у зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий

 вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим)

До зняття платника податків з обліку він сплачує податки і звітує за попереднім місцезнаходженням.

(абзаци перший і другий підпункту 8.8.4 замінено абзацами

 першим - сьомим згідно з наказом Державної податкової

 адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

Орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням має самостійно оформити у двох примірниках повідомлення за ф. № 11-ОПП, якщо до зняття платника податків з обліку від органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням не надійшло таке повідомлення.

(підпункт 8.8.4 пункту 8.8 доповнено новим абзацом восьмим згідно

 з наказом Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

Дані про надходження (виписку) повідомлення за ф. № 11-ОПП та про зняття з обліку платника податків заносяться до журналу за формою № 6-ОПП.

(підпункт 8.8.4 пункту 8.8 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно

 з наказом Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 у зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами деcятим - сімнадцятим)

Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб, про що в повідомленні за ф. № 11-ОПП посадовою особою підрозділу обліку платників податків робиться запис.

Підрозділи з обліку та звітності формують особові картки платника податків за поточний рік в електронному вигляді та довідку про недоплату й переплату платника податків за станом на дату зняття його з обліку, а також електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три звітні роки, включаючи поточний.

(абзац одинадцятий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

Один заповнений примірник повідомлення за ф. № 11-ОПП разом з обліковою справою за весь період існування платника податків (реєстраційною та звітною частиною), електронною копією податкової звітності, особових карток платника податків, довідкою про недоплату й переплату платника податків, роздрукованою обліковою карткою платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, даними про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді та копією акта останньої документальної перевірки платника податків підрозділи, відповідальні за облік платників, у 5-денний термін надсилають органам державної податкової служби за новим місцезнаходженням. Якщо платник податків має податковий борг, до пакета, що передається, додаються документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу.

(абзац дванадцятий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з

 наказами Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 від 24.07.2006 р. № 428,

 від 20.08.2007 р. № 497)

В органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням зберігаються такі документи:

заява за ф. № 9-ОПП та/або роздруковані органом державної податкової служби відомості з реєстраційної картки, надані державним реєстратором, щодо реєстрації зміни місцезнаходження;

(абзац чотирнадцятий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

копія супровідного листа;

повідомлення за ф. № 11-ОПП.

Підрозділи, відповідальні за облік платників податків, по закінченні поточного бюджетного року друкують списки всіх знятих з обліку платників податків і доводять їх до відома та використання в роботі до всіх структурних підрозділів органу державної податкової служби, а також виключають знятих з обліку із загальної кількості платників податків.

(абзац сімнадцятий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

(пункт 8.8.4 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 05.07.2000 р. № 361)

8.8.5. Після надходження облікової справи орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням платника податків здійснює протягом двох робочих днів взяття його на облік, вносить відповідні зміни до облікової справи. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням проводяться в журналі за ф. № 2-ОПП (ф. № 7-ОПП).

(підпункт 8.8.5 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317)

8.8.6. Орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням видає довідку платникові податків за ф. № 4-ОПП, що підтверджує взяття його на податковий облік, та її копії. Така довідка видається замість довідки, виданої за попереднім місцем обліку.

(підпункт 8.8.6 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

8.8.7. Місце обліку фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, крім нотаріусів, змінюється у разі зміни місця проживання таких осіб, що пов'язане із зміною адміністративного району.

Місце обліку приватного нотаріуса змінюється у разі, якщо воно не відповідає місцезнаходженню робочого місця нотаріуса або у разі зміни місцезнаходження робочого місця нотаріуса, що підтверджується відповідним повідомленням органу юстиції чи реєстраційним посвідченням приватного нотаріуса.

У разі зміни місця обліку особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, органами державної податкової служби за попереднім місцем обліку та за новим місцем обліку проводяться процедури зняття з обліку / взяття на облік, аналогічні випадкам зміни місця проживання фізичними особами - підприємцями. Такі процедури розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби на підставі повідомлення відповідного державного органу, що реєструє відповідну професійну діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо), або заяви самозайнятої особи за формою № 9-ОПП та/або заяви за формою № 5-ОПП, поданих до відповідних органів державної податкової служби.

(пункт 8.8 доповнено підпунктом 8.8.7 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

8.8.8. Процедури передачі карток особових рахунків та податкових зобов'язань платника податків при знятті з обліку в одному органі державної податкової служби і взятті на облік в іншому визначені розділом 10 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 № 276, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за № 843/11123. Перед передачею карток особових рахунків підрозділи обліку та звітності органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника податків проводять звірення стану розрахунків такого платника з бюджетом із складанням у трьох примірниках (два примірники для органів державної податкової служби і один - для платника податків) відповідних актів звірки.

(пункт 8.8 доповнено підпунктом 8.8.8 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

8.8.9. У разі неможливості складання документа, передбаченого нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації України, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків (наприклад, проведення звірки з платником податків) формується довідка у довільній формі про неможливість складання такого документа. Довідка долучається до облікової справи платника податків, яка передається до органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків.

(пункт 8.8 доповнено підпунктом 8.8.9 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

Якщо за попереднім місцем перебування на обліку не проводилась планова виїзна перевірка платника податків, то від органу державної податкової служби, у якому платник був знятий з обліку, до органу, у якому платник був узятий на облік, надсилається повідомлення, у якому зазначається, що така перевірка не проводилась і з яких причин, та надається інформація про позапланові перевірки такого платника податків.

(підпункт 8.8.9 пункту 8.8 доповнено абзацом другим згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

8.8.10. Облік платника податків, строк перебування на обліку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням якого був продовжений після зміни ним місцезнаходження (місця проживання), що пов'язано із зміною адміністративного району, здійснюється з урахуванням таких особливостей.

За зверненням такого платника податків орган державної податкової служби, в якому він перебуває на обліку, видає нову довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП замість старої. У новій довідці вказуються відомості про платника податків та строк її дії, що відповідає двадцятому дню, наступному за днем завершення строку перебування на обліку платника податків.

У разі отримання органом державної податкової служби відомостей про внесення будь-яких записів до Єдиного державного реєстру відносно такого платника податків орган державної податкової служби, який отримав такі відомості, зобов'язаний передати ці відомості до органу державної податкової служби, у якому продовжено строк перебування на обліку платника податків, не пізніше наступного робочого дня від дня надходження відповідних відомостей.

Якщо протягом строку, на який продовжено термін перебування на обліку платника податків, приймається рішення про його припинення (ліквідацію), процедури зняття з обліку такого платника податків проводяться та завершуються тим органом державної податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку на момент унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Те саме стосується платника податків, якого визнано банкрутом і щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру.

(абзац четвертий підпункту 8.8.10 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

Платник податків, який перебуває у процесі припинення, не може бути переведений на обслуговування до іншого органу державної податкової служби, за винятком випадків реорганізації органу державної податкової служби.

(пункт 8.8 доповнено підпунктом 8.8.10 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

У разі, якщо протягом строку, на який було продовжено перебування на обліку платника податків, орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням отримує документи про порушення справи про банкрутство такого платника податків, таким органом державної податкової служби має бути призначена та проведена позапланова виїзна перевірка відповідно до пункту 8.2 цього Порядку. До участі в перевірці може бути залучений орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

(підпункт 8.8.10 пункту 8.8 доповнено абзацом шостим згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

8.9. Зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника податків здійснюється в порядку, відповідному для платників податків - юридичних осіб. На фізичних осіб - підприємців поширюється дія пунктів 8.1 - 8.8 цього Порядку. Особливістю є лише те, що фізична особа після прийняття рішення про внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності подає до органу державної податкової служби, у якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи:

(абзац перший пункту 8.9 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП (додаток 6);

(абзац другий пункту 8.9 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою № 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до органу державної податкової служби, а також завірені органом державної податкової служби копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб - підприємців, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо).

Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом чи за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця, а також відомості відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному органі державної податкової служби.

(абзац четвертий пункту 8.9 замінено абзацами четвертим і п'ятим згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,

 абзац п'ятий пункту 8.9 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)