НПАОП 0.00-6.21-02. Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки


22. Уповноважені органи ведуть облік об'єктів підвищеної небезпеки на підставі повідомлень про результати ідентифікації.

Державна статистична звітність щодо об'єктів підвищеної небезпеки затверджується Держкомстатом за поданням Держнаглядохоронпраці.

23. Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки веде Держнаглядохоронпраці (додаток 2).

24. Включення об'єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих днів після подання суб'єктом господарської діяльності до територіального органу Держнаглядохоронпраці повідомлення про результати ідентифікації.

У разі надання суб'єктом господарської діяльності неповної інформації про результати ідентифікації, що передбачена повідомленням форми ОПН-1, Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє про це суб'єкта господарської діяльності. Реєстрація об'єкта підвищеної небезпеки проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб'єктом господарської діяльності необхідних матеріалів.

Держнаглядохоронпраці не може вимагати інформацію та документи, не передбачені цим Порядком.

25. Протягом 10 робочих днів після реєстрації Держнаглядохоронпраці видає суб'єкту господарської діяльності свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки (додаток 3).

26. Держнаглядохоронпраці публікує до 1 березня поточного року в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації перелік об'єктів підвищеної небезпеки, включених до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього року.

Держнаглядохоронпраці розміщує та постійно оновлює електронну версію Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки на власному веб-сайті у мережі Інтернет відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57).

Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, оприлюднюються Держнаглядохоронпраці з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

27. Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється за рішенням Держнаглядохоронпраці на підставі звернення та усіх необхідних документів, які подаються суб'єктом господарської діяльності до територіальних органів Держнаглядохоронпраці, у разі:

проведення змін, що призвели до зменшення на об'єкті підвищеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порівняно з найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів порогових мас або розрахованої відповідно до пунктів 12 і 16 цього Порядку;

ліквідації або виведення з експлуатації (списання з балансу) об'єкта підвищеної небезпеки.

Про прийняте рішення Держнаглядохоронпраці повідомляє суб'єкта господарської діяльності письмово протягом 30 днів після одержання відповідного звернення. У разі відмови щодо виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки суб'єкту господарської діяльності надається обґрунтована відповідь.

28. Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.

 


Додаток 1
до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки 
Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________
керівника суб'єкта господарської діяльності)

___ ____________ 200_ р.

М. П. 

Форма ОПН-1ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

_____________________________________________________________________________
 (повна і скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)
_____________________________________________________________________________
(форма власності)
_____________________________________________________________________________  (ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)
_____________________________________________________________________________ (орган, до сфери управління якого належить суб'єкт господарської діяльності)
_____________________________________________________________________________   (прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта господарської діяльності)
_____________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факс, електронна адреса
_____________________________________________________________________________ відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________ (юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти

Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з небезпечними речовинами.

Перелік основних технологічних процесів, пов'язаних з небезпечними речовинами.

Умови приймання і зберігання сировини.

Умови зберігання та відвантаження продукції.

Перелік основних структурних підрозділів.

Розташування основних структурних підрозділів на майданчику (майданчиках).

Розташування на місцевості та відстань від потенційно небезпечних об'єктів до:

міста (міст), інших населених пунктів;

місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо);

промислових об'єктів;

транспортних магістралей;

природоохоронних об'єктів;

життєво важливих цивільних об'єктів.

2. Перелік потенційно небезпечних об'єктів з небезпечними речовинами, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки

Найменування потенційно небезпечного об'єкта, виділеного для ідентифікації, та його склад 

Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта 

Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті 

Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта 

Результати ідентифікації (належить до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу, не належить до об'єктів підвищеної небезпеки) 

Інших потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, крім зазначених, не визначено.

3. Маса небезпечних речовин, що знаходяться на потенційно небезпечних об'єктах.

Для кожного потенційно небезпечного об'єкта, зазначеного у пункті 2, по кожному виробництву, дільниці, установці, апарату тощо, що входять до його складу, виявлені небезпечні речовини, розрахована маса кожної небезпечної речовини, сумарна маса небезпечних речовин подається у таблиці.

Найменування потенційно небезпечного об'єкта 

Найменування виробництва, дільниці, установки, апарата тощо, які входять до складу потенційно небезпечного об'єкта 

Найменування небезпечної речовини і маса, тонн 

Маса індивідуальної небезпечної речовини і маса небезпечної речовини кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас 

індивідуальна речовина 

номер категорії за нормативами порогових мас 

10 

11 

12 ____________
Усього  

4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під час проведення ідентифікації.

5. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію (заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом господарської діяльності).

Повна і скорочена назва.

Юридична адреса.

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності.

Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).

Звіт склав 

_________________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 
___ ____________ 200_ р.

 


Додаток 2
до Порядку проведення ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки 


ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
об'єктів підвищеної небезпеки

N
п/п 

Найменування та юридична адреса суб'єкта господарської діяльності 

Номер об'єкта підвищеної небезпеки 

Клас підвищеної небезпеки 

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки і його склад 

Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки 

Найменування, категорія небезпечної речовини, група небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта 

Маса, небезпечної речовини (небезпечних речовин) 

Код об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 

Реєстраційний номер (код) декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 
Додаток 3
до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки 


Зразок

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки

Повна назва суб'єкта господарської діяльності __________________________
_________________________________________________________________

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності __________________

Юридична адреса суб'єкта господарської діяльності _____________________
_________________________________________________________________

Видано територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці в ___________ _____________________, про що зроблено запис у журналі обліку реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки N _____ від ___ ____________ 200_ р.

Посадова особа органу державної реєстрації

Начальник територіального
управління в __________________ 

 
_____________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  


Дата видачі ___ ____________ 200_ р.

Код (коди) об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки:

Номер об'єкта підвищеної небезпеки 

Клас підвищеної небезпеки 

Найменування і склад об'єкта підвищеної небезпеки 

Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки  

Код об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 


Дата внесення до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки ___ __________20-р.

Посадова особа органу
державної реєстрації 

 
_____________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П.