ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

09.10.2003 № 190


ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ

З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ СТРАХУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ


1. Загальні положення


1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на працівників, які безпосередньо виконують роботу, та керівників усіх видів робіт на висоті - будівельно-монтажних, ремонтно-поновлювальних, робіт з обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних комунікацій тощо.

Інструкція не поширюється на виконання робіт з риштувань, підвісних колисок, автомобільних вишок, стрем’янок та драбин.

1.2. Інструкція є обов’язковою для виконання юридичними і фізичними особами всіх форм власності, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю.

1.3. У цьому нормативно-правовому документі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Спеціальні страхувальні засоби ( далі - ССЗ) – запобіжні пояси та приладдя, що використовуються для забезпечення безпеки при виконанні робіт на висоті.

Пояс запобіжний лямковий ( далі - ПЛ) – засіб індивідуального захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки усього тіла людини та утримання тіла під час падіння і після зупинки падіння (додатки 1 і 2).

Пояс запобіжний безлямковий ( далі - ПБ) – страхувальний засіб індивідуального захисту від падіння з висоти. (додаток 3).

Приладдя – карабіни, стропи, амортизатори та інші страхувальні засоби, які використовуються як елементи страхувальних систем разом із запобіжними поясами (додаток 4).

Амортизатор – елемент страхувальної системи, що знижує до безпечної величини динамічне навантаження, що діє на тіло людини при зупинці падіння.

Карабін – пристрій, призначений для приєднання елементів ССЗ та (або) безпосереднього закріплення стропа.

Строп – елемент страхувальної системи, призначений для з’єднання запобіжного пояса з точкою кріплення на опорній конструкції.

Роботи на висоті - роботи, при виконанні яких робітник перебуває на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по висоті понад 1,3 м. Основним засобом індивідуального захисту при виконанні робіт на висоті є пояс ПБ або ПЛ.

Верхолазні роботи – роботи, які виконуються на висоті понад 5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над якими виконуються роботи безпосередньо з конструкцій або обладнання. Єдиним засобом індивідуального захисту при виконанні верхолазних робіт є пояс ПЛ.

1.4. Роботи, які виконуються на висоті, належать до категорії робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за №196.

Керівники робіт та працівники, які виконують такі роботи, повинні проходити професійний добір.

1.5. Роботи на висоті виконуються під час будівельно-монтажних, ремонтно-поновлювальних робіт, при обстеженні, дефектуванні, ремонті будівель, споруд, димових труб, радіомачт, опор повітряних ліній електропередачі та зв′язку, градирень, мостів, металоконструкцій тощо.

1.6. Роботодавці мають право проводити будівельно-монтажні роботи на висоті з використанням ССЗ за таких умов:

наявності необхідних документів, які регламентують організацію та технологію виконання передбачених робіт;

наявності проектно-технологічної документації відповідно до вимог Організації будівельного виробництва, затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 03.04.96 № 49 (ДБН А.3.1-5-96);

наявності інструкцій з охорони праці для видів робіт і професій, затверджених керівником підприємства відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98);

машини, механізми і пристрої, що використовуються при виконанні робіт на висоті, мають бути технічно справними, укомплектованими технічною документацією, пройти технічний огляд;

запобіжні пояси та приладдя, що використовуються, повинні мати сертифікати відповідності, видані в порядку, встановленому законодавством;

працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, повинні бути забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту.

1.7. До виконання робіт на висоті із застосуванням ССЗ допускаються особи, яким виповнилося 18 років та які пройшли:

професійний добір згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим спільним наказом Міністерства охорони здоров`я України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 №263/121 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554, із змінами та доповненнями;

медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 31.03.94 № 45, зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.06.94 за №136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94, із змінами та доповненнями;

навчання безпечним методам та прийомам робіт за затвердженою програмою в атестованих навчальних закладах для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів) відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/3541;

навчання та атестацію з протипожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом МВС України від 14.06.95 № 400, зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95 за №219/755;

попереднє спеціальне навчання на підприємстві відповідно до розробленого Положення з питань охорони праці, затвердженого наказом керівника підприємства;

інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий);

стажування на робочому місці під керівництвом кваліфікованого спеціаліста протягом не менше 5 робочих змін.

1.8. Керівники робіт та працівники, які безпосередньо виконують роботи, допускаються до роботи наказом по підприємству.

1.9. Вимоги до ССЗ:

1.9.1. Пояси запобіжні мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.089-86 та технічним умовам на пояси конкретних конструкцій.

Ширина лямок пояса, які несуть навантаження, не повинна бути менше ніж 50 мм, безлямкового пояса в спинній частині – не менше 80 мм.

Статичне розривне навантаження для пояса має бути не менше 700 кг.

На кожному поясі мають бути нанесені:

товарний знак підприємства-виробника;

розмір та тип пояса;

дата виготовлення;

клеймо ВТК;

позначення технічних умов;

знак відповідності.

Запобіжні пояси перед виданням в експлуатацію, а також кожні 6 місяців повинні проходити випробування статичним навантаженням за методикою, яка приведена в стандартах або технічних умовах на пояси конкретних конструкцій.

1.9.2. Карабіни повинні мати запобіжний пристрій, який унеможливлює його випадкове відкриття.

1.9.3. Амортизатори, які використовують в складі ССЗ, перед виданням в експлуатацію, а також кожні 6 місяців повинні проходити випробування статичним навантаженням 150 кг, що прикладається протягом 1 хв. При випробуванні не повинно виникати розтягувань амортизатора у вигляді розривів ниток, швів та волокон.

1.9.4. Приладдя, яке використовується в складі ССЗ, повинне відповідати вимогам технічної документації підприємства-виробника та проходити періодичні перевірки у відповідності до вимог технічної документації.

1.10. Експлуатація приладдя до ССЗ дозволяється, якщо:

є в наявності технічна документація (паспорт, інструкція з експлуатації) з відміткою ВТК підприємства-виготовлювача;

не вичерпаний термін придатності (згідно з вимогами технічної документації) за годинами або терміном експлуатації;

проведений щоденний огляд (перед початком робіт).

1.11.Періодичні випробування приладдя виконуються згідно з вимогами технічної документації.

1.12. Ремонт пояса та приладдя проводиться підприємством-виробником або організацією, яка уповноважена виробником на виконання цих робіт.

1.13. Під час виконання робіт на висоті можуть виникати постійно діючі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

підвищена запиленість та загазованість;

підвищена або знижена температура;

підвищена вологість та вітер;

підвищений рівень напруженості електромагнітного поля;

недостатня освітленість;

накопичення вибухонебезпечних газів і пилу;

робота на відстані менше допустимої від неізольованих струмопровідних частин діючих електроустановок та інші.

У разі виникнення вказаних факторів необхідно вжити додаткових заходів безпеки, які зазначають у наряді-допуску, оформленому за зразком, наведеним у цій Інструкції (додаток 5).

1.14. Роботи на висоті та верхолазні роботи належать до робіт підвищеної небезпеки і виконуються за нарядом-допуском, в якому повинні передбачатись організаційні та технічні заходи з підготовки та безпечного виконання цих робіт.

1.15. Перелік виробничих об’єктів та видів робіт, які будуть виконуватися за нарядом-допуском, затверджується керівником підприємства з урахуванням його профілю згідно з вимогами СНиП ІІІ-4-80* у редакції 1989 р. “Строительные нормы и правила. Техника безопасности в строительстве”.


2. Вимоги безпеки перед початком робіт


2.1. Керівник робіт і працівники, які безпосередньо виконують роботи, перед початком робіт, повинні:

2.1.1. Вивчити документи, які регламентують організацію та технологію виконання робіт (проект виконання робіт, проектно-технічну документацію, наряд-допуск), та інструкції, що діють у межах підприємства.

2.1.2. Щоденно перед початком робіт проводити огляд спеціальних страхувальних засобів, що використовуються, із занесенням результатів у журнал, (додаток 6).

2.1.3. Для попередження перебування сторонніх осіб на робочому майданчику місця проведення робіт необхідно загородити та встановити попереджувальні плакати згідно з вимогами СНиП ІІІ-4-80*( у редакції 1989 р.).

2.1.4. Роботи слід виконувати, якщо виробничі ділянки укомплектовані засобами пожежогасіння, медичною аптечкою, засобами індивідуального та

колективного захисту, обладнанням та інструментами відповідно до технології проведення робіт тощо.

У разі відсутності або несправності вищенаведеного обладнання, пристроїв та устаткування роботи виконувати не дозволяється.

2.1.5. Перевірити наявність і справність засобів сигналізації та зв’язку.

2.1.6. Забезпечити захист від падіння предметів, матеріалів та інструменту з верхніх рівнів. Для запобігання можливому падінню інструменту, матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки або пристрої для закріплення інструменту і необхідних деталей.

2.1.7. Застосовувати каски, які відповідають вимогам ГОСТ 12.4.128-83, для захисту голови робітника від механічних пошкоджень предметами, що можуть падати зверху, або при зіткненні з конструктивними та іншими елементами, для захисту від води, ураження електричним струмом повинні.

2.1.8. Забезпечити захист несучих канатів та стрічок від елементів з гострими краями спеціальними прокладками, що унеможливлюють їх пошкодження.

2.1.9. Перевірити справність машин, механізмів, пристроїв та інструменту, що використовуються, відповідно до інструкції з охорони праці, затвердженої керівником підприємства.


2.2. Працівники, які мають незадовільне самопочуття, керівником робіт до роботи не допускаються.

Не допускаються до робіт працівники, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

2.3. Бракування ССЗ (у разі необхідності) проводиться за ознаками наявності таких дефектів (пошкоджень):

2.3.1. Пояс запобіжний:

вичерпаний термін експлуатації (відповідно до технічної документації) або відмітки про проведення періодичних випробувань;

вичерпаний термін періодичних випробувань;

є порушення швів у вузлах з’єднання;

у структурі стрічок є розірвані нитки, надрізи, пропалення, промаслення та інші дефекти, які знижують їх міцність.

2.3.2. Приладдя:

вичерпаний термін експлуатації (відповідно до технічної документації);

є порушення (розрив ниток, розплетення) стрічок і канатів;

є сліди обпалених ділянок;

є сліди фарб, розчинників, мастил на синтетичних стрічках та канатах, що несуть навантаження;

порушено нормальне функціювання механічних деталей;

є тріщини, деформації, злами металевих деталей;

не проведені періодичні випробування, які передбачені технічною документацією.


3. Вимоги безпеки під час виконання робіт


3.1. Працівники повинні виконувати тільки ту роботу, щодо якої з ними проведено інструктаж під підпис. Під час виконання робіт слід керуватися відповідними технологічними інструкціями, проектом виконання робіт та інструкціями з охорони праці.

3.2. Слід виконувати всі організаційні та технічні заходи безпеки, передбачені нарядом-допуском і цією Інструкцією.

3.3. Роботи із стропування вантажів дозволяється виконувати особам, які пройшли відповідне навчання і мають посвідчення стропальника відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за № 219/755 (ДНАОП 0.00-5.04-95).

3.4. Перед тим, як здійснити підіймання на висотну споруду або спускання з висотної споруди, керівникові і працівникові слід виконати огляд об`єкта та намітити схему підіймання та спускання. У цьому разі можуть бути використані технічні засоби (телевізійні системи, біноклі тощо).

3.5. Керівник робіт, перед підійманням на висотну споруду або спускання з висотної споруди, зобов`язаний перевірити стан елементів споруди, які застосовуються для страхування.

3.6. Пояс ПБ або ПЛ без амортизатора дозволяється застосовувати тільки для фіксації працівника на робочому місці в умовах, що унеможливлюють падіння працівника. Під час підіймання на висотну споруду або спускання з висотної споруди, а також під час перебування на висоті місце закріплення пояса стропом за елементи конструкції повинно виконуватись таким чином, щоб вільне падіння в екстреному випадку не перевищувало 0,5 м.