Продовження дод. 3

с. 3

3. Дані про запобіжні клапани1


п/п

Тип запобіжного клапана

Кіль-кість

Місце встановлення

Діаметр умовного проходу, мм

Площа перерізу, що приймається при розрахунку пропускної спроможності, м2

Коефіцієнт витрати пари aп газу aг або рідини aр

Тиск початку відкриття і діапазон тисків початку відкриття, МПа (кгс/см2)

Номер паспорта (сертифіката)


______________________________

1 Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла. При використанні запобіжного пристрою з елементами, які руйнуються, слід вказати тип цього елемента та пристрою, який його затискує, найменший поперечний переріз, тиск спрацьовування, коефіцієнт витрати пари, газу або рідини, внутрішній діаметр підвідного трубопроводу і номер паспорта (сертифіката).

с. 4

4. Дані про покажчики рівня рідини

(заповнює підприємство – виготовлювач котла)


п/п

Тип

покажчика рівня

Кількість покажчиків

Місце встановлення

Допустимі

параметри роботи

Номер паспорта (сертифіката)

тиск,

МПа (кгс/см2)

температура, °С


Дистанційної діїПрямої діїс. 5

5. Дані про основну арматуру
(заповнює підприємство - виготовлювач котла)


№ п/п

Назва арматури і номер позиції на кресленні

Кіль-кість

Позначення стандарту

Діаметр умовного проходу,

мм

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Робочі параметри

Матеріал корпусу

Номер паспорта (сертифіката)

тиск, МПа (кгс/см2)

температура, °С

марка

позначення стандартус. 6

6. Тип і основні дані про апаратуру, що поставляється з котлом, для вимірювання,

управління, сигналізації, регулювання і автоматичного захисту

Продовження дод. 3

с. 7

7. Дані про теплоносій


Назва теплоносія (хімічна формула або підприємство -виготовлювач)


Максимально допустима температура використання, °С


Температура самозаймання у відкритому просторі, °С


Температура затверднення, °С


Температура кипіння або початку кипіння при 0,1013 МПа (1 кгс/см2), °С


Теплота пароутворення, кДж/кг


В’язкість в межах температури використання, Па·с


Нижня границя вибухонебезпечної концентрації при 0,1013 МПа (1 кгс/см2) і 20 °С


Зміни (крива) температури кипіння залежно від тиску


Дані про фізико-хімічні властивості, які шкідливо впливають на організм людини


Інші дані, які впливають на безпечну експлуатацію котла (наприклад, корозійна активність та інші)с. 8

8. Живильні або циркуляційні насоси теплоносія

(заповнює підприємство – виготовлювач котла)


п/п

Тип насоса

Кількість насосів

Максимально і мінімально допустима температура на вході в насос, °С

Параметри

номінальна подача,

м3/год

напір насоса при номінальній подачі, МПа (кгс/см2)


Продовження дод. 3

с. 9

9. Дані про основні і присадочні матеріали, що використовуються при виготовленні

елементів котла, які працюють під тиском


№ п/п

Назва елемента

Номер креслення і позиції елемента

Матеріал

Номер плавки або партії

Номер і дата сертифіката,

назва організації, яка видала його

Дані про механічні випробування за сертифікатом

Хімічний склад за сертифікатом

Додаткові дані (ультразвуковий контроль, випробування на твердість, стан вихідної

термообробки)


при температурі 20 °С

при розрахунковій температурі стінки

Марка

Позначення стандарту

σ0,2 , МПа (кгс/мм2)

σ в, МПа (кгс/мм2)

σ s, %

ψ, %

Кут згину і діаметр оправки або інші технологічні випробування

Ударна в’язкість1 , Дж/см2 (кгс/см2)

σ t0,2 , МПа (кгс/мм2)

σ п ,МПа (кгс/мм2)

σ д.м. ,МПа (кгс/мм2)

до старіння

після старіння

тип зразка_________________________________

1 При заповненні вказується тип зразка: KCU2, KCU3, KCV, ударна в’язкість може бути замінена енергією розриву KV.

Примітка. Позначення: st0,2 – границя плинності при 20°С; sв – границя міцності на розрив при 20 °С; ss – відносне видовження при розриві; y – відносне звуження; s0,2 – границя плинності при температурі t; sп – технічна границя повзучості при температурі t за 100000 год; sд.м. – технічна границя довготривалої міцності при температурі t за 100000 год.

Продовження дод. 3

с. 10

10. Карта вимірювання барабанів, корпусів і колекторів, виготовлених із листової сталі


№ п/п

Назва


Номер


Діаметр

Зміщення кромок

зварних стикових з’єднань, мм

Оваль-ність, %

Відхилення профілю поздовжнього перерізу, мм

Відхилення від площинності, мм

ескізу

перерізу

номінальний (зовнішній або

внутрішній), мм

допустиме

відхилення, % (±)

виміряне

відхилення, % (±)

поздовнє

кругове

допустима

виміряна

допустиме


виміряне

допустиме

виміряне

допустима

виміряна


____________________________

Примітка. Додається ескіз елемента.

Продовження дод. 3

с. 11

11. Результати випробувань і контролю зварних з’єднань


№ п/п

Назва елемента і номер креслення, ескізу (з позначенням з’єднань, для яких виконувались контрольні з’єднання)

Номер і дата сертифіката

Механічні випробування

Металографічний аналіз

Тавро

зварника

Зварне з’єднання

Наплавлений метал

Оцінка

Номер і дата документа макро- або мікро-

дослідження

Оцінка

σ в, МПа (кгс/мм2)

Ударна в’язкість, Дж/см2 (кгс·м/см2)

тип зразка1

діаметр зразка і кут загину

Σв, МПа (кгс/мм2)

σs, %


_______________________________

1 Вказується тип зразка: KCU2, KCU3, KCV, KV.

Примітка 1. Додаються (при необхідності) ескізи, на яких позначено розміщення зварних з’єднань, а також мікрофотографії структур з описом останніх.

Примітка 2. При заміні випробувань зварних з’єднань труб на ударну в’язкість випробуванням на сплющування або згин результати вносяться до графи «Ударна в’язкість».

Примітка 3. В графах «Оцінка» дається посилання на відповідний стандарт.


Продовження дод. 3

с. 12

12. Дані про неруйнівний контроль зварних з’єднань


п/п

Назва елемента і номер креслення (ескізу)

Метод контролю

Обсяг контролю

Виявлені дефекти

Оцінка
с. 13

13. Інші випробування та дослідження

с. 14

14. Дані про термообробку1


№ п/п


Назва елемента


Номер креслення


Номер і дата сертифіката

про термообробку


Марка матеріалу


Вид застосованої

термообробки


Швидкість нагрівання,

°С/год


Температура

термообробки, °С


Тривалість

витримки, год.


Швидкість

охолодження, °С/год


Спосіб охолодження