5.4.3. Оцінювати якість і робити остаточні висновки про якість об'єкта, який контролювався.

5.4.4. Оформляти результати контролю і робити остаточні висновки.

5.4.5. Готувати (розробляти) технологічні карти контролю конкретних виробів у відповідності з діючими НД.

5.4.6. Давати остаточні висновки про якість об'єктів, що контролювалися фахівцями І рівня кваліфікації.

5.5. Фахівець III рівня кваліфікації та фахівець III рівня кваліфікації - адміністратор повинні знати:

5.5.1. Загальні питання НК.

5.5.2. Конструктивні особливості, технології виготовлення, експлуатації та ремонту об'єкта контролю, типи та види дефектів, можливі зони їх утворення з урахуванням тих навантажень, що діють на об'єкт, та інших факторів.

5.5.3. Фізичні основи методів контролю.

5.5.4. Системи контролю, що використовуються для перевірки об'єктів (продукції) визначеного виду.

5.5.5. Принципи будови, правила експлуатації апаратури для даного методу контролю, включаючи правила відбору та перевірки якості витратних дефектоскопічних матеріалів.

5.5.6. Основні параметри методу і апаратури, які визначають достовірність результатів контролю, методи їх розрахунку та допуски на відхилення від номінальних значень.

5.5.7. Способи усунення факторів, що перешкоджають контролю та способам виділення і подання інформації, необхідної для оцінки результатів контролю.

5.5.8. Метрологічне забезпечення даного методу НК.

5.5.9. Характеристики, що вимірюються, та ідентифікаційні ознаки для поділу дефектів за класами та видами.

5.5.10. Технологію контролю різноманітної продукції даним методом.

5.5.11. Порядок розробки НД з контролю об'єктів.

5.5.12. Стандарти та інші діючі НД щодо методу контролю та апаратури для його застосування.

5.5.13. Порядок оформлення результатів контролю та зберігання документації.

5.5.14. Правила охорони праці.

5.5.15. Шкідливі екологічні фактори даного методу НК і способи запобігання їх впливу на довкілля та людину.

5.5.16. Принципи планування та організації роботи підрозділу НК.

5.5.17. Сучасний стан та перспективи розвитку даного методу НК.

5.6. Фахівець III рівня кваліфікації повинен вміти:

5.6.1. Перевіряти працездатність апаратури та налагоджувати її на задані параметри.

5.6.2. Виконувати операції контролю та інтерпретувати результати контролю.

5.6.3. Оцінювати якість за результатами контролю одним або кількома методами і робити остаточні висновки про технічний стан проконтрольованого об'єкта.

5.6.4. Оформляти результати контролю.

5.6.5. Для проведення технічної діагностики конкретних об'єктів (продукції) при їх виготовленні, експлуатації та ремонті, вибирати ефективні методи та системи НК.

5.6.6. Розробляти методики і технологічні карти контролю відповідно до діючих НД.

5.6.7. Робити остаточні висновки про технічний стан об'єктів.

5.7. Фахівець ІІІ рівня кваліфікації - адміністратор повинен вміти:

5.7.1. Інтерпретувати результати контролю.

5.7.2. Оцінювати якість за результатами контролю одним або кількома методами і робити остаточні висновки про якість проконтрольованого об'єкта.

5.7.3. Оформляти результати контролю.

5.7.4. Вибирати ефективні методи та системи НК конкретних об'єктів (продукції) при їх виготовленні, експлуатації та ремонті.

5.7.5. Робити остаточні висновки про технічний стан об'єктів.

5.8. Робота фахівця І рівня виконується під наглядом (у випадках контролю складних виробів) фахівця II або III рівня кваліфікації.

5.9. Фахівець І рівня відповідає за:

- роботу несправними засобами контролю, якщо в НД на контроль передбачено проведення перевірки цих засобів, дефектоскопічних матеріалів безпосередньо перед початком контролю фахівцем, який виконує контроль;

- порушення параметрів і невиконання умов налагодження апаратури або інших технологічних параметрів контролю, передбачених НД під час підготовки до роботи;

- недотримання технології, режимів і параметрів контролю, передбачених НД під час виконання робіт;

- пропуск дефектів, виявлення яких передбачено НД на контроль;

- помилки при вимірюванні параметрів дефектів.

Фахівець І рівня кваліфікації не має права робити висновок про якість проконтрольованого об'єкта (вузла, деталі, елемента).

5.10. Фахівець II рівня кваліфікації:

- контролює та оцінює якість продукції;

- керує роботою фахівця І рівня кваліфікації;

- підписує остаточний висновок про якість об'єкта після виконання контролю, який проводить фахівець І рівня згідно з НД;

- проводить підготовку фахівців І рівня кваліфікації;

- бере участь в атестації фахівців І і II рівнів кваліфікації;

- розробляє технологічні картки контролю відповідно до НД на контроль конкретної продукції згідно із своєю кваліфікацією;

- проводить інспекційний контроль продукції, яка контролювалася фахівцями І і II рівнів кваліфікації;

- таврує (маркірує) деталі, які контролювалися, якщо це вимагається НД на контроль.

5.11. Фахівцю III рівня кваліфікації може бути присвоєна кваліфікація:

- фахівець III рівня кваліфікації з НК;

- фахівець III рівня кваліфікації з неруйнівного контролю - адміністратор (III А).

5.12. Фахівець III рівня кваліфікації:

- контролює та оцінює якість продукції згідно з НД;

- організовує роботу по НК;

- керує роботою фахівців І і II рівнів кваліфікації;

- подає висновок про якість продукції за результатами контролю, який виконаний фахівцями І і II рівнів кваліфікації;

- веде підготовку фахівців I, II і III рівнів кваліфікації;

- бере участь в атестації фахівців I, II і III рівнів кваліфікації;

- розробляє стандарти, норми, методики, а також технологічні картки контролю згідно з діючими нормативно-технічними документами з контролю конкретної продукції відповідно до своєї кваліфікації:

- узгоджує технологічні картки, які розроблені фахівцями II рівня;

- проводить інспекційний контроль продукції, яка контролювалася фахівцями І і II рівнів кваліфікації.

5.13. Фахівець III рівня кваліфікації - адміністратор:

- організовує роботу з НК;

- керує технічною роботою фахівців I та II рівнів кваліфікації та інтерпретує результати НК технологічного обладнання, що виконали фахівці І та II рівнів;

- подає висновок про якість продукції за результатами контролю, який виконаний фахівцями I та II рівнів кваліфікації;

- узгоджує технологічні карти, які розроблені фахівцями II рівня кваліфікації;

- отримує кваліфікаційне посвідчення встановленого зразка із записом кваліфікації фахівця III рівня - адміністратора (III А).

5.14. Фахівець II рівня кваліфікації повинен знати та уміти все, що відноситься до практичної діяльності фахівця I рівня, а фахівець III рівня - все, що відноситься до практичної діяльності фахівця II рівня.


6. Вимоги до загальної і спеціальної підготовки


6.1. Кандидат, який атестується на один із трьох рівнів кваліфікації, повинен мати повну загальну освіту, відповідну теоретичну і практичну підготовку з НК та виробничий стаж роботи з НК, що підтверджуються відповідними посвідченнями або довідками.

6.2. Вимоги до освіти та спеціальної підготовки, дотримання яких є обов'язковим при атестації фахівця на відповідний рівень кваліфікації, наведені у таблиці 1.


Таблиця 1

Вимоги до освіти та спеціальної підготовки

Рівень кваліфікації

Освіта

Вимоги до

Спеціальної підготовки з видаванням

документа (свідоцтво, диплом, довідка)

І

Повна загальна

середня освіта

Підготовка в учбових центрах або за місцем

роботи у підрозділах НК згідно з програмою,

затвердженою керівництвом підприємства

та узгодженою з Незалежним органом затестації

І І

Повна загальна

середня освіта,

вища освіта, от-

римана в навча-

льному закладі І

та II рівня

акредитації

Підготовка у профтехучилищах, навчальних

закладах І та II рівнів акредитації або в

учбових центрах згідно з програмами,

узгодженими з Незалежним органом з атестації

III

Вища

Підготовка або перепідготовка з неруйнівного

контролю у ВУЗах та інститутах підвищення

кваліфікації. Необхідні знання можуть бути

отримані особою з вищою освітою самостійно

в процесі роботи фахівцем II рівня

кваліфікації в галузі НК не менше 4 років та

участі в розробці НД з неруйнівного контролю


6.3. Програма спеціальної підготовки фахівців з конкретного методу НК розробляється учбовими центрами на основі типових екзаменаційних програм (додаток N 3) з даного виду та методу НК відповідного рівня кваліфікації, розроблених Незалежним органом.

6.4. Мінімальний термін спеціальної підготовки фахівця в галузі НК, в залежності від рівня кваліфікації, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Мінімальний термін спеціальної підготовки фахівця в галузі НК


Метод

неруйнівного

контролю

Термін спеціальної підготовки, (навчальні години)

І рівень

кваліфікації

ІІ рівень

кваліфікації*

Перепідготовка

з І на ІІ рівень

кваліфікації

Радіаційний

60

140

70

Ультразвуковий

70

140

60

Вихрострумовий

30

110

60

Магнітний

30

110

60

Візуально-оптичний

30

70

30

Капілярний

30

110

60


6.5. Мінімальний стаж роботи кандидата після спеціальної підготовки з урахуванням методу НК, який необхідний для атестації на визначений рівень кваліфікації, наведено у таблицях 3 і 4.

__________________

*  Вказана  кількість навчальних  годин для  кандидатів, які  готуються до атестації на ІІ рівень кваліфікації, не маючи I рівня кваліфікації.


Таблиця 3

Мінімальний стаж роботи кандидата після спеціальної підготовки


Метод

неруйнівного

контролю

Стаж роботи з методу НК, (місяців)*

І рівень

кваліфікації

ІІ рівень

кваліфікації

Радіаційний

6

12

Ультразвуковий

6

12

Вихрострумовий

3

9

Магнітний

3

5

Візуально-оптичний

3

6

Капілярний

3

6

___________________________

* Кандидат, який атестується на II рівень кваліфікації, не маючи I рівня кваліфікації, повинен мати стаж роботи, який більший або дорівнює сумарному стажу, необхідному для атестації на І та II рівні кваліфікації. 

 

Таблиця 4

Мінімальний стаж роботи кандидата після спеціальної підготовки,
який необхідний для його атестації на III рівень кваліфікації


Загальна освіта та

спеціальна підготовка

Стаж роботи з методу НК, (місяців)

ІІ рівня

кваліфікації

Який не мав рівня

атестування

Для атестування

на компетентність

фахівця з

неруйнівного

контролю -

адміністратора

ВУЗ або інститут підвищення кваліфікації з НК

12

24

24

Навчальний заклад

І та II рівня акредитації

з неруйнівного контролю, профтехучилища

або учбові центри

24

48

36

Технічний ВУЗ або

навчальний заклад

І та II рівнів акредитації

48

72

48


6.6. Після проходження кандидатом циклу спеціальної підготовки, організація, яка проводила підготовку, видає йому довідку з зазначенням терміну навчання з відповідного методу НК.

6.7. Роботодавець видає кандидату довідку про термін виробничого стажу в галузі неруйнівного контролю (з конкретизацією методу контролю, яким займався кандидат).

6.8. Спеціальна підготовка проводиться за місцем роботи кандидата або в окремих учбових центрах.


7. Атестація і переатестація фахівців


7.1. Кандидат подає до Незалежного органу з атестації такі документи:

- копію документа про освіту;

- довідку про спеціальну підготовку;

- виробничу характеристику;

- медичну довідку про гостроту зору та сприйняття кольорів;

- посвідчення особи (подається особисто);

- кваліфікаційне посвідчення фахівця неруйнівного контролю (за наявністю);

- перелік розроблених кандидатом особисто (або у співавторстві) методичних матеріалів з неруйнівного контролю (для кандидатів, які атестуються на III рівень кваліфікації).

Якщо фізична особа - підприємець, то вона особисто подає документи щодо своєї кваліфікації і несе відповідальність за їх достовірність.

7.2. Кваліфікаційний іспит складається з:

- загального іспиту (загальна теорія даного методу неруйнівного контролю);

- спеціального іспиту (з технології контролю за даним методом об'єктів конкретного виду);

- практичного іспиту.

Практичний іспит проводиться у межах програм загального та спеціального іспитів, в залежності від специфіки методу контролю, згідно з рішенням атестаційного центру.

7.3. Загальні вимоги до проведення кваліфікаційного іспиту (згідно з вимогами EN473).

7.3.1. Зміст іспитів на I та II рівні кваліфікації.