Додаток К

(рекомендований)

Коефіцієнти шорсткості п каналів та природних водотоків

Таблиця К.1

Витрати води в

каналі, м3/с

Коефіцієнт шорсткості n зрошувальних каналів

у земляному руслі


у зв’язних і піщаних

грунтах

у гравелисто-галькових

грунтах

Понад 25

Від 1 до 25

Менше 1

Канали постійної мережі періодичної дії

Зрошувачі

0,0200

0,0225

0,0250

0,0275

0,0300

0,0225

0,0250

-

-

-

Примітка 1. Для каналів водозбірно-скидної мережі значення коефіцієнта шорсткості збіль-

шується на 10% порівняно ізззначенням того ж коефіцієнта для зрошувальних каналів і

округлюється до найближчого, прийнятого в таблиці значення.

Примітка 2. Для каналів, будівництво яких ведеться підривним способом, значення коефіцієнта шорсткості збільшується на 10-20% залежно від розмірів прийнятої доробки перерізів каналу.

Таблиця К.2

Характеристика поверхні ложа каналу

Коефіцієнт шорсткості n

каналів у скелі

Добре обробллена поверхня

Грубо оброблена поверхня без виступів

Те саме, з виступами

0,020-0,025

0,030-0,035

0,040-0,045

Таблиця К.3

Облицювання

Коефіцієнт шорсткості n каналів з

облицюванням

Бетонне добре оброблене

Бетонне грубе

Збірні залізобетонні лотки

Покриття з асфальто-бітумних матеріалів

Обдерноване русло

0,012-0,014

0,015-0,017

0,012-0,015

0,013-0,016

0,030-0,050

Таблиця К.4


Характеристика русла

Коєфіцієнт

шорсткості

n

природних

водотоків


Характеристика русла

Коєфіцієнт

шорсткості

n

природних

водотоків

Природне русло в сприятливих

умовах ( чисте, пряме, незасміче-

не, земляне, з вільною течією)


Те саме, з камінням

Періодичні потоки (великі й малі)

при доброму стані поверхні та

форми ложа

Земляні русла сухих балок у

відносно сприятливих умовах

Русла періодичних водотоків, що

несуть під час паводка значну

кількість наносів, з крупногалько-

вим або вкритим рослинністю ло-

жем; періодичні водотоки, дуже

засмічені й завивисті

Чисте завивисте ложе з невеликою

кількістю вимоїн і обмілин


Те саме, злегка вкрите рослинніс-

тю і з камінням0,025- 0,033


0,030- 0,040


0,033


0,040


0,050


0,033-0,045


0,035-0,050

Зарослі ділянки річок з дуже повільною течією і

глибокими вимоїнами

Зарослі ділянки річок болотного типу (зарості, купини, у багатьох місцях майже

стояча вода тощо)

Заплави великих та середніх

річок, порівняно розроблені,

вкриті рослинністю ( трава,

чагарники)

Густо зарослі запливи зі

слабкою течією і великими

глибокими вимоїнами

Те саме, з неправильною

косоструминною течією і

великими заводями тощо

Заплави лісисті зі значними

мертвими просторами, міс-

цевими заглибленнями, озе-

рами та ін.

Глухі заплави,суцільні за-

рості(лісові, тайгового типу)


0,050-0,080


0,075-0,150


0,050


0,080

0,100


0,133

0,200

Додаток Л

(рекомендований)

Коефіцієнти закладання т укосів каналів і дамб

Таблиця Л.1


Грунт

Коефіцієнт закладання m

укосів каналів

залежно від грунту,

що складає русло


Грунт

Коефіцієнт закладання m

укосів каналів

залежно від грунту,

що складає русло


укоси


укоси


підводні

надводні


підводні

надводні

Скельний

0,00-0,50

0,00-0,25

Пісок дрібний або торфНапівскельний

0,50-1,00

0,50

потужністю пласта до 0,7 м, що


що підстилаєтьсяГалька і гравій з піском

1,25-1,50

1,00

цими грунтами

1,50-2,50

1,00-2,00

Глина, суглинок важкий іПісок пилоподібний

3,00-3,50

2,50

середній, торф потужністю пласта до 0,7 м, що під­стилається цими грунтами


1,00-1,50


0,50-1,00

Торф із ступенем розкла­дання до 50%


1,25-1,75


1,25

Суглинок легкий, супісок або торф

потужністю пласта

до 0,7 м, що підстилається цими

грунтами


1,25-2,00


1,00-1,50

Торф із ступенем розкла­дання понад 50%


1,50-2,00


1,50


Таблиця Л.2


Грунт

Коефіцієнт закладання m

зовнішніх укосів дамб,

каналів, що влаштовують-

ся в насипі або напівнасипі


Грунт

Коефіцієнт закладання m

зовнішніх укосів дамб,

каналів, що влаштовують-

ся в насипі або напівнасипі

Глина, суглинок

важкий і середній


Суглинок легкий

0,75 - 1,00

1,00 - 1,25

Супісок


Пісок

1,00 - 1,50


1,25 - 2,00


Примітка. Перше значення коефіцієнта закладання для каналів з витратою води менше 0,5 м3/с, друге - з витра­тою води понад 10 м3/с. Коефіцієнти закладання внутрішніх і зовнішніх укосів каналів можуть бути збільшеними порівняно із зазначеними в табоицях, якщо цього

вимагають умови застосування прогресивних методів виконання будівельних робіт.


Додаток М

(рекомендований)

Гідравлічний розрахунок каналів


M.I При рівномірному русі води в каналах витра­та Q, м3 /с, визначається за формулою

, (M.I)

де 5 - площа живого перерізу, м2;

v — швидкість течії води, м/с;

С - коефіцієнт Шезі, м0,5/с;

R - гідравлічний радіус, м;

і - гідравлічний уклон.

Для каналів з гідравлічним радіусом К = 5 м ко­ефіцієнт Шезі слід визначати, як правило, за фор­мулою

, (M.2)

(М.З)

де п - коефіцієнт шорсткості, що визначається за

таблицями К.1-К.4.

Допускається визначати коефіцієнт Шезі за фор­мулою

(М.4)

Для практичних розрахунків значення коефіцієнта Шезі у формулі (M.2) допускається приймати з гідравлічних довідників.

Для наближених розрахунків допускається засто­сування формули

(М.5)

Для каналів з гідравлічним радіусом R > 5 м ко­ефіцієнт Шезі слід визначати, як і для каналів, що працюють в аналогічних умовах.

M.2 При нерівномірному русі води в каналах потрібно визначати співвідношення побутової hо і критичної dcr глибин, при яких можливі криві підпору або спаду.

Критичну глибину dcr, м, потрібно визначати ме­тодом підбору за рівнянням:

(М.б)

де Scr - площа живого перерізу, щo

відповідає критичній глибині, м2,

Вcr - ширина каналу по урізу води при кри­

тичній глибині, м,

- коефіцієнт, що вводиться для

врахування кінетичної енергії й

дорівнює 1,1;

Q - витрата води в каналі, м3 /с;

g - прискорення вільного падіння, м/с2.


Критичну глибину dcr, м, для каналів трапе­цеїдального перерізу потрібно визначати за форму­лою

, (М.7)

( М.8)


( М.9)


де dcrf - критична глибина в умовному

прямокутному перерізі, ширина по дну

якого дорівнює ши­рині дна каналу

трапецеїдального перерізу, який

розраховується, м;

  1. ширина трапецеїдального каналу по дну, м',

т- коефіцієнт закладання укосу.

Критичну глибину dcrf, м, в умовному прямокутно­му руслі потрібно визначати за формулою

( М.10)

де Q - витрата, що дорівнює витраті каналу трапе­цеїдального перерізу, який розраховується, м3/с;

1,1.

Критичний ухил ісr слід визначати за формулою

( М.11)

де Сcr - коефіцієнт Шезі для каналу з критичною

глибиною dcr,

cr - змочений периметр каналу при критичній

глибині, м.

Решта позначень такі самі, як і в формулі (М.б).

Виходячи з одержаних значень dcr та іск , установ­люють значення глибини наповнення та уклону дна каналу.

Близький до критичного режим роботи каналу не допускається.


М.З Параметри каналів з нестаціонарним рухом во­ди при автоматизованому водорозподілі слід визна­чати з урахуванням динамічних характеристик авто­матичних регуляторів і споживачів.

Параметри нестаціонарного руху води потрібно ви­значати за спеціальними номограмами і графіками з остаточною перевіркою методами чисельного інтегрування системи диференційних рівнянь або наближеними інженерними методами.


Додаток Н

(обов'язковий)

Допустимі нерозмиваючі швидкості

Таблиця H.I

Середній

розмір частинок

грунту, мм

Допустима нерозмиваюча

середня швидкість потоку, м/с, для однорідних незв’язних грунтів, якщо вміст в них глинистих частинок становить менше0,1 кг/м3, при глибині потоку, м

Середній

розмір частинок

грунту, мм


Допустима нерозмиваюча середня швидкість потоку, м/с, для однорідних незв’язних грунтів, якщо вміст в них глинистих частинок становить менше 0,1 кг/м3, при глибині потоку, м


0,5

1,0

3,0

5,0


0,5

1,0

3,0

5,0

0,05

0,52

0,55

0,60

0,62

10,00

1,10

1,23

1,42

1,51

0,15

0,36

0,38

0,42

0,44

15,00

1,26

1,42

1,65

1,76

0,25

0,37

0,39

0,41

0,45

20,00

1,37

1,55

1,84

1,96

0,37

0,38

0,41

0,46

0,48

25,00

1,46

1,65

1,93

2,12

0,50

0,41

0,44

0,50

0,52

30,00

1,56

1,76

2,10

2,26

0,75

0,47

0,51

0,57

0,59

40,00

1,68

1,93

2,32

2,50

1,00

0,51

0,55

0,62

0,65

75,00

2,01

2,35

2,89

3,14

2,00

0,64

0,70

0,79

0,83

100,00

2,15

2,54

3,14

3,46

2,50

0,69

0,75

0,86

0,90

150,00

2,35

2,84

3,62

3,96

3,00

0,73

0,80

0,91

0,96

200,00

2,47

3,03

3,92

4,31

5,00

0,87

0,96

1,10

1,17

300,00

2,90

3,32

4,40

4,94

Примітка. В таблицях Н.1-Н.4 величини допустимих нерозмиваючих швидкостей наведено для грунтів, щільність у яких становить 2650 кг/м3 , при коефіцієнті умов роботи Кс = 1 . При іншій щільності грунтів та інших значеннях коефіцієнта умов роботи допустимі нерозмиваючі швидкості визначаються шляхом множення величин, наведених у таблицях Н.1-Н.4, на коефіцієнт, що дорівнює

Таблица Н.2

Середній

розмір

частинок

грунту,

мм

Допустима нерозмиваюча середня швидкість потоку,м/с для неоднорідних незв’язних грунтів,

при глибині розмивання до 5% глибини наповнення каналу і при коефіцієнті однорідності

грунту ko, що складає ложе канал


ko = 0,50

ko = 0,30

ko = 0,20

ko = 0,15


при глибині потоку, м


0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,25

0,37

0,50

0,75

1,00

2,00

2,50

3,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

40,00

75,00

100,00

150,00

0,44

0,48

0,53

0,59

0,63

0,79

0,84

0,88

1,01

1,18

1,29

1,38

1,44

1,50

1,59

1,79

1,87

1,98

0,47

0,52

0,57

0,65

0,70

0,89

0,96

1,02

1,18

1,42

1,57

1,68

1,76

1,83

1,95

2,22

2,35

2,52

0,52

0,58

0,64

0,73

0,79

1,04

1,13

1,21

1,45

1,82

2,05

2,22

2,36

2,47

2,64

3,05

3,24

3,54

0,55

0,61

0,67

0,77

0,83

1,10

1,20

1,28

1,56

2,00

2,28

2,48

2,65

2,79

3,01

3,51

3,75

4,09

0,53

0,59

0,63

0,68

0,71

0,83

0,87

0,90

0,98

1,00

1,17

1,23

1,28

1,32

1,39

1,51

1,56

1,60

0,58

0,64

0,70

0,79

0,83

1,01

1,06

1,11

1,23

1,38

1,48

1,55

1,61

1,66

1,74

1,94

2,02

2,14

0,64

0,72

0,79

0,89

0,96

1,26

1,36

1,44

1,67

1,97

2,13

2,24

2,33

2,40

2,52

2,79

2,93

3,14

0,68

0,75

0,83

0,94

1,02

1,34

1,46

1,56

1,86

2,26

2,48

2,64

2,75

2,84

2,99

3,31

3,48

3,71

0,62

0,65

0,67

0,70

0,70

0,76

0,78

0,80

0,86

0,95

1.02

1,07

1,11

1,15

1,20

1,28

1,30

-

0,67

0,75

0,81

0,87

0,89

0,99

1,02

1,04

1,11

1,21

1,29

1,35

1,40

1,44

1,52

1,68

1,74

-

0,76

0,84

0,92

1,05

1,13

1,41

1,48

1,54

1,68

1,83

1,92

1,99

2,05

2,10

2,19

2,43

2,55

-

0,80

0,89

0,97

1,11

1,20

1,56

1,70

1,78

1,98

2,22

2,34

2,42

2,48

2,54

2,63

2,88

3,02

-

0,65

0,66

0,66

0,66

0,66

0,70

0,71

0,73

0,78

0,86

0,93

0,98

1,01

1,04

1,07

1,13

-

-

0,75

0,83

0,86

0,88

0,87

0,93

0,94

0,96

1,01

1,10

1,17

1,23

1,27

1,31

1,38

1,51

-

-

0,85

0,94

1,03

1,17

1,26

1,44

1,48

1,51

1,58

1,67

1,74

1,80

1,85

1,90

1,99

2,20

-

-

0,89

1,00

1,09

1,24

1,34

1,72

1,79

1,84

1,95

2,07

2,14

2,20

2,25

2,30

2,38

2,62

-

-

Примітка 1. ko = d5 /d95 , де d5 і d95 - діаметри частинок , дрібніше яких в грунті міститься відповідно 5% та 95%.

Примітка 2. Дивись примітку до таблиці Н.1.