Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)2.3. Цим Порядком визначаються такі питання:

2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків – юридичних осіб та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.


(Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)


2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків - фізичних осіб та Реєстру фізичних осіб.


(Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)


2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку платників податків; порядок ведення документації при взятті платників податків на облік в органах державної податкової служби, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів.


2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників податків.


3. Організація обліку платників податків у

органах державної податкової служби


3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується Державною податковою адміністрацією України.


3.2. Узяття на облік платників податків органами державної податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються органами державної податкової служби. Процедури та умови обміну відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців визначені Порядком взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 07.12.2005 N 121/560/406, постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005 N 23-3, постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України від 07.12.2005 N 368 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за N 1523/11803.


{Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


{Підпункт "а" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


{Підпункт "б" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


(Розділ 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


3.3. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру.


{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 149 від 03.04.2002,

N 427 від 24.07.2006}


3.4. Крім того, органи державної податкової служби координують свою діяльність з питань обліку платників податків з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" .


3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності) самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком.

3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна податкова адміністрація України відповідно до інформації за отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за місцем знаходження таких структурних підрозділів. Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією України за поданням органу державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів. Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим місцезнаходженням.

3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника податку в одному органі державної податкової служби та взяття на облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У таких випадках перелік платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Документи, видані платнику податків ліквідованим чи реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких документів.


{Розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


3.6. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби. Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття).


{Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


3.7. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді. Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша. Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової служби. Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Державною податковою адміністрацією України, з обов'язковим друкуванням та збереженням друкованих копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день засвідчується підписом начальника підрозділу з обліку платників податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні записи вносяться вручну.


{Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 427 від 24.07.2006}


4. Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів


(Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


4.1. Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами державної податкової служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ). Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності інформують про це органи державної податкової служби за місцем своєї дислокації.


(Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 від 05.07.2000;

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)


4.2. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, можуть не обліковуватись в органах державної податкової служби. Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до органу державної податкової служби підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування. Узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення про самостійну сплату податків, здійснюється після прийняття такого рішення за заявою установи або організації відповідно до цього Порядку.


{Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004;

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.


{Абзац перший пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністраціїN 427 від 24.07.2006}


Узяття юридичної особи на облік органами державної податкової служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.


(Пункт 4.3 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)


4.4. Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи є надходження повідомлення про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від державного реєстратора до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. (Пункт 4.4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


4.5. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. N 2-ОПП (додаток 2). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.


(Пункт 4.5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)


4.6. На бажання платника податків - юридичної особи (у тому числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі документів, визначених у пункті 4.9 цього розділу. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного реєстру та не припинена.


(Пункт 4.6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005 )


4.7. На бажання юридичної особи, стосовно відокремленого підрозділу якої до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття відокремленого підрозділу на облік може бути здійснене органом державної податкової служби за його місцезнаходженням на підставі документів, визначених у пункті 4.10 цього розділу. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що такий відокремлений підрозділ включений до Єдиного державного реєстру й не є закритим.


(Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 729 від 28.12.9;

в редакції Наказів ДПА N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)


4.8. Пункти 4.2 - 4.7 цього розділу не застосовуються до юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які набувають статусу юридичної особи до/без включення їх до Єдиного державного реєстру.


(Пункт 4.8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)


4.9. Для взяття на облік платник податків - юридична особа, означена в пункті 4.6 або в пункті 4.8 цього розділу (у тому числі професійна спілка), подає до органу державної податкової служби: заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1); копію свідоцтва (документа) про державну реєстрацію (легалізацію); копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності). Одночасно з поданням заяви платником податків – юридичною особою пред'являються оригінали перелічених документів.


(Пункт 4.9 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації