Про затвердження Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів


Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 30 квітня 1996 року № 74 


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 червня 1996 р. за № 267/1292


Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду

 від 1 жовтня 2007 року № 232


Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 № 328, Правилами будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51, НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Типову інструкцію для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, що додається.

2. Зазначену Типову інструкцію ввести в дію з 1 липня 1996 року.

3. З метою поліпшення роботи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям при експлуатації парових та водогрійних котлів підприємствам, установам, організаціям, які є власниками котлів та які їх експлуатують, розробити з урахуванням специфіки виробництва на основі Типової інструкції і затвердити в установленому порядку виробничі інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, організувати їх вивчення працівниками та встановити контроль за їх дотриманням.

4. Вважати такою, що не застосовується на території України, Інструкцію для персоналу котелень (типова), затверджену Держгіртехнаглядом СРСР 12 червня 1970 р.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П. Т. 


 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук 
 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 30 квітня 1996 р. № 74   

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 1996 р. за № 267/1292  


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ (МАШИНІСТІВ) ПАРОВИХ ТА ВОДОГРІЙНИХКОТЛІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів (далі - Інструкція) розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (далі - Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 травня 1994 року № 51, поширюється на всі відомства, підприємства, організації України незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також на приватних осіб, які є власниками котлів, визначає права та обов'язки операторів (машиністів) (далі - операторів) парових і водогрійних котлів (далі - котлів), а також встановлює порядок безпечного їх обслуговування.

1.2. Для управління та обслуговування котлів, економайзерів, трубопроводів і допоміжного устаткування (живильних насосів, установок золовидалення і т. д.) власник зобов'язаний призначити операторів, що мають посвідчення на право обслуговування котлів даного типу та пройшли навчання та інструктажі з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.3. На підставі цієї Інструкції з урахуванням місцевих умов експлуатації власником розробляється і затверджується в установленому порядку виробнича інструкція.

1.4. Під час роботи оператор повинен мати при собі посвідчення на право обслуговування котлів.

1.5. Персонал котельної повинен чітко знати і виконувати всі вимоги, обумовлені у виробничій інструкції.

1.6. До обслуговування котлів можуть бути допущені особи, не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження з метою визначення їх фізичного стану та відповідності вимогам цих професій.

Періодична перевірка знань операторів котлів проводиться не рідше одного разу на 12 місяців.

Позачергові перевірки знань у них проводяться:

а) при переході на інше підприємство;

б) у випадку переведення на обслуговування котлів іншого типу;

в) при переведенні котлів на спалювання іншого виду палива;

г) при перерві в роботі понад 6 місяців;

д) за рішенням адміністрації або за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці.

Комісія з перевірки знань призначається наказом по підприємству, до участі в її роботі може бути залучено інспектора Держнаглядохоронпраці.

При переході персоналу на обслуговування котлів, працюючих на газоподібному паливі, повинна бути проведена додаткова перевірка знань у порядку, встановленому Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 № 254, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758.

(абзац десятий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

При перерві в роботі за спеціальністю більше 12 місяців оператори котлів проходять перевірку знань у комісії підприємства і, при задовільних результатах перевірки, допускаються до стажування для відновлення необхідних навичок згідно з програмою, затвердженою адміністрацією підприємства. 

1.7. Якщо котли обслуговують в зміні кілька операторів, то вони підпорядковуються старшому оператору, призначеному адміністрацією підприємства, керівництвом цеху, дільниці.

1.8. Приймання зміни та її здавання повинні проводитись з дотриманням вимог Правил внутрішнього розпорядку.

1.9. При прийманні зміни оператор (старший оператор) зобов'язаний ознайомитися з записами в змінному журналі і спільно з оператором (старшим оператором), що здає зміну, перевірити справність працюючих котлів і устаткування, яке відноситься до них, приладів і засобів захисту: економайзерів, бойлерів, деаераторів, сепараторів, постійної продувки, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води, автоматичних сигналізаторів гранично допустимих рівнів води, манометрів, термометрів, автоматики безпеки за всіма її параметрами, запірної і регулюючої арматури, живильних, спускних, продувальних і паротрубопроводів, живильних насосів, устаткування шлако- і золовидалення, димососів, вентиляторів, устаткування подачі палива в топці котлів і т. д. При цьому повинна бути також перевірена справність аварійного освітлення і сигналізація для виклику адміністрації.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА КОТЛІВ

2.1. При підготовці котла до розпалення оператор повинен:

2.1.1. Перед розпаленням ретельно перевірити:

а) справність топки і газоходів, запірних і регулюючих приладів;

б) справність контрольно-вимірювальних приладів, арматури, гарнітури, живильних приладів, димососів і вентиляторів, а також наявність природної тяги;

в) справність устаткування для спалювання відповідного виду палива;

г) заповнення котла водою до відмітки нижчого рівня, а при наявності водяного економайзера - заповнення його водою;

д) чи тримається рівень води в котлі і чи немає пропускання води через лючки, фланці та арматуру;

е) чи немає заглушок перед і після запобіжних клапанів, на паро-, мазуто- і газопроводах, на живильній спускній і продувній лініях;

ж) відсутність в топці і газоходах людей чи сторонніх предметів.

2.1.2. Провентилювати топку і газоходи протягом 10 - 15 хвилин (залежно від конструкції котла) шляхом відкриття дверей топки, піддувала, шиберів для регулювання подачі повітря, заслонок природної тяги, а при наявності димососів і вентиляторів - шляхом їх включення. До включення димососа для вентиляції топки і газоходів у котлів, працюючих на газоподібному паливі, необхідно переконатися, що ротор не торкається корпусу димососа, для чого ротор прокручується вручну. Включення димососів у вибухонебезпечному виконанні допускається тільки після провітрювання котлів природною тягою і після перевірки справності димососа.

2.1.3. Для котла, працюючого на газоподібному паливі, після виконання вимог пп. 2.1.1, 2.1.2:

а) перевірити справність газопроводу і встановлених на ньому кранів і засувок (вся запірна арматура на газопроводах повинна бути закрита, а крани на продувальних газопроводах - відкриті);

б) продути газопровід через продувальну свічку, поступово відкриваючи засувок на відгалуженні газопроводу до котла. Якщо після перевірки газоаналізатором (або іншим надійним засобом) виявиться, що в газопроводі відсутня вибухонебезпечна газоповітряна суміш, свічку треба закрити;

в) переконатися у відсутності витікання газу з газопроводів, газового обладнання й арматури шляхом обмилювання нарізних і фланцевих з'єднань. Користування відкритим вогнем при виконанні цієї роботи категорично забороняється;

г) перевірити за манометром відповідність тиску газу, а при двопровідних пальниках, крім того, - відповідність тиску повітря перед засувками пальників при працюючому дуттьовому вентиляторі, встановленому тиску;

д) відрегулювати тягу котла, що розпалюється, встановивши розрідження в топці 2 - 3 мм водяного стовпчика.

2.1.4. Для котла, працюючого на рідкому паливі, температуру палива довести до величини, встановленої в інструкції, прогріти парову лінію до форсунок.

Переконавшись у справності устаткування за змінним журналом, оператор (старший оператор) повинен зробити запис про здавання й прийняття зміни.

Якщо при перевірці буде виявлена несправність устаткування, то приймаючий зміну оператор (старший оператор) повинен зробити про це запис у змінному журналі і сповістити про це особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів для прийняття відповідного рішення з цього питання і надання необхідної вказівки операторові.

2.1.5. Операторові забороняється залишати робоче місце за відсутності змінного. У випадку відсутності останнього це необхідно довести до відома особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котлів (начальника котельної), і керуватися його вказівками.

2.1.6. Не дозволяється приймати та здавати зміну під час ліквідації аварії в котельній.

2.1.7. Оператор під час зміни не повинен ухилятися від виконання обов'язків, покладених на нього виробничою інструкцією.

2.1.8. Операторові забороняється залишати котли без нагляду до повного припинення горіння в топці, вилучення з неї решток палива і зниження тиску до нуля. Котли, які не мають цегляної кладки, допускається залишати в закритому на замок приміщенні, не очікуючи на зниження тиску до атмосферного, якщо після припинення горіння в топці і вилучення решток палива з неї, а також шлаку і золи з бункера, тиск в котлі почав знижуватися.

2.1.9. Оператор не повинен допускати в котельню сторонніх осіб. Вони можуть бути допущені тільки з дозволу адміністрації та у супроводі її представника.

2.1.10. Приміщення котельної, котли і все устаткування повинні утримуватись в справному стані і належній чистоті. Забороняється завалювати приміщення котельної чи зберігати в ньому матеріали і предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього мають бути завжди вільними. Двері для виходу з котельної повинні легко відчинятися назовні.

2.2. При розпаленні котлів оператор повинен:

2.2.1. Виконувати розпалення котлів тільки за наявності розпорядження, записаного в змінному журналі особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, чи особою, що замінює таку. В розпорядженні повинні бути зазначені тривалість заповнення котла водою та її температура. Оператор повинен бути завчасно попереджений про час розпалювання котла.

2.2.2. Виконувати розпалення котлів протягом часу, встановленого адміністрацією, при слабкому вогні, зменшеній тязі, закритому паровому вентилі і відкритому запобіжному клапані або вентилі (крані) для випуску повітря. При розпаленні котла необхідно забезпечити рівномірний прогрів його частин і завчасно ввімкнути прилад для підігріву води в нижньому барабані котла.

Застосування при розпаленні котла, працюючого на твердому паливі, легкозаймистих матеріалів (бензину, гасу та ін.) не допускається.

2.2.3. При наявності у пароперегрівача котла приладу для запобігання перегріву його елементів при розпалюванні котла ввімкнути цей прилад.

2.2.4. При наявності у водяного економайзера обвідного газоходу гарячі гази з котла необхідно спрямувати через цей газохід, закривши заслінку для пропускання газів через економайзер. Переводити гарячі гази на газохід економайзера належить після того, як установиться регулярне живлення котла.

За відсутності обвідного газоходу для попередження нагріву води в економайзері вище допустимої температури здійснювати прокачування через економайзери води, що направляється по згінній лінії в бак або дренаж.

Якщо котли мають водяні економайзери киплячого типу і рециркуляційні лінії, що з'єднують водяний простір барабана з нижніми колекторами економайзера, то перед розпалюванням котла відкрити вентилі на цих лініях.

2.2.5. Пальник котла, працюючого на газоподібному паливі, запалювати наступним чином: внести в топку до гирла пальника, що включають, запальник, подати газ, поволі відкриваючи засувку перед пальником і стежити за тим, щоб він загорівся одразу, тут же почати подачу повітря, потім збільшити подачу газу і повітря, одночасно регулюючи розрідження в топці і полум'я у пальнику. Вилучити запальник з топки після одержання стійкого полум'я.

Якщо до запалювання пальника полум'я запальника згасло, негайно припинити подачу газу в пальник, вилучити запальник з топки і провентилювати топку та газоходи протягом 10 - 15 хвилин. Тільки після цього можна приступати до розпалювання пальника.