455. Установки зв'язку повинні забезпечуватися захистом від перешкоджаючого і небезпечного впливу ліній високої напруги контактної мережі, грозових розрядів та блукаючих струмів.


10. ВОДОВІДЛИВ І ОСУШЕННЯ


456. При обводненні родовища повинні бути розроблені і здійснені відповідні заходи по осушенню, які забезпечують безпеку робіт.

457. Кожний кар'єр, що не має природного стоку поверхневої і ґрунтової води, повинен бути забезпечений водовідливом.

Осушення родовищ корисних копалин при відкритій розробці повинно проводитися за спеціальними, затвердженими у встановленому порядку, проектами. Не дозволяється вести роботи з будь-якими відхиленнями від проекту без попереднього узгодження їх з відповідною проектною організацією.

Устя стволів дренажних шахт, штолень, шурфів, бурових свердловин та інших виробок повинні бути надійно захищені від проникнення через них в гірничі виробки поверхневої води.

При наявності на території кар'єру зсувів поверхня зсувного масиву повинна бути огороджена нагірними канавами, які захищають масив від проникнення в нього поверхневої і талої води, снігу, грязьових потоків. В цих випадках на кар'єрі щорічно розробляються і затверджуються технічним керівником підприємства заходи по забезпеченню безпеки робіт у кар'єрі.

458. Гірничі роботи поблизу старих затоплених виробок або інших водоймищ (річки, ставки, озера) повинні проводитися за проектами, розробленими технічним керівником кар'єру і затвердженими вищестоящою організацією, які передбачують залишення спеціальних ціликів, які запобігають прориву води і встановлюють межі безпечного ведення робіт.

Головний маркшейдер (маркшейдер) не пізніше ніж за місяць до наближення гірничих робіт до запобіжних ціликів повинен письмово попередити про це технічного керівника підприємства.

459. Живлення підстанцій дренажних шахт повинно проводитися по двох лініях електропередачі, кожна з яких здатна забезпечити максимальне навантаження шахти.

460. Автоматизація водовідливних установок в кар'єрах і дренажних шахтах повинна забезпечити автоматичне включення резервного насоса замість вибувшого з ладу, можливість дистанційного керування насосами і контроль за роботою установки з передачею сигналів на пульт керування.

461. При будівництві дренажних шахт необхідно передбачати пристрої, які забезпечать на випадок прориву води безпечний вивід людей збереження устаткування.

462. При проведенні підземних дренажних виробок в породах будь-якої міцності під вищерозташованими водоносними горизонтами необхідно бурити випереджаючі свердловини, довжина яких повинна бути передбачена в паспорті кріплення або в паспорті на проведення виробок в залежності від структури і міцності порід, але в усіх випадках становить не менше 5 м.

463. В кожній виробці, яка проходиться, повинен бути запас матеріалів для спорудження в необхідних випадках тимчасової фільтруючої перемички.

464. Обсадні труби свердловини, яка підробляється кар'єром,повинні своєчасно зрізуватися і надійно перекриватися.

465. Провали і тріщини, які виникають в процесі осушення родо-вища, а також місця можливих провалів на поверхні повинні бути надійно огороджені від випадкового попадання в ці зони людей, засобів транспорту і тварин.

466. Підлога камери головного водовідливу дренажних шахт повинна бути розташована на 0,5 м вище рівня головки рей відкочувальних колій в приствольних виробках. Допускається улаштування камер головного водовідливу заглибленого типу (нижче рівня приствольного двору) при умові розробки обладнання і реалізації заходів, які забезпечують безперебійність роботи водовідливу та повну безпеку.

467. При головній водовідливній установці повинен бути водозбірник. В дренажних шахтах водозбірник повинен мати два відділення. Місткість водозбірника при відкритому водовідливі пови на бути розрахована не менше ніж на тригодинний, а при підземної — на чотиригодинний нормальний приплив.

468. Сумарна подача робочих насосів головної водовідливної установки повинна забезпечити протягом 20 годин відкачування максимально очікуваного добового припливу води. Установка повинна мати резервні насоси з сумарною подачею, що дорівнює 20-25% подачі робочих насосів. Насоси головної водовідливної установки повинні мати однаковий напір.

469. Вода, яка видаляється з кар'єру, повинна скидатися в найб-лижчий водопотік або в місце, яке виключає можливість її зворотнього проникнення через тріщини, провали або водопроникливі породи у виробки і заболочення прилеглих територій. Скид кар'єрної і підземної води, отриманої в результаті осушення родовища корисних копалин повинен проводитися тільки після їх освітлення, а в необхідних випадках — після очищення від шкідливих домішків. Місця скиду цієї води узгоджуються з місцевими органами санітарного нагляду та охорони навколишнього середовища.

470. Насосна камера головного водовідливу повинна з'єднуватися з стволом шахти похилим хідником, який виводиться в ствол на висоті не нижче 7 м від рівня підлоги насосної станції; з приствольним двором — не менше ніж одним хідником, який повинен герметичне закриватися.

471. Водовідливні установки на поверхні, а також трубопроводи в районах з мінусовою температурою повітря повинні бути утеплені перед зимовим періодом і закриті від можливих пошкоджень при проведенні підривних робіт.

472. Трубопроводи, які прокладені на поверхні, повинні мати пристрої, які забезпечують повне звільнення їх від води.

473. Забороняється поблизу устя свердловин дренажних шахт роз-ведення вогнищ, розморожування устя відкритим полум'ям, а також стоянка машин з працюючим двигуном внутрішнього згорання.

474. Устя дренажно-вентиляційних свердловин повинно бути обсаджено перфорованими трубами, які виступають над підошвою уступу на висоту 1 м, труби — пофарбовані в яскравий колір і на них написані номера свердловин, а устя труби повинно бути закрите привареною металевою сіткою.


11. ЗАГАЛЬНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА


11.1. Боротьба з пилом та шкідливими газами


475. Склад атмосфери кар'єрів повинен відповідати встановленим нормативам по вмісту основних складових частин повітря і шкідливих домішок (пилу, газу), з врахуванням діючих норм і стандартів.

Повітря робочої зони повинно містити по об'єму 20% кисню і не більше 0, 5% вуглекислого газу, вміст інших шкідливих газів та речовин не повинен перевищувати величин, наведених в табл. 5.


Таблиця 5

Шкідливі гази і речовини

Гранично допустимі концентрації

% по об'єму

мг/м3

1

2

3

Газ

 

 

окисли азоту (в перерахунку на N02)

окис вуглецю 

сірководень 

сірчастий ангідрид 

акролеїн 

формальдегід

0,00010

 0,0017

 0,00071

 0,00033

0,00009

0,00004

20 

10

 10 

0,2

 0,5

Пил:

 

 

кристалічного двоокису кремнію при вмісті його в пилу вище 70% (кварц, динас та ін.)

 

1

кристалічного двоокису кремнію при вмісті його в пилу від 10 до 70% (граніт, шамот, слюда-сирець, вуглецевий пил та інше)

 

2

кристалічного двоокису кремнію при вмісті його в пилу від 2 до 10% (горючі сланці, мідносульфідні руди, вугільнопородний та вугільний пил, глина та ін.)

 

4

природнього та штучного азбесту, а також змішаного азбестопороднього пилу при вмісті в ньому азбесту більше 10%

 

2

тальку слюди-флогопіту і мусковіту

 

4

Цементу, олівіну, апатиту, форстериту, глини

 

6

кам'яного вугілля з вмістом двоокису кремнію

менше 2%

 

10

476. В усіх кар'єрах, які мають джерела виділення отруйних газів (від роботи автомобілів, з пожежних дільниць, з води, яка дренується в кар'єр, від підривних робіт та ін.) повинен проводитися на робочих місцях відбір проб для аналізу повітря на вміст шкідливих газів не менше одного разу в квартал і після кожної зміни технології робіт відповідно до Інструкції з контролю вмісту пилу в повітрі в підприємствах гірничорудної та нерудної промисловості і відповідні інструкції для кар'єрів вугільної промисловості.

Допуск робітників і технічного персоналу в кар'єр після проведення масових вибухів дозволяється тільки після перевірки та знижень вмісту отруйних газів в атмосфері до санітарних норм.

477. Для інтенсифікації природнього повітрообміну в погані провітрюваних і застійних зонах кар'єру повинна організовуватися штучна вентиляція за допомогою вентиляційних установок або інших засобів.

478. В кар'єрах, в яких відмічається виділення шкідливих домішок, повинні застосовуватися засоби подавлення або вловлювання пилу, отруйних газів і агресивної води безпосередньо в місцях їх виділення.

У випадках, коли застосування засобів не забезпечує необхідного зниження запиленості повітря в кар'єрі, повинна здійснюватися ізоляція кабін екскаваторів і бурових станків з подачею у них очищеного повітря.

479. В окремих кар'єрах з особливо тяжким пилогазовим режимом повинна бути організована пиловентиляційна служба.

480. Для зниження пилоутворення при екскавації гірничої маси в теплі періоди року необхідно проводити систематичне зрошення підірваної гірничої маси водою.

481. Для зниження пилоутворення на автомобільних шляхах при плюсовій температурі повітря повинно проводитись поливання шляхів водою з застосуванням при необхідності зв'язуючих добавок.

482. Робота камнерізних машин, бурових станків, перфораторів і електросвердел без ефективних засобів пиловловлювання або пилоподавлення забороняється.

483. На дробильно-сортувальних установках, а також на ділянках перевантаження гірничої маси з конвейєра на конвейєр місця утворення пилу повинні бути ізольовані від навколишньої атмосфери за допомогою кожухів і укриттів з відсмоктуванням запиленого повітря з-під них і його наступною очисткою.

484. При ручній породовідборці на конвейєрах необхідно застосовувувати засоби пилоподавлення.

485. При наявності зовнішніх джерел запилення і загазовування атмосфери повинні бути передбачені заходи, які знижують надходження пилу і газів у кар'єр.

У випадку перевищення концентрації шкідливих газів в атмосфері кар'єру і відсутності засобів захисту органів дихання люди повинні бути виведені з загазованої зони.

486. При інтенсивному здуванні пилу з оголеної поверхні кар'єрів і відвалів повинні здійснюватися заходи по запобіганню пилоутворення (зв'язуючі розчини, озеленення та ін.).

487. Застосування в кар'єрах автомобілів, бульдозерів, тракторів та інших машин з двигунами внутрішнього згорання допускається тільки при наявності пристроїв, які знешкоджують отруйні домішки вихлопних газів.

На підприємствах повинен бути організований систематичний контроль за вмістом шкідливих домішок у вихлопних газах.


Примітка.

Порядок і строки впровадження засобів і пристроїв по знешкодженню отруйних домішок вихлопних газів встановлюються підприємством по узгодженню з відповідними органами Держнаглядохоронпраці.

488. Для запобігання випадків забруднення атмосфери кар'єрів і відвалів газами при займанні горючих копалин, які розробляються, необхідно систематично проводити профілактичні протипожежні заходи, а при виникненні пожеж приймати негайні заходи по їх ліквідації.

489. При виділенні отруйних газів з дренуючої у кар'єр води повинні здійснюватися заходи, які скорочують або повністю усувають фільтрацію води через укоси уступів кар'єру.

490. Оглядові колодязі і свердловини насосних станцій по відкачуванню промислової стічної води повинні бути надійно закриті.

491. Спуск робітників в колодязі для проведення ремонтних робіт дозволяється після випуску води, ретельного провітрювання і попереднього заміру вмісту шкідливих газів у присутності змінного майстра.

При виявленні в колодязях і свердловинах шкідливих газів або при відсутності достатньої кількості кисню всі роботи у середині цих колодязів і свердловин необхідно виконувати у шлангових протигазах.


11.2. Санітарно-побутові приміщення


492. При кожному кар'єрі або для декількох кар'єрів повинні бути обладнані адміністративно-побутові приміщення. Побутові приміщення повинні мати відділення для чоловіків і жінок і розраховуватися на кількість робітників, яка проектується на час повного освоєння кар'єру. В склад побутових приміщень повинні входити: гардероби для робочого і верхнього одягу, приміщення для сушіння і зне-пилення робочого одягу, душові, туалети, пральні, майстерні ремонт спецодягу і спецвзуття, приміщення для чистки і миття взуття, кип'ятильна станція для питної води, флягові приміщеня респіраторна, приміщення для особистої гігієни жінок, медпункт.

Адміністративно-побутові приміщення, їдальні, медпункт повнен розташовуватися з навітряного боку на відстані не менше 50 м від відкритих складів вугілля, руди, дробильно-сортувальних фабрик, естакад та інших пиловиділяючих дільниць, але не далі як 500 м від основних виробничих будівель. Всі ці будівлі необхідно оточувати смугою насаджень із дерев.


Примітка.

492.1. Допускається розташування адміністративно-побутових приміщень на більшому віддаленні від борту кар'єру при умові доставки робітників у кар'єр спеціальним транспортом.

492.2. На невеликих кар'єрах дозволяється влаштовувати за узгодженням з державною санітарною інспекцією санітарно-побутові приміщення спрощеного типу.

493. Роздягальні і душові повинні мати таку пропускну здатність, щоб працюючі в найбільш багаточисельній зміні витрачали на миття та переодягання не більше 45 хв.