НПАОП 0.00-5.18-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)


3.2. Перед виходом на настил галереї кранівник повинен вимкнути рубильник у кабіні й повісити на нього плакат з надписом "Не вмикати. Працюють люди". На кранах, в яких рейки візка розміщені на рівні настилу, кранівник перед виходом на галерею повинен встановити візок посередині моста, за винятком випадків, коли він виходить для огляду самого візка; в таких випадках слід встановити візок у безпосередній близькості від виходу на настил.

3.3. Під час роботи крана кранівник повинен стежити за тим, щоб робоче місце під краном було освітлено.

3.4. Під час роботи крана кранівнику і його помічнику забороняється відволікатися від своїх обов'язків, а також чистити й змащувати механізми.

3.5. При обслуговуванні крана двома особами - кранівником і його помічником - жоден із них не має права відлучатися з крана, не попередивши про це один одного. 

3.6. Перед ввімкненням механізмів крана кранівник повинен подати попереджувальний звуковий сигнал. Ця вимога має виконуватися також і тоді, коли в роботі крана була перерва.

3.7. Кранівник повинен зупинити кран за сигналом "Стій", незалежно від того, ким він подається.

3.8. При вимушеній зупинці мостового крана не біля посадочного майданчика і за відсутності вздовж кранової колії прохідної галереї спуск кранівника з крана повинен бути організований за його сигналом адміністрацією цеху й здійснюватися у відповідності з порядком, встановленим для даного цеху.

3.9. Кранівник може почати роботу на крані після його ремонту лише з дозволу працівника, відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані. Цей дозвіл повинен бути записаний у вахтовому журналі.

3.10. Кранівнику не дозволяється:

3.10.1. Виконувати самостійно ремонт крана, його механізмів або електроустаткування, огляд і ремонт головних тролеїв і струмознімників, а також заміну запобіжників (плавких вставок).

3.10.2. Виконувати огляд і очищення крана при ввімкненому рубильнику в кабіні кранівника.

3.10.3. Вмикати рубильник і керувати механізмами крана при перебуванні на його галереї людей, винятки допускаються для слюсарів і електромонтерів при огляді ними механізмів крана; в цьому випадку кранівник виконує команди лише особи, яка здійснює огляд, і може ввімкнути рубильник і механізми крана за його командою, якщо вона перебуває в зоні видимості кранівника.

3.10.4. Залишати на настилі галереї або на візку крана інструмент, а також незакріплене устаткування або деталі.

3.10.5. Скидати будь-що з крана донизу.

3.10.6. Виходити на кран і сходити з нього під час його руху.

3.10.7. Виходити на кранові колії, перелазити з одного крана на інший, а також переходити з однієї галереї моста на іншу через візок.

3.10.8. Здійснювати заклинювання контакторів, виводити з дії гальма, кінцеві вимикачі, блокуючі контакти і електричний захист.

3.11. Перш ніж здійснювати будь-який рух краном, кранівник повинен пересвідчитися, що у зоні дії крана відсутні сторонні люди, а його помічник і стажист перебувають в безпечному місці.

Перед виконанням кожної операції, а також при перебуванні людей на шляху руху вантажу кранівник повинен подавати попереджувальний звуковий сигнал; якщо люди не відходять з шляху переміщення вантажу, то кранівник зобов'язаний припинити рух.

3.12. Ввімкнення механізмів крана кранівник повинен виконувати лише за сигналом стропальника; якщо останній подає неправильний сигнал, то кранівник не повинен його виконувати; за пошкодження і травми, спричинені краном через неправильну подачу сигналу, несуть відповідальність як кранівник, так і стропальник, який подав неправильний сигнал.

3.13. На кранах з двома і більше механізмами підіймання гаки, які не використовуються в роботі, повинні бути звільнені від вантажозахоплювальних пристроїв і підняті у верхнє положення.

3.14. Не дозволяється одночасно виконувати краном більше двох операцій, наприклад, пересувати кран і візок, а також здійснювати піднімання вантажу. Виняток допускається лише для спеціальних кранів: завалювальних, посадочних тощо, а також у разі необхідності запобігти аварії або нещасному випадку.

3.15. Перед підійманням вантажу кранівник повинен переконатися, що вантажні канати крана перебувають у вертикальному положенні і що вантаж, який підіймається, не може під час підіймання за що-небудь зачепитися.

3.16. При підійманні вантажів, вага яких близька до граничної вантажопідіймальності крана, кранівник повинен попередньо підняти вантаж на висоту не більшу за 200 - 300 мм і переконатися в надійності дії гальм, а також у правильності стропування вантажу.

3.17. При підійманні вантажу кранівник повинен стежити за тим, щоб вантаж, що підіймається, не уперся в нижні пояси ферми крана.

3.18. При переміщенні вантажу в горизонтальному напрямку кранівник повинен попередньо підняти його не менше, ніж на 0,5 м вище предметів, що зустрічаються на шляху, й стежити, щоб під піднятим вантажем або вантажем, що переміщується, не було людей.

3.19. Вантаж, що переміщується краном, дозволяється опускати лише на призначене для цього місце, яке виключає можливість падіння, перевертання або сповзання цього вантажу.

3.20. Під час навантажування чи розвантажування залізничних вагонів кранівник повинен попередньо переконатися у відсутності в них людей.

3.21. Гак підіймального механізму необхідно встановлювати точно над вантажем, що належить підняттю.

3.22. При роботі поблизу колони, штабеля вантажів, залізничного вагона та інших місць кранівник повинен попередньо переконатися у відсутності стропальника та інших осіб між вантажем, що підіймається, переміщується або опускається, і цими предметами, а також в тому, що вантаж не зачепить за колону, штабель вантажу тощо.

3.23. Перед підійманням вантажу з колодязя або котловану, а також перед опусканням вантажу в них, кранівник повинен попередньо переконатися, опустивши порожній (ненавантажений) гак, в тому, що при його найнижчому положенні на барабані лебідки залишиться не менше ніж 1,5 витка каната, не враховуючи витків, що перебувають під затискним пристроєм.

3.24. При встановленні на одній крановій колії декількох кранів кранівник з метою уникнення їх зіткнення повинен стежити за тим, щоб відстань між габаритами кранів або габаритами вантажів, що підіймаються, була не меншою за 1 м.

3.25. При двохярусному розташуванні кранів кранівники не повинні допускати, щоб нижній кран міг наїхати на опущений вантажний канат верхнього крана.

3.26. При раптовій зупинці крана, вхід на який допускається поза кабіною безпосередньо через настил галереї, кранівник повинен вимкнути рубильник. Наступне ввімкнення рубильника і лінійного контактора дозволяється виконувати лише після переходу особи, яка перебуває на настилі, в кабіну чи після того, як буде з'ясовано, що на крані і на кранових коліях нікого немає, що роз'ємна частина перил для входу на настил галереї замкнена або зупинка крана сталася з іншої причини.

3.27. Підіймання й переміщення вантажу декількома кранами допускається лише у виключних випадках і лише під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, при цьому вантажні канати повинні зберігати вертикальне положення, а навантаження, що припадає на кожний кран, не повинне перевищувати його вантажопідіймальність і швидкості підіймання, опускання й переміщення повинні бути однакові.

3.28. При підійманні й переміщенні вантажу кранівнику забороняється:

3.28.1. Підіймати вантаж, вага якого перевищує вантажопідіймальність крана; якщо вага вантажу не відома, то кранівник повинен одержати ці відомості від працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.28.2. Штовхати краном сусідній кран.

3.28.3. Користуватися кінцевими вимикачами як робочими органами для автоматичної зупинки механізмів.

3.28.4. Відривати гаком або грейфером вантажі, засипані землею, закладені іншими вантажами, закріплені болтами, залиті бетоном, а також примерзлі до землі.

3.28.5. Звільняти краном затиснуті вантажем знімні вантажозахоплювальні пристрої.

3.28.6. Розгойдувати вантажі (опоки, виливниці тощо) або стрімко опускати їх та ударяти з метою вибивання з них залишків землі, металу та іншого, якщо кран на таку роботу не розрахований.

3.28.7. Підіймати вантаж, що перебуває в нестійкому положенні, або підвішений за один ріг дворогого гака, а також у тарі, заповненій вище її бортів, або вище встановленої позначки наповнення.

3.28.8. Підтягувати вантаж по землі, підлозі або по рейках гаком крана при скісному натязі каната, а також підтягувати гаком залізничні вагони, платформи, вагонетки тощо без застосування спеціальних напрямних блоків, які забезпечують вертикальне положення вантажного канату.

3.28.9. Допускати до стропування й зачіплювання осіб, які не мають посвідчення стропальника або зачіплювача, а також застосовувати вантажозахоплювальні пристрої без клейма або бірки.

3.28.10. Укладати вантаж на електричні кабелі та трубопроводи, а також на краю укосу чи канави, якщо при цьому він може сповзти або перевернутися.

3.28.11. Підіймати вантаж з людьми, які перебувають на ньому, а також вантаж, що підтримується руками.

3.28.12. Допускати на кран і передавати керування краном стороннім особам, допускати до самостійного керування краном учнів та стажистів без нагляду за ними.

3.28.13. Виконувати навантаження й розвантаження автомашин, якщо шофер перебуває в кабіні.

3.28.14. Переміщувати вантаж над людьми.

3.28.15. Залишати вантаж у підвішеному стані.

3.28.16. Виконувати роботу краном, якщо скінчився строк його чергового технічного огляду.

3.28.17. Підіймати залізобетонні вироби з пошкодженими петлями, неправильно обв'язані вантажі, а також вантажі, що перебувають в нестійкому положенні.

3.28.18. Підіймати цеглу, плитку та інші матеріали, укладені на піддонах без огорож; це дозволяється лише при навантаженні та розвантаженні (на землю) автомашин, їх причепів, залізничних напіввагонів і платформ.

3.28.19. Підіймати вантажі, на які не розроблені графічні зображення (схеми) правильного стропування й зачіплювання.

3.28.20. Здійснювати регулювання гальм механізму підіймання при піднятому вантажі.

3.28.21. Підіймати балони із стиснутим або скрапленим газом, що не вкладені в спеціальні контейнери.

3.28.22. Працювати при температурі повітря нижче допустимої мінусової, вказаної в паспорті крана.

3.28.23. Здійснювати підіймання, переміщення й опускання вантажів при наближенні грози, сильного вітру, швидкість якого перевищує допустиму для роботи даного крана, вказану в його паспорті; при цьому кранівник повинен виконати вказівку інструкції заводу-виготівника проти угону крана вітром.

3.29. Кранівник повинен опустити вантаж і припинити роботу краном:

3.29.1. У випадку поломки або зіпсування крана.

3.29.2. У випадку спадання канатів з барабана або блоків, утворення на канатах петель або виявлення пошкоджень канатів.

3.29.3. При несправності приладів та пристроїв безпеки.

3.29.4. Якщо корпуси електроустаткування або металеві конструкції крана знаходяться під напругою.

3.29.5. Якщо часто спрацьовує струмовий або тепловий захист електродвигунів.

3.30. При силі вітру, більшій за 6 балів, кранівник крана, який працює на відкритому повітрі, повинен припинити роботу краном й вжити заходів щодо запобігання угону крана вітром у відповідності з інструкцією заводу-виготівника або інструкцією, розробленою суб'єктом господарювання.

3.31. При виникненні пожежі на крані кранівник повинен негайно вимкнути струм на крані й почати гасити пожежу, одночасно викликавши за допомогою одного із членів бригади, яка обслуговує кран, пожежну охорону.

3.32. При раптовому припиненні живлення або зупинці крана з інших причин кранівник повинен поставити штурвал або рукоятки контролерів у нульове положення й вимкнути рубильник у кабіні.

Якщо в цьому випадку вантаж залишився у піднятому положенні, кранівник зобов'язаний за допомогою стропальника або іншого працівника викликати працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, і в його присутності опустити вантаж шляхом ручного розгальмовування. При цьому до прибуття вказаної особи кранівник повинен вжити заходів до недопущення проходу людей під піднятим вантажем.

3.33. Підхід крана до лінійок кінцевих вимикачів повинен здійснюватися лише на уповільненій швидкості. Використання кінцевих вимикачів як робочих органів відключення електродвигунів не дозволяється.

3.34. При необхідності переміщення вантажів над перекриттям, під яким розміщені виробничі, жилі або службові приміщення, де перебувають люди, кранівник може стати до роботи лише після одержання письмового розпорядження керівництва підприємства, ознайомлення з заходами з безпечного транспортування вантажів і під безпосереднім керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.35. При завантаженні і розвантаженні автомашин і причепів до них, залізничних платформ і напіввагонів робота крана дозволяється лише за відсутності людей на транспортних засобах, в чому кранівник повинен попередньо впевнитись.

3.36. Якщо під час роботи крана виникне аварія або нещасний випадок, кранівник зобов'язаний негайно зупинити кран і довести до відома працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, а також сповістити працівника, відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані.

3.37. Мастильні і обтиральні матеріали повинні зберігатися в металевому посуді, закріпленому у зручних місцях крана, у кількості, що не перевищує добової потреби.

4. Додаткові вимоги під час роботи спеціальними кранами

4.1. Додаткові вимоги при роботі кранів, що транспортують розплавлений метал.

4.1.1. Кранівник крана, що транспортує розплавлений метал або рідкий шлак, повинен керуватися такими вказівками:

а) перед підійманням ковша стежити за надійністю обхвату гаками шийки цапф та перевіряти дії гальм механізму шляхом підіймання ковша на висоту, не більшу за 100 мм;