Про затвердження Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення


Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 6 липня 2006 року N 424


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

14 липня 2006 р. за N 828/12702


Відповідно до статті 14 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" та з метою забезпечення безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами промислового призначення НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення, що додається.

2. Управлінню правового забезпечення (Сухар А. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М. В.) уключити зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М. В.Міністр 

В. І. Балога 


ПОГОДЖЕНО: Міністр вугільної промисловості

України 

В. С. Тополов 


Заступник Міністра охорони

навколишнього природного

середовища України 

А. В. Грищенко 


Заступник Міністра оборони

України 

В. І. Терещенко 


Голова Державного комітету України

з питань технічного регулювання

та споживчої політики 

 

О. М. Висоцький 


Заступник Міністра внутрішніх

справ України 

В. М. Рудік 


Перший заступник Міністра

промислової політики України 

О. С. Уруський 


Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва 

А. В. Дашкевич 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 6 липня 2006 р. N 424


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

14 липня 2006 р. за N 828/12702 


ПОРЯДОК

обліку вибухових матеріалів промислового призначення


1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єкти господарювання, які здійснюють поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

базисний склад вибухових матеріалів - поверхневий комплекс спеціально обладнаних сховищ, які розташовані на безпечній відстані щодо передачі детонації і призначені для довгострокового зберігання допущених до використання вибухових матеріалів промислового призначення, що надходять від заводів-виробників; будівель (приміщень) для виготовлення безкапсульних бойовиків; споруд механізованих комплексів для підготовки заводських вибухових речовин з метою їх масового використання; полігонів для проведення випробувань та знищення вибухових матеріалів у разі непридатності до застосування;

витратний склад - поверхневий, поглиблений або підземний склад, обладнаний для тимчасового або короткочасного зберігання вибухових матеріалів і призначений для їх видачі підривникам (майстрам-підривникам), постачальникам та приймання залишків вибухових матеріалів від них, як витратний склад також може бути використано відповідно обладнане сховище, будівля, залізничний вагон, судно, автомобіль, причіп, приміщення з сейфом, майданчик біля місця проведення вибухових робіт;

роздавальна камера - тимчасова підземна камера для зберігання доставлених з видаткового складу вибухових матеріалів, видачі їх підривникам (майстрам-підривникам) та приймання від них залишків вибухових матеріалів, розташована на регламентній відстані від місць ведення вибухових робіт;

дільничний пункт зберігання - різновид роздавальної камери для зберігання вибухових матеріалів упродовж зміни.

Інші терміни, застосовані в цьому Порядку, уживаються у значеннях відповідно до Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".

3. Облік вибухових матеріалів здійснюють відповідальні особи, призначені наказом керівника суб'єкта господарювання.

4. Доставлені на місце зберігання вибухові матеріали обліковуються на підставі відправних заводських (транспортних) документів або наряду-накладної чи наряду-путівки за наявності дозволів відповідних органів внутрішніх справ на придбання, зберігання та перевезення цих матеріалів.

5. На складах вибухових матеріалів суб'єкти господарювання ведуть облік надходжень та витрат вибухових матеріалів у Книзі обліку надходжень та витрат вибухових матеріалів (Додаток 1) і в Книзі обліку видачі та повернення вибухових матеріалів (Додаток 2). Сторінки книг мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою або пломбою відповідного органу внутрішніх справ. Облік у книгах вибухових матеріалів щодо кожного найменування здійснюється окремо.

6. Книгу обліку надходжень та витрат вибухових матеріалів ведуть завідувачі або роздавальники базисних і витратних складів вибухових матеріалів.

Залишок вибухових матеріалів кожного найменування підраховується і заноситься у книгу наприкінці поточної доби. Запис у книзі необхідно робити тільки щодо тих вибухових матеріалів, у яких відбулася кількісна зміна протягом доби.

7. Книга обліку видачі та повернення вибухових матеріалів призначена для складів та роздавальних камер, у яких видають підривникам вибухові матеріали та приймають їх залишки від них. Книгу ведуть завідувач складу і роздавальники.

Наприкінці кожної доби необхідно підраховувати, скільки і яких (за найменуванням) вибухових матеріалів витрачено, і під рискою записувати їх витрати (видані вибухові матеріали, крім повернутих). Підрахований підсумок кількості витрачених за добу вибухових матеріалів щодня записується до Книги обліку видачі та повернення вибухових матеріалів.

Облік руху вибухових матеріалів на дільничних пунктах зберігання здійснюється в Книзі обліку надходжень і витрат вибухових матеріалів (Додаток 3). Сторінки книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою або пломбою відповідного органу внутрішніх справ.

Облік у цій книзі за кожним найменуванням вибухових матеріалів здійснюється окремо.

8. Реєстрація індивідуальних заводських номерів виробів з вибуховими речовинами та дані маркування засобів ініціювання здійснюються в Книзі обліку видачі та повернення вибухових матеріалів під час видачі підривникам.

9. Перевезення вибухових матеріалів з одного місця зберігання на інше здійснюється за нарядом-накладною (Додаток 4). При цьому переміщення з одного об'єкта на інший, що належать різним суб'єктам господарювання, здійснюється на підставі дозволів відповідних органів внутрішніх справ на право придбання та перевезення вибухових матеріалів.

Наряд-накладну виписує бухгалтерія суб'єкта господарювання, у віданні якого перебуває склад, у чотирьох примірниках. Підписує її керівник і головний (старший) бухгалтер, реєструє - бухгалтерія із зазначенням порядкового номера, дати видачі та найменування одержувача.

Наряд-накладну одержувачу видає бухгалтерія для пред'явлення на складі вибухових матеріалів разом із дорученням на одержання вибухових матеріалів.

Завідувач складу або роздавальник після того, як видасть вибухові матеріали, зобов'язаний один примірник наряду-накладної зберігати безпосередньо на складі, другий - видати одержувачу як супровідний документ, а третій та четвертий разом із дорученням одержувача - передати до бухгалтерії суб'єкта господарювання, у віданні якого перебуває склад.

Під час передачі вибухових матеріалів з одного складу на інший, що належить тому самому суб'єкту господарювання, наряд-накладну виписують у трьох примірниках. Завідувач складу, видавши вибухові матеріали, два примірники зобов'язаний залишити на складі й один видати одержувачу як супровідний документ.

При доставці вибухових матеріалів зі складу на склад постачальник, який одержав вибухові матеріали, та завідувач складу або роздавальник, що видав вибухові матеріали, підписують наряд-накладну.

За нарядами-накладними постачальникам видаються вибухові матеріали зі складу для перевезення в дільничні пункти зберігання і для проведення масових вибухів. Наряд-накладну підписує керівник вибухових робіт суб'єкта господарювання у двох примірниках. Завідувач складу або роздавальник, видавши необхідні вибухові матеріали, один примірник наряду-накладної зобов'язаний зберігати на складі, другий - видати постачальнику як супровідний документ.

10. Видача вибухових матеріалів підривникам (майстрам-підривникам) на проведення вибухових робіт здійснюється за нарядом-путівкою (Додаток 5).

Наряд-путівку підписує начальник дільниці, на якій проводяться вибухові роботи, чи його заступник (старший майстер, майстер).

На шахтах і рудниках, небезпечних через газ чи пил, наряд-путівку підписують керівники служб вибухових робіт і вентиляції (особи, що їх заміщають) і затверджує керівник шахти (особа, що видає наряд по шахті).

Після проведення вибухових робіт підривник (майстер-підривник), на ім'я якого виписано наряд-путівку, і особа технічного нагляду, що керувала роботами на зміні, підписують в наряді-путівці фактичну витрату вибухових матеріалів за призначенням та повертають наряд-путівку завідувачу складу вибухових матеріалів або роздавальнику. Залишки вибухових матеріалів після закінчення робочої зміни з нарядом-путівкою здаються на склади вибухових матеріалів (роздавальні камери).

Вибухові матеріали не видаються підривникам (майстрам-підривникам), які не відзвітували про витрату раніше отриманих вибухових матеріалів.

На складі наряд-путівка є підставою для запису виданих вибухових матеріалів у Книгу обліку видачі і повернення вибухових матеріалів, а заповнена після закінчення роботи - для списання їх у Книзі обліку надходжень і витрат вибухових матеріалів.

11. У документах не допускаються записи олівцем, помарки і підчищення записів. Виправлення проводяться шляхом написання нових цифр і ставиться підпис особи, яка їх внесла.

Усі документи зберігаються у суб'єктів господарювання не менше ніж три роки.

12. На складі вибухових матеріалів повинні бути зразки підписів осіб, що мають право підписувати наряди-путівки та наряди-накладні на видачу вибухових матеріалів, а також зразки підписів осіб, що мають право підтверджувати фактичну витрату вибухових матеріалів. Зразки підписів засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання. Видача вибухових матеріалів за зазначеними вище документами, підписаними іншими особами, забороняється.

13. Порядок обліку вибухових матеріалів у роздавальних камерах аналогічний установленому для складів вибухових матеріалів.

14. Операції з видачі вибухових матеріалів підривникам (майстрам-підривникам) для проведення вибухових робіт і приймання від них залишків вибухових матеріалів на базисному складі здійснюються за наказом керівника суб'єкта господарювання.

15. Облік вибухових матеріалів під час проведення вибухових робіт виконують підривники. Загальний облік вибухових матеріалів на блоці, що заряджається, здійснює старший підривник, на якого виписано наряд-путівку.

16. Облік вибухових матеріалів при їх випробуванні та знищенні здійснюється аналогічно, як і при проведенні вибухових робіт.

17. На стаціонарних і пересувних пунктах виробництва вибухових речовин в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, ведуть облік маси компонентів, які використовуються, маси виготовлених вибухових речовин, а також виробничих відходів і браку. Результати обліку фіксують аналогічно до обліку вибухових матеріалів на складах.

18. Маса вибухових речовин, їх компонентів чи проміжних продуктів, завантажених у транспортні, зарядні, транспортно-зарядні та зарядно-змішувальні машини, повинна бути зареєстрована, а завантажувальні й розвантажувальні люки машин запломбовано.

19. Бухгалтерія суб'єкта господарювання веде облік надходжень і витрат вибухових матеріалів на підставі документів, що подаються завідувачем складу та відповідальною особою, яка здійснює облік виробництва вибухових речовин на стаціонарних і пересувних пунктах.

20. Перевірка правильності обліку вибухових матеріалів проводиться особами, призначеними керівником суб'єкта господарювання, і представниками органів внутрішніх справ та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами або його структурного підрозділу.

21. Під час перевірки правильності обліку, зберігання і наявності вибухових матеріалів на складах, пунктах виробництва вибухових речовин в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, не обов'язково розпаковувати нерозкриті ящики, мішки, пакети, коробки і контейнери в разі неушкодженості упаковок і цілісності пломб на них.

22. Перевірка кількості електродетонаторів, капсулів-детонаторів, піротехнічних реле, інших засобів ініціювання в розкритих ящиках проводиться в тамбурі сховища, в окремій камері чи поза сховищем. При цьому вироби потрібно викладати на столи, що відповідають установленим вимогам.

23. У разі виявлення в ході перевірки нестачі або надлишків вибухових матеріалів потрібно негайно повідомити керівника суб'єкта господарювання, а також відповідні органи внутрішніх справ та територіальний підрозділ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду для вжиття заходів. Усі випадки втрати вибухових матеріалів беруться на облік та реєструються суб'єктом господарювання, органами внутрішніх справ і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами.