ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу


4.12.5 Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів повинна виконуватись з використанням засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) при адміністративному контролі за їх застосуванням (включення до технологічного регламенту, правил внутрішнього розпорядку з використанням заходів заохочення до їх застосування та/або адміністративним покаранням порушників). Застосування ефективних (при наявності сертифіката відповідності) ЗІЗ зменшує рівень професійного ризику ушкодження здоров'я, але не змінює клас умов праці робітника.

5. Загальні методичні підходи до вимірів та оцінки факторів виробничого середовища та трудового процесу.

5.1. Лабораторії, які виконують всі заміри та оцінку шкідливих виробничих факторів, повинні бути атестовані (акредитовані) у встановленому порядку.

5.2. План контролю умов праці на підприємствах складається на рік та доповнюється і змінюється у випадку реконструкції чи заміни обладнання, зміни чи інтенсифікації виробничих процесів, виявлення професійних захворювань чи отруєнь.

5.3. Контролю підлягають усі шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища та трудового процесу, які присутні на робочому місці працівника.

5.4. Перелік нормативних та методичних документів щодо вимірів та оцінки виробничих факторів наведено в розділі 6.

5.5. Апаратура та прилади, які використовуються для вимірів, підлягають метрологічній повірці у встановленому порядку.

5.6. Дані інструментальних вимірів оформлюються протоколом відповідно до медичної документації чи протоколів, розроблених на їх основі (Додаток).

5.7. Гігієнічна оцінка умов праці проводиться відповідно до цього документа.

6. Нормативні посилання

У Гігієнічній класифікації використані посилання на такі документи:

6.1. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. № 4617-88.

6.2. Дополнения к перечню ПДК. № 1-Х.

6.3. Списки "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони", затверджені МОЗ України.

6.4. Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини. Затверджений наказом МОЗ України від 7.02.97 № 25.

6.5. Предельно допустимьіе уровни воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и материалами. № 1742- 77.

6.6. Санитарные норми и правила выполнення работ в условиях воздействия злектрических полей промышленной частоти (50 Гц). № 5802-91.

6.7. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц. № 3206-85.

6.8. Санитарные нормы и правила устройства и зксплуатации лазеров. № 5804-91.

6.9. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях. № 4557-88.

6.10. "Санитарные нормы и правила выполнення работ в условиях воздействия злектрических полей промышленной частоты (50 Гц)" № 5802-91.

6.11. СН 245-71 "Санитарные нормы планирования промышленных предпрятий".

6.12. СН 4557 - 88 "Санітарні норми ультрафіолетового опромінення виробничих приміщень".

6.13. СН 2152-80 "Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих і громадських приміщень".

6.14. ПДУ воздействия злектромагнитных полей диапазона частот 10-60 кГц. № 5803-91.

6.15. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

6.16. ГОСТ ССБТ 12.1.001 -89 "Ультразвук. Общие требования безопасности".

6.17.ГОСТ ССБТ 12.1.045-84 "Злектростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведенню контроля".

6.18. ГОСТ ССБТ 12.1.006-84 "Злектромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведенню контроля".

6.19. ГОСТ ССБТ 12.4.176-89 "Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека".

6.20. ГОСТ ССБТ 12.4.016-87 "Костюмы мужские для защиты от повышенных температур и теплового излучения. Технические условия".

6.21. ГОСТ ССБТ 12.4.123-83 "Средства колективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования".

6.22. ГОСТ ССБТ 12.4.084-80 "Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Костюмы мужские. Технические условия".

6.23. ГОСТ ССБТ 12.4.088-80 "Костюмы женсккие для защиты от пониженных температур. Технические условия".

6.24. ГОСТ № 24940-96 "Методы измерения освещенности".

6.25. ISO 7243 "Високотемпературные условия - оценка тепловой нагрузки по индексу WBGT (температура влажного й шарового термометра)".

6.26. СНиП 11-4-79 Строительные норми и правила. Часть 11. Нормы проектирования. Глава 4. Естественное и искусственное освещение.

6.27. СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

6.28. Методические рекомендации "Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания". № 5168-90.

6.29. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

6.30. ГОСТ 12.1.04 ССБТ "Злектростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведенню контроля".

6.31. ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислюваних машин.

6.32. Державні Санітарні Правила проектування, упорядкування та експлуатації виробництва біологічних засобів захисту рослин та стимуляторів рост) рослин у виробничих біолабораторіях та біофабриках № 254.

6.33. ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

6.34. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій.

6.35. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

6.36. "Санитарно-гигиенические норми напряженности злектростатического поля" № 1757-77.

6.37. Методические указания по измерению концентрации азрозолей преимущественно фиброгенного действия № 4436-87.

6.38. МУ № 5168-90 "Оценка теплового состояиия человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам предупреждения охлаждения и перегревания".

6.39. "Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)" .

6.40. ДСТУ 2293-93.ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення.* Не віднесені до професійних.

2 Чинними в Україні є значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що містяться в переліку "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе" № 4617-88, доповненнях № 1-7 до нього, а також ГДК та орієнтовні безпечні рівні впливу (ОРБВ), що затверджені Головним державним санітарним лікарем України після 1 січня 1997 року.

3 Відповідно до чинних в Україні1 значень ГДК та ОБРВ шкідливих речовин у повітрі робочої зони, довідкові додатки 1 та 2 до таблиці 4.11.1.

4 Відповідно до чинних в Україні1 значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є канцерогенна дія (позначка "К").

5 Відповідно до чинних в Україні1 значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є алергенна дія (позначка "А").

6 Відповідно до чинних в Україні1 значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є фіброгенна дія (позначка "Ф"), довідковий додаток 3 до таблиці 4.11.1.

7 Речовини, при виготовленні та використанні яких повинен бути виключений контакт з органами дихання та шкірою працюючих при обов'язковому контролі повітря робочої зони методами, затвердженими в установленому порядку, і які мають чутливість 0,001 мг/куб. м та нижче (довідковий додаток 4 до таблиці 4.11.1).


8 Поряд з гостроспрямованим механізмом дії наведені додаткові особливості дії речовини: А - алерген, К - канцероген, П - подразнювальна.

9 Азоту (V) оксид та азоту (II) оксид на повітрі перетворюється в азот (IV) оксид.

10 За тривалості роботи в атмосфері, що містить оксид вуглецю, не більше 1 години, ГДК оксиду вуглецю може бути підвищена до 50 мг/куб. м, за тривалості роботи не більше 30 хвилин - не більше 100 мг/куб. м; за тривалості роботи не більше 15 хвилин - не більше 200 мг/куб. м. Повторні роботи за умов підвищеного вмісту оксиду вуглецю у повітрі робочої зони можуть проводитись з перервою не менше ніж 2 години.

11 До подразнювальних віднесені речовини, зона подразнювальної дії яких більше ніж 3.

12 Поряд з подразнювальною наведені додаткові особливості дії речовини: А - алерген, К - канцероген, Г - гостроспрямований механізм дії.

13 Азоту (V) оксид та азоту (II) оксид на повітрі перетворюється в азот (IV) оксид.

14 - поряд з фіброгенною дією наведені додаткові особливості дії речовини: А - алерген, К -канцероген;

15 - ГДК зазначена для загальної маси аерозолю

16 Чинними в Україні є значення граничне допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що містяться в переліку "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоньы № 4617-88, доповненнях № 1-7 до нього, а також ГДК та орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ), затверджені Головним державним санітарним лікарем України після 1 січня 1997 року.

17 Робота в спеціалізованих медичних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин. Види робіт, при яких можливий контакт з патогенними мікроорганізмами на підприємствах шкіряної та м'ясної промисловості, при здійсненні ремонту та обслуговуванні каналізаційних систем, відносяться до класу 3.2.

18 відповідно до ДСН № 3.3.6.037-99

19 відповідно до ГОСТ 12.1.003-831

20 відповідно до ДСН № 3.3.6.039-99

21 відповідно до ДСН № 3.3.6.039-99 (таблиця 4) визначається перевищення кількості виміряних імпульсів за робочу зміну/годину відносно допустимої кількості імпульсів (ГДР) для даного виміряного пікового значення віброприскорення в діапазоні 120-160 дБ. Визначення вібраційного навантаження від імпульсної вібрації при послідовній роботі кількома інструментами наведено в Додатку 11 ДСН № 3.3.6.039-99.

22 вище максимально допустимих значень за категорією робіт.

23 ТНС - індекс теплового навантаження середовища.

24 У діапазоні інтенсивності теплового випромінюння від 141 до 1000 Вт/м оцінка мікроклімату - за ТНС-індексом. При інтенсивності його вище 1000 Вт/кв. м - згідно з таблицями 4.11.4.1 та 4.11.4.3.

25 ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень" або галузеві стандарти.

26 При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J, град. Цельсію, кв. м/Вт); 0,61 (2); 0,51 (3).

27 Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентації часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).

28 Вказано температуру відносно спокійного повітря: при вітрі вона повинна бути підвищена на 2,2 град. Цельсію на кожний 1 м/с.

29 Згідно з "Предельно допустимими уровнями воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами й материалами" (№ 1742- 77).

30 Згідно з ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ "Злектростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах й требования к проведенню контроля".

31 Значення ГДР, з якими порівнюються вимірювані на робочих місцях величини ЕМП, визначаються залежно від тривалості дії фактора протягом робочого дня.

32 Згідно з "Санитарными нормами й правилами выполнения работ в условиях воздействия злектрических полей промышленной частоты (50 Гц)" - ДНАОП 0.03-3.21-91.

33 Згідно з "Предельно допустимыми уровнями магнитных полей частотой 50 Гц" - ДНАОП 0.03-3.13-85, ОБУВ ПеМП 50 Гц № 5060-89.

34 Згідно з ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ "Злектромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведенню контроля", Изменение № 1 ГОСТ 12.1.006-84, "ПДУ воздействия злектромагнитных полей диапазона 10-60 кГц" .

35 Відповідно до СанПиН 5804-91 "Санитарные норми й правила устройства й зксплуатации лазеров" ГДР 1 - для хронічної дії, ГДР 2 - для однократної дії) (ДНАОП 0.03-3.09-91).

36 Відповідно до "Санитарных норм ультрафиолетового излучения в производственных помещениях" (№ 4557-88, ДНАОП 0.03-3.17-88). При перевищенні допустимої інтенсивності опромінення (ДІО) робота дозволяється за умови використання засобів колективного або індивідуального захисту.

37 Відповідно до методичних вказівок "Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения" - оцінюється профілактичне опромінювання, його достатність.

38 Згідно з СНиП II-4-79 (зі змінами) Строительные нормы и правила "Естественное й искусственное освещение".

39 При наявності засобів для компенсації ультрафіолетової недостатності - клас 3.1.

40 Нормативні значення: освітленості - Ен, нерівномірності розподілу освітленості - Енер.н. коефіцієнта пульсації освітленості - Кпн, показника осліпленості - Рн, яскравості - Lн згідно зі СНиП II-4-79.

41 Перешкоди відсутні.

42 Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані 3,5 м.

43 Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані до 2 м.

44 Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані до 1,5 м.

45 «Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных й общественных помещений" № 2152-80