КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


від 14 лютого 2001 р. № 150


Київ


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 873 від 04.06.2003

№ 17 від 11.01.2006 )


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (додається).


2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.


Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО


Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 2001 р. № 150


ПОРЯДОК

ВИДАЧІ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ


1. Цей Порядок регулює видачу органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожеженебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл).

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.

1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б";

об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб. ( Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006 )

2. Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду.

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.

3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за зразком згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди.

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )

4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

5. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові.

6. За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.

За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) у дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки. Після своєчасного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника (орендаря). У разі невиконання зазначених умов орган, який видав дозвіл, або вищестоящий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати.

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його скасування до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду).

8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових, та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством.

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обґрунтованої відмови у видачі дозволу або його скасування, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

11. Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006 )

11-1. Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:

якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів);

якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС. ( Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006 )

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво.

13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планового пожежно-технічного обстеження (перевірки), яке здійснюється органами державного пожежного нагляду.


Додаток 1

до Порядку видачі органами державного

пожежного нагляду дозволу на початок

роботи підприємств та оренду приміщень


_____________________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду)


ЗАЯВА

про видачу дозволу


На ___________________________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)


Заявник ______________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи/прізвище, ім'я та по батькові громадянина)


Місцезнаходження (місце проживання)___________________________________________


Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________


Телефон _______________ Телекс _____________ Телефакс _______________________


Обгрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди приміщення) за правилами пожежної безпеки ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Перелік документів, що додаються до заяви

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Заявник _____________________ _______________________

(підпис) (розшифрування)


МП " ___ " ___________ 200 __ р.


Додаток 2

до Порядку видачі органами

державного пожежного нагляду

дозволу на початок роботи

підприємств та оренду приміщень


Герб України


_____________________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду, який видав дозвіл)


ДОЗВІЛ №_____


На ___________________________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)


_____________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи/прізвище, ім'я та по батькові громадянина;


_____________________________________________________________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)


за адресою ____________________________________________________________________


з "____" _____________ 200_ р.


Умови дії дозволу _____________________________________________________________

(зазначити "Постійно"; за наявності окремих


_____________________________________________________________________________

фактів порушення правил пожежної безпеки - термін дії дозволу та

умови забезпечення пожежної безпеки)


Дозвіл видано "___" ___________ 200_ р.


Керівник органу державного

пожежного нагляду _______________ ______________________

(підпис) (розшифрування)


МП "___" _________ 200_ р.


Дію дозволу продовжено з "__" ______ 200_ р. по "__" _____ 200_ р.


Керівник органу державного

пожежного нагляду _______________ ______________________

(підпис) (розшифрування)


МП "___" _________ 200_ р.


Додаток 3

до Порядку


ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам

законодавства з питань пожежної безпеки


_____________________________________________________________________________

(повне найменування об'єкта)


Місцезнаходження об'єкта____________________________________________________


Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта господарської діяльності _____________________________________________________________________________


Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку _____________________________________________________________


Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Телефон ____________ Телекс ___________ Телефакс ____________


Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Характеристика об'єкта ______________________________________________________

(конструктивні елементи будівлі,

_____________________________________________________________________________

загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних

_____________________________________________________________________________

приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова

_____________________________________________________________________________

кількість робочих місць)

_____________________________________________________________________________


Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _________________________________

(найменування страхової компанії,

_____________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)


Відповідність об'єкта, що декларується, вимогам законодавства з питань пожежної безпеки


Загальні положення _________________________________________________________

(відповідальність за забезпечення пожежної

_____________________________________________________________________________

безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій, планів

_____________________________________________________________________________

евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної

_____________________________________________________________________________

комісії, проведення навчань та інструктажу з питань

_____________________________________________________________________________

пожежної безпеки тощо)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Загальні вимоги пожежної безпеки до територій _________________________________

(наявність на

_____________________________________________________________________________

території проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів,

_____________________________________________________________________________

відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Утримання будівель, приміщень та споруд ______________________________________

_____________________________________________________________________________