Вид діяльності

Рекомендації щодо акустичного ізолювання, обмеження

Тип приміщення

Рівень шумового

тла LAeq,

ДБ(А)

Виконання завдань, що іноді потребують зосередженості, виконання монотонних завдань час від часу

Хороша звукоізоляція від сусідніх приміщень; дуже гарне звукове спілкування

Окремий офіс зі звичайними споживчими вимогами

від 35 до 40

виконання завдань, що іноді потребують зосередженості, виконання частково механізованих завдань

Хороша звукоізоляція від сусідніх робочих зон; відповідне екранування від сусідніх робочих місць; гарне звукове спілкування

Офіс з декількома відділами зі звичайними споживчими вимогами

від 35 до 45

Виконання переважно механізованих завдань

Відповідна звукоізоляція від сусідніх робочих зон і незначне екранування від сусідніх робочих місць; обмежена конфіденціальність, гарне звукове спілкування

Офіс із декількома відділами зі зниженими споживчими вимогами

від 40 до 45

В.3.3 Звукоізоляція у середині робочого середовища

Щоб знизити передавання звуку від джерела (наприклад, розмови, устаткування, машини) до сусідніх робочих місць, можна вибрати один із пропонованих засобів: звукопоглинальні стелі, покриття стін і підлоги, роздільні перегородки, розділення приміщення, створення необхідної відстані між трупами робочих місць (див. ISO 11690-1 і ISO 11690-2),

Для більших робочих приміщень повинне бути закладене зниження рівня звуку від 4 дБ до 5 дБ під час кожного подвоєння відстані.

У разі необхідності хорошого звукового спілкування і для створення відповідного «акустичного комфорту» реверберація повинна бути настільки низькою, наскільки це можливо. Необхідно досягти часу реверберації від 0,5 с до 1 с у діапазоні частот від 250 Гц до 4 кГц.

Максимальний рекомендований час реверберації у робочому просторі залежить від його об’єму. У таблиці В.2 наведено максимальний рекомендований час реверберації залежно від об'єму приміщення.

Якщо час реверберації перевищує межі, зазначені в таблиці В.2, насамперед треба прове­сти акустичне обробляння стелі. Для великих робочих просторів може виявитися необхідним складніше обробляння (див. ISO 11690-1).

Таблиця В.2

Максимальний час реверберації залежно від об'єму приміщення

Об’єм приміщення, м3

Максимальний рекомендований час реверберації, с

Мовне спілкування

Основна призначеність

50

не нормовано

не нормовано

100

0,45

0,8

200

0,6

0,9

500

0,7

1.1

1000

0.8

1.2

2000

0,9

1,3

В.3.4 Випромінювання шуму машинами та устаткуванням

Під час розміщення чи купування устаткування і машин для робочого середовища варто використовувати дані, за їх наявності в документації чи в контрактах, про створюваний машинами та устаткуванням шум (див. ISO 11690-1),

У інформації можна зазначати, наприклад, значення А-зваженого рівня звукової потужності, А-зваженого рівня звукового тиску. Можна зазначати, який це шум: переривчастий, що складається з окремих тонів, чи імпульсний (див. ISO 9296, ISO 7779 i ISO 4871).

B.3.5 Шум на робочому місці

Рекомендовано, щоб номінальний рівень був нижче ніж 35 дБ(А) — 55 дБ(А) у випадку виконання склад них і комплексних завдань.

Залежно від акустичних вимог і виду виконуваної діяльності рівень шумового тла не повинен перевищувати величин, зазначених у таблиці В.1.

Якщо на робочому місці необхідно мовне спілкування, то залежно від акустичних вимог, голосових зусиль і розбірливості мови (співвідношення сигнал — шум) рівень шуму не повинен пе­ревищувати рівнів, зазначених у таблиці В.З (див, ISO 9921-1, Lazarus (1986), Lazarus (1987)).

Для отримання вільної від перешкод акустичної інформації співвідношення А-зважених значень сигнал — шум у мікрофоні повинне досягати 30 дБ. Максимальний рекомендований рівень шуму для досягнення певної якості телефонного зв'язку наведено у таблиці В.4.

Таблиця В.З

Рекомендовані максимальні рівні шуму LAeq на робочому місці залежно від голосових зусиль, якості мовного спілкування і відстані між особами, що спілкуються (залучено з ISO 9921-1)

Голосове зусилля

Рівень звуку мови Lsа на відстані 1м

Максимальний рекомендований рівень шуму LAeq

Мовне спілкування

Співвідношення сигнал – шум Lsa - LAeq, дБ

бездоганно = 18

дуже добре = 12

добре = 7

задовільно = 2

1 м

1 м

2 м

1 м

4 м

1 м

4 м

підвищене

66

48

42

36

54

48

42

59

53

47

64

58

52

нормальне

60

42

36

30

48

42

36

53

47

41

58

52

46

ослаблене

54

36

30

24

42

36

30

47

41

35

52

46

40

Lsа — А-зважений, еквівалентний постійному, рівень звукового тиску мови, що чути вухом;

Lsа 1 м - на відстані 1 м від рота того, хто говорить;

LAeq - номінальний рівень без регулювання.

У колонках зазначена відстань між особами, що спілкуються, у метрах.

Таблиця В.4

Взаємозв'язок між рівнем дратувального шуму і якістю спілкування за допомогою акустичних медіа-засобів (наприклад, телефону) (залучено з ISO 9921-1)

Рівень шуму LAeq, дБ

Якість спілкування

<40

бездоганна

від 40 до 45

дуже гарна

від 45 до 50

гарна

від 50 ДО 55

задовільна

від 55 до 65

злегка обмежена

ВІД 65 ДО 80

утруднена

>80

незадовільна


ДОДАТОК С (довідковий)

ВИМІРЮВАННЯ I ОЦІНЮВАННЯ ВІБРАЦМ ТША

Вимірюваними параметрами для визначання механічного передавання вібрацій людині є пришвидшення тіла людини у трьох напрямках (див. ISO 2631-1) і тривалість щоденного впливу вібрацій.

Вібрації вимірюють безпосередньо та оцінюють за частотою відповідно до їх біологічного впливу, визначаючи середньоквадратичні значення зважених прискорень. На робочих місцях, де вібрація може погіршити зорову роботу (наприклад, через основні властивості навколишнього простору чи виконуваного завдання), рекомендовано провести додаткові вимірювання пришвид­шення на чолі біля очей у напрямках у i z за допомогою мініатюрних акселерометрів.

Примітка. Рекомендовано керуватися вказівками ISO 2631-1.

Частотне аналізування у вузьких смугах частот може дати додаткову інформацію щодо можливого погіршення зорової роботи.

Оцінювання ступеня погіршення, спричиненого механічними вібраціями, можна виконати порівнянням середньоквадратичних значень із граничними значеннями, наведеними в різних таблицях і на рисунках ISO 2631-1. Окремі пульсації чи короткочасні вібрації з високою амплітудою можуть потребувати окремого оцінювання. Межі для граничних значень впливу залежать від таких основних критеріїв, а саме: стомлюваності, зниження працездатності, погіршення здоров'я чи безпеки та зменшення комфортності.

Виходячи з аспектів уникнення будь-яких погіршень ефективності чи виникнення ушкоджень і перешкод, величини, обрані для оцінювання інтенсивності вібрації Кг (див. ISO 2631-2), повинні бути значно нижче згаданих граничних значень. Це застосовують особливо для робочих місць, на яких виконують переважно інтелектуальну роботу, яка супроводжується записуванням візуальної інформації чи точними рухами. Через те, що на таких робочих місцях може виникати зовсім різний вплив на здоров'я (наприклад, внаслідок безупинних компенсаційних спроб підтримування певної зорової роботи) порівняно з умовами, за яких було визначено граничні значення, рекомендовані максимальні значення повинні бути знижені.

ДОДАТОК D (довідковий)

ТЕМПЕРАТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Нижченаведені значення застосовні для помірних кліматичних зон і для робочих просторів, де спеціальних вимог до одягу не ставлять. У країнах, що перебувають за межами помірних зон, інші аспекти, не розглянуті тут, можуть відігравати значну роль, наприклад, погіршення мікробіологічних умов у приміщенні чи розвиток плісняви в приміщеннях і вентиляційній системі будинків. Спеціальні вимоги до одягу можуть обмежити можливості користувача під час вибирання одягу. Тому під час проектування чи оцінювання робочого середовища всі ці аспекти треба враховувати.

D.1 Рекомендовані значення для створення теплового комфорту

У таблиці D.1 наведено рекомендовані значення індивідуальних параметрів і параметрів довкілля для досягнення теплового комфорту в зимовий і літній періоди. Вважають, що для більш ніж 80 % користувачів ці умови будуть прийнятні. Оцінювання засновано на додатку A ISO 7730, виходячи з припущення про виконання роботи сидячи за відносної вологості 50 %.

Значення параметрів для підтримування інших рівнів можна оцінити за ISO 7730, У таблиці D.2 наведено рекомендації для трьох категорій. У таблиці D,2 категорія В відповідає таблиці D.1. Різниця між категоріями полягає в діапазоні температур для досягнення оптимальної робочої температури, тобто температури, за якої задовольняються вимоги максимальної кількості присутніх у приміщенні, що однакова для всіх категорій.

Таблиця D.1

Значення рекомендованих індивідуальних параметрів і параметрів навколишнього середовища

Параметр

Зимовий період

Літній період

Індивідуальні параметри

Ізоляційні властивості одягу

1,0 clo а

0,5 clo а

Рівень активності

1,2 met

Параметри навколишнього середовища для загального теплового відчуття

РМV індекс

-0,5< PMV < 0,5

PPD- індекс

< 10%

Параметри навколишнього середовища для локального теплового відчуття

Асиметрія випромінюваних температур в— холодна вертикальна поверхня (стіна, вікно)

< 10 К


— нагріта горизонтальна поверхня (стеля)

<5К


Різниця температур повітря по вертикалі

<3K

Норма протягів

<15%

Середня швидкість повітря с

< 0,13 м/с за температури 20 °С

а - 1 clo = 0, 155 м2, °С/Вт.

b - Рекомендації для нагрітих вертикальних і холодних горизонтальних поверхонь менш жорсткі і не вміщені в ISO 7730.

с - Передбачено, що температура повітря дорівнює робочій температурі, а інтенсивність турбулентності становить 40 %.

Таблиця D.2

Взаємозв'язок між параметрами навколишнього середовища і індивідуальними параметрами для трьох категорій PMV i PPD-індексів

Параметр

Зимовий період

Літній період

Індивідуальні параметри

Ізоляційні властивості одягу

1,0 clo а

0,5 clo а

Рівень активності

1,2 met

Параметри навколишнього середовища

Категорія

А

В

С

A

В

С

РМV індекс

±0,2

±0,5

±0,7

±0,2

±0,5

±0,7

PPD-індекс. %

<6

<10

<15

<6

<10

<15

Робоча температура, °С

22±1,0

22±2,0

22±3,0

24,5±0,5

24.5±1,5

24,5+2,5

а - 1 clo = 0,155м2 °С/Вт

D.2 Оцінювання і вимірювання теплових параметрів

D.2.1 Персональна параметри

Рівень активності можна оцінити відповідно до ISO 7730 чи з використовуванням детальнішої інформації, зазначеної в ISO 8996. Під час роботи з дисплеєм сидячи на робочому місці пропонують використовувати значення 1,2 met.

Теплоізоляційні властивості одягу можна оцінити згідно з ISO 7730 чи з використовуванням детальнішої інформації, наведеної в ISO 9920. Пропонують використовувати значення 1,0 clo для зимових умов i 0,5 clo — для літніх.