лист-звернення, у якому зазначаються найменування, місцезнаходження в Україні, телефон виконавця, прізвище, ім'я, за наявності - по батькові та номер ДРФО, посада уповноваженої особи;

копію свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

6.4. З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість до районного рівня Єдиного банку юридичних осіб уносяться відомості про дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав та прирівняні до них представництва міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатичні місії) у разі:

якщо дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб;

якщо за заявою дипломатичної місії органом державної податкової служби приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку юридичних осіб, та їй присвоюється номер із ТРДПАУ органом державної податкової служби без подання додаткових документів, про що орган державної податкової служби інформує дипломатичну місію не пізніше наступного робочого дня після такого включення.

У разі необхідності за письмовим зверненням дипломатичної місії, яка виконує обов'язки податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, їй видається довідка про взяття на облік за формою № 4-ОПП (додаток 4) у порядку, визначеному пунктом 4.17 цього Порядку. У такій довідці після слів "(назва ДПІ)" зазначається "як податковий агент щодо сплати податку з доходів фізичних осіб".

6.5. Облік іноземних громадян, які мають постійне місце проживання в Україні й одержують доходи з джерелом його походження з України, здійснюється органами державної податкової служби на загальних підставах. Винятком є особи, які мають дипломатичний імунітет і звільняються від сплати податків відповідно до законодавства України та при цьому не мають доходів чи об'єктів оподаткування в Україні, не пов'язаних із дипломатичною діяльністю.

(розділ 6 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 25.04.2006 р. № 216)

7. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків

7.1. Органи державної податкової служби проводять внесення змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб на підставі:

інформації органів державної реєстрації;

документально підтвердженої інформації установ банків про відкриття (закриття) банківських рахунків та електронних реєстрів з установ банків;

документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків.

7.2. У разі внесення змін до Єдиного державного реєстру та надходження відповідних відомостей від державних реєстраторів щодо платників податків, а також надходження від самих платників податків заяв за ф. № 1-ОПП чи за ф. № 5-ОПП з позначками "Перереєстрація" чи "Зміни", органи державної податкової служби фіксують зазначені зміни в журналах за ф. № 2-ОПП та ф. № 7-ОПП.

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317)

7.3. Платник податків, активи якого передані в податкову заставу, або той, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, зобов'язаний завчасно повідомити податковий орган про прийняття рішення щодо проведення будь-яких видів реорганізації та надати податковому органу план такої реорганізації. Проведення реорганізації такої особи без узгодження плану реорганізації з податковим органом тягне за собою відповідальність, установлену законодавством.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.3 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

7.4. Централізовані бухгалтерії надають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням повний перелік усіх установ та організацій, що обслуговуються такими бухгалтеріями, який вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб.

(абзац перший пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

Якщо установою або організацією, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, унесено зміни до Єдиного державного реєстру, централізована бухгалтерія підтверджує перебування на обслуговуванні такої установи або організації протягом десяти робочих днів від дня здійснення реєстрації таких змін.

При ненадходженні такого підтвердження від централізованої бухгалтерії, на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про здійснення реєстраційних дій щодо бюджетної установи або організації, яка не перебувала на обліку в органах державної податкової служби, підрозділ з обліку платників податків надсилає за місцезнаходженням такої установи або організації відповідне повідомлення (лист).

Якщо установа або організація протягом місяця від дня направлення такого повідомлення не підтвердить факту обслуговування централізованою бухгалтерією, вона має бути взята на облік органом державної податкової служби датою надходження відомостей від державного реєстратора, про що органом державної податкової служби такій установі видається (направляється) довідка за ф. № 4-ОПП у порядку, визначеному розділом 4 цього Порядку.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.4 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 пункт 7.4 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

7.5. Надання дубліката або копії довідки про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП орган державної податкової служби здійснює на письмовий запит платника податків. Дублікат довідки чи її копія видається (надсилається) платнику податків протягом двох робочих днів після надходження письмового запиту від платника податків. Про їх видачу робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. № 14-ОПП, а відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 пункт 7.5 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

7.6. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП (назва, місцезнаходження платника податків чи органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, зміна керівництва тощо), видається нова довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП замість старої. 

(розділ 7 доповнено пунктом 7.6 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

Для отримання нової довідки платник податків подає до органу державної податкової служби звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Орган державної податкової служби протягом двох робочих днів після такого звернення перевіряє інформацію про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру або виконання вимог пункту 7.10 цього Порядку та видає нову довідку.

(пункт 7.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

У такому самому порядку видається нова довідка замість зіпсованої чи втраченої. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.

(пункт 7.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

7.7. Відомості районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) органами державної податкової служби на підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО ЄДРПОУ, Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади. При цьому інформація про внесені зміни роздруковується окремо для кожного платника податків та підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.7 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 пункт 7.7 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 від 24.07.2006 р. № 428)

7.8. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків.

З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація банку даних про платників податків чи реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може проводитись із залученням платників податків шляхом звірки.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.8 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149)

7.9. Відомості про відповідальних за податковий облік осіб юридичної особи чи відокремленого підрозділу - керівника та головного бухгалтера (бухгалтера, якщо для забезпечення ведення бухгалтерського обліку за штатом платника податків передбачена лише одна посада бухгалтера без створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером) вносяться чи змінюються органом державної податкової служби в Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі:

реєстраційної заяви платника податків з поміткою "Зміни";

даних про таких осіб, що вказуються платником податків у податкових деклараціях, розрахунках, звітах, якщо таких даних достатньо для однозначної ідентифікації відповідальних осіб платника податків.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.9 згідно з наказом

Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 пункт 7.9 у редакції наказів Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 від 24.07.2006 р. № 428)

7.10. Платники податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі перереєстрації чи виникнення змін (доповнень) у даних платників податків, визначених реєстраційною заявою, у 20-денний строк після реєстрації чи виникнення змін подають до органу державної податкової служби документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява (ф. № 1-ОПП або ф. № 5-ОПП) подається відповідно з позначками "Перереєстрація" чи "Зміни".

(розділ 7 доповнено пунктом 7.10 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

7.11. Якщо відповідно до законодавства в платника податків, окрім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів, інших обов'язкових платежів на території територіальної громади за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої територіальної громади, то в органі державної податкової служби, відповідному цій території, такий платник податків зараховується до категорії платників окремих податків.

7.11.1. Зарахування платника податків до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням підрозділів чи об'єктів платника податків, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, здійснюється у порядку, визначеному розділом 9 цього Порядку, про що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб.

Уся облікова справа платника окремих податків зберігається у відповідному галузевому підрозділі того органу державної податкової служби, у якому такий платник включений до категорії платників окремих податків.

7.11.2. При надходженні (наявності) відповідних підтвердних документів або по закінченні бюджетного року платники окремих податків, у яких відсутні об'єкти, ліквідовані (закриті, реорганізовані) підрозділи, у зв'язку з чим такий платник податків був зарахований до категорії платників окремих податків, за умови своєчасності і повноти сплати податків на відповідній території до Державного бюджету України та місцевого бюджету, на підставі службових документів відповідних галузевих підрозділів податкового органу виключаються з категорії платників окремих податків відповідного органу державної податкової служби, про що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб.

7.11.3. Органом державної податкової служби, яким платника податків зараховано до категорії платників окремих податків, такому платнику податків може бути видане Повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою № 16-ОПП (додаток 15), строк дії якого обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки про взяття на облік за формою № 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою довідкою.

Видачу такого повідомлення відповідний підрозділ органу державної податкової служби здійснює на письмовий запит платника окремих податків протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків. Про його видачу робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. № 14-ОПП, а відповідний запит зберігається в обліковій справі платника окремих податків. Повідомлення не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової служби.