ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Н А К А З


N 220 від 15.08.97

м.Київ

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 жовтня 1997 р. за N 514/2318


Про затвердження Порядку сертифікації

персоналу з неруйнівного контролю


З метою забезпечення впровадження Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.05.97 р. N 118, державний реєстр від 02.09.97 за N 374/2178, НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, що додається.

2. Зазначений Порядок набуває чинності з 10 листопада 1997 року і є обов'язковим до виконання всіма підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.


3. Управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

3.1. До 10 листопада 1997 року визначити потреби міністерств, підприємств, установ і організацій у зазначеному Порядку.

3.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Порядку державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Комітету по нагляду за охороною праці, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату міністерств і відомств.

3.3. Встановити постійний контроль за виконанням вимог Порядку власниками, посадовими особами і працівниками.


4. Технічному управлінню після реєстрації в Міністерстві юстиції України подати управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Порядку до банку даних автоматизованого інформаційного фонду.

5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету подати замовлення на видання Порядку необхідним тиражем.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Сторчака С.О.


Голова Комітету

С.П.Ткачук


Затверджено

наказом Комітету по нагляду

за охороною праці

від 15.08.97 N 220


Порядок

сертифікації персоналу з неруйнівного контролю


1. Галузь застосування


Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю (далі - Порядок) встановлює правила і процедуру проведення сертифікації персоналу з неруйнівного контролю на відповідність Правилам атестації фахівців з неруйнівного контролю (далі - Правила ДНАОП 0.00-1.27-97), затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.05.97 N 118 , держреєстр від 02.09.97 за N 374/2178 і ГОСТ 30489-97 "Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Загальні принципи".

Правила є обов'язковими для організацій, що розташовані на території України і виконують роботи з атестації і сертифікації персоналу з неруйнівного контролю (далі - НК) об'єктів, підконтрольних Комітету по нагляду за охороною праці.


2. Визначення


В Порядку застосовують наступні терміни:

Сертифікація - процедура, що використовується для визначення кваліфікації персоналу з певного методу НК у певному виробничому секторі з наступною видачею сертифіката.

Кваліфікація - підтвердження наявності підготовки, професійних знань, майстерності і досвіду, а також відповідного стану здоров'я, що дають можливість персоналу належним чином виконувати завдання по НК.

Орган із сертифікації персоналу (далі - ОСП) - орган, уповноважений Комітетом по нагляду за охороною праці, відповідає вимогам стандарту ГОСТ 30488-97 і здійснює сертифікацію персоналу з НК відповідно до вимог цього положення.

Атестаційний (екзаменаційний) центр (далі - АЦ) - центр, визначений ОСП, в якому будуть проводитися роботи із сертифікації персоналу, прийматись кваліфікаційні іспити. АЦ може розташовуватися на виробничих площах роботодавця.

Сертифікат - документ, що видається відповідно з вимогами даного Положення, і який засвідчує компетентність спеціаліста у здійсненні певного виду діяльності.

Кандидат на сертифікацію по неруйнівному контролю - це особа, що претендує на підтвердження своєї кваліфікації і проходження сертифікації, працює під наглядом сертифікованого персоналу, накопичуючи відповідний досвід. Кандидат може бути приватним підприємцем (роботодавцем), але при цьому він повинний подати документи, що підтверджують досвід, набутий під наглядом сертифікованого персоналу.

Виробничий сектор - певна галузь виробництва або технології, де використовуються спеціалізовані технічні прийоми, у тому числі й НК, що вимагають спеціальних знань, майстерності, устаткування або підготовки, орієнтованих на контрольовану продукцію. Термін "виробничий сектор" може відноситися як до продукції (зварювальні шви, відливки), так і до цілої галузі виробництва (авіація, нафтохімія і т. д.).

Базовий іспит - іспит на III рівень кваліфікації, у ході якого демонструються знання матеріалознавства і технології стосовно до галузі діяльності фахівця III рівня, системи кваліфікації і сертифікації, а також основних принципів і методів НК, як це потрібно для фахівця II рівня.

Іспит з основного методу неруйнівного контролю - іспит на III рівень, у ході якого демонструються загальні і спеціальні знання кандидата на III рівень з основного методу НК, вміння письмово викласти методики НК.

Виробничий стаж в галузі НК - досвід роботи з методу НК в галузі застосування цього методу, що сприяє набуттю необхідної майстерності і знань.

Кваліфікаційний іспит - іспит, проведений екзаменаційною комісією, на якому виявляються загальні і спеціальні знання, а також практичні навички кандидата в галузі НК.


3. Загальні положення


3.1. Діяльність щодо сертифікації персоналу з НК проводиться ОСП під керівництвом Комітету по нагляду за охороною праці.

Науково-методичне забезпечення сертифікації персоналу здійснює Комітет по нагляду за охороною праці разом з Товариством неруйнівного контролю і технічної діагностики України.

3.2. Сертифікація персоналу по НК проводиться по вихрострумовому (ET), радіографічному (RT), магнітному (MT), ультразвуковому (UT), а також методу акустичної емісії, візуальному-оптичному (VТ) методам контролю, контролю проникаючими речовинами (PT) і у виробничих секторах, регламентованих правилами ДНАОП 0.00-1.27-97.

3.3. За результатами сертифікації фахівцю з НК присвоюється I, II або III рівень кваліфікації з конкретного методу контролю в конкретному виробничому секторі.

3.4. Сертифікацію може пройти будь-який фахівець, незалежно від місця роботи і проживання, якщо рівень його кваліфікації відповідає мінімальним вимогам до підготовки і практичного досвіду в галузі НК, встановлених діючими нормативними документами (далі - НД), і підтверджений відповідними документами.

3.5. Сертифікат, виданий фахівцю, дійсний тільки для того методу контролю і у тому виробничому секторі, що зазначені у ньому. При переході в інший виробничий сектор необхідно здати додатково спеціальний іспит по новому виробничому сектору.


4. Організація робіт


4.1. Сертифікацію персоналу з НК здійснює ОСП, що відповідає вимогам ГОСТ 304488-97.

4.2. Рішення про сертифікацію виносить ОСП на підставі протоколів кваліфікаційних іспитів і експертизи поданих кандидатом документів.

4.3. Іспити на I та II рівні кваліфікації приймають АЦ, визначені ОСП; на III (а також I та II) рівні кваліфікації - АЦ, що входить до складу ОСП.

4.4. Оцінку результатів кваліфікаційних іспитів здійснює АЦ.

4.5. Професійне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка і придбання практичних навиків здійснюються у визначених навчальних центрах.

4.6. Процедура визнання атестаційних і навчальних центрів встановлюється внутрішніми документами ОСП, погодженим з Товариством неруйнівного контролю і технічної діагностики України.


5. Порядок проведення сертифікації персоналу


5.1. Сертифікація персоналу здійснюється за схемою проведеннясертифікації персоналу, що наведена у додатку N 1.

5.2. Процедура сертифікації починається з подачі заявки в ОСП. Заявка може бути як від власника кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа.

5.3. До ОСП подається заявка на проведення сертифікації фахівця з неруйнівного контролю за формою згідно з додатком N 2 і необхідні для сертифікації документи:

документ про освіту;

документ про проходження відповідного курсу навчання;

інформація про стаж виробничої діяльності за заявленим

методом контролю;

медична довідка про гостроту зору (для радіографічного методу- також про можливість роботи в сфері дії іонізуючого випромінювання);

три фотокартки розміром 3 х 4 см.

5.4. ОСП проводить експертизу поданих документів і, після усунення усіх зауважень (якщо вони були), спрямовує кандидата в АЦ для здачі кваліфікаційних іспитів.

5.5. До початку кваліфікаційних іспитів із кандидатом проводиться співбесіда про вимоги, що пред'являються до сертифікованого фахівця.

Кожному кандидату забезпечуються умови для самопідготовки протягом 2-х днів до початку іспитів, доступ до технічної літератури і консультації по теоретичних, спеціальних і практичних питаннях.

5.6. Відповідно до плану-графіка і затвердженого розкладу іспитів, кандидат здає практичний, спеціальний і загальний іспити, результати яких оформляються окремими протоколами.

Кандидат на III рівень здає базовий іспит і іспит з основного методу, із якого може бути виключений практичний іспит, якщо фахівець має II рівень компетентності з заявленого методу НК.

5.7. Екзаменатор оцінює результати кожного іспиту і фіксує оцінку у відповідному протоколі.

Іспит вважається зданим, якщо кандидат набрав встановлену діючими НД необхідну кількість балів.

5.8. Результати іспитів та кваліфікаційні протоколи АЦ передає до ОСП.

5.9. Результати кваліфікаційного іспиту розглядаються комісією з визначеного методу НК Ради по сертифікації ОСП. Комісії формуються керівником ОСП з числа провідних фахівців по даному методу НК.

Рішення про сертифікацію (несертифікацію) кандидата приймає ОСП на підставі протоколу комісії Ради по сертифікації і результатів експертизи усіх поданих кандидатом документів.

5.10. Кандидату, який пройшов сертифікацію, видається сертифікат і кваліфікаційне посвідчення встановленої форми згідно з додатками N 3, N 4. Одержання сертифіката і кваліфікаційного посвідчення оформляється документально і посвічується особистим підписом сертифікованого фахівця.

5.11. Кандидат, що не здав один іспит із трьох, що входять у кваліфікаційний іспит, визначених у п.5.6 цього Порядку, або одержав загальний бал менше встановленого діючими НД, може подати заяву про сертифікацію після перездачі іспиту протягом 12 місяців, але не раніше 30-ти днів після проведення іспитів. У цьому випадку кандидат одержує довідку про результати іспитів.

Кандидат, що повторно не здав іспит, повинен звертатися в ОСП із заявкою на сертифікацію відповідно до процедури, передбаченої для первинної сертифікації.

5.12. У випадку, якщо кандидат не пройшов сертифікацію, ОСП повідомляє про це його роботодавця, вказуючи причину, а також можливості наступної сертифікації.

5.13. Після видачі сертифіката ОСП оформляє особисту справу фахівця, забезпечивши конфіденційність і безпечне збереження справи протягом встановленого періоду часу.

Перелік документів, що підлягають зберіганню, і терміни зберігання визначає ОСП.


6. Визнання результатів іспитів


6.1. ОСП визнає результати іспитів, проведених екзаменаційними центрами, що не входять у його структуру, якщо вони відповідають вимогам Системи сертифікації персоналу з НК об'єктів, підконтрольних Комітету по нагляду за охороною праці, і виступають як субпідрядчики ОСП.

6.2. ОСП укладає угоду з екзаменаційним центром про визнання результатів іспитів після йото перевірки на відповідність вимогам системи сертифікації персоналу.

6.3. Порядок визнання результатів іспитів встановлюється документами ОСП.


7. Оформлення, видача і продовження сертифіката


7.1. Сертифікат і кваліфікаційне посвідчення видаються єдиної встановленої на Україні форми.

Форма і зміст сертифіката і кваліфікаційного посвідчення можуть бути змінені Комітетом по нагляду за охороною праці за пропозицією ОСП. Нова форма набирає чинності через три місяці після її опублікування. У публікації повинно бути підтвердження про дію старої форми сертифіката до закінчення терміну, на який він виданий.

7.2. Право підпису сертифіката і кваліфікаційного посвідчення мають керівник ОСП або його заступник.

7.3. Термін дії сертифіката і кваліфікаційного посвідчення, а також порядок їх продовження встановлюються відповідно до Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю ДНАОП 0.00-1.27-97, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці від 06.05.97 за N 118 , держреєстр від 02.09.97 за N 374/2178.

7.4. Якщо фахівець протягом терміну дії сертифіката проходить сертифікацію по іншому методу контролю або в іншому виробничому секторі, або на інший рівень кваліфікації, то в сертифікат вносяться відповідні додаткові відомості, що засвідчуються підписом і печаткою або видається новий сертифікат із вказівкою терміну дії по кожному методу НК. Отримуючи сертифікат, фахівець дає письмове зобов'язання про дотримання вимог Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю ДНАОП 0.00-1.27-97, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці від 06.05.97 за N 118, держреєстр від 02.09.97 за N 374/2178.

7.5. Сертифікат видається фахівцю за його заявою за формою, згідно з додатком N 5.

7.6. У тому випадку, якщо заявник і/або сертифікований фахівець знайшли в сертифікаті помилку або неточність, сертифікат підлягає поверненню в ОСП для заміни.

7.7. У випадку втрати сертифіката за заявою власника сертифіката йому може бути видано дублікат.


8. Опублікування результатів сертифікації


8.1. Фахівці, що пройшли сертифікацію, заносяться до Реєстру сертифікованих фахівців з НК об'єктів, підконтрольних Комітету по нагляду за охороною праці (далі - Реєстр), що публікується не рідше 2 разів на рік у журналі "Охорона праці".