7.2.3.3 Можливість запобігання або обмежування збитку, що залежать від:

a) рівня керування устаткованням:

1) спеціалістами;

2) неспеціалістами;

3) в автоматичному режимі;

b) швидкості виникнення небезпечної ситуації:

1) несподіване виникнення;

2) швидке настання;

3) повільне настання;

c) усвідомлення ризику:

1) за допомогою загальної інформації;

2) за допомогою безпосереднього спостерігання;

3) за допомогою попереджувальних сигналів та сигнальних приладів;

d) людських можливостей із запобігання або обмеження збитку (наприклад, рефлекси, рухомість, можливості звільнення):

1) можливість існує;

2) можливість існує за певних умов;

3) можливість відсутня;

e) практичного досвіду та знань:

1) машин взагалі;

2) аналогічних машин;

3) відсутність досвіду.


7.3 Аспекти, прийняті до уваги під час визначання складових ризику

7.3.1 Групи ризику

Визначаючи ризик, необхідно брати до уваги всіх осіб, що наражаються на небезпеку. До них відносяться оператори (див. 3.21 EN 292-1) та інші особи, для яких існує можливість бути травмованими машинами.


7.3.2 Вид, частота та тривалість впливання небезпеки

Оцінювання впливу аналізованого виду небезпеки (зокрема нанесення шкоди здоров'ю в результаті тривалого впливу) потребує аналізування та враховування всіх режимів експлуатування устатковання та всіх методів роботи. Зокрема, це стосується необхідності доступу під час регулювання, ознайомлювання, змінювання або коригування процесу, очищання, пошуку несправностей та ремонтно-профілактичних заходів (див. 3.11 EN 292-1).

Якщо функції убезпечнювання повинні призупинятися (наприклад, протягом технічного обслуговування), то необхідно передбачити цю ситуацію, оцінюючи масштаб ризику.


7.3.3 Зв'язок між впливанням небезпеки та його наслідком

Необхідно враховувати зв'язок між впливанням небезпеки та його наслідком. Необхідно також взяти до уваги ефект акумульованого впливання небезпеки та синергетичні ефекти. Аналізуючи ці ефекти необхідно використовувати, по можливості, відповідні загальновідомі дані.

Примітка. Дані щодо нещасних випадків можна використовувати для з'ясовування можливості та ступеня травмованості під час експлуатування визначеного типу машин, використовуючи визначені заходи безпеки.


7.3.4 Людський чинник

Людський чинник може впливати на рівень ризику і його необхідно враховувати, визначаючи ризик. Нижче наведено деякі приклади:

– взаємодія людини з машиною;

– взаємозв'язок між людьми;

– психологічні аспекти;

– ергономічні аспекти;

– здатність до усвідомлювання небезпеки в конкретній ситуації, що залежить від освіти, досвіду та здібностей.

Для оцінювання здібностей осіб, що наражаються на небезпеку, необхідно враховувати:

– застосовування ергономічних принципів під час розробляння конструкції машини;

– природні здібності або набуті навики до виконування поставлених завдань;

– поінформованість про небезпеку;

– ступінь довіри щодо виконання поставлених завдань без навмисних та ненавмисних відхилів;

– спонукання до відхилення від встановленої та необхідної безпечної технології.

Освіта, досвід та навики можуть впливати на рівень ризику, але жодний з цих чинників не може бути основою для відмови від усунення небезпеки або зниження рівня ризику за допомогою конструктивних або захисних заходів, якщо їх можна здійснити.


7.3.5 Надійність захисних функцій

Визначаючи ризик, необхідно враховувати надійність вузлів та систем. У цьому разі необхідно:

– ідентифікувати обставини, що можуть призвести до збитку (наприклад, вихід з ладу вузлів, від'єднання енергопостачання, неполадки електроустаткування);

– у разі потреби, застосовувати методи кількісного аналізування для порівняння альтернативних заходів безпеки;

– надавати інформацію для вибирання відповідних захисних функцій, вузлів та приладів. Вузли та системи, ідентифіковані як ті, що виконують критичні функції безпеки (див. 3.13.1 EN 292-1),

потребують особливої уваги.

Якщо для захисту використовують більше одного захисного пристрою, то під час вибирання їхню надійність та роботу варто розглядати у взаємозв'язку.

Якщо до заходів безпеки відноситься організування праці, адекватне поводження, пильність, використовування індивідуальних засобів захисту, навички та навчання, то оцінюючи ризик, необхідно враховувати їхню відносно малу ефективність порівняно з випробовуваними технічними заходами безпеки.


7.3.6 Можливість виводити з ладу захисні засоби або експлуатувати устаткований, не вживаючи заходів безпеки

Визначаючи ризик, необхідно враховувати, що визначені засоби захисту можна вивести з ладу або працювати, не використовуючи їх. Необхідно також брати до уваги можливі спонукальні мотиви для цього, наприклад, якщо:

– захисні заходи знижують продуктивність або перешкоджають будь-яким діям, яким віддає перевагу оператор;

– захисне устатковання важко використовувати;

– у процесі задіяно осіб, які не відносяться до обслуговувального персоналу;

– користувач не схвалює заходів безпеки або вважає, що вони не виконують своєї функції. Можливість виводити з ладу засобу захисту залежить як від його типу (наприклад, регульована огорожа, що її програмує колійний вимикач), так і від особливостей конструкції.

Застосовування програмованих електронних систем дає додаткові можливості для їхнього виведення з ладу або не використовування, якщо доступ у програми, пов'язані з убезпечнюванням, не запрограмовано належним чином та його не контролюють. Визначаючи ризик, потрібно встановити, де функції убезпечнювання не відділено від інших функцій устатковання та в якому обсязі можливий доступ до них. Це особливо важливо, коли необхідно мати дистанційний доступ для діагностування або коригування процесу (див. 12.3.5 EN 60204-1).


7.3.7 Працездатність засобів безпеки

Визначаючи ризик, потрібно враховувати можливість підтримувати захисне устатковання в стані, що забезпечує необхідний ступінь захищеності.

Примітка. Труднощі, пов'язані з підтримуванням захисного устатковання в належному робочому стані, можуть послужити спонукальним мотивом для його виведження з ладу або роботи, не використовуючи його, щоб не переривати роботу на машини.

7.3.8 Інформація для користувача

Визначаючи ризик, потрібно враховувати, що інформація для користувача, що її прикладають до устатковання, повинна повністю відповідати розділу 5 EN 292-2.


8 ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ


8.1 Загальні відомості

Після визначення ризику, необхідно оцінити його для того, щоб вирішити, чи потрібно знизити його рівень і чи можна убезпечнити. Якщо необхідно знизити рівень ризику, то потрібно вибрати відповідні заходи безпеки та застосувати їх, а потім ще раз оцінити ризик (див. рисунок 1). У рамках цих повторюваних дій конструктор повинен перевірити, чи не з'являться нові види небезпеки, для захисту від яких будуть потрібні додаткові заходи. Якщо такі виникнуть, їх варто додати в перелік ідентифікованих видів небезпеки.

Проведення заходів знижування рівня ризику (див. 8.2) та сприятливий результат порівняльного аналізування ризиків (див. 8.3 ) дають впевненість у безпечності машини (див. 3.4 EN 292-1).


8.2 Проведення заходів знижування рівня ризику

Виконання нижченаведених умов показує, що знижування рівня ризику можна завершити, якщо:

– небезпеку усунунено або рівень ризику знижено за рахунок:

a) конструктивних заходів або замінювання матеріалів та речовин на безпечніші;

b) захисних засобів;

– обрані засоби захисту убезпечнюють за умови використовування устатковання відповідно до його призначеності;

– вид обраних засобів захисту відповідає своїй призначеності, враховуючи:

a) можливість виводити засоби захисту з ладу або експлуатувати устатковання, не використовуючи їх;

b) обсяг збитку;

c) перешкоду до виконування необхідної роботи;

– інформація про використовування машини відповідно до її призначеності достатньо зрозуміла;

– методи роботи, застосовувані під час експлуатування машини, узгоджуються з можливостями обслуговувального персоналу або інших осіб, що можуть наражатися на небезпеку, зумовлену машиною;

– рекомендовано практичні методи безпечного експлуатування устатковання та відповідні вимоги з готування персоналу викладено належним чином;

– користувач достатньою мірою поінформований про залишковий ризик на різноманітних етапах життєвого циклу машини;

– рекомендовано використовування індивідуальних засобів захисту, то обгрунтовання необхідності їхнього використовування та відповідні вимоги з готування персоналу викладено належним чином;

– вжито достатніх додаткових заходів обережності (див. розділ 6 EN 292-2).


8.3 Порівняльне аналізування ризику

Порівняння ризику, зумовленого машиною, з ризиком, пов'язаним з іншою аналогічною машиною, може бути частиною процесу оцінювання ризику за умови використовування таких критеріїв:

– устатковання, з яким порівнюють, безпечне;

– призначеність та конструкція обох видів устатковання зіставлювані;

– види небезпеки та складових ризику порівнювані;

– технічні вимоги порівнювані;

– умови експлуатування порівнювані.

Використовування цього методу порівнювання не відміняє необхідності оцінювати ризи згідно з цим стандартом для специфічних умов експлуатування (наприклад, порівнюючи стрічков пилку для розрізування м'яса зі стрічковою пилкою для розрізування деревини, необхідно оцінит ризик, пов'язаний з властивостями оброблюваного матеріалу).


9 ДОКУМЕНТАЦІЯ

Для виконання вимог цього стандарту документація з оцінювання ризику повинна вміщувати опис оцінювання та отримані результати. У документації, у разі потреби, потрібно навести так інформацію:

a) характеристика машини, для якої оцінювали (наприклад, технічні дані, граничні розміри, призначеність):

– всі основні величини (наприклад, навантага, міцність, чинники безпеки);

b) встановлені види небезпеки:

– встановлені небезпечні ситуації;

– небезпечні явища, розглянуті під час оцінювання;

c) відомості, на яких засновано оцінювання ризику (див. 4.2 ):

– використані дані та їх джерела (наприклад, відомості про нещасні випадки в минулому досвід знижування рівня ризику на аналогічних машинах);

– недостатня надійність використаних даних та її вплив на оцінювання ризику;

d) мета, досягнена заходами безпеки;

e) заходи безпеки, застосовувані з метою усунення встановлених видів небезпеки або зниження рівня ризику (наприклад, відповідно до стандартів або інших вимог);

f) залишковий ризик, пов'язаний з машиною;

g) результат остаточного оцінення ризику (див. рисунок 1).


ДОДАТОК А

(довідковий)


ПРИКЛАДИ ВИДІВ НЕБЕЗПЕКИ, НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ

ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИПАДКІВ

Таблиця А.1


Види небезпеки

Додаток А

EN 292


до EN 292-2/A1

Частина 1

Частина 2

Види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків

1 Механічні види небезпеки, пов'язані з:
– деталями машини або оброблюваними деталями, наприклад:

1.3

4.2

3.1,3.2,4

а) формою
b місцем встановлення
с) вагою та стійкістю (потенційною енергією елементів,
що можуть переміщуватися під дією сили ваги)
d) вагою та швидкістю (кінетичною енергією елементів
за контрольованого та неконтрольованого руху)
є) недостатньою механічною міцністю
– накопиченням енергії всередині машини, наприклад:

1.5.3, 1.6.3

4.2

3.8, 6.2.2

f) в пружних елементах (пружинах)
д) в рідинах або газах, що перебувають під тиском
п) в умовах вакууму
1.1 Небезпека здавлення

1.3

4.2.1


1.2 Небезпека порізання
1.3 Небезпека розітнення або відсічення
1.4 Небезпека намотання
1.5 Небезпека втягнення або захоплення
1.6 Небезпека удару
1.7 Небезпека уколу або проколу
1.8 Небезпека ушкодження абразивними поверхнями або
поверхнями тертя
1.9 Небезпека, пов'язана з поданням або викиненням рідини під високим тиском

1.3.2

4.2.1

3.8

2 Електричні види небезпеки внаслідок
2.1 Контакту людей з деталями, що, як правило, перебувають

1.5.1, 1.6.3

4.3

3.9, 6.2.2

під напругою (прямий контакт)
2.2 Контакту людей з деталями, що перебувають під напругою

1.5.1

4.3

3.9

через несправність (непрямий контакт)
2.3 Наближення до деталей, що перебувають

1.5.1, 1.6.3

4.3

3.9, 6.2.2

під високовольтною напругою
2.4 Електричних процесів

1.5.2

4.3

3.9