Рух людей з уступу на уступ по підірваній гірничій масі дозволяється тільки при особливій виробничій необхідності і з дозволу в кожному окремому випадку особи технічного нагляду.

22. В кар'єрах повинна бути організована доставка працюючих на робочі місця на спеціально обладнаному для цієї мети транспорті, якщо відстань до місця роботи перевищує 2 км і глибина робіт більше 100 м. Забороняється перевезення людей в саморозвантажувальних вагонах, кузовах автосамоскидів і вантажних вагонетках канатних доріг.

23. Для сполучення між уступами необхідно влаштовувати міцні сходи з двосторонніми поручнями і нахилом не більше 60 градусів або бульдозерні спуски з схилом не більше 20 градусів, які повинні бути освітленими в темні години доби. Маршеві сходи при висоті більш 10м повинні бути шириною не менше 0,8 м з горизонтальними площадками на відстані одна від одної по висоті не більше 15м. Відстань і місця установлення сходів по довжині уступу встановлюються планом розвитку гірничих робіт. Східці, площадки сходів необхідно систематично очищати від снігу, льоду, бруду та при необхідності посипати піском.

Дозволяється використання для перевезення людей з уступу на уступ механізованих засобів (екскалатори та ін.), що дозволені Держнаглядохоронпраці.

24. Перехід через стрічкові конвейєри дозволяється тільки по перехідним місткам шириною не менше 0,8 м, обладнаним поручнями висотою не менше 1 м.

В місцях проходу та проїзду під конвейєрами необхідно встановити захисні полиці для захисту людей від можливої поразки падаючими зі стрічки кусками матеріалу, що транспортується.

25. Забороняється:

знаходитися людям в межах призм обрушення на уступах і в безпосередній близькості від нижньої бровки укосу уступу;

працювати на уступах при наявності нависаючих "козирків", глиб, великих валунів, а також навісів із снігу та льоду. В тих випадках, коли неможливо провести ліквідацію заколів або оборку борта, всі роботи в небезпечній зоні повинні бути припинені, люди виведені, небезпечна ділянка огороджена попереджувальними знаками.

26. Проїзд в залізничних составах і кабінах локомотивів дозволяється особам, які супроводжують состави, а також нагляду і окремим працівникам при наявності у них письмового дозволу адміністрації.

27. Переїзд через залізничні колії в кар'єрі бульдозерам, автомашинам та іншим колесним, гусеничним або крокуючим машинам дозволяється в установлених місцях, спеціально обладнаних і позначених показчиками.

Переїзд через залізничні колії, що пов'язані з технологією гірничих робіт, дозволяється згідно затвердженому технічним керівником підприємства регламенту з виконанням необхідних заходів безпеки.

28. При проведенні та експлуатації підземних виробок кар'єрів необхідно керуватись Правилами безпеки у вугільних і сланцевих шахтах і Правилами безпеки при розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалин підземним способом. Підривні роботи на відкритих гірничих розробках повинні проводитись з додержанням Єдиних правил безпеки при підривних роботах. При виконанні будівельно-монтажних і спеціальних робіт на гірничих підприємствах по видобутку корисних копалин відкритим способом, крім цих Правил, необхідно дотримуватись вимог діючих будівельних норм і правил.

29. Обладнання, установка та експлуатація вантажопідйомних кранів, парових котлів і сосудів, що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам Правил обладнання та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, Правил обладнання та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів і Правил обладнання та безпечної експлуатації сосудів, що працюють під тиском.

30. Всі нещасні випадки та аварії на виробництві підлягають розслідуванню, реєстрації та обліку згідно з діючим положенням.


3. ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ


3.1. Гірничі роботи


31. Висота уступу визначається проектом з урахуванням фізико-механічних властивостей гірничих порід і корисних копалин, а також гірничотехнічних умов їх залягання.

Допускається відроблення уступів висотою до З0 м шарами, при цьому висота вибою не повинна перебільшувати максимальної висоти черпання екскаватора.

При відробці уступів шарами необхідно здійснювати заходи безпеки, які виключають обрушення та вивалення кусків породи з укоса уступу (похиле буріння, контурне підривання, заоткоска укосів та інше).

При відробці дрібнотріщинуватих порід і руд з застосуванням підривних робіт допускається збільшення висоти вибою до півтори висоти черпання. В цих випадках необхідно здійснювати додаткові заходи, які перешкоджають довільному обвалюванню козирків і навісів.

Висота уступу не повинна перевищувати:

при розробці одноковшевими екскаваторами типу механічної лопати без застосування підривних робіт — висоту черпання екскаватора;

при розробці драглайнами, багатоковшевими та роторними екскаваторами — висоту або глибину черпання екскаватора;

при розробці ручним способом розсипчастих і сипучих порід — Зм, м'яких, але стійких, а також міцних монолітних порід — 6м.

32. Кути укосів робочих уступів не повинні перевищувати:

а) при роботі екскаваторів типу механічної лопати та драглайна — 80 градусів;

б) при роботі роторних екскаваторів — 80 градусів;

в) при роботі багатоковшевих ланцюгових екскаваторів з нижнім черпанням — кута природнього укосу цих порід;

г) при розробці ручним способом:

розсипчастих і сипучих порід — кута природнього укосу цих порід;

м'яких, але стійких порід — 50 градусів; скальних порід — 80 градусів.

33. Граничні кути укосу неробочих уступів і бортів (кути стійкості), установлюються проектом, коректованим за даними наукових досліджень в процесі експлуатації.

34. Гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, мережі електропостачання та зв'язку повинні розміщуватись на робочих площадках уступів за межами призми обрушення.

Відстань від нижньої бровки уступу (розвалу гірничої маси) до осі найближчої залізничної колії повинна бути не менше 2,5 м.

Ширина робочої площадки з урахуванням її призначення визначається розрахунком відповідно з нормами технологічного проектування.

35. При відробці уступів екскаваторами з верхнім навантажуванням відстань від бровки уступу до осі залізничної колії або автодороги установлюється проектом, але повинна бути не менше 2,5 м.

Висота уступу (підуступу) повинна забезпечувати видимість транспортних засобів з кабіни машиніста екскаватора.

36. Формування тимчасових неробочих бортів кар'єру та відновлення гірничих робіт на них повинно проводитись згідно з проектами, які передбачають заходи безпеки.

37. При розкривних роботах, що здійснюються по безтранспортній системі розробки, відстань між нижніми бровками уступу корисних копалин і породного відвалу встановлюється проектом або планом гірничих робіт. При наявності залізничних колій або конвейєрів відстань від нижньої бровки відвалу до осі залізничної колії або осі конвейєра повинна бути не менше 4 м.

38. Відстань між суміжними бермами при погашенні уступів і постановці їх в граничне положення, ширина, конструкція та порядок обслуговування запобіжних берм визначається проектом. В процесі експлуатації параметри уступів і запобіжних берм повинні при необхідності уточнюватися в проекті згідно з результатами досліджень фізико-механічних властивостей гірничих порід.

При погашенні уступів необхідно додержувати загальний кут нахилу борта кар'єру, встановлений проектом.

В усіх випадках ширина берми повинна бути такою, щоб забезпечувалась її механізована очистка.

39. Запобіжні берми повинні бути горизонтальними або мати уклін у бік борта кар'єру і регулярно очищатися від кусків породи, руди, вугілля та сторонніх предметів. Берми, по яким систематично пересуваються робітники, повинні мати огорожу.

Допускається відповідно до проекту застосування нахилених берм з поздовжним похилом, в тому числі поєднаних з транспортними.

40. На кар'єрах (розрізах) повинен здійснюватись постійний контроль за станом їх бортів, траншей, уступів, укосів і відвалів; у випадках виявлення ознак зсування порід роботи повинні бути припинені. На кар'єрах, схильних до зсуву, повинні бути організовані інструментальні спостереження за станом бортів кар'єру та укосів відвалів з записами в спеціальному журналі.

Періодичність оглядів і інструментальних спостережень встановлюється у відповідності з "Інструкцією по спостереженню за деформаціями бортів, укосів, уступів і відвалів на кар'єрах і розробці заходів по забезпеченню їх стійкості".

41. При роботі на уступах повинна регулярно проводитись їх оборка від навісів і "козирків", а також ліквідація заколів.

Роботи по оббиранню уступів необхідно проводити механізованим способом. Ручне оббирання дозволяється тільки під безпосереднім спостереженням особи нагляду або бригадира.

Робітники, які не зайняті оббиранням, повинні бути виведені в безпечне місце.

42. Відстань по горизонталі між робочими місцями або механізмами, розташованими на двох суміжних по вертикалі уступах, повинна бути не менше 10 м при ручній розробці і не менше півтора максимального радіуса черпання при екскаваторній розробці.

Примітка.

При використанні взаємопов'язаних у роботі механізмів відстань між ними по горизонталі та вертикалі визначається проектом.

43. При розробці уступів ручним способом роботи повинні вестись тільки зверху вниз, зберігаючи кут укосу згідно з пунктом "г" п. 32 цих Правил і без застосування способу "підбоєм".

44. При роботі на укосах уступів з кутом нахилу більше 35 градусів, особи, які виконують буріння, оббирання укосів і інші операції, обов'язково повинні користуватися запобіжними поясами з канатами, закріпленими за надійну опору.

Запобіжні пояса та страхувальні канати при експлуатації повинні не рідше одного разу у 6 місяців випробуватися на статичне навантаження 2250 Н протягом 5 хвилин і мати клеймо про дату останнього випробування.

Кожний запобіжний пояс повинен мати інвентарний номер.

45. При роботах в зонах можливих обвалів або провалів внаслідок наявності підземних виробок або карстів повинні бути прийняті спеціальні заходи, які забезпечують безпечність роботи (передове розвідувальне буріння, вивід на час підривних робіт гірничих машин з вибоїв, які знаходяться поблизу зони можливого обрушення і т.д.).

При цьому необхідно вести ретельні маркшейдерські спостереження за станом бортів та підошви кар'єру. При виявленні ознак зсування порід роботи повинні бути зупинені і можуть бути відновлені тільки за спеціальним проектом організації робіт, затвердженим керівництвом підприємства.

46. В проекті розробки родовищ, схильних до зсувів, повинні бути передбачені спеціальні заходи безпеки.

Якщо схильність до зсуву встановлюється в процесі ведення гірничих робіт, необхідно внести відповідні корективи в проект і здійснити передбачені в ньому заходи безпеки.

47. При одночасній розробці родовища відкритим і підземним способами, а також при проведенні та експлуатації підземних дренажних виробок треба здійснювати заходи, погоджені з органами Держнаглядохоронпраці, які забезпечують безпеку робітників на підземних і відкритих гірничих роботах (погодження планів і графіків ведення гірничих і підривних робіт; застосування нагнітальної схеми провітрювання рудників; перевірка працівниками ВГРС стану атмосфери в підземних виробках після масових вибухів у кар'єрі, запобігання небезпеки прориву води у виробки з кар'єру; забезпечення змінного нагляду, бригадирів (ланкових) засобами контролю за вмістом отруйних продуктів вибуху і т.д.). За станом підробляємого масиву та виконанням намічених заходів повинен здійснюватись систематичний контроль.

48. При веденні робіт в лавинонебезпечних і селенебезпечних районах обов'язкове здійснення заходів по захисту віл снігових лавин і селевих потоків.

План заходів протилавинного та протиселевого захисту розробляється з урахуванням місцевих умов і затверджується технічним керівником підприємства.


3.2. Бурові роботи


49. Буровий станок повинен бути встановлений на спланованій площадці уступу поза призмою обрушення, а при бурінні першого ряду розташований так, щоб гусениці станка знаходились від бровки уступу на відстані не менш ніж 2 м, а його подовжна вісь була перпендикулярна бровці уступу.

Під домкрати станків забороняється підкладати куски руди та породи.

При установленні бурових станків шарошкового буріння на перший ряд скважин керування станками повинно здійснюватися дистанційно.

50. Переміщення бурового станка з піднятою мачтою по уступу дозволяється тільки по спланованій горизонтальній площадці. При переміщенні станка під лініями електропередачі мачта повинна бути опущена.

При перегоні бурових станків мачта повинна бути опущена, буровий інструмент знятий або надійно закріплений.

51. Бурові роботи повинні проводитись відповідно з технологічними інструкціями, розробленими підприємствами для кожного способу буріння (шарошкового, вогневого та ін.).

52. Забороняється буріння свердловин станками вогневого (термічного) буріння в гірничих породах, схильних до займання і виділення отруйних газів.

53. Кожна свердловина, діаметр устя якої перевищує 250 мм, після закінчення буріння повинна бути перекрита.

Ділянки пробурених свердловин обов'язково огороджуються попереджувальними знаками. Порядок огородження зони пробурених свердловин затверджується технічним керівником підприємства.

54. Шнеки у станків обертального буріння з немеханізованими зборкою та розборкою бурового стояка та очисткою устя свердловин повинні мати огородження, зблоковані з подачею електроживлення на двигун обертального пристрою.

55. Забороняється робота на станках обертального та шарошкового буріння з несправними обмежувачами перепідйому снаряда, при несправному гальмі лебідки і системи пилоподавлення.

56. При застосуванні самообертаючих канатних замків напрям скрутки пасм канату і нарізка різьбових з'єднань бурового інструменту повинні бути протилежними.