3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє зразки металів, сплавів тощо і готує їх для дослідження. Виконує юстирування зразків у камерах і приставках під пучком рентгенівських променів. Обслуговує рентгенівські установки. Обробляє рентгенограми і діаграмні стрічки - проводить запис на іонізаційних апаратах.

Повинен знати: природу рентгенівських променів, дію рентгенівських променів на організм; умови існування відбиття від системи кристалографічних площин (рівняння Вульфа-Брегга); початкові знання про міжплощинні відстані, параметри решітки, сингонії; призначення окремих елементів пульта керування, а також призначення кенотронів, захисних кожухів системи рентгенівських апаратів; основні прийоми роботи на рентгеноструктурній та іонізаційній установках, апаратах; метод асиметричної зйомки; метод зйомки плоских зразків у рентгенівських камерах (для односторонніх рентгенограм); метод зворотної зйомки Закса; правила приготування проявників і фіксажів; промір рентгенограм і їх розрахунок; розшифрування дебаєграм; методику фотометрування рентгенограм.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Апарати типу УРС-60 - установлення рентгенівських трубок і кенотронів.

2. Камери рентгенівські - установлення на апараті, юстирування відносно пучка.

3. Зразки металів, сплавів тощо - установлення на іонізаційних апаратах.

4. Зразки порошкові - виготовлення.

5. Зразки циліндричні - встановлення та юстирування в рентгенівських камерах.

6. Плівки рентгенівські і лічильники - визначення якості.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує рентгеноструктурну апаратуру і проводить її профілактичний ремонт. Вибирає режим експозиції згідно з характеристиками досліджуваного матеріалу. Розшифровує рентгенограми і дифрактограми. Проводить фазовий аналіз. Розраховує параметри елементарних комірок і матеріалів кубічних та середніх сингоній. Досліджує на рентгенограмах зворотної зйомки процеси рекристалізації.

Повинен знати: властивості рентгенівських променів; природу виникнення рентгенівських спектрів; дифракції рентгенівських променів у кристалі; будову і призначення високовольтних генераторів, пультів керування, охолодних пристроїв; характеристики апаратів, застосовуваних у рентгеноструктурних дослідженнях; конструкції рентгенівських камер; методи приготування деяких селективно-поглинаючих фільтрів; обробку рентгенограм; будову мікрофотометрів, прийоми роботи на них; фотометрування рентгенограм візуально і з записом інтенсивності на фотоматеріал; вимірювання інтегральної ширини лінії за допомогою планіметра; прийоми роботи і основні несправності іонізаційної установки; визначення робочої характеристики лічильника імпульсів; підбирання робочого часу і заміну лічильника в разі несправності; підбирання і заміну щілини в трубці і лічильнику; встановлення різних швидкостей діаграмної стрічки на потенціометрі; запис розподілу інтенсивності по перетину лінії "по точках"; загальне уявлення про викривлення і напруження кристалічних грат.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Валки прокатних верстатів - визначення кількості залишкового аустеніту.

2. Дебаєграми із симетричною і асиметричною закладкою плівки і рентгенограми зворотної зйомки - замір на компараторі.

3. Дифрактограми - зйомка із записом на потенціометрі.

4. Лічильники імпульсів - установлення і перевірка їх положень.

5. Трубки - монтаж на іонізаційну установку.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і налагодження стаціонарних та переносних апаратів і установок для досліджень фотометодом, рентгенівських дифрактометрів для рентгено-структурного аналізу. Проводить юстирування різних камер і приставок для структурного аналізу. Вибирає метод, режим і схеми зйомок під час проведення дослідження із застосуванням звичайних температурних, текстурних, малокутових камер і приставок. Проводить рентгенографічні роботи з вивчення і контролю структури, складу матеріалів та аналізу макро- і мікронапружень. Одержує рентгенограми в монохроматизованому випромінюванні та розраховує їх. Опрацьовує і оформляє одержані результати.

Повинен знати: властивості рентгенівських променів і основи кристалографії; теорію дифракції рентгенівських променів; основи будови металів і сплавів; принципи механічної, термічної та інших методів обробки металів і вплив на рентгенодифракційну картину зміни складу та структури металів і сплавів; загальні і спеціальні методи рентгеноструктурного аналізу; будову рентгенівських апаратів, дифрактометрів; конструкцію камер монохроматорів, температурних малокутових, текстурних камер і приставок; конструкцію рентгенівських гоніометрів; порядок їх установлення та юстирування; методи розрахунків і розшифрування рентгенограм із застосуванням графіків, таблиць і номограм з уведенням різних поправок; визначення інтенсивності; методи аналізу форми і ширини дифракційних ліній.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Блоки - визначення розміру і мікровикривлень наклепаного зразка металу.

2. Зразки радіоактивні - дослідження.

3. Сплави, що старіють, - визначення параметрів грат при різних температурах.

4. Фігури для об'єктів полюсні - побудова.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує рентгеноструктурні дослідження із застосуванням керованих комплексів дефрактометр-ЕОМ. Здійснює рентгеноструктурний аналіз складних за хімічним і фазовим складом зразків. Проводить дослідження на крупногабаритних объектах за допомогою спеціалізованої малогабаритної апаратури. Готує поверхні об'єкта до дослідження. Вибирає умови для одержання рентгенограм. Одержує і опрацьовує експериментальні дані, робить висновки і складає звіти.

Повинен знати: принцип дії і правила обслуговування керованих комплексів дифрактометр-ЕОМ; основи побудови методологічної бази рентгеноструктурних досліджень з використанням керованих комплектів; методику одержання експериментальних даних під час "безперервного запису"; вимірювання в режимі "інтегральний", "по точках" і "вимірювання фону".

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Апарати переносні - вибір умов контролю, юстирування.

2. Комплекси керовані - аналіз текстур.

3. Об'єкти крупногабаритні - визначення макронапружень.

66. ЛАБОРАНТ-СЕНСИТОМЕТРИСТ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить сенситометричні випробування кінофотовиробів на міцність шару, на визначення температури плавлення емульсійного шару і контршару плівки, на набухливість емульсійного шару плівки, визначає фотографічні показники: світлочутливість, коефіцієнт контрастності оптичної і пустої підкладки, оптичної густини вуалі, фотографічної ширини, максимальної оптичної густини та інших фотопоказників під керівництвом лаборанта-сенситометриста вищої кваліфікації. Проводить сенситометричні випробування позитивних сортів кінофотовиробів. Готує зразки плівки до випробувань.

Повинен знати: принцип роботи обслуговуваних приладів: денситометрів, сенситометрів, проявних приладів, резельвометрів, спектрографів, дензографів тощо; загальні відомості про синтез фотоемульсій, полив світлочутливих шарів; підбір композиції за рецептурою; правила поводження з вогненебезпечними речовинами і отрутами під час роботи в темряві.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить сенситометричні випробування кінофотовиробів на міцність шару плівки, на визначення температури плавлення емульсійного шару і контршару плівки, на набухливість емульсійного шару плівки. Проводить сенситометричні випробування оборотних плівок і реверсивного фотопаперу. Вимірює товщини фотографічних шарів. Перевіряє неактинічність отсвітлення в темних кімнатах. Перевіряє правильність розміщення та розмір кадру зображення і звуку у фільмокопіях. Проводить сенситометричні випробування дослідних зразків, стабільності емульсій, осей напівфабрикату і готової продукції. Виконує експонування зразків у сенситометрі. Обробляє зразки фоторозчинами. Проміряє оптичні густини на денситометрах. Будує характеристичні криві залежності оптичних густин від логарифма експозиції. Визначає фотографічні показники світлочутливості, коефіцієнт контрастності, оптичну густину підкладки, вуалі, фотографічної ширини, максимальної і оптичної густини та інші фотопоказники. Регулює оптичні прилади. Записує результати випробувань.

Повинен знати: будову обслуговуваних приладів: денситометрів, сенситометрів, проявних приладів, резольвометрів, спектрографів, дензографів тощо; основи хімії та фотохімії; правила і способи синтезу фотоемульсій, поливу світлочутливих шарів підбору композиції за рецептурою; правила оброблення плівок фоторозчинами; ведення графічних розрахунків; технічні умови на кінофотоплівки і фільмокопії; державні стандарти на розміщення кадрів зображення і звуку фільмокопій та геометричні розміри кіноплівок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-сенситометриста 3 розряду - не менше 1 року.

67. ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить якісний і кількісний спектральні аналізи. Готує електроди і проби до аналізу. Готує стандартні розчини проявника і фіксажу. Здійснює підготовку спектральної апаратури, зйомки, фотооброблення фотопластинок і вимірювання спектрограм. Вмикає і вимикає квантометр. Виконує фотографічний кількісний спектральний аналіз чавуну, вуглецевих і середньолегованих сталей на легуючі елементи, кольорових металів і сплавів на їх основі під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: загальні знання з оптики, фотографії, електрики і хімії; метод спектрального аналізу; сутність методу трьох еталонів; хімічне позначення легуючих елементів; призначення різних електродів для спектрального аналізу; правила поводження з реактивами і кислотами; вимоги до якості проб і аналізів; основні положення кількісних і якісних методів аналізу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає план зйомки і знімає спектрограми з метою виконання якісного фотографічного спектрального аналізу простих об'єктів. Перевіряє правильність роботи фотоелектричної апаратури: логарифмічність, електричну і фотоелектричну відтворюваність. Переводить проби в розчин або в окисел. Виконує фотографічний кількісний спектральний аналіз чавунів, вуглецевих і середньолегованих сталей на вміст легуючих елементів, кольорових металів і сплавів на їх основі. Проводить напівкількісний аналіз середньолегованих сталей на стилоскопах.

Повинен знати: основи оптики, фотографії, електрики і хімії; оптичні схеми і типи спектральних приладів; будову мікрофотометра; принципові схеми джерел збудження; методи вимірювання інтенсивності; методи побудови градуйованих графіків; допустимий розбіг між паралельними аналізами; методи фотометрування спектрів; основні знання про структуру металів і сплавів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи електрохімічним способом. Контролює якість підготовки металевих проб, електродів. Здійснює хімічну підготовку проб для проведення електрохімічних методів аналізу малих концентрацій і домішкових елементів згідно з робочими інструкціями. Здійснює процес одержання окислів металів. Готує синтетичні еталони і стандартні розчини. Виконує кількісний аналіз проб методами електрохімії. Здійснює якісне і кількісне визначення складових у жароміцних корозійностійких сталях, сплавах і в титанових сплавах. Виконує кількісний фотографічний і фотоелектричний спектральний аналіз за робочими інструкціями гірських порід, руд, продуктів їх збагачення і металургійної переробки, легованих сталей, алюмінієвих і мідних сплавів на легуючі елементи. Проводить аналіз проб кобальтового порошку на кремній. Проводить аналіз проб нікелю (аноди, плавки, основи). Вимірює довжину хвиль спектральних ліній за допомогою спектра заліза. Виконує аналіз на вміст водню і кисню в сплавах. Здійснює стилоскопічний аналіз кольорових сплавів. Виконує локальний спектральний аналіз кольорових сплавів і середньолегованих сталей.

Повинен знати: умови збудження спектральних ліній; залежність інтенсивності спектральних ліній від концентрації елемента, що визначається; джерела світла; основні характеристики спектральних призмових і дифракційних приладів; характеристику кривої фотоемульсії; аналіз розчинів і сплавів; сутність методів аналізу чистих речовин; будову та електричну схему генераторів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 3 розряду - не менше 1 року.