ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


НАКАЗ

від 31 березня 1994 року N 27


ДПАОП 00.0-8.05-94


Про єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці


На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" наказую:


1. Затвердити і ввести в дію погоджену з Міністерством статистики, Міністерством праці і Міністерством охорони здоров'я єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці, що додається.

2. Установити, що підприємства, установи і організації, підвідомчі міністерствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об'єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, подають їм свій щорічний звіт про стан умов та безпеки праці згідно з формою N 1-УБ (додаток N 2 Єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці); інші підприємства, установи і організації подають цей звіт Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям.

3. Міністерствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об'єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

довести до підвідомчих підприємств, установ і організацій галузеву форму N 1-УБ "Звіт про стан умов і безпеки праці";

подавати Держнаглядохоронпраці до 1 березня наступного за звітним року узагальнену інформацію про стан умов та безпеки праці в галузі згідно з формою N 1-УБ;

прийняти до відома, що форма N 1-УБ "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах" (додаток N 1 Єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці) затверджується і вводиться в дію наказом Міністерства статистики України.

4. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці встановити контроль за своєчасним та якісним заповненням форм звітності з питань умов та безпеки праці.


Голова Державного комітету України

по нагляду за охороною праці


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною

праці від 31 березня 1994 р. N 27


ДПАОП 00.0-8.05-94


Єдина державна система

показників обліку умов і безпеки праці


1. Стан умов праціN рядка

Кількість

робочих

місць

Чисельність працюючих на робочих

місцях графи І

У тому числі

Всього*

робіт-

ників

жінок

непов-

нолітніх

А

Б

1

2

3

4

5

Робочі місця на 31 грудня

поточного року, усього

з них:

атестовано на

відповідність нормативним

актам про охорону праці

підлягають ліквідації

із даних рядка 03

ліквідовано у звітному

році

Працюють в умовах, що не відповідають

санітарно-гігієнічним

нормам

Із даних рядка

працюють під впливом

підвищеного рівня:

шуму (інфразвуку,

ультразвуку)

вібрації

неіонізуючих

випромінювань

іонізуючих випромінювань

Із даних рядка

працюють під впливом

перевищення гранично

допустимих концентрацій

(ГДК):

пилу

газів

біологічних факторів

факторів мікроклімату, що не відповідають

нормативам

освітлення приміщень, що не відповідає нормативам

з них природного

Із даних рядка

працюють з перевищенням

встановлених нормативів:

важкості праці

напруженості праці

Працюють на роботах,

заборонених чинними

нормативними актами про

охорону праці***, усього

з них вивільнено у

звітному році

Працюють в нічну зміну у

трьох-чотирьох змінному

режимі

Працюють під впливом двох і більше підвищених

рівней та концентрацій

шкідливих виробничих

факторів


01**


02**


03**


04**


05


05


06

07


08


09

05


10

11

12


13


14

15

05


16

17


18


19


20


21


х


х

х


х


х


х

х

х


х


х

х


х

х


х


х


х


х


____________

* Чисельність всіх працівників облікового складу (без сумісників та жінок, які знаходяться у відпустці з вагітності та пологів і догляду за дітьми) на 31 грудня поточного року.

** Показники рядків 01 - 04 будуть включені до статистичної звітності після розробки відповідної нормативної документації.

*** Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.


2. Стан безпеки праціN рядка

Кількість

робочих

місць

Чисельність працюючих на робочих

місцях графи І

У тому числі

Всього*

робіт-

ників

жінок

непов-

нолітніх

А

Б

1

2

3

4

5

Наявність машин,

механізмів,

устаткування,

транспортних

засобів, усього

з них:

не відповідають

нормативним

актам про

охорону праці

вичерпали

передбачений у

паспорті

ресурс роботи мають

сертифікат

Кількість

технологічних

процесів,

усього з них:

не відповідають

вимогам

нормативних

актів про охорону праці

мають сертифікат

Кількість будівель та

споруд,

усього з них:

не пройшли

капітального

ремонту

відповідно до

нормативних актів

технічний стан

яких не відповідає

будівельним

нормам і правилам

знаходяться у

аварійному

стані

Кількість працівників,

які повинні проходити

щорічну перевірку

знань з питань

охорони праці

з них пройшли

перевірку знань у

поточному році

Кількість працівників

служб охорони раці


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


36х


х


х


х


3. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праціN

рядка

Витрати підприємств на

Весь

персонал

на 31.12

У тому

числі

пільги та

компенсації за

звітного року

жінки

рік за роботу

у шкідливих

умовах праці

(крб.)

А

Б

1

2

3

Чисельність працівників, яким за

роботу в шкідливих умовах праці встановлено:

додаткові відпустки згідно з

переліком*

додаткові відпустки, дозволені

самим підприємством

скорочений робочий день

безкоштовне

лікувально-профілактичне

харчування безкоштовне одержання молока або

інших рівноцінних харчових

продуктів

підвищені тарифні ставки

доплати за умови та інтенсивність праці

Чисельність працівників, які

мають право на державну пенсію на пільгових умовах:

за списком N 1

за списком N 2

відповідно до Закону "Про

пенсійне забезпечення":

статті 13 "В - З"

статті 14

За вислугу років

Призначену самим підприємством

Облікова чисельність працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, перерахованих у рядках 36 - 48

із них робітники

Чисельність працівників, яким

виплачена компенсація за час

вимушеного простою через

небезпечність виконання робіт,

усього

із них із-за припинення робіт

органами державного нагляду за

охороною праці36


37

38


39


40


41


42


43

44


45

46

47


48


49


50


51


52х


х


х


х


х____________

* Список виробництв, цехів, професій та посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткові відпустки та скорочений робочий день.


4. Суми відрахувань за шкідливі умовиN

рядка

Всього

До фонду соц. страху-

вання

До фонду охорони праці

підпри-

ємства

області

галузі

А

Б

1

2

3

4

5

Сума коштів,

виплачених від

застосування органами

державного нагляду за

охороною праці

штрафних санкцій

(крб.)

Сума коштів,

виплачених за

підвищеними тарифами у фонд соціального

страхування від

нещасних випадків і

професійних

захворювань (крб.)

Сума коштів,

виплачених

підприємством згідно з

рядком 53, 54


53


54*


55


хх


х


х


х


х


х


х


х


____________

* Показники рядків 54, 56 будуть включені до статистичної звітності після розробки відповідної нормативної документації.


5. Забезпеченість засобами індивідуального захистуN рядка

Згідно з нормами

Фактично

А

Б

1

2

Чисельність працюючих, яким видаються безкоштовно засоби індивідуального

захисту, усього з них:

спецодяг

спецвзуття

захисні щитки

захисні окуляри

запобіжні пояси

захисні каски

респіратори

протигази

діелектричні рукавиці

навушники (протишумні вкладиші)


56


57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
6. Санітарно-побутове забезпеченняN рядка

Згідно з нормами

Фактично

А

Б

1

2

Загальна площа санітарно-побутових

приміщень (м2)


у тому числі:

гардеробні (м2/кількість місць для


роздягання)

душові (м2/кількість місць)


умивальні (м2/кількість кранів)


убиральні (м2/кількість сан. приладів)


приміщення для сушіння спецодягу (м2)


кімнати особистої гігієни жінок

(м2/приладів)


67


68


69


70


71


72


73
Інструкція щодо визначення показників умов і безпеки праці


1. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці поширюється на всі підприємства, установи і організації (надалі - підприємства) незалежно від форм власності та видів їх діяльності і враховує весь персонал підприємства, включаючи робітників, спеціалістів, керівників та інших службовців.

Показники єдиної державної системи використовуються при вивченні стану умов і безпеки праці, опрацюванні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці.

Показники рядків 05 - 07, 10, 11, 16 - 20, 36 - 52 включаються до форми державної статистичної звітності N 1-ПВ (умови праці) (додаток N 1).

Інші показники включаються до відомчої форми звітності (додаток N 2).


Примітка. Єдина державна система показників обліку і безпеки праці не містить показників травматизму, загальної та професійної захворюваності, медичних оглядів, бо вони викладаються в окремому документі.


Розділ 1.

Стан умов праці


2. В рядках 05 - 15 дані наводяться за станом на кінець року або на дату останнього заміру рівня факторів виробничого середовища.

3. В рядку 05 наводяться останні дані з санітарно-технічних паспортів цехів (дільниць, виробництв).

В ньому наводяться дані про працівників, зайнятих на робочих місцях, де хоча б один виробничий фактор перевищує гранично допустимий рівень елементу (ГДР) або гранично допустиму концентрацію хімічної чи біологічної речовини, або промислового пилу (ГДК), установлених санітарно-гігієнічними нормами. В цьому рядку кожен працюючий ураховується тільки один раз, незалежно від кількості діючих на нього небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

В рядку 21 показуються працівники, на яких діють два і більше виробничих факторів.

4. В рядку 06 - 17 показуються працівники, на яких діє вказаний у рядку фактор незалежно від дії інших факторів.

5. Оцінка стану умов праці проводиться на основі даних атестації робочих місць, за умовами праці, спеціальних вимірів факторів виробничого середовища, котрі відображаються у картах умов праці на робочих місцях, або санітарно-технічного паспорту цеху (дільниці, виробництва).

6. Визначення чисельності працівників, які працюють з перевищенням встановлених нормативів по важкості та напруженості праці, здійснюється відповідно до "Гігієнічної класифікації праці" від 12.08.86 року N 4137-86.