5.4 Лiсоматерiали необхiдно зберiгати в розсортованому вигля-

дi i при надходженнi на склад складати в стоси. На кожному стосi

лiсоматерiалiв повинна бути прикрiплена табличка, що вказує номер

стосу, сортамент породи, розмiри, кiлькiсть складених лiсоматерi-

алiв, дату укладання в стос, режим зберiгання i передбачуваний

термiн розбору стосу (використання).

5.5 Лiсоматерiали, що зберiгаються на складi, потрiбно огля-

дати не менш одного разу на мiсяць. При виявленнi на деревинi

грибкiв або нашарування плiсняви стоси перебирають, зараженi ма-

терiали вилучають, а майданчики, де знаходились цi матерiали, де-

зинфiкують.

5.6 Вироби з деревини слiд зберiгати в сухих вентильованих

закритих примiщеннях з вiдносною вологiстю повiтря не бiльше нiж

60%.

Круглi лiсоматерiали

5.7 Лiсоматерiали повинi надходити пакетами i блок-пакетами.

Круглi лiсоматерiали формують в пакети завширшки 2,8 м (2,5 м),

заввишки 1,6 м, довжина пакетiв - вiд 1 до 8 м.

Пакети i блок-пакети повиннi бути упакованi обв'язками бага-

торазового або одноразового використання.

С.19 ДБН Г.1-4-95

5.8 Територiя складу перед укладанням круглих лiсоматерiалiв

в стоси повинна бути очищена вiд кори, трiсок, старої деревини,

смiття, вирiвняна i ущiльнена.

5.9 Для кожного стосу повинна бути обладнана пiдстосова осно-

ва з колод-пiдкладок. Висота пiдстосової основи повинна бути не

менше нiж 25 см при сухому способi зберiгання. Конструкцiя оби-

рається в залежностi вiд грунту. На слабких грунтах пiд коло-

ди-пiдкладки повинен бути виготовлений настил з колод низькосорт-

ної деревини дiаметром не менше нiж 18 см.

Для колодок-пiдкладок в настилi повиннi використовуватись

круглi лiсоматерiали, не враженi бiологiчними агентами руйнуван-

ня.

На великих постiйних складах рекомендується використовувати

збiрнi залiзобетоннi основи.

5.19 Розмiр стосу залежить вiд механiзму, який використо-

вується при укладаннi. Висота стосу повинна бути не менше нiж

2м. Для захисту вiд розсипання кiнцевi частини стосiв повиннi бу-

ти викладенi з врахуванням кута вiдповiдно до розсипання колод.

5.11 В один i той самий стос складають круглi лiсоматерiали,

що вiдрiзняються за довжиною: для хвойних - не бiльше нiж 1 м,

для листвяних - 0,5 м. Лiсоматерiали повиннi бути покладенi

окорiнками i вершинами в рiзнi боки i вирiвнянi по однiй сторонi

стосу. Кiнцi лiсоматерiалiв не повинi виступати за граничну по-

верхню бiльше нiж на 0,25 м.

5.12 Круглi лiсоматерiали при сухому способi зберiгання скла-

дають в рядовi стоси на прокладках мiж рядами, короткомiрнi лiсо-

матерiали укладають в рядовi стоси-клiтки або в розрiдженi пакет-

нi стоси.

Iнтервали мiж стосами-клiтками повиннi бути: в ряду не менше

нiж 0,5 м, мiж рядами - не менше нiж 1м.

Пиломатерiали

5.13 Пиломатерiали повиннi доставлятись пакетами та блок-па-

кетами. Пакети i блок-пакети повиннi бути обмотанi обв'язками од-

норазового або багаторазового використання.

Для виготовлення обв'язок багаторазового використання слiд

використовувати великогабаритнi напiвжорсткi стропи.

Обв'язки одноразового використання повиннi бути виготовленими

з упаковочної сталевої смуги перерiзом 0,7х20 мм або сталевого

дроту дiаметром 4-5 мм.

При завантаженнi пиломатерiалiв на рухомий транспорт пакети

потрiбно роздiляти прокладками завтовшки 50 мм i завширшки не

менше нiж 75 мм.

Пакети i блок-пакети пилопродукцiї з нормованою вологiстю не-

обхiдно зберiгати в закритих складах або пiд навiсом iз щiльними

торцевими стiнами i закритими боковими сторонами.

Допускається зберiгання на вiдкритих складах, якщо пакети та

блок-пакети захищенi водонепроникним папером, синтетичною плiвкою

або щитами.

5.14 Пиломатерiали i заготовки, висушенi до вологостi 22 %,

для тривалого зберiгання потрiбно складати в стоси з щiльних па-

кетiв.

5.15 Пакети пиломатерiалiв i заготовок твердих листвяних по-

рiд i сортiв зберiгаються пiд навiсом, який складається з покрiв-

С.20 ДБН Г.1-4-95

лi i захищений стiнами з трьох бокiв, четвертий (пiвнiчний бiк) -

вiдкритий.

Пиломатерiали i заготовки 2-го i 3-го сортiв твердих листвя-

них порiд i 1-го сорту м'яких листвяних порiд зберiгаються пiд

навiсом, який складається з покрiвлi на стовпах i всi чотири боки

вiдкритi.

Сухi пиломатерiали iнших сортiв повиннi зберiгатись на вiдк-

ритих складах-майданчиках в щiльних стосах, що забезпечують за-

хист вiд атмосферних опадiв.

5.16 Для захисту вiд розтрiскування пиломатерiалiв пiд час

тривалого зберiгання в теплу пору року торцi пиломатерiалiв реко-

мендується покривати вологозахисною замазкою, наприклад, бiтумом,

емульсiєю i т.iн.

Столярнi вироби

5.17 Вироби з деревини нормальної вологостi перевозять в кри-

тому рухомому транспортi захищеними вiд механiчних пошкоджень,

зволоження та забруднення.

5.18 Вiкна, дверi повної заводської готовностi повиннi пере-

возитись в контейнерах або iнших пристроях, що забезпечують їх

захист вiд пошкоджень i механiзацiю вантажно-розвантажувальних

робiт.

Вiкна, дверi не повної заводської готовностi повиннi уклада-

тись в транспортнi засоби правильними стiйкими рядами "на ребро"

в напрямку руху.

Заскленi дверi i вiкна рекомендується перевозити в спецiаль-

них контейнерах з установкою м'яких прокладок мiж виробами. Вi-

коннi та двернi блоки зберiгаються в вертикальному положеннi на

пiдкладках розсортованими за типами, розмiром i призначенням.

5.19 Погонажнi вироби, коротшi за 3 м, упаковують в пачки ма-

сою до 50 кг i зв'язують мiцним пакувальним матерiалом.

5.20 Столярнi вироби (вiконнi та двернi блоки, меблi, шафи,

погонажнi вироби та iн.) рекомендується зберiгати в примiщеннях,

в яких забезпечується температура не менше нiж +10 гр. С в стосах

або контейнерах.

Майданчики для складування рекомендується покрити дерев'яними

настилами. Розмiщення цих виробiв на грунтi або кам'яних пiдлогах

забороняється.

Дерев'янi вироби для паркетних покриттiв

5.21 Перевозити дерев'янi вироби для паркетних покриттiв пот-

рiбно в критих чистих i сухих транспортних засобах.

5.22 Паркетнi дошки, набiрний i штучний паркет перевозять в

пачках масою не бiльше нiж 40 кг, скрiплених стяжкою або дротом

по дерев'яних накладках, розмiщеним з обох бокiв пачки.

5.23 Кожна пачка повинна мати дошки одного типу, розмiру i

одного варiанту розмiщення планок з деревини рiзних порiд.

5.24 Дошки упаковують в пачки попарно лицьовим боком одна до

одної. Мiж лакованими поверхнями вставляється прокладка з паперу.

Пачки упаковують в полiетиленову плiвку.

5.25 Планки в пачках штучного паркету укладають гребенями в

С.21 ДБН Г.1-4-95

зовнiшнiй бiк, лицевими боками - догори, крiм верхнього ряду,

який укладають лицевими боками планок донизу. Пачки повиннi мати

рiвну кiлькiсть правих i лiвих планок.

Паркетнi дошки i пачки штучного паркету повиннi зберiгатись в

упаковцi покладеними в правильнi ряди за типами, розмiрами i по-

родами дерев'яних планок в сухих примiщеннях в умовах, якi не до-

пускають зволоження бiльше нiж 60%.

Забороняється вантаження пачок навалом i вивантаження скидан-

ням.

6 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

В'ЯЖУЧИХ МIНЕРАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ

Вапно будiвельне

6.1 Негашене комове вапно вiдвантажують в контейнерах або на-

валом в критих залiзничних вагонах, в бункерних вагонах i зберi-

гають до гасiння в закритих сухих складах.

Пiдлога складу повинна бути пiднята над рiвнем землi не менше

нiж на 0,2 м.

Ями для гасiння вапна дозволяється розмiщувати на вiдстанi не

менше нiж 5 м вiд складу його зберiгання i не менше нiж 15 м вiд

iнших споруд, будiвель i складiв.

6.2 Допускається за згодою споживача доставка комового вапна

в суцiльнометалевих вагонах i вiдкритих автомобiлях за умови збе-

реження якостi i вживання необхiдних заходiв проти розпорошення i

дiї на вапно атмосферних опадiв.

Вапно потрiбно перевозити i зберiгати окремо за видами i сор-

тами.

6.3 Порошкоподiбне негашене вапно слiд вiдвантажувати в авто-

цементовозах з гравiтацiйним розвантаженням i залiзничних цемен-

товозах бункерного типу, контейнерах, в яких виключається можли-

вiсть розпорошення вапна, а також в паперових багатошарових мiш-

ках.

При перевезеннi водними шляхами порошкоподiбне вапно слiд

вiдвантажувати в тарi.

6.4 Вапно у виглядi грудок рекомендується зберiгати в закри-

тих примiщеннях або ємкостях. Порошкоподiбне вапно - зберiгати в

складах силосного типу.

Строк зберiгання повiтряного негашеного порошкоподiбного вап-

на в паперових мiшках з часу його виготовлення не повинен переви-

щувати 15 дiб.

Строк зберiгання негашеного вапна в герметичнiй тарi необме-

жений.

Гiпс будiвельний

6.5 Гiпс будiвельний вiдвантажують без тари навалом, у мiш-

ках, контейнерах i металевих дiжках.

Перевезення гiпсу навалом здiйснюють автоцементовозами з

гравiтацiйним вивантаженням, а також в залiзничних вагонах i кон-

тейнерах.

6.6 Будiвельний гiпс рекомендується зберiгати в закритих, су-

хих складах (в засiках), а також в механiзованих силосних складах

в контейнерах.

Пiдлога в складських примiщеннях повинна бути пiднята над

С.22 ДБН Г.1-4-95

рiвнем землi не менше нiжна 0,3 м. Висота стосу повинна бути не

бiльшою за 2 м.

6.7 Гiпс не рекомендується зберiгати понад 2,5-3 мiсяцi, бо в

результатi взаємодiї з парами води, що знаходяться в повiтрi, ак-

тивнiсть гiпсу постiйно знижується.

Цемент

6.8 Перевезення цементу навалом у вiдкритих автомобiлях, на-

пiввагонах i вагонетках забороняється.

Перевезення цементу навалом слiд здiйснювати в спецiалiзова-

них транспортних засобах.

При перевезеннi цементу залiзничним транспортом застосовують

вагони-цементовози з аерацiйнопневматичним розвантажуванням це-

менту i вагони-цементовози бункерного типу.

При перевезеннi в критих залiзничних вагонах цемент необ-

хiдно захищати вiд зволоження, розпорошення i забруднення.

Для вивантажування цементу з критих залiзничних вагонiв вико-

ристовують спецiальнi засоби механiзацiї. Залiзничнi вагони- це-

ментовози з пневморозвантаженням призначаються для перевезення

цементу навалом вiд цементних заводiв до елеваторiв або прирейко-

вих складiв бетонних заводiв (заводiв залiзобетонних виробiв) на

вiдстань до 1000 км i пневматичного розвантажування матерiалу, що

перевозиться, безпосередньо в силос на висоту до 25 м.

6.9 Для перевезення цементу автомобiльним транспортом вико-

ристовують автоцементовози вантажопiдйомнiстю вiд 3,5 до 13,5 т з

аерацiйно-пневматичним, пневматичним i саморозвантаженням.

Автоцементовозами доцiльно перевозити безтарний цемент з це-

ментних заводiв, елеваторiв i базових складiв на склади спожива-

ча, що знаходяться на вiдстанi до 100 км.

Для безтарного перевезення цементу при роззосередженому бу-

дiвництвi з невеликими обсягами робiт необхiдно використовувати

контейнери та склади-контейнери.

6.10 Зберiгати цемент рекомендується в типових стацiонарних

або iнвентарних силосних складах. На малих роззосереджених

об'єктах цемент необхiдно зберiгати в контейнерах.

Цемент, що надходить на будiвництво в мiшках, повинен зберi-

гатись в закритому сухому примiщеннi.

Зберiгання цементу навалом в тимчасових складах амбарного ти-

пу, пiд навiсом, в засiках, на вiдкритих майданчиках пiд брезен-

товим покриттям забороняється.

Складування в одну ємкiсть цементу рiзних марок i видiв забо-

роняється.

7 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

ЗАПОВНЮВАЧIВ ДЛЯ БЕТОНIВ I РОЗЧИНIВ

7.1 Пiсок, гравiй, щебiнь, легкi заповнювачi слiд перевозити

i зберiгати без тари; їх вiдносять до групи навалочних вантажiв,

тому вiдповiдальними є органiзацiя процесу завантаження, розван-

таження, перевезення i зберiгання цих матерiалiв, захист їх вiд

нерацiональної втрати i забруднення.

7.2 Поставка i приймання пiску, гравiю, щебеню виконується

партiями. Партiєю вважається кiлькiсть матерiалу, вiдвантаженого

одночасно в одному залiзничному составi або баржi. Пiд час вiд-

вантаження автомобiльним транспортом партiєю вважається кiлькiсть

С.23 ДБН Г.1-4-95

матерiалiв, що вiдвантажується одному споживачевi протягом доби.

7.3 Доставку заповнювачiв залiзницею здiйснюють у напiвваго-

нах, думпкарах i платформах; автомобiльним транспортом - автомо-

бiлями- самоскидами i автопоїздами, а також безперервним видом

транспорту - пiдвiсними канатними дорогами i рiзними контейнерами

далекої дiї.

Перлiт перевозиться в паперових багатошарових мiшках або кон-

тейнерах.

Для аглопориту i перлiту при перевезеннi навалом використо-

вують залiзничнi вагони i критi автомобiлi.

7.4 При транспортуваннi i зберiганнi керамзитовий гравiй i

пiсок потрiбно захищати вiд забруднення, зволоження або механiч-